Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-22
O godzinie: 09:30
Powierzchnia: 1.13 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5280 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,13 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,13 ha/ użytek ŁVI/ czynsz wywoławczy 140,oo PLN/rocznie/wadium 30,oo do 21.02.2022/termin składania ofert 22.02.2022 godz. 09:30

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska

z siedzibą w Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie

działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(Dz. U. z 2020r., poz. 6 z póz. zm.)

oraz w oparciu o zgodę Dyrektora RDLP w Szczecinie
ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa – będących
w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kliniska

Zn. spr. ZG.2217.5.1.2022
oraz

zaprasza do złożenia oferty cenowej:

na dzierżawę gruntu rolnego
opisanego wg poniższej tabeli.

 

Grunt rolny z przeznaczeniem do wykorzystywania rolniczego:

Lp. Oddział leśny Gmina Obr. ewid Leśnictwo Działka ewid. Rodzaj gruntu Pow. do dzierżawy

[ha]

Nr księgi wieczystej Cena wywoławcza

[zł/rok]

Wys. wadium

[zł]

1 332 i Goleniów Kliniska Wielkie Rurzyca 8 Ł VI 1,13 SZ1O/00039015/9 140 30

 

 

 

 

 

 1.  Organizator przetargu:    Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska

Pucko 1, 72-123 Kliniska Wlk.

Tel.  914312124

 1.  Forma przetargu:  nieograniczony publiczny przetarg pisemny.
 2. Wydzierżawione grunty mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych
  z ich przeznaczeniem.
 3. Oględzin działki wymienionej w ogłoszeniu o przetargu można dokonać w dni
  robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w terminie do
  dnia 18.02.2022 r. po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym leśniczym lub
  w razie nieobecności z podleśniczym.

Leśnictwo Rurzyca:                Leśniczy Bartosz Pytlak              tel.: 604-073-395

Podleśniczy Maciej Plaskacz       tel.: 663-330-137

 1.  Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Cena wywoławcza jak i oferta cenowa złożona przez Oferenta jest ceną netto
  za całą dzierżawioną powierzchnię w skali roku.
 3. Czynsz dzierżawny w kolejnych latach będzie wyliczany w oparciu o średnią cenę
  skupu 1 qt żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku
  rolnego na rok następny, wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
  Statystycznego, z tym zastrzeżeniem, że czynsz nie będzie ulegał zmianie
  w przypadku spadku cen. W tej sytuacji obowiązywać będzie czynsz, jak za rok
  poprzedni.
 4. Oferent możne składać wyłącznie jedną ofertę. Prawidłowo złożona oferta winna
  zawierać wpisaną wysokość proponowanego czynszu.
 5. Wysokość proponowanego czynszu rocznegonie może być niższa niż podana
  cena wywoławcza, określona w powyższej tabeli.
 6. Jedynym kryterium wyboru oferty jako najkorzystniejszej, jest zaoferowana
  najwyższa wartość czynszu dzierżawnego za grunt rolny.
 7. Oferty należy składać wyłącznie na wzorach Nadleśnictwa. Wzór formularza oferty
  stanowi załącznik nr 1. Do oferty należy dołączyć podpisaną Klauzulę informacyjną
  dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO), stanowiącą załącznik nr 5.
 8. Oferty należy składać w biurze Nadleśnictwa Kliniska: Pucko 1 – sekretariat (pok.
  nr 6) w terminie do dnia 22.02.2022 r. do godz. 9:30 w zaklejonych kopertach
  z napisem „Oferta na dzierżawę gruntu rolnego”
  Otwarcie ofert nastąpi 22.02.2022 r. o godz. 10:00 w biurze Nadleśnictwa
  Kliniska.
 9. W przypadku wystąpienia ofert równorzędnych, Nadleśnictwo Kliniska przeprowadzi
  dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli równorzędne
  oferty.
 10. Wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie podanej w tabeli lub w formie gwarancji
  bankowej, należy dokonać w terminie do dnia 21.02.2022 r.do godziny 10:00.

Wadium należy wnosić na konto:

BNP Paribas Bank Polska S.A.  52 2030 0045 1110 0000 0055 6240

Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać operacją bankową.

Wpłacając wadium, w tytule przelewu należy wyraźnie zaznaczyć, że wpłata
dokonywana jest na: Przetarg nieograniczony Zn spr. ZG.2217.5.1.2022 oraz
podać imię i nazwisko Oferenta 
.

Wadium uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zatrzymane
i zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, innym uczestnikom zostanie
zwrócone w całości po odwołania lub zamknięciu przetargu.

 1. Wadium nie podlega zwrotowi:
 2. a) jeśli żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej wywoławczej wysokości
  czynszu,
 3. b) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia
 4. Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
 5. a)   przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
 6. b) nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia
  przetargu ofert,
 7. c) unieważnić przetarg lub zarządzić powtórzenie określonych czynności.
 8. Oferentom przysługuje możliwość odwołania od decyzji Komisji, w terminie 7 dni
  od  ogłoszenia wyników przetargu.
 9. Postanowienia końcowe:
 10. a) uczestnicy przetargu mogą zapoznać się z postanowieniami projektu umowy
  dzierżawy, które to postanowienia nie podlegają negocjacji stron, (zał. nr 4),
 11. b) termin związania z ofertą wynosi 14 dni,
 12. c) przetarg jest przygotowany w oparciu o procedury określone w „Regulaminie
  pracy komisji powołanej do przeprowadzenia przetargu Zn. spr.
  2217.5.1.2022 na dzierżawę gruntów rolnych, będących w zarządzeni PGL
  LP Nadleśnictwo Kliniska, z przeznaczeniem do wykorzystywania rolniczego”.

Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Nadleśnictwa Kliniska.

 1. d) o wyniku przetargu Nadleśnictwo Kliniska zawiadomi po zamknięciu przetargu
  poprzez wywieszenie listy wygrywających uczestników na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Nadleśnictwa Kliniska i na stronie internetowej Biuletynu Informacji
  Publicznej Nadleśnictwa
 2. e) Wszelkich informacji na temat przetargu udzielają:

Małgorzata Hapnik-Ciechalska: tel. 91 4312125, 600-808-453 

Roman Borowski: tel. 91 4312127, 606-802-098           

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-kliniska/zamowienia-do-130-000-zl-netto-wylaczone-z-obowiazku-stosowania-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-dz-u-z-2021-r-poz-1129-z-pozn-zm

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.13 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: goleniowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 17 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6006 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-09

Dodano: 5 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5988 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,98 ha

Powiat: kołobrzeski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 13:00

# 5956 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 87,92 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5955 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 64,54 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 14:00

# 5954 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 29,45 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5953 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 11,56 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu