Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-22
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 0.65 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5288 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,65 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,65 ha/ użytek ŁVI/ czynsz wywoławczy 260,oo PLN/rocznie/wadium 30,oo do 16.03.2022/termin przetargu 22.03.2022 godz. 11:00

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Horyniec-Zdrój na okres 3 lat na cele rolnicze.

Lp.  

Nr działki

 

Pow. działki [ha]

 

Roczny czynsz (zł) – wywoławczy

 

Rodzaj użytku

 

Obręb / miejscowość

 

Wysokość wadium (w zł)

 

Minimalne postąpienie (w zł)

 

Godzina przetargu

1. Cz. dz. nr 204 0,65 260,00 ŁVI-0,65 Wólka Horyniecka / Wólka Horyniecka 30,00 2,60 11.00

 

Przeznaczenie w/w nieruchomości – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Horyniec-Zdrój: główne kompleksy łąk i pastwisk.

Opłata / termin płatności – roczna do 30 września każdego roku dzierżawnego.

Stawki opłat będą rewaloryzowane corocznie o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUSDzierżawcę obciążają podatki oraz wszelkie inne opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu dzierżawy. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu naliczane będą odsetki ustawowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Horyńcu-Zdroju pokój nr 9.

Wadium w w/w wysokości należy wpłacić najpóźniej do dnia 16 marca 2022 roku (włącznie)
w Kasie Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Horyniec-Zdrój
w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Filia Horyniec-Zdrój Nr 32 9101 1039 2002 2500 1195 0003. Za termin płatności uważa się datą wpłynięcia środków na konto urzędu. Wadium zostanie zaliczone na poczet rocznego czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu oraz spełnią pozostałe warunki określone w ogłoszeniu.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz ewentualne upoważnienie do reprezentowania innej osoby fizycznej. Przedstawiciele osób prawnych powinny przedłożyć Komisji oryginalne upoważnienie do reprezentowania w przetargu.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie zostało wywieszone do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju, tablicy ogłoszeń wsi Horyniec-Zdrój oraz stronie internetowej w dniach od 16-02-2022 r.
do 22-03-2022 r.

Horyniec-Zdrój, dnia 16.02.2022 r.

Z-ca Wójta Gminy Horyniec-Zdrój

Janusz Wużyński

 

 

 

https://bip.horyniec-zdroj.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/614629/i_publiczny_nieograniczony_przetarg_ustny_na_dzierzawe_gruntow_m

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.65 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: lubaczowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:20

# 6554 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6553 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,96 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6551 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,11 ha

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu