Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-14
O godzinie: 11:45
Powierzchnia: 4.65 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5290 sprzedaż gruntu rolnego pow. 4,65 ha

Powiat:brzeski
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 4,65 ha/ użytek ŁIV/cena wywoławcza 162750,oo PLN/wadium 16275,oo PLN do 10.03.2022/ termin przetargu 14.03.2022 godz. 11:45

Wójt Gminy Borzęcin

 na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2,art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

o g ł a s z a

 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzi między innymi działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 3026, o powierzchni 4,65 ha, stanowiąca własność gminy Borzęcin, położona w obrębie Przyborów, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00053877/3.

 

Opis nieruchomości:

Działka położona jest w południowo – zachodniej części miejscowości Przyborów w obszarze pomiędzy drogą powiatową z Borzęcina do Brzeska, a gruntami rolnymi w części zakrzaczonymi położonymi w miejscowości Szczepanów, w odległości około 6 km od centrum Brzeska. Przedmiotowa działka stanowi obszar łąki w części zakrzaczony. Działka nie posiada prawnie urządzonego dojazdu. W oparciu o „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzęcin” predysponowane przeznaczenie działki – to tereny rolne.

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzęcin” do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z póź. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyłączeniem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Ograniczenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Dział III i Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 14 marca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 11:45 w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 10.

Lp. Numer działki ewidencyjnej Powierzchnia [ha] Cena wywoławcza Wysokość wadium wniesionego w pieniądzu Godzina przetargu
1. 3026 4,65 162 750,00 16 275,00 zł 11:45

 

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem, że:

  1. wpłacą wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli, najpóźniej do10 marca 2022 r. (czwartek), w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Borzęcin w KBS 0/Szczurowa nr: 81 8591 0007 0100 0000 6350 0012, z dopiskiem „Wadium do przetargu – zakup działki” – (ze wskazanym numerem ewidencyjnym i położeniem działki), przy czym za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu,
  2. złożą pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń,
  3. złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i przyjmują go bez zastrzeżeń.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli. Osoby przystępujące do przetargu, jako pełnomocnicy, winni przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.

W przypadku zamiaru nabycia działki w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu muszą przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka.

Uczestnik, który zamierza przystąpić do licytacji więcej niż jednej działki musi dokonać wpłaty wadium osobno na każdą z licytowanych działek.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłata całości zaoferowanej ceny sprzedaży działki ustalona w drodze licytacji, pomniejszona o wpłacone wadium, winna zostać uiszczona na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa nr: 49 8591 0007 0100 0000 6350 0006, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za dzień zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Borzęcinie.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) na wskazany przez oferenta rachunek bankowy, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki w dniu zapłaty pełnej ceny nabycia działki.

Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy, jeżeli oferent:

1) nie dokona wpłaty oferowanej ceny nabycia działki w wyznaczonym przez Wójta Gminy terminie,

2) uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży działki w formie aktu notarialnego w wyznaczonym przez Wójta Gminy terminie.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Borzęcin zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, niezwłocznie podając informację na piśmie o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i z tego tytułu nie przysługuje oferentom roszczenie przeciwko Gminie Borzęcin.

Dodatkowe informacje:

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Sprzedający sprzedaje działki zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt Nabywcy, Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni działki.

Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży działki: jej obszar, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic wyżej wymienionej działki wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.

Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym.

Koszty notarialne w całości ponosi nabywca działki.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę działki. Istniejące na działce urządzenia infrastruktury technicznej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku konieczności przełożenia obciążeń z uwagi na ewentualność kolizji z zamierzoną inwestycją, nabywca zobowiązany będzie do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach w tygodniku „TEMI”, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości”, a także na stronie internetowej Gminy Borzęcin www.borzecin.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanych działek można uzyskać pod numerem telefonu: (14) 684-63-70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem (14) 684-63-72 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie – w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30.Oględziny przedmiotowej nieruchomości można przeprowadzić przy współudziale pracownika tut. urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel.: 14 684-63-70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl.

 

Borzęcin, 2 lutego 2022 r.

 

https://bip.malopolska.pl/ugborzecin,a,2055926,sprzedaz-nieruchomosci-oznaczonej-numerem-3026-polozonej-w-przyborowie.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.65 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: brzeski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-11-27

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6404 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-24

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6403 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,01 ha

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 4 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6391 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 99,35 ha

Powiat: wielicki

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-29

Dodano: 10 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6323 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,00 ha

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6262 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,64 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6261 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu