Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-28
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.61 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5271 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,61 ha

Powiat:nowosolski
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,61 ha/ użytek PsV/ czynsz wywoławczy 372,oo PLN/rocznie/wadium brak/termin składania ofert 28.02.2022 godz. 10:00

PGL LP Nadleśnictwo Przytok, ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 65-950 Zielona Góra
tel.: +48 68 455-85-89, fax: +48 68 455-85-88, e-mail: przytok@zielonagora.lasy.gov.pll www.lasy.gov.pl
Zielona Góra, 9.02.2022 r.
Zn. spr.: ZG.2217.14.2022
Ogłoszenie o przetargu
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Przytok
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Kazimierza Wielkiego 24a
65-950 Zielona Góra
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na dzierżawę niżej wymienionych gruntów rolnych
na cele rolnicze:

L.p. Adres leśny Adres ewid. Rodzaj
i klasa
użytku
Pow.
dzierżawy *
(ha)
Minimalna wysokość
czynszu rocznego
za 1 ha, wyrażona
w dt pszenicy
obręb
leśny
wydz. gmina obr. ewid. ewid. dz.
1 Otyń 37g Zabór Zabór 37/14 Ps. V 0,2700 4,00 dt pszenicy
Ps. VI 0,2300
2 Otyń 45g Zabór Dąbrowa 45/1 Ps V 1,1100

*wg przebiegu wskazanego na mapach, stanowiących zał. nr 1 i 2. do ogłoszenia.
I. Zapoznanie się z przedmiotem przetargu
Oględzin w/w nieruchomości można dokonać w dni robocze (od poniedziałku do piątku, w godz.
10:00-11:00) w dniach od 14 lutego do 25 lutego 2022 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu wizji
lokalnej z właściwym terytorialnie leśniczym (kontakt telefoniczny – wg zał. nr 3 do ogłoszenia).
Warunki dzierżawy określa projekt umowy dzierżawy, stanowiący zał. nr 4 do ogłoszenia.
II. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: siedziba Nadleśnictwa Przytok – ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 65-950
Zielona Góra, sekretariat (I. piętro, pok. 110).
Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2022 r. do godziny 10:00 (decyduje data wpływu oferty do
sekretariatu Nadleśnictwa Przytok).
III. Oferta
1. Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę
gruntów rolnych” . Formularz oferty stanowi zał. nr 5 do ogłoszenia.
Oferta powinna zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko oferenta, jego adres, nr telefonu, adres e-mail,
2) wskazanie przedmiotu oferty (adres leśny i administracyjny, pow. dzierżawy oraz rodzaj
i klasa użytku), Uwaga! W przypadku składania ofert na więcej niż jedną nieruchomość, oferty należy złożyć
na odrębnych formularzach i w odrębnych kopertach!
3) oferowaną wysokość czynszu, wyrażoną w dt pszenicy / ha / rok, nie niższą niż minimalna
wysokość czynszu rocznego wskazana w ogłoszeniu
Uwaga! Aktualna średnia cena skupu pszenicy za II. półrocze 2021 r. zgodnie z obwieszczeniem
Prezesa GUS z 19.01.2022 r. wynosi 100,71 zł/dt, przy czym roczny czynsz dzierżawny jest
wielkością zmienną – podlega corocznej zmianie w oparciu o średnią cenę skupu pszenicy za półrocze
poprzedzające naliczenie czynszu na dany rok, ogłaszaną przez Prezesa GUS i publikowany w Dz.
Urz. Monitor Polski. (vide – wzór umowy),
4) oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, przedmiotem dzierżawy (oferty)
oraz wzorem umowy i nie wnosi do nich uwag,
5) oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
przedmiotowego postępowania oraz realizacji późniejszej umowy dzierżawy.
IV. Miejsce i termin otwarcia ofert
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Przytok w dniu 28 lutego 2022 r. o godz.
10:30. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 otwarcie ofert odbędzie się bez udziału oferentów.
V. Wybór ofert najkorzystniejszych, zawiadomienie o wynikach postępowania
1. Oceną zostaną objęte oferty złożone w terminie oraz kompletne i spełniające wymogi formalne
wskazane w ogłoszeniu.
2. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające wymagań formalnych, o których
mowa wyżej, podlegają odrzuceniu.
3. Ocena złożonych ofert nastąpi odrębnie dla każdego wydzielenia leśnego wskazanego
w ogłoszeniu.
4. Za ofertę najkorzystniejszą (odrębnie dla każdego z wydzieleń, stanowiących przedmiot
przetargu) zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, z najwyższą zaoferowaną
wysokością rocznego czynszu dzierżawnego (najwyższą ilością dt / ha / rok), z zastrzeżeniem
ust. 5.
5. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu
zaoferowali tę samą wysokość rocznego czynszu dzierżawnego za daną nieruchomość
(wydzielenie), lub prawo do przeprowadzenia pomiędzy nimi dalszej licytacji.
6. Warunkiem ważności postępowania i wyboru ofert najkorzystniejszych jest zatwierdzenie
protokołu z przetargu przez Nadleśniczego.
7. Zawiadomienie o wyniku przetargu zostanie upublicznione na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Nadleśnictwa Przytok w zakładce Co robimy/ Wystąpienia, komunikaty
i ogłoszenia (https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-przytok/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia),
a także przesłane pocztą elektroniczną na adresy e-mail podane w ofercie. W przypadku nie
wskazania w ofercie adresu e-mail, zawiadomienie zostanie przesłane w formie pisemnej (za
potwierdzeniem odbioru) lub doręczone osobiście.
VI. Termin zawarcia umowy
1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy,
nie później jednak niż w terminie 21 dni od daty zawiadomienia o wyniku przetargu.
2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony. Projekt umowy dzierżawy stanowi
załącznik nr 4 do ogłoszenia. VII. Pozostałe postanowienia.
1. Nadleśnictwo Przytok zastrzega możliwość zmiany (przedłużenia) terminu składania i/lub zmiany
terminu otwarcia ofert oraz możliwość odwołania przetargu w całości lub w części,
bez podania przyczyny.
2. Jeżeli uczestnik przetargu, pomimo wyboru jego oferty, nie zawrze z Wydzierżawiającym umowy
dzierżawy w terminie wskazanym w ogłoszeniu, Sprzedającemu przysługuje prawo wyboru kolejnej
oferty złożonej na daną nieruchomość lub prawo do unieważnienia przetargu
w części dotyczącej tej nieruchomości.
Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie oferty
oraz kosztów uczestniczenia w postępowaniu przetargowym
Z poważaniem
Maciej Taborski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok
/podpisano elektronicznie/

 

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-przytok/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.61 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: nowosolski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-20

Dodano: 22 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6302 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,39 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-08-23

Dodano: 9 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6289 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,85 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-08-09

Dodano: 23 lipca, 2023

O godzinie: 10:30

# 6269 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 6,07 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-08-30

Dodano: 23 lipca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6268 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 0,31 ha

Powiat: żarski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-07-19

Dodano: 8 lipca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6242 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,16 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-08-03

Dodano: 29 czerwca, 2023

O godzinie: 09:30

# 6231 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 9,12 ha

Powiat: międzyrzecki

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu