Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-18
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.16 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5265 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,16 ha

Powiat:buski
Województwo:świętokrzyskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,16 ha/ użytek RIV,PsVI/ czynsz wywoławczy 967,oo PLN/rocznie/wadium 900,oo PLN do 14.02.2022/termin przetargu 18.02.2022 godz. 10:00

KIE.WKUZ.GZ.4243.26.2022.JG.                                                                                   Kielce, 27 stycznia 2022 r.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Kielcach

 

działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2243 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1944), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1186), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  1781), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) i zarządzeń Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację)

na dzierżawę

 

nieruchomości rolnych niezabudowanych, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych
w obrębie 0010 Świniary, gmina Solec Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

 

 1. PRZEDMIOT DZIERŻAWY:

Nieruchomości niezabudowane, położone na terenie gminy Solec Zdrój, określone w wykazie podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w dniach od 13.09.2021 r. do 28.09.2021 r., wymienione w poniższej tabeli:

Lp. Jednostka ewidencyjna

(Gmina)Obręb(Wieś)

Nr

działki

Pow.

działki

(w ha)

Rodzaje, klasy

i pow. użytków

w działce (w ha)

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego
(dt pszenicy)
Wadium (zł) Minimalne postąpienie

(dt)

 

1.

 

Solec Zdrój

(0010) Świniary

 

 

921

 

1,0300

RIVa-0,5900

RIVb – 0,1400

PsIV – 0,2900

WPsIV – 0,0034

WRIVa – 0,0033

WRIVb – 0,0033

 

4,60

 

400,00

 

1,00

2. Solec Zdrój

(0010) Świniary

1518 1,1300 RIVa – 1,1200

WRIVa – 0,0100

5,80 500,00 1,00

 

Dzierżawa nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 

Opis nieruchomości i ich części składowych:

– działka nr 921 porośnięta jest roślinnością trawiastą, w kilku miejscach przecinają ją rowy melioracyjne, dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej,

– działka nr 1518 porośnięta roślinnością trawiastą, dojazd do nieruchomości drogą śródpolną gruntową.

 

Stan prawny nieruchomości:

Dla nieruchomości nr 921 w Sądzie Rejonowym w Busku Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga     wieczysta Nr KI1B/00033232/2. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

Dla nieruchomości nr 1518 w Sądzie Rejonowym w Busku Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KI1B/00077414/2. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec Zdrój przyjętej uchwałą nr XXXIV/159/10 Rady Gminy Solec Zdrój z dnia 11.01.2010 r.:

– działki nr 921, 1518 stanowią tereny upraw rolnych i łąk.

 

Informacja o obowiązkach wynikających z przepisów szczególnych, obciążeniach i ograniczeniach dotyczących nieruchomości:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zastrzega, że dzierżawca nieruchomości zobowiązany będzie do osobistego prowadzenia działalności rolniczej na dzierżawionej nieruchomości przez okres trwania umowy dzierżawy.

 

Oględzin nieruchomości można dokonać w dniu 10.02.2022 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem KOWR OT Kielce, ul. Piaskowa 18, 25 – 323 Kielce, tel. 41 343 31 90.

 

 1. OKRES DZIERŻAWY: 5 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy i wydania Dzierżawcy przedmiotu dzierżawy, (nieruchomości przeznaczone są wyłącznie do użytkowania rolniczego).

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

Przetarg na dzierżawę odbędzie się w dniu 18.02.2022 r. o godz. 10:00
w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Kielcach, ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce

lub

może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

 

Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się pod adresem:

 

http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne

 

Informacja o ostatecznym sposobie przeprowadzenia przetargu zostanie udostępniona na 3 dni przed przetargiem na stronie internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana sms i email do uczestników przetargu, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w pkt. IV ust. 1) i wpłacili wadium.

 

W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

1)         3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnikom za pośrednictwem SMS zostanie udostępnione hasło, a za pośrednictwem poczty elektronicznej link uprawniające do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nr telefonu/adres e-mail udostępnione przez uczestników w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. IV ust. 1) lit. b). Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one nadane.

2)         Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, proszone są
o zapoznanie się z „WYTYCZNYMI” dotyczącymi form zabezpieczenia i dokumentami niezbędnymi do przedłożenia w Krajowym Ośrodku przed podpisaniem umowy dzierżawy. Wytyczne w tym zakresie dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem:

 

http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/formy-zabezpieczenia-czynszu-dzierzawnego

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

1)        na co najmniej 7 dni przed przetargiem dostarczyła do KOWR (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym) w taki sposób aby korespondencja wpłynęła na kancelarię KOWR w godzinach pracy urzędu):

 1. a) oświadczania, o których mowa w pkt VII, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 2. b) kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 3. c) stosowne pełnomocnictwa, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu.

2)        wpłaciła wadium w wymaganej wysokości, w terminie, miejscu i formie – zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

3)        stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację) osobiście w siedzibie organizatora lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

4)        spełniła inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

 

Osoby prawne zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 7 dni przed przetargiem dostarczyć do KOWR aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym) w taki sposób aby korespondencja wpłynęła na kancelarię KOWR w godzinach pracy urzędu).

 

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 7 dni przed przetargiem dostarczyć do KOWR odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym) w taki sposób aby korespondencja wpłynęła na kancelarię KOWR w godzinach pracy urzędu).

 

W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą/y brać udział w przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do jednostki terenowej KOWR organizującej przetarg.

 

 1. TERMIN, MIEJSCE I FORMA WNIESIENIA WADIUM ORAZ PRZYPADKI, W KTÓRYCH WADIUM NIE PODLEGA ZWROTOWI:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją „wadium na nieruchomość położoną w obrębie …, działka/i nr …” przelewem bankowym na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego numer 43 1130 1192 0027 6174 7220 0003 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie KOWR najpóźniej do dnia 14.02.2022 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

W przypadku, gdy przelew środków na wpłatę wadium dokonywany jest z konta nie należącego do wpłacającego (np. z konta firmowego), w pozycji przelewu „tytułem” należy dopisać imię
i nazwisko oraz adres osoby wpłacającej.

 

Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium w ww. terminie dokonywane będzie przez KOWR najpóźniej w 3 dniu przed przetargiem.

 

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z n/w. zastrzeżeniami.
 2. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zwraca się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych zabezpieczeń, zaakceptowanych przez KOWR i zawarciu umowy dzierżawy.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi:
  • jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego,
  • uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy dzierżawy,
  • uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg, jeżeli zawarcie umowy dzierżawy stanie się niemożliwe
   z przyczyn leżących po jego stronie.
  • do czasu upływu terminów na wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w art. 29 ust. 7 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

 

 1. SPOSÓB ZAPŁATY CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ORAZ SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ZAPŁATY CZYNSZU DZIERŻAWNEGO:
 1. Wylicytowany w przetargu czynsz dzierżawy stanowi równowartość rocznego czynszu dzierżawnego (brutto), którego naliczanie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy dzierżawy oraz protokolarnego wydania przedmiotu dzierżawy i trwa do dnia jej wygaśnięcia oraz protokolarnego zwrotu nieruchomości.
 2. Czynsz dzierżawny jest płatny w dwóch ratach z dołu, wg. cen pszenicy publikowanej przez GUS, za półrocze roku kalendarzowego, tj. I rata płatna do 30 września danego roku, II rata płatna do dnia 28 lutego roku następnego za półrocze roku poprzedniego.
 3. Płatność czynszu dzierżawnego następuje w gotówce, natomiast zapłata czynszu dzierżawnego poprzez potrącenie wymaga zgody Dyrektora Oddziału wyrażonej na piśmie
 4. Kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jest przedłożyć zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego, w wysokości 15-miesięcznego czynszu plus odsetki ustawowe za 9 miesięcy od I raty czynszu oraz za 3 miesiące od II raty czynszu (czyli za 6 miesięcy od czynszu rocznego).
 5. Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Generalnego KOWR, stosowane są następujące zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym, wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym: gwarancja bankowa, poręczenie według prawa cywilnego, weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, hipoteka, przelew wierzytelności, blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, przystąpienie do długu, kaucja, zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych. Forma zabezpieczenia podlega ustaleniu pomiędzy OT KOWR w Kielcach a kandydatem na dzierżawcę.
 6. Przedłożenie dokumentów potwierdzających wiarygodność finansową oraz zaakceptowanego przez KOWR zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego oraz za ewentualne bezumowne użytkowanie stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Zabezpieczenia należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 21 dni od zamknięcia przetargu. W przypadku nie złożenia zabezpieczeń w wyznaczonym terminie, Krajowy Ośrodek wyznaczy termin ostateczny, po upływie którego uznaje się, że uczestnik przetargu, który nie złożył zabezpieczeń, uchylił się od zawarcia umowy
  i wówczas wadium nie podlega zwrotowi – przepada na rzecz KOWR.
 7. W przypadku gdy wysokość rocznego czynszu dzierżawnego przekroczy 150 dt pszenicy, kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie złożyć w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 4 KPC w zakresie obowiązku wydania nieruchomości.
 8. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 o Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359) do dokonywania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonywania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

W związku z powyższym w przypadku posiadanej wspólności majątkowej uczestnika przetargu, stroną umowy, jako dzierżawca będzie również małżonek kandydata na dzierżawcę, który będzie zobowiązany do złożenia pod umową dzierżawy, w dniu jej podpisania, oświadczenia o zapoznaniu się
z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgody na zawarcie jej przez małżonka.

Zatem do podpisania umowy dzierżawy oraz złożenia zabezpieczeń wymagane jest stawiennictwo obojga małżonków.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez małżonka kandydata na dzierżawcę lub odmowy złożenia w/w oświadczenia uznaje się, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu
i wadium nie podlega zwrotowi.

 

VII. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU:

 1. Organizator Przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia.
 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3ba i 3 bc w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991r.
  o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przetargach nie może uczestniczyć podmiot, który:

– Kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy czym  do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

– Mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub

– włada lub władał nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (lub poprzednika prawnego – Agencji Nieruchomości Rolnych) nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach, których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły.

 1. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej dokumenty o nie posiadaniu zaległości finansowych lub oświadczenie o nie posiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a w przypadku, gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, oraz oświadczenie, że nie włada ani nie władał nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego, a w przypadku gdy uczestnik przetargu władał nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego w oświadczeniu należy podać nr działek i ich powierzchnię i położenie oraz czy nieruchomości te opuściły na wezwanie KOWR/ANR, czy też mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuścił. Wzór powyższego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości, będących przedmiotem przetargu. KOWR wydzierżawia nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez właściwego starostę. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt dzierżawcy.
 3. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się
  z przedmiotem przetargu i dokumentacją związaną z przedmiotem dzierżawy oraz ograniczeniami w jego używaniu
  i w związku z tym, że nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy. Wzór powyższego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Osoba, która złoży nieprawdziwe oświadczenia, o których mowa powyżej podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
 5. Przetarg wygrywa uczestnik przetargu, który w licytacji zgłosił najwyższą wysokość rocznego czynszu dzierżawnego.
 6. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości, przedstawiciele osób przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości oraz upoważnienie do reprezentowania tych osób na przetargu.
 7. Przetarg przeprowadza się jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego.
 9. Przetarg ustny uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował postąpienie ponad wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego.
 10. Osoba ustalona kandydatem na dzierżawcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie
  i miejscu zawarcia Umowy dzierżawy.
 11. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem przetargowym, w tym określonymi w nim zasadach udziału w przetargu z użyciem środków komunikacji elektronicznej przedmiotem przetargu, położeniem nieruchomości.
 12. Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzani przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
 13. W przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzani przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Przewodniczący komisji przetargowej informuje o przerwaniu komunikacji pozostałych uczestników przetargu, podając jednocześnie informację o czasie wznowienia kontaktu. Czas oczekiwania na wznowienie kontaktu nie powinien być dłuższy niż 5 minut.
 14. Po wyczerpaniu czasu oczekiwania na wznowienie komunikacji Przewodniczący Komisji Przetargowej podejmie trzykrotnie próbę połączenia na wskazany w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. IV ust. 1) lit. b) nr telefonu. Po trzech nieudanych próbach połączenia przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej licytacji i licytacja będzie kontynuowana bez jego udziału. W przypadku połączenia Przewodniczący ustala przyczyny braku komunikacji. Jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej ustala dodatkowy czas na wznowienie komunikacji informując równocześnie, że po jego upływie licytacja będzie kontynuowana bez udziału uczestnika jeśli komunikacja nie zostanie wznowiona w wyznaczonym czasie.
 15. Po ponownym uzyskaniu połączenia należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.
 16. Jeśli nastąpiło przerwanie komunikacji za pomocą środków technicznych po stronie organizatora przetargu – Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłasza przerwę informując o tym każdego z uczestników przetargu telefonicznie albo e-mailowo na wskazany przez uczestnika kontakt. O długości przerwy decyduje rodzaj usterki technicznej.
  W przypadku jeśli komunikacja może zostać wznowiona w przewidywalnie bliskim okresie Przewodniczący Komisji powinien poinformować uczestników o konieczności utrzymania bieżącego kontaktu. W przypadku jeśli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw – Przewodniczący Komisji informuje o przewidywanym czasie i terminie wznowienia przetargu każdego z uczestników przetargu, w takim przypadku informacja o wznowieniu przetargu powinna zostać przesłana z wcześniej podanym uczestnikom przetargu – z wyprzedzeniem czasowym. Po ponownym nawiązaniu łączności należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu

 

VIII. INFORMUJE się, że:

 1. Dzierżawca nieruchomości zobowiązany jest do osobistego prowadzenia działalności rolniczej na wydzierżawionej nieruchomości przez okres trwania umowy dzierżawy.
 2. KOWR zastrzega, że w trakcie trwania umowy może wypowiedzieć umowę dzierżawy, także zawartą na czas oznaczony, w celu wyłączenia z dzierżawy części lub całości nieruchomości, która jest niezbędna na cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz wyłączenia do 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy. Wypowiedzenie umowy dzierżawy dotyczące części nieruchomości pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie czynszu. Art. 704 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
 3. Umowa dzierżawy zostanie zawarta, wg. wzoru umowy obowiązującego w KOWR.
  Z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu można zapoznać się
  w biurze Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach, lub można go uzyskać drogą elektroniczną pisząc na adres: kielce@kowr.gov.pl. W treści wiadomości należy wskazać znak ogłoszenia przetargowego i położenie nieruchomości.
 4. Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.
 5. Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach rozpatruje powyższe
  w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia i zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uważa się, że rozstrzygnięcie zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia. Do obliczania terminów stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka w Kielcach albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka albo upływu terminu na wniesienie tych zastrzeżeń, umowa dzierżawy nie może zostać zawarta.
 6. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Oddział Terenowy w Kielcach jest Administratorem danych osobowych oferentów. Dane te przetwarzane będą przez KOWR w celu zawarcia, realizacji
  i rozliczeń umowy dzierżawy i ewentualnych innych umów zawartych w związku z jej realizacją i mogą być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa. Oferent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiana. Podanie KOWR danych osobowych jest dobrowolne.

 

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych uczestników przetargów ustnych (licytacyjnych) na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym przetargów przeprowadzanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, w związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych (w tym wizerunku) uprzejmie informujemy, że:

 • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu oraz utrwalonych w trakcie przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR lub Administrator) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją zadań KOWR określonych w ustawie z dnia
19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 2243 ze zm.) i aktach wykonawczych do niej wydanych i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy.

Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowy zawarte w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. IV ust. 1) lit. b) będą przetwarzane przez Administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz w celach związanych z nawiązaniem z Panią/Panem kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz w celu kontaktu w sprawach związanych z ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparciu o przesłanki legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy.

 • Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3), dla których zostały one pozyskane przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.

Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie przez Administratora wyłącznie w czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania przetargu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i nie będzie utrwalany przez Administratora.

 • Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych ww. oferentów i dzierżawcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez oferentów danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu
i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 2243 ze zm.) i aktów wykonawczych do niej wydanych.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do udziału w przetargu przeprowadzanego w tej formie.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 • Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z użyciem środków komunikacji elektronicznej wizerunek uczestników przetargu może być przetwarzany
w czasie rzeczywistym w państwach trzecich w związku z tym, że serwery podmiotu udostępniającego aplikację Zoom zlokalizowane są w państwach trzecich.

W pozostałym zakresie KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 

W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadzanego z użyciem środków komunikacji elektronicznej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetargu i członków komisji przetargowej, każda z osób utrwalających i rozpowszechniających wizerunek tych osób ponosić będzie odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych osób bez ich zezwolenia.

 

Bliższych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu i warunkach przetargu można uzyskać
w siedzibie Oddziału Terenowego  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach, ul. Piaskowa 18, tel. 41 343 31 90 jak również w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR oraz na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa www.kowr.gov.pl.

 

 

Kielce, 27.02.2022 r.

 

 

 

https://kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/306833

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.16 ha
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: buski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-06

Dodano: 10 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6645 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,86 ha

Powiat: jędrzejowski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 15:30

# 6545 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 10,81 ha

Powiat: buski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6509 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-28

Dodano: 23 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6479 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,55 ha

Powiat: kazimierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-01-15

Dodano: 22 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6449 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6446 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,01 ha

Powiat: sandomierski

Województwo: świętokrzyskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu