Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-17
O godzinie: 14:00
Powierzchnia: 2.62 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5279 sprzedaż gruntu leśnego pow. 2,62 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu leśnego/ pow. 2,62 ha/ użytek Ls/cena wywoławcza 213000,oo PLN/wadium 21300,oo PLN do 27.02.2022/ termin składania ofert 17.02.2022 godz. 14:00

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI

LOKALIZACJA: Gorzyń, gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 4/43 o pow. 2,6282 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 213.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.), tj. 213.000,00 zł brutto

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2ZL – teren lasów, dodatkowo granice ochrony konserwatorskiej parku pałacowego w Gorzyniu, fragment parku  przydworskiego, obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Notecka”, granica 100 m od linii brzegowych wód powierzchniowych na terenie międzychodzkiego obszaru chronionego krajobrazu.

Działka objęta zakazem jakiejkolwiek zabudowy, porośnięta drzewami i krzewami, teren ukształtowany nieregularnie z deniwelacjami,
w części otoczony płotem byłego folwarku.

Prawo pierwokupu Lasów Państwowych.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się 21 lutego 2022 roku o godz. 14.00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pok. 304. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz
z dowodem wpłaty wadium, oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że znany jest mu stan techniczny nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń wobec sprzedającego, składać należy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu (60-637), III piętro, pok. 304 (Biuro Kanclerza) do dnia
17 lutego 2022 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta na przetarg wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do dnia 17 lutego 2022 roku
na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 44 1090 1362 0000 0001 3680 3534

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Uczelni.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało cenę tej samej wysokości, Komisja postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie ustnej licytacji między wskazanymi oferentami, wyznaczając termin licytacji.

Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub przedwstępnej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji przedłużającej się procedury spełnienia niezbędnych przesłanek do zawarcia umowy notarialnej w/w termin może zostać odpowiednio przedłużony.

W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium
nie zostanie zwrócone.

Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych i wieczystoksięgowych, dotyczących transakcji kupna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1100 ze zm.) o Krajowym Zasobie Nieruchomości, sprzedaż nieruchomości następuje pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa – Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości, których wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 2.000.000,00 PLN, uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Rady Uczelni (zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
– t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.).

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo:

– wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży,

– odstąpienia lub zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,

 

W związku z panującą epidemią COVID-19, w celu ochrony zdrowia i życia ludzi, zaleca się, aby osoby zainteresowane przetargiem
nie uczestniczyły w posiedzeniu związanym z otwarciem ofert. Uczestnicy przetargu o jego wynikach zostaną poinformowani pisemnie.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu: https://puls.edu.pl/contact-us/polityka-cookies

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Sekcja ds. Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
e-mail: 
sgn@up.poznan.pl(link sends e-mail) lub telefonicznie pod nr: (61) 846-61-50.

 

https://puls.edu.pl/nieruchomo-ci/ogloszenia/dmik/przetarg-pisemny-nieograniczony-na-sprzeda-nieruchomo-ci

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.62 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5928 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,95 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu