Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-24
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 0.95 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5281 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,95 ha

Powiat:kłodzki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,95 ha/ użytek R/ czynsz wywoławczy 190,oo PLN/rocznie/wadium 190,oo do 21.02.2022/termin przetargu 24.02.2022 godz. 09:00

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 24 lutego 2022 r. o godz. 9.00, w sali nr 14
Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny
nieograniczony dot. oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolne
na okres do 31.12.2026 r., niżej
wymienionej nieruchomości wchodzącej w gminny zasób.
1. Położenie nieruchomości – obręb Jodłów

Lp. Nr
geodezyjny
działki
Powierzchnia działki do
wydzierżawienia w ha
Numer księgi wieczystej Cena wywoławcza rocznego
czynszu dzierżawnego brutto
w zł
Wysokość wadium w zł
1. dz. 164/2 0,95 ha SW1K/00044168/4 190,00 zł 190,00 zł

Działka wydzierżawiana jest bez geodezyjnego okazania i wznowienia granic. Załącznik graficzny do
ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową na podstawie danych z ewidencji gruntów określa
położenie nieruchomości.
2. Warunki przetargu:
a) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
b) W przypadku reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć
pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z
notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub urzędowo poświadczonym podpisem
mocodawcy.
c) W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga
małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na
odpłatną dzierżawę nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych dopuszczalne jest
w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie/urzędowo podpisem współmałżonka. Małżonek
pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie
wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
d) Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości
190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100), w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/
lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001
0004 – najpóźniej do dnia 21 lutego 2022 r.
e) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości
(dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem) oraz dokumentu
potwierdzającego wniesienie w terminie wadium.
f) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu
dzierżawnego. W przypadku nie zawarcia umowy dzierżawy w terminie 21 dni od dnia zamknięcia
przetargu przez wygrywającego przetarg wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom
przetargu wadium podlega zwrotowi niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia
przetargu wynikiem negatywnym. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest do podanie konta, na
które powinno być zwrócone wadium oraz danych adresowych.
g) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy w ref. Infrastruktury
Technicznej i Gospodarki tut. Urzędu.
h) Nieruchomość wolna jest od obciążeń. i) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Międzylesie:
10MN15 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza
3. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym
niezwłocznie w formie ogłoszenia.
4. Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie,
Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00, tel. 74 8126327 wew. 27
Międzylesie, dnia 21 stycznia 2022 r.
BURMISTRZ
/-/ Tomasz Korczak

 

https://miedzylesie.pl/12089/8/ogloszenia-o-przetargach-2022.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.95 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: kłodzki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu