Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-10
O godzinie: 13:30
Powierzchnia: 3.83 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5292 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,83 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 2,5-roczną dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,83 ha/ użytek PsIV/ czynsz wywoławczy 142,oo PLN/rocznie/wadium 150,oo PLN do 09.03.2022/termin przetargu 10.03.2022 godz. 13:30

Oddział Terenowy we Wrocławiu 

Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania 

Zasobem w Świdnicy                                                                                          termin publikacji od 23.02.2022r. do 10.03.2022r.

 

WRO.WKUZ.SW.4243.5.2022.PK.3                                                                      Świdnica dnia 16 lutego 2022r.

 

Ogłoszenie numer WRO-D-0076-2022/PK

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 roku poz. 481 ze zm.), ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 roku poz. 624), ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 roku, poz. 2243 z późn. zm.),ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku  o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 roku, poz. 1655 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

II PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

 

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 21.10.2021 roku do 05.11.2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Walim, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem KOWR w Świdnicy,  na stronie internetowejwww.kowr.gov.ploraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP). Dodatkowo wykaz został wysłany do sołectwa wsi Dziećmorowice w celu publikacji.

 

Przedmiotem dzierżawy jest:

Nieruchomość mieszana, niezabudowana, położona w:

obręb Dziećmorowice Nr 1, gmina Walim, powiatwałbrzyski, woj. dolnośląskie, działka numer  97/11 AM 1.

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 3,8394 ha (w tym użytki rolne 1,7094 ha), z czego:

 • pastwiska trwałe 0,2194 ha,w klasie: PsIV – 0,2194 ha;
 • grunty rolne zabudowane 1,4900 ha,w klasie: Br-PsV – 1,4900 ha;
 • nieużytki (N) – 2,1300 ha.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.Nieruchomość położona jest w IV okręgu podatkowym.

 

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00035553/4 przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice cz. II A i B, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim nr VII/30/2011 z dnia 30 maja 2011, działka nr 97/11 oznaczona jest symbolami planu P/U1 – tereny produkcji i usług, R – tereny rolnicze.

 

UWAGA:

 • w stosunku do przedmiotowej nieruchomości istnieje możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez Wydzierżawiającego, w całości lub części. Wyłączenie gruntów nastąpi w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego w pisemnym wezwaniu do wydania, nie później jednak niż po zebraniu płodów rolnych i zakończeniu bieżącego okresu agrotechnicznego. Ponadto Dzierżawca nieruchomości przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia pisemnego pełnomocnictwa do jednostronnego przejęcia nieruchomości objętej umową dzierżawy;
 • na nieruchomości, znajdują się odpady różnego rodzaju;
 • nieruchomość w części stanowi nieużytek – zakrzaczony i zadrzewiony.

 

Stan zagospodarowania: nieruchomość niezagospodarowana – pastwisko, w przeważającej części                   zakrzaczona i zadrzewiona

 

KOWR OT Wrocław, 54-610 – Wrocław, ul. Mińska 60, 71 35 63 919, www.kowr.gov.pl

Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Kliczkowska 28

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do dnia 06.10.2024r., z możliwością przedłużenia.

 

Wywoławcza wysokość  rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 1,52 dt pszenicy

(słownie: jedna decytona pięćdziesiąt dwa kilogramy pszenicy)

Minimalne postąpienie: 0,10 dt pszenicy 

(słownie: dziesięć kilogramów pszenicy)

Wadium: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2022 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem KOWR w Świdnicy, ul. Kliczkowska 28 (I piętro, sala przetargowa – pokój nr 2), o godz. 13:30.

 

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 23 lutego 2022r. do 02 marca 2022r. w dni robocze  w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekcją Zamiejscową Gospodarowania Zasobem KOWR w Świdnicy, ul. Kliczkowska 28, tel. (71) 35 63 919  wew. 749.

KOWR informuje, że:

– zgodnie z art. 29 ust.3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR/ANR nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuściły.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Wpłacenie wadium, na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławul. Mińska 60, 54-610 Wrocławnr 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Krajowego Ośrodka do dnia 09 marca 2022r.,  z dokładnym określeniem w tytule wpłaty obrębu oraz numeru geodezyjnego nieruchomości, a w przypadku dokonywania wpłaty przez inną osobę niż zakwalifikowana do przetargu – dodatkowo imienia i nazwiska osoby zakwalifikowanej do przetargu za którą jest realizowana wpłata.

 

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należyzłożyć pisemne oświadczenia:

 • że łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz z nieruchomością wydzierżawianą nie przekroczy 300 ha użytków rolnych oraz o przyjęciu do wiadomości, że kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie w dniu podpisywania umowy dzierżawy (przed jej podpisaniem) do ponownego złożenia oświadczenia, że łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa wraz z nieruchomością wydzierżawianą nie przekroczy 300 ha użytków rolnych,
 • o nie posiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
 • pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki opisane w art. 29 ust. 3bc pkt 2) uniemożliwiające udział w przetargu (nie mogą brać udziału podmioty, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka

Wsparcia Rolnictwa (wcześniej ANR) nieruchomości tych nie opuściły),

 • o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie, oraz o przyjęciu do wiadomości, że granice wydzierżawianej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Krajowego Ośrodka oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających,
 • o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • o przyjęciu do wiadomości, że kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie w dniu podpisywania umowy dzierżawy do złożenia pisemnego pełnomocnictwa do jednostronnego przejęcia nieruchomości objętej umową dzierżawy przez Wydzierżawiającego, ze względu na fakt, iż w trakcie trwania umowy dzierżawy przeznaczenie działki może się zmienić na cele inne niż rolne,
 • o zapoznaniu się ze wszystkimi uwagami i ograniczeniami dotyczącymi nieruchomości oraz, że przyszły dzierżawca nieruchomości nie wystąpi, ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec KOWR z tego tytułu.

 

Pozostałe warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa  w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie  wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

 1. osoby fizyczne – okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
 2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej– dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 3. osoby reprezentujące osobę prawną jako organ reprezentacji – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu i na rzecz danej osoby prawnej;
 4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz
  • w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
  • w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Dowód wpłaty wadium należy okazać przewodniczącemu komisji przetargowej w dniu przetargu  przed jego rozpoczęciem.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia – zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na wskazane konto).

 

Wadium nie podlega zwrotowi:

 1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu;
 2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy.
 3. gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu,
 4. do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania, o którym mowa w art. 29 ust. 6-14 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez dyrektora oddziału terenowego KOWR albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego KOWR.

 

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu przetargu.

Kandydat na dzierżawcę, przed zawarciem umowy dzierżawy, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia  o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa. Gdy w dniu, w którym ma zostać zawarta umowa dzierżawy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, wraz z gruntami będącymi przedmiotem umowy, przekroczą 300 ha użytków rolnych – zawarcie umowy dzierżawy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.

Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności brak stawiennictwa uczestnika, który przetarg wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy dzierżawy lub zaniechanie złożenia w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu dzierżawnego.

 

Krajowy Ośrodek informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Krajowy Ośrodek zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Wobec powyższego Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową (np. opinię banku prowadzącego rachunek, zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS, urzędu gminy o niezaleganiu z płatnościami) i ustalić zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego, co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Niedotrzymanie tego warunku w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, może zostać uznane jako odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy i będzie skutkowało przepadkiem wadium.

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego do wyboru i ustalenia: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; przelew wierzytelności; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami na tym rachunku; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; przystąpienie do długu; zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja; natomiast zabezpieczeniem należności z tytułu bezumownego władania nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Ponadto przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt.  4 i 5 k.p.c. (zapis stosować w przypadku gdy wartość czynszu dzierżawnego wynosi co najmniej 150,00 dtpszenicy w stosunku rocznym)

 

W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę, KOWR może zażądać dodatkowych zabezpieczeń albo przedłożenia innych wiarygodnych zabezpieczeń.

Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

 

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 682 ze zmianami) do dokonania czynności prawnej prowadzącej m.in. do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Dlatego też małżonek kandydata na dzierżawcę zostanie wezwany, do złożenie pod umową dzierżawy oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgodę na zawarcie jej przez małżonka. W przypadku odmowy złożenia tego oświadczenia KOWR uzna, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy

dzierżawy. 

 

Krajowy Ośrodek informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 6-14 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:

1.uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności;

 

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej  w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, uprawnionym osobom służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

Uważa się, że rozstrzygnięcie, o którym mowa powyżej, zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia,  z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

 

Umowa dzierżawy nie może zostać zawarta:

 • do czasu wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa powyżej, przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR lub
 • do czasu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka lub – do czasu upływu terminu na wniesienie zastrzeżeń.

 

UWAGA: zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia przez KOWR umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

 

UWAGA:Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Krajowy Ośrodek może dokonać na kosztdzierżawcy.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:

 • odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
 • w razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu dokonane zostały w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Dyrektor Generalny KOWR zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg.

 

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 23 lutego 2022 roku  do 10 marca 2022 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Walim, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem KOWR w Świdnicy, sołectwie wsi Dziećmorowice, na stronie internetowej www.kowr.gov.pl. oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu informuje osoby zainteresowane udziałem w przetargu, że:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jego danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,  Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
 2. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1).
 3. Jako administrator KOWR będzie przetwarzał dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach wymaganych do zawarcia umowy w celu zawarcia umowy dzierżawy, w celu jej zawarcia, realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR oraz w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, w związku z realizacją zadań KOWR określonych w przepisach ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 poz. 2243 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016r., Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 4. Przetwarzanie w celach, o których mowa w pkt. 3 dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do Pana/Pani.
 5. Przetwarzane w celach, o których mowa w pkt. 3 dane osobowe:
  1. mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa lub jeżeli będzie to niezbędne do realizacji przez podmioty trzecie zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  2. mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do naliczania i egzekwowania obciążeń publicznoprawnych, do których ponoszenia został Pan/Pani zobowiązany/na w zawartej umowie dzierżawy.

Dostęp do danych osobowych Przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt. 3 mogą też mieć podmioty przetwarzające dane w imieniu KOWR, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 1. Zgodnie z RODO dane, które KOWR przetwarza w calach, o których mowa w pkt. 3, przysługuje Panu/Pani:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z ww. praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/pl/kontakt; tel. (22) 5310300 – gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 poz. 2243 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 2. KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza Przetwarzane w celach, o których mowa w pkt. 2 w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 3. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży, warunkami przetargu a także z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Świdnicy, ul. Kliczkowska 28 ,tel. 71-35-63-919 wew. 749.

 

Sprawę prowadzi: Patrycja Koźbiał, e-mail: patrycja.kozbial@kowr.gov.pl, tel. 71 35 63 919 wew. 749.Sporządziła: Patrycja Koźbiał dnia 03.02.2022r.

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/308445

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.83 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wałbrzyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-12-19

Dodano: 3 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6421 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,39 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-12-19

Dodano: 3 grudnia, 2023

O godzinie: 10:30

# 6419 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-01-09

Dodano: 29 listopada, 2023

O godzinie: 11:00

# 6415 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,73 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-01-09

Dodano: 29 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6414 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,13 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-12-01

Dodano: 20 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6406 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 84,08 ha

Powiat: średzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-12-07

Dodano: 19 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6405 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,78 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu