Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-22
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 5.59 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5266 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,59 ha

Powiat:opatowski
Województwo:świętokrzyskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę 6 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 5,59 ha/ użytek RIV,RIII/ czynsz wywoławczy razem 2139,oo PLN/rocznie/wadium razem 2100,oo PLN do 17.02.2022/termin przetargu 22.02.2022 godz. 11:00

 

KIE.WKUZ.OP.4243.5.2022.KSL.                                                                        Opatów, 01.02.2022r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Kielcach 

 

działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi

Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2243 ze zm.),  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1944), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020r., poz. 1699), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.  1781), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2020r., poz. 1740) i zarządzeń Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na dzierżawę

 

nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzących ze scalenia   i wymiany, położonych na terenie gminy Ożarów, obręb Dębno, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie.

 

 1. PRZEDMIOT DZIERŻAWY:

Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości niezabudowane, położone na terenie gminy Ożarów, składające się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Dębno, określone w wykazie podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 16.08.2021r., opisane w poniższej tabeli:

 

Lp Jednostka ewid. (gmina) obręb

(wieś)

Nr działki Pow.

działki

(ha)

Rodzaje, klasy     i pow. użytków

w działce (ha)

Wywoławcza wys. rocznego

czynszu dzierż.

(dt pszenicy)

Wadium

(zł)

Minimalne postąpienie (dt. pszenicy)
1. Ożarów, obręb nr 04 Dębno 3569 0,6223 RIIIb  – 0,1690 RIVb  – 0,4533 3,20 300,00 0,3
2. Ożarów, obręb nr 04 Dębno 3574 1,4511 RIVb  – 0,3178

RV  – 0,4694

RVI  – 0,2403

Lz  – 0,0955

LsV  – 0,3281

2,20 200,00 0,2
3. Ożarów, obręb nr 04 Dębno 3615 1,0472 RIVa  – 0,8715

RIVb  – 0,1757

6,00 550,00 0,5
4. Ożarów, obręb nr 04 Dębno 3713 1,2390 RIIIa  – 0,2268

RIIIb  – 0,1188 RIVa  – 0,8934

8,00 700,00 0,7
5. Ożarów, obręb nr 04 Dębno 3887/2 0,8308 ŁIII  – 0,1337

ŁV  – 0,0945

ŁVI  – 0,6026

1,00 90,00 0,1
6. Ożarów, obręb nr 04 Dębno 3732/2 0,4209 RIIIb  – 0,1322 RIVa  – 0,2887 2,60 230,00 0,2

Dzierżawa nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Stan prawny nieruchomości.

Oferowane nieruchomości zostały przekazane do zasobu KOWR OT w Kielcach na mocy decyzji Starosty Opatowskiego nr G.II.6811.3.1.2011 z 20.03.2013r., dotyczącej wymiany i scalenia gruntów obrębu Biedrzychów, Dębno, i Nowe.

Przeznaczenie nieruchomości. 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ożarów przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie nr XXXV/259/2013 z dnia 22 października 2013r.,

 • działki o nr ewidencyjnych 3569, 5374, 3615, 3713, 3887/2 obręb Dębno gmina Ożarów znajdują się na terenie oznaczonym symbolem: „Re” – tereny rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych,
 • działka nr 3732/2 obręb Dębno gmina Ożarów, znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: „Re” – tereny rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych, „MN/RM” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług.

 

Opis nieruchomości i jej części składowych. 

Działki rolne o nieregularnych kształtach, nieużytkowane, zakrzaczone i porośnięte samosiejkami.

Uczestnicy przetargu są świadomi faktu obciążenia przedmiotu umowy dzierżawy bezumownym użytkowaniem. Samodzielnie i na własny koszt będą podejmować działania w celu objęcia nieruchomości                   w posiadanie. Nie wystąpią ani nie będą występować w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec Wydzierżawiającego z tego tytułu.

Informacja o obowiązkach wynikających z przepisów szczególnych, obciążeniach i ograniczeniach dotyczących nieruchomości:      

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zastrzega, że dzierżawca nieruchomości zobowiązany będzie do osobistego prowadzenia działalności rolniczej na dzierżawionych nieruchomościach przez okres trwania umowy dzierżawy.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dniu 10.02.2022r. po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem KOWR OT Kielce, SZ Opatów, Plac Obr. Pokoju nr 21, tel. 15/869-14-04.

  

 1. OKRES DZIERŻAWY: 10 lat licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy.

 

 • TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU.
Przetarg na dzierżawę odbędzie się w dniu 22.02.2022r. o godz. 11:00  w siedzibie OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach, SZ w Opatowie, Pl. Obrońców Pokoju nr 21, 27-500 Opatów lub

może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się pod adresem:

http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymaganiatechniczne

 

Informacja o ostatecznym sposobie przeprowadzenia przetargu zostanie udostępniona na 3 dni przed przetargiem na stronie internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana sms i email do uczestników przetargu, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w pkt. IV ust. 1)                 i wpłacili wadium.

 

W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

 • 3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnikom za pośrednictwem SMS zostanie udostępnione hasło, a za pośrednictwem poczty elektronicznej link uprawniające do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nr telefonu/adres email udostępnione przez uczestników w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. IV ust. 1) lit. b). Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one nadane.
 • Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, proszone są

o zapoznanie się z „WYTYCZNYMI” dotyczącymi form zabezpieczenia i dokumentami niezbędnymi do przedłożenia w Krajowym Ośrodku przed podpisaniem umowy dzierżawy. Wytyczne w tym zakresie dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem:

http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/formyzabezpieczeniaczynszudzierzawnego

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU.

Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

1) na co najmniej 7 dni przed przetargiem dostarczyła do KOWR (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym):

 1. oświadczania, o których mowa w pkt VII, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 2. kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 3. stosowne pełnomocnictwa, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu. 2) wpłaciła wadium w wymaganej wysokości, w terminie, miejscu i formie – zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 • stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację) osobiście w siedzibie organizatora lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 • spełniła inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

Osoby prawne zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 7 dni przed przetargiem dostarczyć do KOWR aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 7 dni przed przetargiem dostarczyć do KOWR odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą/y brać udział w przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do jednostki terenowej KOWR organizującej przetarg.

 

 1. TERMIN, MIEJSCE I FORMA WNIESIENIA WADIUM ORAZ PRZYPADKI, W KTÓRYCH WADIUM NIE PODLEGA ZWROTOWI.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją „wadium na nieruchomość położoną w obrębie …, działka/i nr …” przelewem bankowym na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego numer 43 1130 1192 0027 6174 7220 0003 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie KOWR najpóźniej dnia 17.02.2022r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

W przypadku, gdy przelew środków na wpłatę wadium dokonywany jest z konta nie należącego do wpłacającego (np. z konta firmowego), w pozycji przelewu „tytułem” należy dopisać imię i nazwisko oraz adres osoby wpłacającej.

 

Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium w ww. terminie dokonywane będzie przez KOWR najpóźniej w 3 dniu przed przetargiem.

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z n/w. zastrzeżeniami.
 2. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zwraca się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych zabezpieczeń, zaakceptowanych przez KOWR i zawarciu umowy dzierżawy.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi:
 • jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego,
 • uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy dzierżawy,
 • uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg, jeżeli zawarcie umowy dzierżawy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie.
 • do czasu upływu terminów na wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w art. 29 ust. 7 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

 1. SPOSÓB ZAPŁATY CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ORAZ SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ZAPŁATY CZYNSZU DZIERŻAWNEGO.
 2. Wylicytowany w przetargu czynsz dzierżawy stanowi równowartość rocznego czynszu dzierżawnego (brutto), którego naliczanie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy dzierżawy oraz protokolarnego wydania przedmiotu dzierżawy i trwa do dnia jej wygaśnięcia oraz protokolarnego zwrotu nieruchomości.
 3. Czynsz dzierżawny jest płatny w dwóch ratach z dołu, wg. cen pszenicy publikowanej przez GUS, za półrocze roku kalendarzowego, tj. I rata płatna do 30 września danego roku, II rata płatna do dnia 28 lutego roku następnego za półrocze roku poprzedniego.
 4. Płatność czynszu dzierżawnego następuje w gotówce, natomiast zapłata czynszu dzierżawnego poprzez potrącenie wymaga zgody Dyrektora Oddziału wyrażonej na piśmie
 5. Kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jest przedłożyć zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego, w wysokości 15-miesięcznego czynszu plus odsetki ustawowe za 9 miesięcy od I raty czynszu oraz za 3 miesiące od II raty czynszu (czyli za 6 miesięcy od czynszu rocznego).
 6. Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Generalnego KOWR, stosowane są następujące zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym, wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym: gwarancja bankowa, poręczenie według prawa cywilnego, weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, hipoteka, przelew wierzytelności, blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, przystąpienie do długu, kaucja, zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych. Forma zabezpieczenia podlega ustaleniu pomiędzy OT KOWR w Kielcach a kandydatem na dzierżawcę.
 7. Przedłożenie dokumentów potwierdzających wiarygodność finansową oraz zaakceptowanego przez KOWR zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego oraz za ewentualne bezumowne użytkowanie stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Zabezpieczenia należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 21 dni od zamknięcia przetargu. W przypadku nie złożenia zabezpieczeń w wyznaczonym terminie, Krajowy Ośrodek wyznaczy termin ostateczny, po upływie którego uznaje się, że uczestnik przetargu, który nie złożył zabezpieczeń, uchylił się od zawarcia umowy i wówczas wadium nie podlega zwrotowi – przepada na rzecz
 8. W przypadku gdy wysokość rocznego czynszu dzierżawnego przekroczy 150 dt pszenicy, kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie złożyć w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 4 KPC w zakresie obowiązku wydania nieruchomości.
 9. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 o Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1359) do dokonywania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonywania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

 W związku z powyższym w przypadku posiadanej wspólności majątkowej uczestnika przetargu, stroną umowy, jako dzierżawca będzie również małżonek kandydata na dzierżawcę bądź też małżonek kandydata na dzierżawcę będzie zobowiązany do złożenia pod umową dzierżawy, w dniu jej podpisania, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgody na zawarcie jej przez małżonka.

Zatem do podpisania umowy dzierżawy oraz złożenia zabezpieczeń wymagane jest stawiennictwo obojga małżonków.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez małżonka kandydata na dzierżawcę lub odmowy złożenia w/w oświadczenia uznaje się, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.

 

VII. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU. 

 1. Organizator Przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia.
 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3ba i 3 bc w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991r.o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przetargach nie może uczestniczyć podmiot, który:
 • Kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami,
 • Mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • włada lub władał nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (lub poprzednika prawnego – Agencji Nieruchomości Rolnych) nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach, których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły.
 1. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej dokumenty o nie posiadaniu zaległości finansowych lub oświadczenie o nie posiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a w przypadku, gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, oraz oświadczenie, że nie włada ani nie władał nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego, a w przypadku gdy uczestnik przetargu władał nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego w oświadczeniu należy podać nr działek i ich powierzchnię i położenie oraz czy nieruchomości te opuściły na wezwanie KOWR/ANR, czy też mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuścił. Wzór powyższego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości, będących przedmiotem przetargu. KOWR wydzierżawia nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez właściwego starostę. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt dzierżawcy.
 3. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i dokumentacją związaną z przedmiotem dzierżawy oraz ograniczeniami w jego używaniu i w związku z tym, że nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy. Wzór powyższego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Osoba, która złoży nieprawdziwe oświadczenia, o których mowa powyżej podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
 5. Przetarg wygrywa uczestnik przetargu, który w licytacji zgłosił najwyższą wysokość rocznego czynszu dzierżawnego.
 6. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości, przedstawiciele osób przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości oraz upoważnienie do reprezentowania tych osób na przetargu.
 7. Przetarg przeprowadza się jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego.
 9. Przetarg ustny uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował postąpienie ponad wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego.
 10. Osoba ustalona kandydatem na dzierżawcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia Umowy dzierżawy.
 11. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem przetargowym, w tym określonymi w nim zasadach udziału w przetargu z użyciem środków komunikacji elektronicznej przedmiotem przetargu, położeniem nieruchomości, stanem technicznym budynków i budowli będących przedmiotem przetargu oraz stanem zasiewów podlegających wykupowi przed podpisaniem umowy dzierżawy. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą do składania oświadczeń w tym zakresie.
 12. Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzani przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
 13. W przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzani przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Przewodniczący komisji przetargowej informuje o przerwaniu komunikacji pozostałych uczestników przetargu, podając jednocześnie informację o czasie wznowienia kontaktu. Czas oczekiwania na wznowienie kontaktu nie powinien być dłuższy niż 5 minut.
 14. Po wyczerpaniu czasu oczekiwania na wznowienie komunikacji Przewodniczący Komisji Przetargowej podejmie trzykrotnie próbę połączenia na wskazany w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. IV ust. 1) lit. b) nr telefonu. Po trzech nieudanych próbach połączenia przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej licytacji i licytacja będzie kontynuowana bez jego udziału. W przypadku połączenia Przewodniczący ustala przyczyny braku komunikacji. Jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej ustala dodatkowy czas na wznowienie komunikacji informując równocześnie, że po jego upływie licytacja będzie kontynuowana bez udziału uczestnika jeśli komunikacja nie zostanie wznowiona w wyznaczonym czasie.
 15. Po ponownym uzyskaniu połączenia należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.
 16. Jeśli nastąpiło przerwanie komunikacji za pomocą środków technicznych po stronie organizatora przetargu – Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłasza przerwę informując o tym każdego z uczestników przetargu telefonicznie albo e-mailowo na wskazany przez uczestnika kontakt. O długości przerwy decyduje rodzaj usterki technicznej. W przypadku jeśli komunikacja może zostać wznowiona w przewidywalnie bliskim okresie Przewodniczący Komisji powinien poinformować uczestników o konieczności utrzymania bieżącego kontaktu. W przypadku jeśli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw – Przewodniczący Komisji informuje o przewidywanym czasie i terminie wznowienia przetargu każdego z uczestników przetargu, w takim przypadku informacja o wznowieniu przetargu powinna zostać przesłana z wcześniej podanym uczestnikom przetargu – z wyprzedzeniem czasowym. Po ponownym nawiązaniu łączności należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.

 

VIII. INFORMUJE SIĘ, ŻE.

 1. Dzierżawca nieruchomości zobowiązany jest do osobistego prowadzenia działalności rolniczej na wydzierżawionej nieruchomości przez okres trwania umowy dzierżawy.
 2. KOWR zastrzega, że w trakcie trwania umowy może wypowiedzieć umowę dzierżawy, także zawartą na czas oznaczony, w celu wyłączenia z dzierżawy części lub całości nieruchomości, która jest niezbędna na cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz wyłączenia do 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy. Wypowiedzenie umowy dzierżawy dotyczące części nieruchomości pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie czynszu. Art. 704 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
 3. Umowa dzierżawy zostanie zawarta, wg. wzoru umowy obowiązującego w KOWR.

Z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu można zapoznać się w biurze Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach, lub można go uzyskać drogą elektroniczną pisząc na adres: kielce@kowr.gov.pl. W treści wiadomości należy wskazać znak ogłoszenia przetargowego i położenie nieruchomości.

 1. Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.
 2. Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach rozpatruje powyższe w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia i zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uważa się, że rozstrzygnięcie zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia. Do obliczania terminów stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka w Kielcach albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka albo upływu terminu na wniesienie tych zastrzeżeń, umowa dzierżawy nie może zostać zawarta.
 3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Oddział Terenowy w Kielcach jest Administratorem danych osobowych oferentów. Dane te przetwarzane będą przez KOWR w celu zawarcia, realizacji i rozliczeń umowy dzierżawy i ewentualnych innych umów zawartych w związku z jej realizacją i mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa. Oferent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiana. Podanie KOWR danych osobowych jest dobrowolne.

 

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Informacja o przetwarzaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych uczestników przetargów ustnych (licytacyjnych) na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym przetargów przeprowadzanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, w związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych (w tym wizerunku) uprzejmie informujemy, że:

 • Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu oraz utrwalonych w trakcie przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR lub Administrator) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3)     Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją zadań KOWR określonych w ustawie z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020r. poz. 2243) i aktach wykonawczych do niej

wydanych i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku                          z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy.

Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowy zawarte w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. IV ust. 1) lit. b) będą przetwarzane przez Administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz w celach związanych z nawiązaniem z Panią/Panem kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz w celu kontaktu w sprawach związanych z ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparciu o przesłanki legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy.

 • Okres przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3), dla których zostały one pozyskane przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.

Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie przez Administratora wyłącznie w czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania przetargu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i nie będzie utrwalany przez Administratora.

 • Odbiorcy danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych ww. oferentów i dzierżawcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.

Podanie przez oferentów danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 2243 ze zm.)                       i aktów wykonawczych do niej wydanych.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez

Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do udziału w przetargu przeprowadzanego                 w tej formie.

8)      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  9) Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z użyciem środków komunikacji elektronicznej wizerunek uczestników przetargu może być przetwarzany w czasie rzeczywistym w państwach trzecich w związku z tym, że serwery podmiotu udostępniającego aplikację Zoom zlokalizowane są w państwach trzecich.

W pozostałym zakresie KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadzanego z użyciem środków komunikacji elektronicznej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetargu i członków komisji przetargowej, każda z osób utrwalających i rozpowszechniających wizerunek tych osób ponosić będzie odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych osób bez ich zezwolenia.

Bliższych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach, S.Z.

w Opatowie, Pl. Obrońców Pokoju 21, tel. 15/869-14-04 jak również w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR oraz na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa www.kowr.gov.pl. Opatów, 01.02.2022r.

 

 

 

 

 https://kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/307474

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.59 ha
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: opatowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-06-07

Dodano: 26 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6166 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 2,00 ha

Powiat: pińczowski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2023-05-22

Dodano: 25 kwietnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6165 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,96 ha

Powiat: skarżyski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2023-05-08

Dodano: 24 kwietnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6163 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,63 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2023-03-23

Dodano: 14 marca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6126 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,62 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-08-16

Dodano: 8 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 5866 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,67 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-09-12

Dodano: 7 lipca, 2022

O godzinie: 14:00

# 5805 sprzedaż gruntu rolnego pow. 66,38 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu