Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-10
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.00 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5252 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,00 ha

Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na 1-roczną dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,00 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 745,oo PLN/rocznie/wadium 65,oo PLN do 07.03.2022/termin przetargu 10.03 .2022 godz. 10:00

Susiec, dnia 7 lutego 2022 r. PA-I.6845.47.2022

Ogłoszenie o przetargu Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Wójt Gminy Susiec ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Susiec Nr działki Działka nr: 279 Działka nr: 310 Oznaczenie nieruchomości Jednostka ewidencyjna: Susiec- gmina wiejska Obręb: Łosiniec; Tytuł własności: DEC.GNIR-Z.7510.1.14.2011 Jednostka ewidencyjna: Susiec- gmina wiejska Obręb: Łosiniec; Tytuł własności: DEC.RR.Z.IV/7710/2006 Powierzchnia nieruchomości 1,20 ha (RIVb- 1,19 ha, RV-0,01 ha) 0,80 ha (RIVa – 0,17 ha, RIVb– 0,11 ha, RV – 0,17 ha, RVI – 0,35 ha) Okres trwania dzierżawy 1 rok 1 rok Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Grunty orne, niezabudowane Działka przeznaczona do użytkowania rolniczego Grunty orne, niezabudowane Działka przeznaczona do użytkowania rolniczego Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 446,59 zł 297.73 zł Wysokość wadium 40,00 zł 25,00 zł. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość Brak Brak Termin wnoszenia opłat raz w roku za dany rok do 15 września raz w roku za dany rok do 15 września Uwagi Stawkę wywoławczą czynszu stanowi równowartość 4q pszenicy za każdy 1 ha dzierżawionego gruntu wg średniej krajowej ceny skupu 1 dt pszenicy z I półrocza poprzedniego roku ogłoszonej przez GUS Stawkę wywoławczą czynszu stanowi równowartość 4q pszenicy za każdy 1 ha dzierżawionego gruntu wg średniej krajowej ceny skupu 1 dt pszenicy z I półrocza poprzedniego roku ogłoszonej przez GUS 1. Przetarg odbędzie się 10 marca 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Susiec. 2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 3. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Susiec. 4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, oraz osoby bliskie tym osobom. 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości podanej wyżej, na konto Urzędu Gminy Susiec prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział Susiec Nr 03 9639 1051 2004 5100 0345 0054 lub w kasie Urzędu Gminy Susiec w terminie do dnia 07 marca 2022 roku. W przypadku wpłaty przelewem liczy się data wpływu na konto Urzędu. 6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty: a) dowód wpłaty wadium; b) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport) c) reprezentacji osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej; d) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby; e) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych. 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 9. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza przetarg za zakończony podając imię i nazwisko osoby, która wygrała przetarg. 10. Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy. 11. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: a) odwołania przetargu b) zamknięcia przetargu c) unieważnienia przetargu d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym 12. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. 13. Jeżeli osoba ustalona, jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego, organizator może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 14. Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 15. Przy obliczaniu rocznego czynszu dzierżawnego według stawek określonych Zarządzeniem Wójta Gminy Susiec, przyjmuje się średnią krajową cenę skupu 1 dt pszenicy z I półrocza poprzedniego roku, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Aktualizacja czynszu dzierżawnego nastąpi w przypadku, gdy stawka ta w okresie dzierżawy gruntu w kolejnym okresie rozliczeniowym będzie mniejsza od stawki ustalonej w nowym Zarządzeniu Wójta, na co dzierżawca wyraża zgodę. 16. Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i za staraniem dzierżawcy, Gmina Susiec nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w ich powierzchniach. 17. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć do Wójta Gminy Susiec w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. 18. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i treści ogłoszenia można uzyskać Urzędzie Gminy Susiec, pokój nr 15, w godz. 730 do 1530 , pod numerem tel. 84 665 48 93 wew. 23. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Susiec oraz na stronie internetowej urzędu www.susiec.pl, www.ugsusiec.bip.lubelskie.pl. WÓJT GMINY SUSIEC – Zbigniew Naklicki

 

 

https://susiec.pl/index.php/ogloszenia

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.00 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: tomaszowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6605 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,29 ha

Powiat: włodawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-14

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6589 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,99 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6588 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,00 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 19 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6567 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 70,95 ha

Powiat: rycki

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-26

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6552 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,11 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6550 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,23 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu