Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-14
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 5.87 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5262 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,87 ha

Województwo:świętokrzyskie

Opis

Przetarg na 2,5-roczną dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 5,87 ha/ użytek R/ czynsz wywoławczy 3287,oo PLN/rocznie/wadium 200,oo PLN do 08.03.2022/termin przetargu 14.03.2022 godz. 10:00

Burmistrz Zawichostu

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm./ oraz § 6 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz.U. 2021 r., poz.2213 z późn. zm./

                                                             

OGŁASZA:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

 

 1. Przedmiotem przetargu są następującedziałki o numerach ewidencyjnym:

– 1006/2 o powierzchni 1,8727 ha, poł. w miejscowości Zawichost „BŁONIE”, Gmina Zawichost, woj. świętokrzyskie;

–  część działki 1010/2 o powierzchni 4,00 ha, poł. w miejscowości Zawichost „BŁONIE”, Gmina Zawichost, woj. świętokrzyskie.

2.Przetargi odbędą się 14 marca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost /SALA NR 5 – na I piętrze/:

– o godz. 10:00 – przetarg na działkę 1006/2;

– o godz. 11:00 – przetarg na część działki 1010/2;

3.Nieruchomości zostaną wydzierżawione na cele rolne, na czas oznaczony – do dnia 31.12.2024 r.

4.Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do każdego przetargu wynosi:  560,00 zł/1 ha.

5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście:  Nr 06 9429 0004 2001 0100 1531 0002  BS Sandomierz – nie później niż do dnia 08.03.2022 r. w wysokości 100,00 złotych, (słownie: sto złotych 00/100) (w tytule należy wpisać odpowiednio:

– wpłata wadium dot. działki nr 1006/2 o pow. 1,8727 ha poł. w Zawichoście – przetarg 14.03.2022 r.);

lub

– wpłata wadium dot. działki nr 1010/2 o pow. 4,0000 ha poł. w Zawichoście – przetarg 14.03.2022 r.);

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

6.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

7.Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu:

 • podać Komisji Przetargowej dane: imię i nazwisko, adres i nr PESEL,
 • okazać Komisji dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu,
 • przedłożyć dowód wniesienia wadium,
 • przedłożyć Komisji „Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu”oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń,
 • przedłożyć „Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Zawichost”lub „Oświadczenie, że oferent nie był i nie jest zobowiązany do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec Gminy Zawichost”,
 • przedłożyć „Oświadczenie o niezaleganiu wobec Gminy Zawichost z jakimikolwiek płatnościami”innymi niż wymienione w podpunkcie 5,

W przypadku złożenia kopii zaświadczeń lub kopii innych dokumentów wymienionych powyżej w punktach 1 – 6 wymagane jest oświadczenie przez oferenta o zgodności kopii z oryginałem tych dokumentów.

Oferenci niespełniający wymogów formalnych, tj. m.in.: nie posiadający wszystkich wymienionych w ogłoszeniu jako obligatoryjne dokumentów, zaświadczeń i informacji, z wpłatą wadium po terminie, itp. nie zostaną dopuszczone do licytacji.

8.Pozostałe warunki:

 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego.
 • Z osobą ustaloną jako dzierżawcę przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta umowa dzierżawy w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg w terminie 21 dni od przetarguGmina Zawichost odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Stawki czynszu dzierżawnego uzyskane w przetargu płatne będą w cyklach rocznych do dnia 30 kwietnia każdego roku licząc od roku zawarcia umowy dzierżawy.
 • Niezależnie od opłacania czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania podatku rolnego.
 • Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn lub zmiany bądź uzupełnienia warunków przetargu przed planowaną datą jego odbycia.
 • Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub nikt nie przystąpi do przetargu.

9.Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost pok. nr 17 lub telefonicznie pod numerem telefonu:/015/ 836-41-15  wew. 27.

 

 

 http://bip.zawichost.pl/index.php?id=122&a=310&n_id=5736

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.87 ha
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: sandomierski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 15:30

# 6545 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 10,81 ha

Powiat: buski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6509 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-28

Dodano: 23 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6479 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,55 ha

Powiat: kazimierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-01-15

Dodano: 22 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6449 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6446 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,01 ha

Powiat: sandomierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2023-12-13

Dodano: 3 grudnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6420 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,99 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu