Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-15
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 5.84 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5248 sprzedaż gruntu rolnego pow. 5,84 ha

Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 5,84 ha/ użytek R/cena wywoławcza 201447,oo PLN/wadium 26860,oo PLN do 14.03.2022/ termin przetargu 15.03.2022 godz. 10:00

OBWIESZCZENIE
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku na podstawie art. 110w § 1 w
związku z art. 110w § 3 i art. 110w § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427) podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 15.03.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w
Białymstoku, mającego siedzibę w Białymstoku przy ul. Plażowej 17, w pokoju 412 odbędzie
się:
PIERWSZA LICYTACJA
1. nieruchomości gruntowej którą stanowi łąka, oznaczonej numerem geodezyjnym 151/3
o powierzchni 0,8600 ha, położonej w Łupiance Starej gm. Łapy, dla której Sąd Rejonowy w
Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
BI1B/00033462/4 stanowiącej własność dłużnika Zbigniewa Płońskiego
Wartość oszacowanej nieruchomości wynosi 32.336,00 zł. (słownie: trzydzieści dwa
tysiące trzysta trzydzieści sześć 00/100)
Cena wywoławcza nieruchomości w pierwszej licytacji wynosi ¾ oszacowanej wartości
nieruchomości tj. kwotę 24.252,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt
dwa 00/100)
Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanej
wartości nieruchomości tj. kwotę 3.234,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści cztery
00/100)
Wadium należy wpłacić w gotówce bądź w postaci czeku potwierdzonego przez Bank,
wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, czek lub
potwierdzenie wpłaty wadium składa się w dniu licytacji osobie prowadzącej licytacje w
godzinach od 8.00 do 9.30 lub na rachunek Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w
NBP O/O Białystok nr 90 1010 1049 0026 0013 9120 0000 z dopiskiem „wadium – egzekucja z
nieruchomości działka nr 151/3 Łupianka”.
2. nieruchomości leśnej którą stanowią działki oznaczone numerami geodezyjnymi 98/1 i 98/2 o
łącznej powierzchni 0,31 ha, położone w Łupiance Nowej gm. Łapy, dla których Sąd Rejonowy
w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
BI1B/00033462/4 stanowiące własność dłużnika Zbigniewa Płońskiego
Wartość oszacowanej nieruchomości wynosi 8.277,00 zł. (słownie: osiem tysięcy
dwieście siedemdziesiąt siedem 00/100)
Cena wywoławcza nieruchomości w pierwszej licytacji wynosi ¾ oszacowanej wartości
nieruchomości tj. kwotę 6.208,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście osiem 00/100) Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanej
wartości nieruchomości tj. kwotę 828,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia osiem 00/100)
Wadium należy wpłacić w gotówce bądź w postaci czeku potwierdzonego przez Bank,
wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, czek lub
potwierdzenie wpłaty wadium składa się w dniu licytacji osobie prowadzącej licytacje w
godzinach od 8.00 do 9.30 lub na rachunek Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w
NBP O/O Białystok nr 90 1010 1049 0026 0013 9120 0000 z dopiskiem „wadium – egzekucja z
nieruchomości działka nr 98/1 i 98/2 Łupianka.
3. nieruchomości leśnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 33/2 o powierzchni 1,2900
ha, położonej w Łupiance Nowej gm. Łapy, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BI1B/00033462/4 stanowiącej
własność dłużnika Zbigniewa Płońskiego
Wartość oszacowanej nieruchomości wynosi 48.504,00 zł. (słownie: czterdzieści osiem
tysięcy 00/100)
Cena wywoławcza nieruchomości w pierwszej licytacji wynosi ¾ oszacowanej wartości
nieruchomości tj. kwotę 36.378,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt
osiem 00/100)
Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanej
wartości nieruchomości tj. kwotę 4.850,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt
00/100)
Wadium należy wpłacić w gotówce bądź w postaci czeku potwierdzonego przez Bank,
wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, czek lub
potwierdzenie wpłaty wadium składa się w dniu licytacji osobie prowadzącej licytacje w
godzinach od 8.00 do 9.30 lub na rachunek Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w
NBP O/O Białystok nr 90 1010 1049 0026 0013 9120 0000 z dopiskiem „wadium – egzekucja z
nieruchomości działka nr 33/2 Łupianka”.
4. nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 150/15 o powierzchni 3,38 ha,
położonej w Łupiance Starej gm. Łapy, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BI1B/00033462/4 stanowiącej własność
dłużnika Zbigniewa Płońskiego
Wartość oszacowanej nieruchomości wynosi 179.478,00 zł. (słownie: sto
siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 00/100)
Cena wywoławcza nieruchomości w pierwszej licytacji wynosi ¾ oszacowanej wartości
nieruchomości tj. kwotę 134.609,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięć
00/100)
Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanej
wartości nieruchomości tj. kwotę 17.948,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset
czterdzieści osiem 00/100)
Wadium należy wpłacić w gotówce bądź w postaci czeku potwierdzonego przez Bank,
wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, czek lub
potwierdzenie wpłaty wadium składa się w dniu licytacji osobie prowadzącej licytacje w
godzinach od 8.00 do 9.30 lub na rachunek Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w
NBP O/O Białystok nr 90 1010 1049 0026 0013 9120 0000 z dopiskiem „wadium – egzekucja z
nieruchomości działka nr 151/15 Łupianka”. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku
organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się
licytacja publiczna.
Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielone zostanie przybicie zatrzymuje się,
pozostałym licytantom zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie siedmiu
dni roboczych.
Licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych,
co do zapłaty ceny, traci wadium.
W terminie 14 dni przed dniem licytacji można oglądać nieruchomość oraz przeglądać po
wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem organu egzekucyjnego akta postępowania
egzekucyjnego w Drugim Urzędzie Skarbowym przy ul. Plażowej 17 numer telefonu 085
8785137.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności
nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie
nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze
wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o
przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Zgodnie z art. 110z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym na czynność organu
egzekucyjnego dotyczącą obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga w terminie 14 dni od daty
ogłoszenia o licytacji do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.
Jednocześnie informujemy, iż w związku z epidemią koronawirusa
wywołującego chorobę COVID-19, w czasie pobytu obiekcie Urzędu obowiązują
zasady bezpieczeństwa wynikające z obostrzeń epidemiologicznych, zatem
warunkiem koniecznym dla wszystkich obecnych na licytacji, jest bezwzględny
obowiązek zasłonięcia maseczką ust oraz nosa. W przypadku dalszego
obowiązywania (w dniu licytacji) przepisów związanych z ochroną osobistą w
związku z COVID-19, osoby bez zabezpieczenia ust i nosa, nie zostaną
wpuszczone na teren urzędu skarbowego oraz nie dopuszczone do licytacji.
Równocześnie informuje się, że w przypadku większej ilości uczestników
licytacji, licytacja ta może zostać przeprowadzona na zewnątrz budynku. W celu
zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji, licytanci winni być zaopatrzeni także
w maseczkę ochronną, rękawiczki ochronne oraz starać się o zachowanie 1,5
metra odległości pomiędzy uczestnikami.
Sprawę prowadzi:
Starszy Kontroler Skarbowy
Wojciech Szczebiot,
tel. 085-8785137
Naczelnik

 

https://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku/ogloszenia/obwieszczenia-o-licytacjach/-/asset_publisher/MF0p/content/pierwsza-licytacja-nieruchomosci-laka-0-8600-ha-las-0-3100-ha-las-1-2900-ha-nieruchomosc-gruntowa-3-3800-ha-polozonych-w-lupiance-starej-i-lupiance-nowej?redirect=https%3A%2F%2Fwww.podlaskie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku%2Fogloszenia%2Fobwieszczenia-o-licytacjach%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_MF0p%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_MF0p_

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.84 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: białostocki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6017 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,00 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 25 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5837 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,46 ha

Powiat: łomżyński

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-08-03

Dodano: 1 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5791 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,38 ha

Powiat: siemiatycki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-06-24

Dodano: 24 maja, 2022

O godzinie: 10:30

# 5723 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,41 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-05-20

Dodano: 6 maja, 2022

O godzinie: 09:00

# 5658 dzierżawa gruntu rolnego pow. 34,84 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-05-18

Dodano: 6 maja, 2022

O godzinie: 11:00

# 5657 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,76 ha

Powiat: wysokomazowiecki

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu