Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-04
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 7.34 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5251 dzierżawa gruntu rolnego pow. 7,34 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 7,34 ha/ użytek RIII,PsIII/ czynsz wywoławczy 3229,oo PLN/rocznie/wadium 100,oo PLN do 28.02.2022/termin przetargu 04.03 .2022 godz. 10:00

Wójt Gminy Miedźna

ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonych

w Górze przy ul. Cmentarnej.

 

 Na podstawie art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. z późn. zm.), §3 pkt. 1, §6 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu I trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. poz. 1490 t.j. z późn. zm.).

 1. Przedmiotem przetargu są działki niezabudowane przeznaczone do dzierżawy na okres 5 lat na cele rolne, położone w Górze przy ul. Cmentarnej, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 299/56, 300/56, 378/56, 379/56, 380/56, 381/56, 382/56, 383/56, 384/56, 385/56 (użytki PsIII, RIIIa, RIIIb) o łącznej powierzchni 7,3400 hazapisane w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00039214/2 jako własność Gminy Miedźna.
 2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnegodla działek nr: 299/56, 300/56, 378/56, 379/56, 380/56, 381/56, 382/56, 383/56, 384/56, 385/56 o łącznej powierzchni 7,3400 ha wynosi: 4,40 zł/1ar/ słownie: cztery złote 40/100/.
 3. Przetarg na dzierżawę przedmiowych działek odbędzie się w dniu 03.2022o godzinie 1000
  w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.
 4. Wadium w wysokości 100,00zł /słownie: sto złotych 00/100/ należy wnieść w pieniądzu do 28.2022r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy określić, że wpłata dot. przetargu na dzierżawę działek w Górze przy ul. Cmentarnej.
 5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego,
  a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej dowód  wpłaty wadium oraz następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dowód osobisty lub paszport,
 • reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
 • pełnomocnicy – dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie przetargu,
 • osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.
 1. W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy Miedźna.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, telefonicznie 32 211-61-96 wew 20.

Przedmiotowe ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Miedźna, umieszczone na stronie

 

http://bip.miedzna.pl/?a=13397

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.34 ha
Województwo: śląskie
Powiat: pszczyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-19

Dodano: 20 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6661 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,94 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 28 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6630 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,90 ha

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-15

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6610 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,99 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-06-28

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6603 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6558 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 10,58 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6556 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,74 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu