Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-04
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.77 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5289 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,77 ha

Powiat:sanocki
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,77 ha/ użytek PsV/ czynsz wywoławczy 103,oo PLN/rocznie/wadium 11,oo do 28.02.2022/termin przetargu 04.03.2022 godz. 10:00

GN-III.6845.1.15.2021 Sanok, 25.01.2022 r.
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 7a, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)
Starosta Sanocki ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa
I. Opis i oznaczenie nieruchomości.
Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana działka:
– nr 141/2, obszaru 0,5762 ha, oraz
– część działki nr 142 obszaru 0,2009 ha,
stanowiące użytek PsV (pastwiska trwałe), położone w miejscowości Międzybrodzie gmina
Sanok, które objęte są księgą wieczystą KS1S/00018614/6.
Łączna powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy 0,7771 ha.
II. Przeznaczenie nieruchomości.
Przedmiotowa działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Sanok działki nr 141/2 i 142 leżą w obszarach: zbiornika wodnego Dynów – Niewistka (proj.)
III. Warunki przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Sanoku, przy ul. Kościuszki 36, pokój 17a – godz. 9.00.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 103,00 zł (słownie: sto trzy
złote).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości
11,00 zł. Wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby pieniądze na koncie Powiatu
Sanockiego były najpóźniej w dniu 28 lutego 2022 r.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Powiatu Sanockiego nr 50 1130 1105 0005 2075
3420 0013 prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Komisja przetargowa 3 dni przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez
uczestnika przetargu.
Wpłacone wadium zostanie:
– zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
– zwrócone niezwłoczne, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra, – jednak nie
później niż 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu
wynikiem negatywnym. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden
z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie wyżej ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu jest stawką czynszu rocznego z tytułu dzierżawy przedmiotowej
nieruchomości.
Termin uiszczania czynszu oraz nr konta określi umowa dzierżawy.
Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia
opłat dodatkowych m. in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Stawka czynszu będzie podlegała raz w roku zwiększeniu w przypadku wzrostu wskaźnika
zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych obliczonego jako średni z I i II półrocza
roku poprzedniego ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Nieruchomość wydzierżawia się według danych ewidencji gruntów bez okazywania granic
w terenie. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny
koszt nabywcy.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta Sanocki może
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
IV. Informacje dodatkowe
Uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty a reprezentant osoby prawnej dokument
stwierdzający prawo do reprezentowania. Jednocześnie uczestnicy przetargu winni zachować
środki ostrożności takie jak własne maseczki oraz rękawiczki ochronne. Osoby nie spełniające
tych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36,
pokój 23, tel. (013) 46 57 619.
Z uzasadnionej przyczyny Starosta Sanocki może odwołać ogłoszony przetarg.
Podanie do publicznej wiadomości poprzez:
– zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1
i przy ul. Kościuszki 36 w Sanoku
– opublikowanie na stronie internetowej urzędu – (www.powiat-sanok.pl) i w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku – bip.powiat-sanok.pl
S T A R O S T A
Stanisław Chęć

 

https://bip.powiat-sanok.pl/strona-4104-i_przetarg_ustny_nieograniczony_na.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.77 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: sanocki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6612 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6611 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu