Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-23
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 17.37 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5245 sprzedaż gruntu rolnego pow. 17,37 ha

Powiat:grójecki
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 17,37 ha/ użytek R plantacja borówki/cena wywoławcza 900000,oo PLN/wadium 90000,oo PLN do 22.03.2022/ termin składania ofert 23.03.2022 godz. 15:00

Syndyk masy upadłości PPHU „OMEGA” Robert Raczyński w upadłości z siedzibą w Katowicach, ul. Staromiejska 6/10 D, ogłasza pisemny przetarg ofertowy w trybie z art. 320 ust. 1 pkt 1 prawa upadłościowego:

1) nieruchomości rolnej o powierzchni 16,10 ha dz nr 63/1 położonej w miejscowości Gostomia, gmina Nowe Miasto, powiat Grójecki, województwo mazowieckie. Na nieruchomości znajdują się sad jabłoniowy (konstrukcja wspierająca, nawadnianie), plantacja borówki (konstrukcja wspierająca, nawadnianie) oraz las (KW nr RA1G/00050732/9), Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż – 869.473,00 zł (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100 ) co stanowi 23,51% ceny oszacowania.

2 ) nieruchomości rolnej o powierzchni 1,27 ha, położonej w miejscowości Gostomia, gmina Nowe Miasto, powiat grójecki, województwo mazowieckie. Na nieruchomości znajdują się sad jabłoniowy (konstrukcja wspierająca, nawadnianie), plantacja borówki (konstrukcja wspierająca, nawadnianie). Działka uzbrojona (woda, prąd). (KW nr RA1G/00064157/5).

Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż – 30.527,00 zł (trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 00/100), co stanowi 23,51% ceny oszacowania.

– Oferty należy składać w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom, w terminie do 23 marca 2022 roku (decyduje data nadania). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy podać Sygn. akt V GU p 12/17, umieścić dopisek „NIE OTWIERAĆ”, a także wskazać dane oferenta.

Oferent powinien spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2012 poz. 803 z poźn. zm.) określone w art. 2a ust. 1.

– Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), oferowaną cenę, aktualny odpis KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców), wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i spełnia jego warunki, zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat i kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży, jego wyceną oraz regulaminem przetargu, podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpis osób umocowanych do działania w imieniu oferenta będącego osobą prawną na ofercie i oświadczeniach, dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny minimalnej na rachunek masy upadłości (w przypadku poz. nr 1, 86.947,30 zł, poz. nr 2, 3.052,70 zł.)

Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium na konto:

PPHU ” OMEGA” Robert Raczyński w upadłości

Katowice, ul. Staromiejska 6/10 D, Bank PEKAO SA

nr 40 1240 5703 1111 0010 7258 4894

z zaznaczeniem „wadium na przetarg” do dnia 23 marca 2022 roku.

W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.

Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę i jego oferta zostanie zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, uchyli się od zawarcia umowy. W przypadku gdy do zawarcia Umowy sprzedaży nie dojdzie nie z winy oferenta, wadium będzie zwrócone wpłacającemu.

– Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Radomiu, przez Syndyka w obecności Sędziego Komisarza – w dniu 28 marca 2022 roku o godz.10.00 w Sali nr 11.

– Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny potwierdzonej na koncie bankowym masy upadłości, nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.

– Sposób przeprowadzenia przetargu oraz pozostałe jego warunki niewynikające z powyższych postanowień zostały określone w Regulaminie Przetargu.

– Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.

– Regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie można przeglądać w siedzibie Syndyka w Radomiu, ul. Biznesowa 2, pok. 13, po uprzednim umówieniu się telefonicznie 508 107 634.

– Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

https://www.komunikaty.pl/komunikaty/p/Nieruchomo%C5%9Bci/6887738/syndyk+masy+upadlosci+pphu+omega+robert+raczyn

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 17.37 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: grójecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6509 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-09

Dodano: 31 stycznia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6485 Dzierżawa gruntu rolnego i stawu, pow. 132,09 ha

Powiat: miński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-15

Dodano: 30 stycznia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6484 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 29,88 ha

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-15

Dodano: 22 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6449 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-17

Dodano: 15 grudnia, 2023

O godzinie: 13:00

# 6440 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,57 ha

Powiat: grodziski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-17

Dodano: 15 grudnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6439 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,89 ha

Powiat: grodziski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu