Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-07
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 12.80 ha
0
PLN

6 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5287 dzierżawa gruntu rolnego pow. 12,80 ha

Powiat:przeworski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 12,80 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 10240,oo PLN/rocznie/wadium 1024,oo do 03.03.2022/termin przetargu 07.03.2022 godz. 10:00

Ogłoszenie – ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tryńcza położonej w miejscowości Jagiełła – część dz. nr 1486

Nr KW Nr działki
Obręb
Powierzchnia
(ha)
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego
PR2R/00005002/7 część działki nr 1486
Jagiełła
12,80 ha Nieruchomość nr 1486 o pow. 12,80 ha położona w miejscowości Jagiełła to użytki rolne klasa III -IV. Nieruchomość nie posiada MPZP. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań  i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwalą Nr XVIII/169/2000r przez Radę Gminy Tryńcza z dnia 17.11.2000r działka zlokalizowana jest w terenach rolnych przeznaczonych pod produkcję rolną. 10 240 zł


Wydzierżawiający w razie takiej potrzeby dokona wskazania granic dzierżawionych działek własnym kosztem i staraniem.
Przetarg odbędzie się w dniu 07.03 2022r o godz.1000  w Urzędzie Gminy Tryńcza w sali konferencyjnej.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w formie pieniężnej w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.
Wadium w pieniądzu w wysokości 10% wartości rocznego czynszu dzierżawnego działki:
–  nr 1486 o pow. 12,80 ha w wys. 1024 zł,
należy wpłacić do dnia 03.03.2022r  (włącznie – liczy się data uznania na rachunku bankowym Urzędu) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tryńcza                   w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu , Filia Tryńcza  nr 07 9096 0004 2005 0021 2881 0009.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego za 2022r.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Czynsz dzierżawny będzie płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku przez okres trwania dzierżawy. Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest uiścić podatek rolny i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem nieruchomości.
Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres 10 lat z przeznaczeniem pod produkcję rolną.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, osoba uprawniona do reprezentowania uczestnika przetargu zobowiązana jest przedłożyć aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia przetargu) wypis  z właściwego rejestru. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Uczestnik ustalony jako Dzierżawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Tryńcza zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyny odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości. Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza, pokój nr 9 lub telefonicznie (16) 642 12 21 wew. 41.
Tryńcza dnia 02.02.2022r                                                                                                                                                                                                        Z up. Wójta

Magdalena  Rachfał
Sekretarz Gminy Tryńcza

https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokazTresc-274-6879

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 12.80 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: przeworski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6912 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6911 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu