Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-07
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 5.09 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5261 sprzedaż gruntu rolnego pow. 5,09 ha

Powiat:chełmski
Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 5,09 ha/ użytek R,Ls/cena wywoławcza 206797,oo PLN/wadium 20679,oo PLN do 02.03.2022/ termin przetargu 07.03.2022 godz. 11:00

WÓJT GMINY ŻMUDŹ

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn.zm.) ogłasza H przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmudź położonej w obrębie ewidencyjnym Puszcza

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 26 listopada 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość podana w wykazie ogłoszonym w Urzędzie Gminy Żmudź i prasie lokalnej oraz na stronie internetowej gminy w dniu 10 września 2021 r. W skład nieruchomości wchodzi:

Numer działki Pow. w ha Nr księgi wieczystej Obciążenia nieruchomości i zobowiązania Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Cena wywoławcza w zł / brutto/ Wysokość wadium w zł Minimalne postąpienie w zł 102 5,0900 ha 85203/4 nie • występują nieruchomość rolna niezabudowana, kształt nieregularny, położenie dobre, teren płaski, część działki stanowi drzewostan w części pod: UT2 — usługi sportu i turystyki oraz dolesienia 206 797,44 20 679,74 nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Cena wywoławcza nieruchomości powiększona jest o obowiązujący podatek VAT w stawce 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2022 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy żmudź pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Gminy Żmudź BS Leśniowice 0/żmudź nr 74 8195 0009 2003  0050 0340 0011 z dopiskiem „Wadium na sprzedaż dz. ew. nr: 102 obręb nr 0013 gm. Żmudź” w terminie do dnia 2 marca 2022 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej, dowód tożsamości, osoby prawne aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości poświadczoną notarialnie lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego/dotyczy osób będących w związku małżeńskim/. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Cena nabycia nieruchomości to najwyższa osiągnięta cena brutto, która będzie płatna jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży. W dniu podpisania umowy sprzedaży środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Żmudź: BS Leśniowice 0/Żmudź nr 53 8195 0009 2003 0050 0340 0001 O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żmudź pokój nr 3, telefon (82) 568 01 82 w godzinach pracy urzędu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, przesunięcia jego terminu lub unieważnienia przetargu. Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Żmudź

 

Żmudź, dnia 3 luty 2022 r.

 

 

https://ugzmudz.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80&p1=szczegoly_zal&p2=501187

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.09 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: chełmski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-02-27

Dodano: 5 lutego, 2024

O godzinie: 12:00

# 6493 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 12,59 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-02-20

Dodano: 4 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6492 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,57 ha

Powiat: bialski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-02-26

Dodano: 4 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6491 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,60 ha

Powiat: chełmiński

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-01-11

Dodano: 3 stycznia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6458 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 10,21 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-12-29

Dodano: 19 grudnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6441 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,91 ha

Powiat: opolski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-11-30

Dodano: 14 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6399 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,28 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu