Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-15
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 22.29 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5256 dzierżawa gruntu rolnego pow. 22,29 ha

Powiat:oleski
Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 22,29 ha/ użytek RIV,PsIV/ czynsz wywoławczy 11194,oo PLN/rocznie/wadium 1680,oo PLN do 10.02.2022/termin przetargu 15.02 .2022 godz. 11:00

Burmistrz Dobrodzienia

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień,

  1. Przedmiot przetargu i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

1/ działki rolne , użytkowanie rolniczo,

Brak aktualnego planu, a w studium – Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  1. Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe ,

III. Cena wywoławcza nieruchomości:

Załącznik nr 1.

 

lp numer działki Powierzchnia

/ ha /

klasoużytek obręb CENA WYWOŁAWCZA

/w złotych /

Wadium

 

uwagi
1 510 13,3212 RIVB – 13.2390
PsIV – 0,0822
Warłów 7.000,00 1.050,00 Tereny inwestycyjne – umowa warunkowa
2 512 6,4681 PsIV – 0,7977
RIVB – 5,2962
Warłów 3.235,00 485,25 Tereny inwestycyjne – umowa warunkowa
3 596 1,5287 RV-0,8847
ŁIV-0,644
Błachów 612,00 91,80
4 645 0,9900 ŁIV – 0,9800

W – 0,0100

Błachów 347,00 52,05

 

  1. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, ul. Plac Wolności 1, w dniu 15 lutego 2022 r. o godzinie 11:00

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U z 2014 r. poz. 1490 ). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Sugerowana wysokość postąpienia wynosić będzie 5% ceny wywoławczej.

  1. Wymagania dotyczące wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości według tabeli nr 1 w załączniku do niniejszego ogłoszenia na konto Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział Dobrodzień ul. Oleska 12 nr rachunku 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005 do dnia 10 lutego 2022 r. Dowodem wniesienia wadium w tej formie jest potwierdzenie z banku. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Datą dokonania wpłaty wadium w pieniądzu jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy.

WADIUM:

1/wpłacone przez oferenta, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

2/wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,

3/przepada na rzecz Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,

  1. Informacje ogólne:

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1/osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z uiszczoną w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu opłatą skarbową w wys. 17 zł,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego, powinien okazać komisji przetargowej, pisemną zgodę współmałżonka,

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.
Dodatkowe informacje uzyskać można w:

Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu

pokój nr A 102 ( pierwsze piętro od ulicy Piastowskiej – nad byłym Komisariatem Policji )

tel. 034 / 35 75 100 wew. 35

Uczestnicy przetargu będą musieli uwzględnić reżim sanitarny wynikający w powszechnie obowiązujących przepisów prawa – polegający na :

  • noszenie maseczek, obowiązkowa dezynfekcja rąk i zachowanie odległości;

Dobrodzień, 24-01-2022 r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

https://bip.dobrodzien.pl/4741/7179/ogloszenie-o-przetargu-ii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-gminy-dobrodzien.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 22.29 ha
Województwo: opolskie
Powiat: oleski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6262 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,64 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6261 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-12

Dodano: 8 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6150 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,97 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-04-20

Dodano: 23 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6136 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 467,27 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 24 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 8 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5807 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 8,32 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu