Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-11
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 13.36 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5306 dzierżawa gruntu rolnego pow. 13,36 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na dzierżawę 24 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 13,36 ha/ użytek RIV,ŁIII,ŁIV/ czynsz wywoławczy razem 2244,oo PLN/rocznie/wadium razem 4820,oo PLN do 07.03.2022/termin przetargu 11.03.2022 godz. 11:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

nieograniaony przetarrg na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Pilia opisanych w załąaniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Przetarg odbędzie się 11 marca 2022r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, na I piętrze, pok. nr 15.

Warunki

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w terminie do 7.03.2022 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, ul. żarnowiecka 46a, pok. 21, w godz. 7.00 – 14.15 lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, BS Wolbrom O/Pilica nr 83 84500005 0040 0400 0013 0002. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek UMiG w Pilicy. W tytule wpłaty należy wskazać jednoznacznie, numer działki i obręb ewidencyjny oraz kto wpłaca wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.
  2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej:
  • dowód tożsamości (z numerem PESEL) w przypadku gdy uaestnikiem osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego  w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodaraą powinna przedłożyć oświadczenie, że status wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jest akt»vny,
  • jeżeli uaestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa wraz z dowodem tożsamości oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.
  • oświadczenie o treści sbnowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia, dotyczące zwrotu wadium. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławaczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesitnych decytony.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zwraca się niezwłocznie po podpisaniu umowy dzierżawy.  który przetargu nie wygrał wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium zawraca się zgodnie ze złożonym oświadaeniem stanowiącym załącznik nr 3 Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy. W przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie następuje przepadek wadium.

Uaestnictwo w przetargu jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych będącą załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Informacji w sprawie niniejszego przetargu udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pod nr tel. 32/67 35 104, pokój nr 4.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej www.pilica.bip.jur.pl w zakładce przetargi oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniach od 14.02.2022 r. do 11.03.2022r.

Pilica, dnia 10.02.2022 r.

 

https://www.pilica.bip.jur.pl/artykuly/6016

 

Szczegóły

Powierzchnia: 13.36 ha
Województwo: śląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-06-29

Dodano: 28 maja, 2023

O godzinie: 10:00

# 6199 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,41 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-06-16

Dodano: 20 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6190 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,98 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-06-09

Dodano: 15 maja, 2023

O godzinie: 12:00

# 6185 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 52,38 ha

Powiat: będziński

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-06-12

Dodano: 6 maja, 2023

O godzinie: 10:00

# 6175 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,65 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-05-30

Dodano: 30 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6171 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,24 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-05-24

Dodano: 23 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6162 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,26 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu