Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-25
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 17.92 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5284 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 17,92 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 17,92 ha/ użytek RIV/ mpz budowa farmy/czynsz wywoławczy 108 000,oo PLN / rocznie/ wadium 10 800,oo PLN do 21.03.2022/ termin przetargu 25.03.2022 godz. 10:00

WÓJT GMINY

RADYMNO

Radymno, dnia 10 lutego 2022 r.

OR.0050.Z. .2022.0

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA DZIERŽAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 38 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm. /, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 /, Uchwały Rady Gminy Radymno Nr VII/67/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony / t. j. Dz. Urz. Woj. Pod. z 2019 r., poz. 3585 z późn. zm./,

Wójt Gminy Radymno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonej w miejscowości Korczowa.

 1. Dane do cz ce nieruchomości rzeznaczone• do dzierża
Nr działki Powierzchnia w ha Rodzaj i klasa użytku w ha Księga wieczysta Okres dzierżawy – lat Wysokość czynszu w zł rocznie
1228/1 17,92 LIII      – 0,69

LIV     — 0,40

LV       – 0,22

PSI V — 16,44

Lz-PslV – O, 1 7

PRIJ/00038910/1 trzydzieści 108 OOO,OO zł

(słownie złotych: sto osiem tysięcy 00/100 + podatek VAT

Cena wywoławcza wysokości rocznego czynszu dzierżawnego — 108 OOO,OO zł

Wadium: 10 800,00 zł

Termin wpłaty wadium — do 21 marca 2022r.

Opis nieruchomości: działka na 1228/1 0 powierzchni 17,92 ha, w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako LIII – 0,69 ha, LIV – 0,40 ha, LV – 0,22 ha, Ps1V – 16,44 ha, Lz-Ps1V – 0,17 ha. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Radymno. Zgodnie z obowiązującą obecnie zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radymno, uchwaloną Uchwałą Nr VI/49/2007 Rady Gminy Radymno z dnia 29 marca 2007 r., działka położona jest w obrębie obszaru oznaczonego jako projektowane dolesienia i ZL29E — powiększenie terenów leśnych — zalesienie według zmiany studium.

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Radymno ul. Lwowska 38 (pokój nr 25) w dniu 25 marca 2022 r. godzina 10:00.
 • Informacje dotyczące warunków przetargu:

l . Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i winno być sporządzone przed notariuszem. W dniu przetargu osoby biorące w nim udział zobowiązane są do przedłożenia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

 1. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania przetargów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu pandemii.
 2. Wpłaty wadium należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Radymno lub przelewem na konto Urzędu Gminy Radymno BS Radymno Nr 54 9107 0007 2001 0002 7052 0010 do dnia 21 marca 2022 r. z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki te znalazły się na koncie gminy w tym dniu. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w polskich złotych, w tytule przelewu należy zawrzeć informacje: „Wadium na działkę nr o pow.

, położona w obrębie  „ oraz dane osoby przystępującej do przetargu. W przypadku dokonywania przelewu z konta, którego uczestnik nie jest właścicielem w tytule należy zawrzeć dane osoby, która będzie brała udział w przetargu. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
 3. Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez osobę, która przetargu nie wygrała zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu na numer konta podanego przez uczestnika przetargu w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Wylicytowana stawka czynszu podlegać będzie waloryzacji raz w roku i będzie obliczana na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy. W przypadku deflacji cena nie ulega zmianie.
 5. Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do 3 1 sierpnia każdego roku na podstawie wystawionej faktury VAT.
 6. Termin zagospodarowania nieruchomości: od Ol .04.2022 r. do 01.04.2052 r.
 7. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno- prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, zgodnie z przepisami, w tym podatku rolnego.

I l . O terminie podpisania umowy dzierżawca zostanie powiadomiony telefonicznie.

 1. Z przedmiotem dzierżawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radymno w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).
 2. Dowód wpłaty wadium (oryginał) należy okazać przewodniczącemu komisji przetargowej w dniu przetargu.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu jest podstawą do zawarcia umowy dzierżawy.
 4. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 5. Informacje dodatkowe:
 6. Dzierżawa powyższych nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Radymno (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu) oraz pod nr tel. 628-11-38 wew. 41. Niniejsze ogłoszenie jest dostępne na stronie internetowej BIP UG Radymno /www.ugradymno.ires.pl/ na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy oraz w miejscowości Korczowa.

 

https://www.bip.ires.pl/ug-radymno/13341,13351/13351/art23353.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 17.92 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: jarosławski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:20

# 6554 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6553 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,96 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6551 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,11 ha

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu