Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-28
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 10.15 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5303 sprzedaż gruntu rolnego pow. 10,15 ha

Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 10,15 ha/ użytek RIV,RV/cena wywoławcza 366 200,oo PLN/wadium 73 200,oo PLN do 22.02.2022/ termin przetargu 28.02.2022 godz. 12:00

Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze

GOR.ZG.WKUZ.GZ.4240.97.2022.TK            

Wywieszono w miejscach zwyczajowo przyjętych w dniach od 11.02.2022 r. do 28.02.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze działając na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 27 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 2243) ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 869 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 540 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

nieruchomości nierolnej, niezabudowanej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Dąbie, powiat krośnieński, województwo lubuskie, pochodzącej z byłego Kombinatu RolnoPrzemysłowy IGLOPOL w Dębicy – Zakład w Lubsku.

I.PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, określona w wykazie nr ZIE.WKUR.4240.383.2021.TK opublikowanym 10.12.2021 r. w siedzibie: KOWR OT w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze, Urzędu Gminy Dąbie, Sołectwa Kosierz, Lubuskiej Izby Rolniczej, na stronie www.kowr.gov.pl, .

 

NIERUCHOMOŚĆ nierolna, niezabudowana położona – województwo lubuskie, powiat krośnieński, gmina

Dąbie, obręb Kosierz, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 1/1, 2/1 o powierzchni ogólnej 10,1563 ha.

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa składa się z dwóch działek położonych na peryferiach miejscowości Kosierz pośród użytków rolnych i obszarów leśnych. Kształt działek foremny – przypominający nieco wydłużony prostokąt. Długość dwóch działek – wraz z rozdzielającą je ogólnodostępną drogą oraz inną działką o numerze 203/1 jest – niecałe 900m. Szerokość działek wynosi od około 85m do około 140m w najszerszym miejscu. Od strony północnej nieruchomość sąsiaduje z dużymi obszarami leśnymi, zaś od strony południowej z użytkowanymi gruntami rolnymi. Do krótkich boków działek dochodzi droga polna w średnim stanie przejazdowym. Drogami nieformalnymi do drogi asfaltowej jest niecałe 600m, zaś wydzielonymi geodezyjnie nieco ponad 1,2km. Również w tej odległości rozpoczynają się zabudowania mieszkalne. Ogólnie dojazd i dostęp można przyjąć jako dobry. Przedmiotowa nieruchomość obecnie nie jest użytkowana. Jednak na nieco większej powierzchni działki 1/1 występują samosiejki sosny. Teren działek płaski, nie podmokły i nie grząski. Nieruchomość posiada bardzo małe utrudnienia w prawidłowym użytkowaniu. W bliskości nie przebiegają żadne media. Działka składa się z gruntów rolnych bardzo słabych klas, a wartość wskaźnika bonitacji gleb wynosi 0,18.

 

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego Gmina Dąbie posiada obowiązujący MPZP. W planie działka ujęta jest jako tereny o funkcji specjalnej /lotnisko polowe/ -10.25 IS. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze tereny specjalne; tereny rolne/tereny rolne o słabej bonitacji; grunty do III klasy bonitacyjnej; obszar ze sporządzonymi zmianami planu ogólnego po 01.01.1995 r.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim o numerze ZG1K/00016189/5.

Dział III i IV wymienionej księgi wieczystej wolny jest od jakichkolwiek wpisów.

 

Obciążenia, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szczególnych dotyczące przedmiotowej nieruchomości:

65-770 Zielona Góra, ul. Kręta 5, tel. 68 506 52 40, www.kowr.gov.pl                        strona | 1

Urząd Gminy Dąbie informuje, że nie przewiduje się poszerzenia dróg sąsiadujących z wyżej wskazaną nieruchomością oraz lokalizacji turbin wiatrowych na ww. działce. Powyższa działka nie jest objęta Miejscowym Planem Odbudowy oraz nie jest położona na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1398).

 

 

W skład nieruchomości wchodzą:

 1. Grunty o ogólnej powierzchni – 10,1563 ha, w tym:

– grunty orne:                      10,1563 ha, (w tym kl: RV – 1,9207 ha; RVI – 8,2356 ha)

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 366 200,00 zł brutto

(słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście 00/100 złotych)

 

Wadium wynosi: 73 200,00 zł

(słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście 00/100 złotych)

 

Minimalne postąpienie: 3 670,00 zł

(słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt 00/100 złotych)

 

Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Do dnia poprzedzającego przetarg można zapoznać się z postanowieniami umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargowym – wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail) po uprzednim zgłoszeniu takiej woli pocztą elektroniczną na adres: tomasz.klimek@kowr.gov.pl, lub telefonicznie pod nr 68 506 52 51.

 

Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Krajowego Ośrodka z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie OT KOWR w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze, ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra

 

W przypadku zagrożenia epidemicznego, wystąpienia stanu epidemii lub wystąpienia innych zagrożeń, które skutkują ograniczeniami, m.in. ograniczenie zgromadzeń publicznych – organizator przetargu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem darmowej aplikacji Zoom.

 

Udział w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika przetargu zgody na rozpowszechnianie wizerunku przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 

Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się pod adresem:

http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymaganiatechniczne

 

W przypadku podjęcia przez organizatora przetargu decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – informacja o tym fakcie zostanie udostępniona na 3 dni przed przetargiem na stronie internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana pocztą elektroniczną do uczestników przetargu, którzy złożyli wymagane dokumenty (wymienione w dalszej części ogłoszenia) i wpłacili wadium.

 

W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

 • 3 dni przed przetargiemprzeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej zostanie udostępnione hasło i link – uprawniające do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej udostępniany jest przez uczestników w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. II ust. 6). Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację, a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one przekazane.
 • Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.
 • Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
 • W przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Przewodniczący komisji przetargowej informuje o przerwaniu komunikacji pozostałych uczestników przetargu, podając jednocześnie informację o czasie wznowienia kontaktu. Czas oczekiwania na wznowienie kontaktu nie powinien być dłuższy niż 5 minut.
 • Po wyczerpaniu czasu oczekiwania na wznowienie komunikacji przewodniczący komisji przetargowej podejmie trzykrotnie próbę połączenia na wskazany w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. II ust. 6) nr telefonu. Po trzech nieudanych próbach połączenia przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej licytacji i licytacja będzie kontynuowana bez jego udziału. W przypadku połączenia Przewodniczący ustala przyczyny braku komunikacji. Jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej ustala dodatkowy czas na wznowienie komunikacji informując równocześnie, że po jego upływie licytacja będzie kontynuowana bez udziału uczestnika jeśli komunikacja nie zostanie wznowiona w wyznaczonym czasie.
 • Po ponownym uzyskaniu połączenia należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.
 • Jeśli nastąpiło przerwanie komunikacji za pomocą środków technicznych po stronie organizatora przetargu – przewodniczący komisji przetargowej ogłasza przerwę informując o tym każdego z uczestników przetargu telefonicznie albo e-mailowo na wskazany przez uczestnika kontakt. O długości przerwy decyduje rodzaj usterki technicznej. W przypadku jeśli komunikacja może zostać wznowiona w przewidywalnie bliskim okresie przewodniczący komisji powinien poinformować uczestników o konieczności utrzymania bieżącego kontaktu. W przypadku jeśli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw – przewodniczący komisji informuje o przewidywanym czasie i terminie wznowienia przetargu każdego z uczestników przetargu, w takim przypadku informacja o wznowieniu przetargu zostanie przesłana uczestnikom przetargu z wyprzedzeniem czasowym. Po ponownym nawiązaniu łączności zostanie powtórzona identyfikacja uczestników przetargu.
 • W przypadku utrwalenia przetargu przeprowadzanego z użyciem środków komunikacji elektronicznej przez uczestnika przetargu lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetargu i członków komisji przetargowej, każda z osób utrwalających i rozpowszechniających wizerunek tych osób ponosić będzie odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych osób bez ich zezwolenia

 

II.WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do przedłożenia najpóźniej na 7 dni przed datą przetargu (pocztą tradycyjną, kurierem, do skrzynki oddawczej umieszczonej przed siedzibą OT KOWR w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze, ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra lub w sekretariacie), nie później niż do dnia 21.02.2022 r. do godz. 15.00. w zamkniętej kopercie z napisem „Dokumenty na przetarg na sprzedaż działki nr 1/1, 2/1, obręb Kosierz, gm. Dąbie, zaplanowany na dzień 28.02.2022 r.” następujących dokumentów:

 1. Oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – oświadczenia, że osoby będące wspólnikami bądź członkami organów tego podmiotu nie władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego, a jeśli władały to, że na wezwanie Krajowego Ośrodka opuściły te nieruchomości 3.Osoby prawne krajowe i zagraniczne – oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem:
  • umowy spółki wraz ze wszystkimi zmianami,
  • aktualnego odpisu z krajowego rejestru sądowego,
  • aktualnej listy wspólników,

(termin ważności tych dokumentów upływa po trzech miesiącach od daty ich wydania).

 • uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
 1. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – właściwych dla danej jednostki dokumentów rejestrowych, dokumentów pełnomocników lub właścicieli ją tworzących.
 2. Pełnomocnictwa, w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika lub jednego z małżonków, gdy w małżeństwie obowiązuje wspólność ustawowa (wymagane jest wówczas pełnomocnictwo udzielone przez małżonka nieuczestniczącego w przetargu).
 3. Kwestionariusza z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów, w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oświadczenia oferenta, o sposobie postępowania w przypadku przerwania komunikacji elektronicznej w trakcie trwania przetargu – stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą(-y) wziąć udział w przetargu, w wyżej wskazanym terminie (w tym danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu), lub dostarczenia dokumentów niekompletnych bądź nieczytelnych, organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu wymaganych dokumentów do OT KOWR w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze, ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra.

 

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość) z wyjątkiem przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

 

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 j.t.) do wykonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

 

Zgodnie z art. 29 pkt. 3bc cytowanej ustawyo gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwaw przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, proszone są o zapoznanie się z „WYTYCZNYMI” dotyczącymi form zabezpieczenia i dokumentami niezbędnymi do przedłożenia w Krajowym Ośrodku przed podpisaniem umowy sprzedaży z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty. Wytyczne w tym zakresie dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem:

 

http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/formy-zabezpieczenia-umow-sprzedazy

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w określonejwyżej wysokości, przelewem bankowym na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wBanku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górzenr09 1130 1222 0030 2043 0820 0003 , z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym organizatora przetargu najpóźniej na 4 dni przed przetargiem tj. do dnia 22.02.2022 r.pod warunkiem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu z wyjątkiem przetargu przeprowadzanego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

 

W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaleczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 2097) o ile spełnią wymienione w niniejszym ogłoszeniu warunki i zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu.

 

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej realizowanej w formie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie do dnia 22.02.2022 r. dostarczą do siedziby OT KOWR w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze, ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra:

 • pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy,
 • oryginał decyzji lub zaświadczenia wydane przez właściwego miejscowo wojewodę, potwierdzających prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniu lub decyzji – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (względnie o dziale spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 2097).

 

Krajowy Ośrodek nie będzie mógł zrealizować prawa do rekompensaty osobie, która zgodnie z treścią decyzji lub też z adnotacją zamieszczoną na decyzji lub zaświadczeniu wybrała jako formę rekompensaty świadczenie pieniężne.

 

Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczoną do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w ogłoszeniu.

 

Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg pozostaje w dyspozycji KOWR do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży. Zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zgodnie z treścią § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 540 ze zm.) zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, zgodnie z § 9 ust. 3 w/w rozporządzenia wadium zwraca się na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub po zamknięciu przetargu.

 

Zgodnie z § 9 ust. 5 wymienionego wyżej rozporządzenia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości pomimo, że wniosła wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.  

 

Wadium nie podlega zwrotowi:

 • jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
 • uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,
 • uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności niespełnienia wymagania określonego w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zawarcie umowy stało się niemożliwe.
 • do czasu upływu terminów na wniesienie odwołania o którym mowa w pkt. „TRYB ODWOŁAWCZY” lub do czasu wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa w pkt. „TRYB ODWOŁAWCZY”, przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka
 • TRYB ODWOŁAWCZY

Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wielkopolskim pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wielkopolskim rozpatruje powyższe w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia i zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uważa się, że rozstrzygnięcie zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia. Do obliczania terminów stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Do czasuwydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka w Gorzowie Wielkopolskim alborozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka albo upływu terminu na wniesienie tychzastrzeżeń, umowa sprzedaży nie może zostać zawarta;

 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Nabywca nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Złożone oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ww. ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat, od dnia nabycia tej nieruchomości od KOWR.

 

Organizator przetargu przewiduje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty, na wniosek kandydata na nabywcę, w przypadku uzasadnionym względami społeczno-gospodarczymi na następujących warunkach:

 • nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży wpłaci co najmniej 50 % ceny, KOWR może rozłożyć spłatę pozostałej części ceny na roczne raty, na okres nie dłuższy niż 5 lat,
 • pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożeniu ceny sprzedaży na raty uzależnione jest w szczególności od spełnienia przez niego łącznie następujących warunków:
  1. nieposiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec KOWR (byłej ANR),
  2. przedłożenia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty ceny sprzedaży.

 

Decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży na raty podejmuje organizator przetargu na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku osoby, która wygra przetarg, złożonego w terminie 7 dni od dnia przetargu.

 

Niespłacona część ceny sprzedaży będzie podlegać oprocentowaniu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2012r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności ( Dz.U z 2012r, poz.208). Rozłożona  na raty należność z tytułu sprzedaży podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokości stopy dyskontowej stanowiącej stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększona o 1 punkt procentowy.

 

Powyższe oprocentowanie stosuje się w przypadku dotrzymania przez nabywcę ustalonych w umowie terminów płatności należności i oprocentowania. Od należności niezapłaconej w ustalonych w umowie  bądź odroczonych terminach  płatność za okres opóźnienia pobiera się odsetki ustawowe.

 

Kandydat na nabywcę ubiegający się o rozłożenie ceny sprzedaży na raty zobowiązany będzie:

 • udokumentować swoją wiarygodność poprzez złożenie wymaganych dokumentów i informacji, w tym w szczególności:

 

–      w przypadku osoby fizycznej:

 1. oświadczenie dotyczące posiadanego majątku wraz z jego szacunkową wartością, a w przypadku gdy w skład majątku wchodzą nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub użytkowania wieczystego — numer księgi wieczystej, a w przypadku braku księgi wieczystej – numer zbioru dokumentów prowadzonego dla danej nieruchomości;
 2. oświadczenie o zaciągniętych zobowiązaniach bądź ich braku;
 3. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi;
 4. zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia ze stosunku pracy — w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 5. kopię ostatniej złożonej rocznej deklaracji podatkowej albo wydruk tej deklaracji, złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w przypadku gdy nabywca jest obowiązany do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych;
 6. informację banku (banków) prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunku ( za okres ostatnich 12 miesięcy po stronie wpływów i po stronie wydatków) – w przypadku posiadania rachunku bankowego;
 7. informację banku (banków) o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz terminowości ich spłat – w przypadku gdy nabywca jest kredytobiorcą lub pożyczkobiorcą;
 8. nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa

 

–      w przypadku osoby prawnej:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. kopię sprawozdania finansowego z ostatnich trzech lat – w przypadku gdy nabywca nieruchomości był obowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych;
 3. kopię ostatniej złożonej rocznej deklaracji podatkowej wspólników spółki albo wydruk tej deklaracji, złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi;
 4. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi;
 5. informację banku ( banków) prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunku ( za okres ostatnich

12 miesięcy po stronie wpływów i po stronie wydatków) ;

 1. informację banku (banków) o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz terminowości ich spłat – w przypadku gdy nabywca jest kredytobiorcą lub pożyczkobiorcą.

 

 • KOWR zastrzega sobie możliwość żądania od kupującego ustalenia dodatkowego zabezpieczenia w wysokości równowartości jednej raty, powiększonej o oprocentowanie w wysokości stopy dyskontowej, niespłaconej ceny za jeden rok. Wobec powyższego kandydat na nabywcę zobowiązany będzie przedstawić jedną lub kilka form dodatkowego zabezpieczenia należności KOWR wraz z dokumentacją. Wykaz wymaganych dokumentów w zakresie dodatkowego zabezpieczenia, w zależności od zaproponowanej formy zabezpieczenia, dostępny jest w OT KOWR w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze, ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra.

 

Kandydat na nabywcę nieruchomości oprócz dokumentów, o których mowa powyżej, w zależności od formy zabezpieczenia spłaty kwoty należności składa odpowiednio:

 1. oświadczenie o zobowiązaniu się do ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie należności, a po dokonaniu wpisu hipoteki – odpis księgi wieczystej potwierdzający ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie należności, a w przypadku nieruchomości zabudowanych – również umowę ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz umowę cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, odnawianej każdego roku;
 2. umowę gwarancji bankowej nieodwołalnej i bezwarunkowej lub promesę banku udzielenia takiej gwarancji;
 3. umowę poręczenia oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej poręczyciela, przy czym gdy poręczycielem jest osoba fizyczna – dodatkowo zgodę małżonka na udzielenie poręczenia w przypadku braku rozdzielności majątkowej;
 4. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
 5. weksel własny poręczony wraz z deklaracją wekslową oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej poręczyciela, przy czym gdy poręczycielem jest osoba fizyczna – dodatkowo zgodę małżonka na udzielenie poręczenia w przypadku braku rozdzielności majątkowej;
 6. umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz polisę ubezpieczeniową przewłaszczanego majątku wraz z cesją praw z niej wynikających, odnawianą każdego roku, a w przypadku braku polisy ubezpieczeniowej – wycenę przewłaszczanego majątku dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego lub ubezpieczyciela, przy czym gdy przewłaszczającym jest osoba fizyczna — dodatkowo zgodę małżonka na przewłaszczenie w przypadku braku rozdzielności majątkowej;
 7. umowę zastawu rejestrowego, a po dokonaniu wpisu zastawu do rejestru zastawów – odpis z rejestru zastawów;
 8. zaświadczenie o blokadzie środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz upoważnienie dla Krajowego

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do dysponowania zablokowaną kwotą środków pieniężnych;

 1. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym;
 2. umowę ustanowienia kaucji;
 3. umowę o przelew wierzytelności;
 4. umowę o przystąpieniu do długu oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej osoby przystępującej do długu, przy czym gdy osobą przystępującą do długu jest osoba fizyczna – dodatkowo zgodę małżonka na przystąpienie do długu w przypadku braku rozdzielności majątkowej.

 

Wiarygodność kandydata na nabywcę, proponowane formy dodatkowego zabezpieczenia oraz spełnienie pozostałych warunków rozłożenia należności na raty, w tym dotyczących wysokości oprocentowania, podlegać będą ocenie KOWR. W przypadku nie złożenia w terminie określonym przez KOWR dokumentów dotyczących wiarygodności oraz dodatkowego zabezpieczenia, jak również w przypadku braku wiarygodności kandydata na nabywcę, a także negatywnej oceny zaproponowanej formy zabezpieczenia, kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do zapłaty ceny sprzedaży w pełnej wysokości przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

W przypadku zakupu nieruchomości na raty nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do:

1)ustanowienia hipoteki na nabywanej nieruchomości w celu zabezpieczenia kwoty rozkładanej na raty wraz z oprocentowaniem, ewentualnymi odsetkami i innymi kosztami na rzecz KOWR, 2)złożenia weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową,

 

Nabywca odnośnie wykonania zobowiązania, co do zapłaty rozłożonej na raty ceny sprzedaży lub poszczególnych rat wraz z oprocentowaniem i odsetkami obowiązany jest poddać się w umowie sprzedaży rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt. 5 kpc.

 

KOWR może zażądać od nabywcy udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do przeniesienia własności zbywanej nieruchomości z powrotem na Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w razie odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu nie wykonania jej postanowień w zakresie zapłaty ceny sprzedaży, na okres na który należność ta została rozłożona na raty.

 

Jeżeli nieruchomość zostanie zbyta (pod jakimkolwiek tytułem odpłatnym lub darmym) w całości lub w części przed zapłaceniem całej należności z tytułu sprzedaży, KOWR może zażądać zapłaty całej niespłaconej należności w wyznaczonym przez nią terminie.

 

Jeżeli nieruchomość zostanie zbyta (pod jakimkolwiek tytułem) w całości lub części przed zapłaceniem całej należności z tytułu jej sprzedaży, KOWR może żądać zapłaty całej niespłaconej należności w wyznaczonym przez nią terminie.

 

 1. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA PRZETARGU
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyny;
  • Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zamknięcia przetargu;
  • Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wyklucza się płatność jakimikolwiek wierzytelnościami;
  • Termin i miejsce zawarcia umowy zostaną ustalone z kandydatem na nabywcę nieruchomości po przeprowadzeniu skutecznego przetargu. Uczestnik przetargu, który go wygrał o dacie zawarcia umowy poinformowany zostanie pisemnie. Niezawarcie umowy w wyznaczonym terminie traktowane będzie jak uchylenie się od zawarcia umowy i zgodnie z cytowanym wyżej art. 29 ust. 3g pkt 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi;
  • Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności pobierane tytułem taksy notarialnej oraz opłaty sądowej, ponosi Nabywający;

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
  • Oględzin nieruchomości można dokonać od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w godzinach od 9:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z OT KOWR w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze, ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra, tel. 68 506 52 51.
  • Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży (w tym postanowień projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, telefonicznie pod numerem telefonu: 68 506 52 51 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: tomasz.klimek@kowr.gov.pl.
 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym dzierżawy nieruchomości, co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 • Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 poz. 2243 j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 • Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych ww. oferentów i dzierżawcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 poz. 2243 j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 • KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych zawarte w kwestionariuszu, będą przetwarzane przez Administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz w celach związanych z nawiązaniem z Panią/Panem kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz w celu kontaktu w sprawach związanych z ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży.
 • W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie i rozpowszechnianie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparciu o przesłanki legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na okres co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu tj. od 11.02.2022 r. do 28.02.2022 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz w siedzibie:

 1. KOWR OT w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze
 2. Urzędu Gminy Dąbie
 3. Sołectwa Kosierz
 4. Lubuskiej Izby Rolniczej
 5. na stronie www.kowr.gov.pl

 

 

 

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/306499

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 10.15 ha
Województwo: lubuskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6582 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 22 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6568 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 2,86 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-20

Dodano: 14 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6529 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-13

Dodano: 2 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6522 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 5,90 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-02-13

Dodano: 2 lutego, 2024

O godzinie: 13:00

# 6488 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,00 ha

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-02-13

Dodano: 2 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6486 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,70 ha

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu