Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-02
O godzinie: 09:30
Powierzchnia: 8.38 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5310 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,38 ha

Powiat:tucholski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 8,38 ha/ użytek ŁVI,N/ czynsz wywoławczy razem 419,oo PLN/rocznie/wadium razem 1500,oo PLN do 01.03.2022/termin przetargu 02.03.2022 godz. 09:30

Oddział Terenowy w Bydgoszczy

 

OGŁOSZENIE numer BYD.WKUZ.KU.4243.11.2022.PC.2 z dnia 15-02-2022 r.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Bydgoszczy

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020, poz.396 i 568) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1944), podaje do publicznej wiadomości,że ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny(licytację) na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości, przeznaczonych do rolniczego użytkowania, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Łosiny, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie.

 

PRZEDMIOT DZIERŻAWY:

Przedmiotem dzierżawy będą nieruchomości określone w wykazie z dnia 25-01-2022r. nr BYD.WKUZ.KU.4243.11.2022.PC.1 w skład, której wchodzą grunty położone w obrębie:

 

 

 • Łosiny oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 212, 221/2 i 222/1 o łącznej pow. 5,3700 ha (w tym użytki i ich klasy wg danych z ewidencji gruntów: (ŁV-0,7000 ha, ŁVI-1,0000 ha i N-3,6700 ha), zapisana w KW nr – brak księgi wieczystej.

Uwaga: nieruchomości nie posiadają dostępu do drogi.

Okres dzierżawy – 31 marca 2027r.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,5 dt pszenicy. Minimalne postąpienie wynosi: 0,5 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 500 zł.  (słownie: pięćset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 02 marca 2022r. o godz. 9:30 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w Kusowie, ul. Osiedlowa 11, 86-022 Dobrcz.

 

 1. Łosiny oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 152/9 o pow. 0,1339 ha(w tym użytki i ich klasy wg danych z ewidencji gruntów:(RV-0,0100 ha, PsIV-0,1199 ha i W-0,0040 ha) , zapisanej w KW nr BY1T/00016934/5 w Sądzie Rejonowym w Tucholi. Uwaga: nieruchomości nie posiadają dostępu do drogi.

Okres dzierżawy – 31 marca 2027r.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,5 dt pszenicy. Minimalne postąpienie wynosi: 0,5 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 500 zł.  (słownie: pięćset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 02 marca 2022r. o godz. 10:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w Kusowie, ul. Osiedlowa 11, 86-022 Dobrcz.

 

 1. Łosiny oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 168, 169, 172 i 180 o łącznej pow. 2,8800 ha (w tym użytki i ich klasy wg danych z ewidencji gruntów: (ŁV-0,7100 ha, ŁVI-2,1700 ha, zapisanej w KW nr – brak księgi wieczystej.

Okres dzierżawy – 31 marca 2027r.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,5 dt pszenicy. Minimalne postąpienie wynosi: 0,5 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 500 zł.  (słownie: pięćset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 02 marca 2022r. o godz. 10:30 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR

w Kusowie, ul. Osiedlowa 11, 86-022 Dobrcz. 85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38, tel. 52 52 50 801, www.kowr.gov.pl

 

Na działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchola. W aktualnym studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy działki położone są na obszarze funkcjonalno-przestrzennym leśno-turystycznym.

 

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych  z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy, KOWR nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać KOWR na koszt dzierżawcy.

 

W przetargu tym nie mogą brać udziału osoby (art. 29 ust. 3bc ustawy o gnrSP), które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR/ANR nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR/ANR nieruchomości tych nie opuściły

 

Uczestnicy przetargu, po zapoznaniu się z ogłoszeniem, przedmiotem przetargu oraz granicami nieruchomości, obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:

 1. dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna,
 2. stosownepełnomocnictwo – w przypadku uczestnictwa w przetargu Pełnomocników uczestników przetargu, pełnomocnicy winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwa,
 3. oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością, że znany jest stan faktyczny oferowanej do dzierżawy nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Krajowego Ośrodka w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej dzierżawy,
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz projektem umowy dzierżawy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 5. oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 6. oświadczenie, że nie władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego lub władały i na wezwanie KOWR nieruchomości te opuściły, albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które nie władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego lub władały i na wezwanie KOWR nieruchomości te opuściły, 7.dowód wpłaty wadium.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium w wymaganej wysokości w terminie, miejscu i formie podanej poniżej.

Wadium            należy          wpłacić         na          rachunek           bankowy          KOWR         OT           w Bydgoszczy          nr             rachunku

94 1130 1075 0002 6130 9720 0002. Zastrzega się, że warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowymnajpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin przetargu.

Potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

 

UWAGA: wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzeniu przetargu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że:

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.
 2. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.

Osoby prawne przystępując do przetargu wraz z kopią wpłaty wadium powinny przedłożyć Komisji Przetargowej dokumenty w postaci: –  aktualnego odpisu KRS,

– uchwałę właściwego organu upoważniającą do zaciągnięcia zobowiązania wobec Krajowego Ośrodka w postaci umowy dzierżawy na wyżej wymienioną nieruchomość wraz z umocowaniem dla osób, które będą reprezentantami na przetargu.

ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostanie ustalony z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu przetargu.

Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową (np. opinię banku prowadzącego rachunek, zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS, urzędu gminy o niezaleganiu z płatnościami) i ustalić zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego, co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Niedotrzymanie tego warunku w terminie 5, dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, może zostać uznane, jako odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy i będzie skutkowało przepadkiem wadium.

W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę, KOWR może zażądać dodatkowych zabezpieczeń albo przedłożenia innych wiarygodnych zabezpieczeń.

 

Kandydat na dzierżawce wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do złożenia w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego w przypadku wylicytowania czynszu:

 • do 76 decyton pszenicy rocznie, – trzech weksli „in blanco,, wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o stanie majątkowym i oświadczenia o regulowaniu zobowiązań publiczno-prawnych.
 • powyżej 76 decyton pszenicy rocznie:

a/ trzech weksli ,,in blanco,, z poręczeniem osób trzecich wraz z deklaracjami wekslowymi i oświadczeniami o stanie majątkowym dzierżawcy i osób poręczających, wraz z innymi dokumentami świadczącymi o ich wiarygodności finansowej, b/ trzech weksli ,,in blanco,, wraz z deklaracjami wekslowymi i aktualnym oświadczeniem o stanie majątkowym wystawcy, wraz z: gwarancję bankową lub, poręczenie według prawa cywilnego lub, weksel własny in blanco lub, poręczenie wekslowe lub, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub, zastaw rejestrowy lub, hipotekę lub,

przelew wierzytelności lub, blokadę środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami

zgromadzonymi na tym rachunku lub,

pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym lub, przystąpienie do długu lub, kaucję lub, zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych.

Formę zabezpieczenia ustala się biorąc pod uwagę m.in.: wysokość czynszu dzierżawnego, okres dzierżawy,

sytuację finansową i majątkową kandydata na dzierżawcę,

prawidłowość wywiązywania się z dotychczasowych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z KOWR, w tym z płatności rat czynszu i należności z tytułu sprzedaży rozłożonej na raty oraz zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,

ryzyko związane ze spłatą czynszu dzierżawnego,

cechy danego zabezpieczenia, wynikające z dotyczących go przepisów prawnych oraz umowy o ustanowienie zabezpieczenia,

możliwości zaspokojenia z przyjętego zabezpieczenia roszczeń KOWR w najkrótszym czasie.

(Jeżeli wysokość rocznego czynszu dzierżawnego przekracza równowartość 150 dt pszenicy) Dzierżawca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy zobowiązany będzie dodatkowo złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku wydania nieruchomości, stosownie do art.

777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2016.1822 z późn. zm.) Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U.2017.682) do dokonania czynności prawnej prowadzącej m.in. do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Dlatego też małżonek kandydata na dzierżawcę zostanie wezwany, do złożenie pod umową dzierżawy oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgodę na zawarcie jej przez małżonka. W przypadku odmowy złożenia tego oświadczenia KOWR uzna, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA PRZETARGU

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do: odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyny; odstąpienia od przeprowadzenia przetargu ze względu na uzasadnione wątpliwości, co do osób mających uczestniczyć w przetargu, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi członek komisji przetargowej wydelegowany przez

Terenową       Radę       Społeczną               działająca               przy         Oddziale                 Terenowym            KOWR  w Bydgoszczy,

w razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Dyrektor Generalny KOWR zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Oględzin nieruchomości można dokonać od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w godzinach od 0800 do 1300 po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekcją Zamiejscową w Kusowie ul. Osiedlowa 11, 86-022 Dobrcz,  052 364-95-06.
 2. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków dzierżawy (w tym postanowień projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 730–1430 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Kusowie, ul. Osiedlowa 11, 86-022 Dobrcz tel. 052 364-95-06.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi  Skarbu Państwa, w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych  osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany wyżej.

KOWR przetwarza Pani/Pana dane osobowe zakresie zgodnym z powierzonymi prawem zadaniami z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tj.:

 1. przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy
 2. w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KOWR

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 1. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów, lub innej osoby, której dane zostały przez Panią/Pana udostępnione KOWR (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych w zakresie szerszym niż określony  w przepisach prawa w tym zakresie, wymaga Pani/Pana oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym

zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych  i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku przetwarzania przez KOWR danych w zakresie szerszym niż dane, których zakres wynika z przepisów prawa;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pani/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego (sprzedaży/dzierżawy) nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na okres co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu tj.  od 15-02-2022r. do 03-03-2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie:

 • w Urzędzie Gminy Tuchola,
 • u Sołtysa wsi Łosiny,
 • w siedzibie właściwej miejscowo Izby Rolniczej,
 • w Sekcji Zamiejscowej KOWR w Kusowie,
 • w Oddziale Terenowym KOWR w Bydgoszczy.

Ponadto ogłoszenie publikuje się na stronie internetowej  www.kowr.gov.pl

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/307938

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.38 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6621 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,66 ha

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-02

Dodano: 22 czerwca, 2024

O godzinie: 10:15

# 6620 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,29 ha

Powiat: toruński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-15

Dodano: 30 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6547 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,19 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6537 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 15,08 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-25

Dodano: 29 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6519 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,00 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 19 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6512 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,02 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu