Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-21
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 3.08 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5254 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,08 ha

Powiat:kolneński
Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,08 ha/ użytek ŁVI/ czynsz wywoławczy 1540,oo PLN/rocznie/wadium 200,oo PLN do 21.02.2022/termin składania ofert 21.02 .2022 godz. 12:00

Zn. SA.2217.2.5.2022                                                                    Dębniki ,dn. 03.02.2022 r.

 

            OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            „Dzierżawa gruntów rolnych „

Nadleśnictwo Nowogród

Dębniki 80

tel. 86-217-55-83

email: nowogrod@bialystok.lasy.gov.pl

https://nowogrod.bialystok.lasy.gov.pl/

 

OGŁASZA PISEMNY, OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH W NADLEŚNICTWIE NOWOGRÓD

 

 

 1. Nadleśnictwo Nowogród ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntu rolnego, położonego wg. załącznika nr. 3.
 2. Do przetargu może przystąpić każdy, kto złoży swoją ofertę na formularzu ofertowym, ( zał. nr. 1 ) zapozna się z warunkami przetargu, załącznikami do ogłoszenia oraz je zaakceptuje.
 3. Kryterium wyboru oferty będzie wysokość zaproponowanego czynszu.
 4. Stawka wyjściowa czynszu w przetargu na grunt rolny (łąka, pastwisko, rola) bez względu na użytek i klasę wynosi: 500,00 zł/ha/rok W odniesieniu do stawki wyjściowej należy zaproponować stawkę oferowaną – wyższą o dowolną kwotę. Oferowana stawka NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA od stawki wyjściowej.
 5. Przystępujący do przetargu obowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% stawki wyjściowej (tj. 50zł za 1 ha), na konto Nadleśnictwa Nowogród:
  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.Oddział w Łomży nr 61203000451110000000185150. Wadium powinno znaleźć się na koncie do dnia 21.02.2022r. do godz. 9.00.
 6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie, po dokonaniu wyboru oferty.
 7. W przypadku, gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana w przetargu, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi na rzecz Nadleśnictwa Nowogród.
 8. Nadleśnictwo nie przewiduje podziału powierzchni działki przeznaczonej do dzierżawy. W formularzu ofertowym należy więc podać całą powierzchnię, która została zapisana w wykazie.
 9. W przypadku zgłoszenia identycznych stawek czynszu przez kilku oferentów, zostaną przeprowadzone z nimi negocjacje cenowe.
 10. Z lokalizacją wymienionego na mapie gruntu i z aktualnym jego stanem (będącym przedmiotem przetargu) w terenie, można zapoznać się – kontaktując się z właściwym terytorialnie leśniczym:

– L. Leman – Pan Mariusz Zając tel. 731 888 197,

– L. Kuzie   – Pan Robert Trocki tel. 606 936 631 .

Udzielanie informacji dostępne będzie od dnia 03.02.2022r. do dnia  21.02.2022r.  od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 800 do 1400.

 1. Oferty należy składać na formularzu ofertowym w zamkniętych kopertach w terminie do 21.02.2022r.  do godz. 900 do sekretariatu Nadleśnictwa Nowogród:  Dębniki 80,  18-416 Zbójna.
 2. Oferty dostarczone po terminie będą zwracane bez otwierania.
 3. Przystępujący do przetargu, może złożyć na przedstawioną powierzchnię tylko jedną ofertę.
 4. Forma składania ofert: w zaklejonych kopertach z opisem:

 

 

Imię Nazwisko

Adres, telefon do kontaktu

„DZIERŻAWA GRUNTU ROLNEGO”

 

Nadleśnictwo Nowogród

Dębniki 80

18-416 Zbójna

 

 

 1. Koperty bez w/w danych będą traktowane jako nieprawidłowo złożone.
 2. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 21.02.2022r.  o godz. 1200 w siedzibie Nadleśnictwa Nowogród, w otwarciu ofert uczestniczą tylko członkowie powołanej do tego celu komisji.

Podczas otwarcia ofert Komisja odczyta z imienia i nazwiska osoby, które złożyły ofertę, działkę na jaką złożona została oferta oraz stawkę czynszu,  którą zaproponował oferent.

O rozstrzygnięciu przetargu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 1. Oferta powinna zawierać (zgodnie z Formularzem ofertowym)
 1. Imię nazwisko, adres zamieszkania, gminę, telefon do kontaktu, NIP lub Pesel
 2. Zaoferowaną stawkę czynszu za 1 ha, na podaną działkę
 3. Miejsce i datę sporządzenia oferty
 4. Czytelny podpis oferenta.
 1. Koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponoszą oferenci. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia kopert spowodowane przez pocztę lub innych doręczycieli przesyłki, oraz informuje iż koperty otwarte nie będą uczestniczyć w przetargu.
 2. Dzierżawca, którego oferta wygra  przetarg zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Nadleśnictwo.( wzór umowy – zał. nr. 2)

 

Nadleśnictwo Nowogród zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu lub jego części (tzn. na podaną działkę), bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

Nr 1-   Formularz ofertowy

Nr 2 – Wzór umowy, obowiązek informacyjny

Nr 3 – Wykaz gruntu do dzierżawy

https://nowogrod.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetargu-na-uslugi-lesne-na-rok-2022

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.08 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: kolneński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6570 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 273,65 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-22

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6538 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1066,99 ha

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 15 marca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6530 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,68 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-20

Dodano: 5 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6526 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,35 ha

Powiat: łomżyński

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-11

Dodano: 6 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6494 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-02-26

Dodano: 18 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6475 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,22 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu