Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-31
O godzinie: 10:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 6.66 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5275 dzierżawa jeziora pow. 6,66 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu pokrytego wodami/ pow. 6,66 ha/ użytek Ws jezioro gospodarka rybacka/ czynsz wywoławczy 667,oo PLN/rocznie/wadium 70,oo do 25.03.2022/termin przetargu 31.03.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 t.j.) oraz §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

Starosta  Myśliborski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na 10 letnią dzierżawę, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Lp.  

Obręb

 

Numer działki

 

Pow.

działki w  m2

 

Opis nieruchomości

 

przeznaczenie w miejscowym planie

zagospodarowania  przestrzennego lub

w Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego

 

Cena

Wywoławcza-

roczny czynsz dzierżawny

wnoszony do 31

marca każdego roku

(zł)

 

Minimalne

Postąpienie zł.

 

Wadium zł.

 

Godzina przetargu

 

1.

 

 

Obręb Wysoka gmina Boleszkowice

 

 

145/1

 

 

6,6658

Nieruchomość stanowi grunt pod wodą stojącą, oznaczona w ewidencji gruntów użytkiem: Ws, N.

Działka położona w centrum miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi KW nr:  SZ1M/00046380/8

Nieruchomość nie jest obciążona i wolna jest od wszelkich zobowiązań.

 

Działka nie jest objęta Miejscowym

Planem Zagospodarowania

Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego gminy

Boleszkowice, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Boleszkowicach Nr: XXVIII/128/2005 z dnia 31.03.2005 r., oraz zmianie studium Uchwała Nr: XLVIII/293/2010 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 29.10.2010 r., określony został następujący kierunek zagospodarowania: – Funkcja użytkowa jezioro GR gospodarka rybacka.

 

 

667,00 netto

 

 

Nie mniej

niż 7,00 zł

 

 

 

70,00

 

 

1000

 

Przetarg odbędzie się  dnia 31 marca 2022 r. o godz. 10-tej  w pokoju nr 24, Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej nr 15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w GBS Barlinek O/Myślibórz  31 8355 0009 0000 2020 2000 0008  najpóźniej do dnia 25 marca  2022 r.  (w tej dacie wpłata powinna znajdować się na koncie).

 

Ustalone w umowie stawki czynszu podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do czynszu zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:

  • dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw – w przypadku osób fizycznych. W przypadku osób fizycznych zamierzających wydzierżawić nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (może mieć formę pobranego samodzielnie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru)
  • w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z właściwego rejestru (może mieć formę pobranego samodzielnie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru) stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

-oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód osobisty, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika.

–  w przypadku osób prawnych należy w dniu przetargu dostarczyć- aktualny wypis z właściwego rejestru (może mieć formę pobranego samodzielnie wydruku komputerowego), stosownych pełnomocnictw  (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem), dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

Osoba wyłoniona jako dzierżawca nieruchomości w wyniku przetargu, zobowiązana jest do zapłaty ustalonego w przetargu czynszu dzierżawnego za 2022 w ciągu 14 dni od podpisania umowy dzierżawy, proporcjonalnie do długości dzierżawy. Ustalenie terminu zawarcia umowy dzierżawy nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Starosty Myśliborskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, zamieszczenie informacji o przetargu w prasie o zasięgu lokalnym, a także na stronie internetowej www.bip.powiatmysliborski.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości  można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, pokój nr 10  lub telefonicznie – tel. 95 747 2021 w 265.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania dzierżawcy nieruchomości i odwołania przetargu bez podania przyczyny.

https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/starosta-mysliborski-oglasza-i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-10-letnia-dzierzawe-nieruchomos-2

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.66 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: myśliborski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 17 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6006 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-09

Dodano: 5 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5988 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,98 ha

Powiat: kołobrzeski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 13:00

# 5956 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 87,92 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5955 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 64,54 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 14:00

# 5954 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 29,45 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5953 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 11,56 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu