Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-25
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 4.56 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5278 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,56 ha

Powiat:bytowski
Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na 2,5-roczną dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 4,56 ha/ użytek RIV,RV,RVI/ czynsz wywoławczy 186,oo PLN/rocznie/wadium 200,oo do 21.02.2022/termin przetargu 25.02.2022 godz. 11:00

Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

PRU.WKUZ.BY.4243.3.2022.IL                                                                       

 

 

K R A J O W Y O Ś R O D E K W S P A R C I A R O L N I C T W A

O d d z i a ł T e r e n o w y w P r u s z c z u G d a ń s k i m

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA DZIERŻAWĘ,

w dniu 25 luty 2022 roku o godz. 11:00

w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Bytowie KOWR O/T w Pruszczu Gdańskim, ul. Zakładowa 4, nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,położonej na terenie gminy Miastko, powiat bytowski, woj. pomorskie.

 

 1. PRZEDMIOT DZIERŻAWY:

 

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość określona w wykazie z dnia 20.01.2022 roku  niezabudowana położona w obrębie Głodowo, gmina Miastko, powiat bytowski, jako działka nr 170/2 o łącznej powierzchni 4,5628 ha, dla której w  Sądzie Rejonowym w Miastku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M/00006009/9, w tym:

– grunty orne    – 4,2685 ha, w tym:      RIVa-       0,2475 ha

RV –         0,5263 ha

RVI-         2,7160 ha

RVIz-        0,7787 ha  – nieużytki  –    0,2943 ha

Łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 4,2685 ha.

 

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego          w Bytowie.

 

Burmistrz Miastka w zaświadczeniu WRG.6727.1.524.2021.IW z dnia 26.11.2021 r. informuje, że dla działki nr 170/2 położonej w obrębie geodezyjnym Głodowo, gmina Miastko brak jest ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta i gminy Miastko, uchwalonym przez Radę Miejską w Miastku uchwałą nr XXXV/305/2017 z dnia 17 marca 2017 r. działka nr 170/2  w przeważającej części stanowi: tereny rolnicze z zabudową zagrodową (łąki, pola uprawne, nieużytki itp.), w pozostałej części stanowi obszar kontynuacji i uzupełnień zabudowy.

Jednocześnie informuje, że w/w działka objęta jest Uchwałą nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone na południe od terenów zabudowanych miejscowości Głodowo w części obrębu geodezyjnego Głodowo

Dla wnioskowanej działki, nie została podjęta przez Radę Miejską w Miastku uchwała o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji ( tekst jedn.

Dz. U. z 2021 r., poz. 485 ze zm.).

Ponadto w zaświadczeniu  WRG.6727.1.524.2021.IW.2 z dnia 26.11.2021r. Burmistrz Miastka informuje:

 • dla w/w działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy,
 • dla w/w działki nie została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • informacje dotyczące ochrony archeologicznej i występowania kopalin należy uzyskać u właściwego konserwatora zabytków oraz właściwego organu administracji geologicznej,
 • działka nie graniczy z drogą gminną publiczną,
 • działka graniczy z drogą gminną wewnętrzną ( dz. nr 180 i 181),
 • istnieje potrzeba zabezpieczenia z ww. działki gruntu na poszerzenie drogi gminnej,
 • tutejszy organ nie przystąpił do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki,

83-000 – Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28, tel. 583 429 608, www.kowr.gov.pl

 • działka nr 170/2 obręb ewidencyjny Głodowo objęta jest uchwałą nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone na południe od terenów zabudowanych miejscowości Głodowo w części obrębu geodezyjnego Głodowo,
 • nie przewiduje się zmiany przeznaczenia działki pod budowę siłowni wiatrowych,
 • działka nie znajduje się w gminnej ewidencji zabytków,
 • dla przedmiotowej działki nie została podjęta przez Radę Miejską w Miastku uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, o której mowa w ustawie z dnia 05.09.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ( tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 219, ze zm.).

 

UWAGA:  Na przedmiotowej działce widoczny jest samosiew zboża.

 

Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 2,00 dt pszenicy w stosunku rocznym, w tym użytki rolne 2,00 dt.

Wadium wynosi: 200,00  zł.

Postąpienie:  1,00 dt pszenicy

 

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres do dnia 31 października 2024 roku bez możliwościprzedłużenia.

 

Nieruchomość wydzierżawiana jest zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej, wydanym przez właściwe miejscowo starostwo powiatowe. KOWR nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać KOWR na koszt Wydzierżawiającego. Uczestnik przetargu zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do dzierżawy nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec KOWR w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień ich dzierżawy. Dzierżawa nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 

II.PRZETARG:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu25 luty 2022 roku o godz. 11:00w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, Sekcji Zamiejscowej w Bytowie, ul. Zakładowa 4.

lub

może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniemaplikacji Zoom.

 

 1. Opis minimalnych wymagań aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/nieruchomości/wymaganiatechniczne

 

 1. Informacja o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zostanie udostępniona na 3 dni przed przetargiem, tj. 22.02.2022 r. na stronie internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana sms i email do uczestników przetargu, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w pkt. III ust. 1 i wpłacili wadium. Brak powyższej informacji oznacza, że przetarg odbędzie się w siedzibie Oddziału Terenowego w Pruszczu Gdańskim, Sekcji Zamiejscowej w Bytowie przy ulicy Zakładowej 4.
 2. Przekazanie danych zawartych w kwestionariuszu z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi jest niezbędne do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

UWAGA: W PRZETARGU TYMNIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU OSOBY (art. 29 ust. 3bc ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa), które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły,

 

Powyższe oświadczenia składane będą przez osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzory powyższych oświadczeń stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

 1. Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostkaorganizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
  • w przypadku użycia środków komunikacji elektronicznej na co najmniej 7 dni przed przetargiem dostarczyła do KOWR (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym):
   1. oświadczania, o których mowa w pkt II, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
   2. kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
   3. stosowne pełnomocnictwa, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu.
  • wpłaciła wadium w wymaganej wysokości, w terminie, miejscu i formie – zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
  • stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację) osobiście w siedzibie organizatora lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  • spełniła inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Udział w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczny zwyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w przetargu przez KrajowyOśrodek Wsparcia Rolnictwa.

 

 1. Osoby prawne zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 7 dni przed przetargiem dostarczyć do KOWR aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

 

 1. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 7 dni przed przetargiem dostarczyć do KOWR odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

 

Dokumenty w formie elektronicznej, o których mowa powyżej należy przesłać na adres:

 1. skrzynki ePUAP: /KOWR_OT_PruszczGd/SkrytkaESP

lub

 1. skrzynki poczty elektronicznej: gdanski@kowr.gov.pl

z dopiskiem „Przetarg – ogłoszenie gm. Miastko, obręb Głodowo,  dz. 170/2 o pow. 4,5628 ha

25.02.2022 godz. 11:00”

 

 1. W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą/y brać udział w przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu organizatorprzetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do jednostki terenowej KOWR organizującej przetarg.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto: Oddziału Terenowego KOWR w Pruszczu Gdańskim w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 69 1130 1121 0006 5590 8320 0002 wraz z podaniem obrębu i nr działki z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej na 4 dni robocze przedprzetargiem tj. do dnia 02.2022 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunekwpłaty wadium nie został spełniony. Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium w ww. terminie dokonywane jest przez KOWR najpóźniej w 3 dniu przed przetargiem.

 

W przypadku, gdy przelew środków dokonywany jest z konta nie należącego do wpłacającego, w pozycji przelewu„tytułem” należy dopisać imię i nazwisko oraz adres osoby wpłacającej.

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że:

1) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i wydaniu nieruchomości protokołem zdawczo – odbiorczym, 2)  Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:

 • żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego
 • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy,
 • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.
 • Do czasu upływu terminów na wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w art. 29 ust. 7 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 1. W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
  • 3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnikom za pośrednictwem SMS zostanie udostępniony hasło, a za pośrednictwem poczty elektronicznej link uprawniające do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nr telefonu/ adresu email udostępnione przez uczestników w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. III ust. 1) lit. b). Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one nadane.
  • Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, proszone są o zapoznanie się z „WYTYCZNYMI” dotyczącymi form zabezpieczenia i dokumentami niezbędnymi do przedłożenia w Krajowym Ośrodku przed podpisaniem umowy dzierżawy. Wytyczne w tym zakresie dostępne są w wersji elektronicznej pod
adresem: http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/formyzabezpieczeniaczynszudzierzawnego

 

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji przetargowej:
 • dowód wpłaty wadium (opłaty manipulacyjne wpłaty i wypłaty wadium obciążają oferentów);
 • dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport);
 • pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu lub pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie;

 

 1. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające wydzierżawić nieruchomości do majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

 

 1. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

 

 1. Pełnomocnik przy zawarciu umowy dzierżawy obowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne do wystawienia weksli i zaciągania zobowiązań wekslowych oraz zawarcia umowy dzierżawy na warunkach ustalonych w przetargu i zaciągania zobowiązań dotyczących dodatkowych zabezpieczeń wynikających z umowy dzierżawy.

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:
 2. Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dokonania tych czynności
 3. Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej Krajowego Ośrodka.
 4. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

Uważa się że rozstrzygnięcie, o którym mowa powyżej, zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR

 

 1. WARUNKI DZIERŻAWY:
 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta niezwłocznie po złożeniu zabezpieczeń zapłaty należności wynikających z umowy dzierżawy, nie wcześniej jednakże niż do upływu terminu na wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w pkt IV powyżej. W przypadku wniesionych zastrzeżeń do procedury przetargowej – zgodnie z art. 29 ust. 14 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – do czasu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka albo ich rozpatrzenia przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, umowa dzierżawy nie może zostać zawarta.
 2. Czynsz będzie naliczany od dnia wydania przedmiotu dzierżawy protokołem zdawczo – odbiorczym.
 3. Wydanie nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpi w dniu podpisania umowy dzierżawy.
 4. Czynsz dzierżawny będzie płatny w gotówce, w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy ustalonej w przetargu, przez cenę pszenicy publikowaną przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego poprzedzające termin płatności.
 5. Terminy płatności rat za I półrocze danego roku w terminie 30 września/31 października wg cen pszenicy w I półroczu; za II półrocze danego roku w terminie 28 lutego następnego roku wg ceny pszenicy w II półroczu poprzedniego roku.
 6. Płatność czynszu dzierżawnego poprzez potrącenie wymaga zgody Dyrektora Oddziału wyrażonej na piśmie.
 7. Nie ustala się czynszu dzierżawnego od użytków rolnych klasy VI, gruntów pod rowami oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem – W, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych oznaczonych w ewidencji symbolem – Lzr (itd. w zależności od użytków będących przedmiotem przetargu).
 8. Czynsz dzierżawny ustalony w trybie przetargu nie obejmuje czynszu za lasy, który zostanie ustalony zgodnie z zasadami stosowanymi w KOWR i wprowadzony aneksem do umowy po opracowaniu uproszczonego planu urządzenia lasu lub ustaleniu przez nadleśniczego zadań z zakresu gospodarki leśnej.
 9. W trakcie trwania umowy dzierżawy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może wyłączyć z przedmiotu dzierżawy:
 • grunty o łącznej powierzchni nie większej niż 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy na dzień zawarcia umowy,
 • grunty, od których nie ustala się czynszu dzierżawnego,
 • grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są przeznaczone na cele inne niż rolne, a także grunty, na których ujawnione zostały złoża kopalin,
 • grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są przeznaczone na cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
 1. Termin i miejsc zawarcia umowy dzierżawy zostanie ustalony z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu przetargu.

 

 1. Kandydat na dzierżawcę przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową (np. opinię banku prowadzącego rachunek, zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS, urzędu gminy o niezaleganiu z płatnościami) i ustalić zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego, co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Niedotrzymanie tego warunku w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, może zostać uznane jako odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy i będzie skutkowało przepadkiem wadium.

W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę, KOWR może zażądać dodatkowych zabezpieczeń albo przedłożenia innych wiarygodnych zabezpieczeń.

 1. Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Generalnego KOWR, stosowane są następujące zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym, wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym: 1) gwarancję bankową,
 • poręczenie według prawa cywilnego,
 • weksel własny in blanco,
 • poręczenie wekslowe,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • zastaw rejestrowy,
 • hipotekę,
 • przelew wierzytelności,
 • blokadę środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
 • przystąpienie do długu,
 • kaucję,
 • zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych.
 1. Formę zabezpieczenia ustala się biorąc pod uwagę m.in.:
 • wysokość czynszu dzierżawnego,
 • okres dzierżawy,
 • sytuację finansową i majątkową kandydata na dzierżawcę,
 • prawidłowość wywiązywania się z dotychczasowych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z KOWR, w tym z płatności rat czynszu i należności z tytułu sprzedaży rozłożonej na raty oraz zobowiązań o charakterze      publicznoprawnym,
 • ryzyko związane ze spłatą czynszu dzierżawnego,
 • cechy danego zabezpieczenia, wynikające z dotyczących go przepisów prawnych oraz umowy o ustanowienie zabezpieczenia,
 • możliwości zaspokojenia z przyjętego zabezpieczenia roszczeń KOWR w najkrótszym czasie.

 

 1. Jeżeli wysokość rocznego czynszu dzierżawnego przekracza równowartość 150 dt pszenicy Dzierżawca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy zobowiązany będzie dodatkowo złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku wydania nieruchomości, stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy do dokonania czynności prawnej prowadzącej m.in. do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Dlatego też małżonek kandydata na dzierżawcę zostanie wezwany, do złożenia pod umową dzierżawy oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgody na zawarcie jej przez małżonka. W przypadku odmowy złożenia tego oświadczenia KOWR uzna, że zawarcie umowy  stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i  wadium nie podlega zwrotowi.

 

 1. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA PRZETARGU:
 2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyny.
 3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem przetargowym, w tym określonymi w nim zasadami udziału w przetargu z użyciem środków komunikacji elektronicznej, z przedmiotem przetargu, położeniem nieruchomości, stanem technicznym budynków i budowli będących przedmiotem przetargu oraz stanem zasiewów podlegających wykupowi przed podpisaniem umowy dzierżawy. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą do składania oświadczeń w tym zakresie (zapis dostosowujemy w zależności od przedmiotu dzierżawy).
 4. Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
 5. W przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzani przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Przewodniczący komisji przetargowej informuje o przerwaniu komunikacji pozostałych uczestników przetargu, podając jednocześnie informację o czasie wznowienia kontaktu. Czas oczekiwania na wznowienie kontaktu wynosi 5 minut.
 6. Po wyczerpaniu czasu oczekiwania na wznowienie komunikacji Przewodniczący Komisji Przetargowej podejmie trzykrotnie próbę połączenia na nr telefonu wskazany w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. III ust. 1 lit.

b). Po trzech nieudanych próbach połączenia przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej licytacji i licytacja będzie kontynuowana bez jego udziału. W przypadku połączenia Przewodniczący ustala przyczyny braku komunikacji. Jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej ustala dodatkowy czas na wznowienie komunikacji informując równocześnie, że po jego upływie licytacja będzie kontynuowana bez udziału uczestnika jeśli komunikacja nie zostanie wznowiona w wyznaczonym czasie.

 1. Po ponownym uzyskaniu połączenia należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.
 2. Jeśli nastąpiło przerwanie komunikacji za pomocą środków technicznych po stronie organizatora przetargu – Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłasza przerwę informując o tym każdego z uczestników przetargu telefonicznie albo e-mailowo na wskazany przez uczestnika kontakt. O długości przerwy decyduje rodzaj usterki technicznej. W przypadku jeśli komunikacja może zostać wznowiona w przewidywalnie bliskim okresie Przewodniczący Komisji powinien poinformować uczestników o konieczności utrzymania bieżącego kontaktu. W przypadku jeśli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw – Przewodniczący Komisji informuje o przewidywanym czasie i terminie wznowienia przetargu każdego z uczestników przetargu, w takim przypadku informacja o wznowieniu przetargu powinna zostać przesłana z wcześniej podanym uczestnikom przetargu – z wyprzedzeniem czasowym. Po ponownym nawiązaniu łączności należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Celem zabezpieczenia skutecznego przejęcia dzierżawionej nieruchomości, Oddział może zażądać od dzierżawcy w dniu zawarcia umowy dzierżawy nieodwołalnego pełnomocnictwa do jednostronnego odbioru nieruchomości objętej umową dzierżawy.
 2. Oględzin nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w terminie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w godzinach od 800 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Bytowie, Zakładowa 4, tel. 59-822-20-68.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków dzierżawy (w tym postanowień projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 800 – 1400, w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Bytowie, ul. Zakładowa 4, tel. 59-82-20-68.

 

VIII. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych,czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30;
 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1;
 • Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w  przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 • Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych ww. oferentów i dzierżawcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 • KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu, tj. od dnia 10.02.2022r. do dnia 25.02.2022r. na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń:

 • KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28,
 • KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim Sekcja Zamiejscowa w Bytowie  Urzędu Gminy właściwego terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości   Sołtysa właściwego terytorialnie sołectwa.
 • Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim,
 • Biura Powiatowego Pomorskiej Izby Rolniczej w Kościerzynie,

Informacja o ogłoszeniu przetargu jest umieszczona na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.plSporządziła: Iwona Lademann, tel. 59-822-20-68, 785-557-420.

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/305802

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.56 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: bytowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6584 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,36 ha

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6536 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 36,77 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6535 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,48 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6534 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,90 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-14

Dodano: 1 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6521 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,02 ha

Powiat: słupski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-01-24

Dodano: 21 stycznia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6477 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 10,44 ha

Powiat: kwidzyński

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu