Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-14
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 2.08 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5309 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,08 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 1,5-roczną dzierżawę 2 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 2,08 ha/ użytek RIV,PsV/ czynsz wywoławczy razem 1823,oo PLN/rocznie/wadium razem 170,oo PLN do 14.03.2022/termin składania ofert 14.03.2022 godz. 15:00

WÓJT OGŁOSZENIE

Gminy Przemęt 64-234 PRZEMĘT Wójt Gminy Przemęt ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 3

 1. Przedmiot dzierża

 

L.p. Numer Księgi Wieczystej Położenie nieruchomości Numer działki Pow. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego                 oraz sposób jej zagospodarowania Wyjściowa roczna stawka czynszu dzierżawnego w q Zyta Okres dzierżawy Termin Wpłaty czynszu dzierżawnego Wysokość wadium
1 POIE/00046381/l Bucz 612/1 1,53 ha rola w kl. V- 0,93 ha rola w kl. Vl- 0,15 ha pastwiska w kl. V-0,45 ha Brak MPZP, w studium* w części jako tereny zabudowy mieszanej (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa, usługi) (M) oraz w części jako tereny rolnicze, łąki, pastwiska (R), dzierżawa na cele rolne, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolne’. 21,29 q Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony, tj. do 30 września 2023 roku do dnia

'l września każdego roku

125,00 zł
2 POIE/00040587/3 Nowa Wieś 512 0,55 rola w kl.VI- 0,55 ha Brak MPZP, w studium* jako tereny rolnicze, łąki, pastwiska (R), dzierżawa na cele rolne, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolne 7,65 q Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony, tj. do 30 września 2023 roku do dnia

I września każde o roku

45,00 zł

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Uchwałą nr 305/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021 roku.

 1. Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego: opłaty za dzierżawę będą corocznie aktualizowane zgodnie z wartością I q żyta przyjętą do podatku rolnego na dany rok, podaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznegó w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres I I kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy lub zgodnie z uchwałą Rady Gminy Przemęt w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstaww obliczenia podatku rolnego (w przypadku podjęcia takiej uchwały).
 2. UWAGA:
 • Dla przedmiotowych nieruchomości został przeprowadzony w dniu 22 października 2021 roku przetarg pisemny nieograniczony, który został zakończony wynikiem negatywnym.
 • Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, ewentualne wznowienie granic staraniem i na koszt dzierżawcy. Urząd Gminy nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. – Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela nieruchomości (np. podatek rolny, opłata melioracyjna).
 1. Termin i miejsce przetargu: 21.03.2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, sala nr 25 – część jawna przetargu o godz. 1000,

– część niejawna przetargu o godz. 1 030

 1. Udział w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konkretną działkę w podanej wysokości. Wadium – osobno dla każdej nieruchomości, należy wpłacić w PLN na konto Gminy Przemęt BS Wschowa Oddział w Przemęcie 15 8669 0001 0042 0000 2000 0098 w terminie do dnia 14.03.2022r. Za termin wpłacenia wadium przyjmuję się dzień wpływu na wskazane konto.

 1. Oferty przetargowe na wyżej wymienione nieruchomości należy składać do dnia 14.03.2022r. (włącznie) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Przemęt pok. Nr 15, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych – oferta przetargowa”.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i adres firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna, 2) datę sporządzenia oferty,

 • nr działki oraz miejscowość w której położona jest działka na którą składa się ofertę,
 • proponowany roczny czynsz dzierżawny, w wysokości nie niższej niż czynsz wywoławczy wyrażony w q żyta, 5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

1

6) dowód wpłaty wadium.

 1. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana roczna stawka czynszu wyrażona w q żyta.
 2. Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Ponadto oferent, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie 7 dni pisemnie o fakcie wygrania przetargu oraz o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy.

9.Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na podany przez uczestnika rachunek bankowy. W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od podpisania umowy dzierżawy wpłacone wadium przechodzić będzie na własność organizatora przetargu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12, tel. 65 615 69 73.

Przemęt, dnia 17.02.2022 r.

https://przemet.com/2022/02/17/ogloszenie-wojta-gminy-przemet-dotyczace-ii-przetargu-pisemnego-nieograniczonego-na-dzierzawe-nieruchomosci-rolnych-stanowiacych-mienie-gminy-przemet/

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.08 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: wolsztyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-12-02

Dodano: 2 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5985 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 31,2 ha

Powiat: słupecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu