Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-11
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 32.58 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5267 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 32,58 ha

Powiat:niżański
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 32,58 ha/ użytek RIV/ mpz budowa farmy/czynsz wywoławczy 391.024,oo PLN / rocznie/ wadium 33 000,oo PLN do 11.02.2022/ termin składania ofert 11.02.2022 godz. 11:00

Wójt Gminy Harasiuki

Ogłasza przetarg nieograniczony pisemny

na dzierżawę nieruchomości

stanowiących własność Gminy Harasiuki na okres 30 lat

 

Położenie Nr działki Nr Kw Pow. ewiden-         cyjna dz.

(ha)

Obciążenia i zobowiązania Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Minimalna kwota czynszu za 1 rok

w zł. (netto), termin płatności i zasada aktualizacji opłat

Kwota wadium

w zł

Termin zagospo- darowania  

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Huta Nowa 1833/1

1840/1

TB1N/00101545/6        11,1652

21,4202

32,5854

 

Nierucho-mość wolna od obciążeń i zobowiązań Zgodnie z MPZP uchwalonym  Uchwałą nr XXX/190/2021 Rady Gminy Harasiuki z dnia 7 maja 2021 r. są to nieruchomości przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, usługową oraz urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii 12 000 zł *32,5854 ha

= 391 024,80 zł

Płatność do 15 marca każdego roku

Aktualizacja opłat na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonego przez Prezesa GUS

33 000,00 Do końca 23 grudnia

2023 r.

Działki przylegają bezpośrednio do drogi nr 1045R

 

Przetarg przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 11 lutego 2022 r. do godz. 1100 w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Harasiukach, pok. nr 7 z dopiskiem „przetarg – farma fotowoltaiczna”

Oferta powinna zawierać:

–        formularz ofertowy sporządzony zgodnie z zał. Nr 1, gdzie proponowana kwota czynszu dzierżawnego nie może być niższa od kwoty wywoławczej uwzględnionej w tabeli

–        kopię dowodu wniesienia wadium;

–        oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęcia ich bez zastrzeżeń – zał. Nr 3;

–        oświadczenie o posiadaniu łącznego doświadczenia w budowie elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 10 MW – zał. Nr 4

–        dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Wadium w wysokości uwzględnionej w tabeli należy wpłacić w terminie do 11 lutego 2022 r. na konto Urzędu Gminy w Harasiukach Nr 57 9602 0007 3000 0114 2000 0028 BS Biłgoraj O/Harasiuki (dniem dokonania wpłaty jest dzień wpływu wadium na konto Gminy Harasiuki).

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy Harasiuki.

Brak spełnienia kryteriów wymienionych w ogłoszeniu jak również brak wymaganych dokumentów lub załączników  spowoduje że oferta nie zostanie zakwalifikowana do części niejawnej przetargu.

Część jawna (otwarcie ofert) nastąpi w dniu 14 lutego 2022 r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy w Harasiukach.

Wybór oferty nastąpi w oparciu o najwyższą kwotę czynszu dzierżawnego.

Osoba reprezentująca w przetargu inną osobę fizyczną lub prawną powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania.

Gminie przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Bliższych informacji na temat działki przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w UG Harasiuki w godz. pracy Urzędu.

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Umowa dzierżawy

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w budowie elektrowni fotowoltaicznych

 

WÓJT GMINY

/-/ Krzysztof KISZKA

https://bip.harasiuki.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/610118/ogloszenie_wojt_gminy_harasiuki_z_dnia_20_stycznia_2022r_o_przet

 

Szczegóły

Powierzchnia: 32.58 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: niżański

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6912 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6911 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu