Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-18
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 2.01 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5243 sprzedaż gruntu rolnego pow. 2,01 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 2,01 ha/ użytek RV/cena wywoławcza 101000,oo PLN/wadium 10100,oo PLN do 17.02.2022/ termin przetargu 18.02.2022 godz. 12:00

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

                                       Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207

 

OGŁASZA

Przetarg w trybie aukcji elektronicznej na sprzedaż nieruchomości położonej w Suszcu przy ul. Woszczyckiej.

Aukcja elektroniczna odbędzie się na portalu aukcyjnym: https://lain3srk.coig.biz/w dniu22.02.2022r.o godz.900

 

I.Przedmiot przetargu:

 

Przetarg nr 230-172/2021 – sprzedażprawa własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 1438/141 o powierzchni 2,0118 ha, położonej w Suszcu przy ul. Woszczyckiej, zapisanej w księdze wieczystej KA1P/00021320/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.

 

Cena wywoławcza (netto):       101.000,00 zł Wysokość wadium:               10.100,00 zł Minimalne postąpienie:           1.000,00 zł

 

 

 

Sprzedaż przedmiotowego prawa majątkowego podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o tym podatku.

Niniejsze postępowanie przetargowe będzie prowadzone z uwzględnieniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a nabywcą nieruchomości może być wyłącznie rolnik indywidualny w związku z faktem,  że powierzchnia nieruchomości rolnych objętych przetargiem jest większa niż 1 ha.

Nieruchomość położona jest na terenie płaskim o lekkim nachyleniu w kierunku południowo – zachodnim,                         o kształcie zbliżonym do trapezu. Teren nieruchomości jest zagospodarowany jako łąka niekoszona. Całość nie jest ogrodzona. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, częściowo utwardzonej asfaltem, a częściowo mieszanką kamienia łamanego.  Od strony wschodniej przylega do ul. Woszczyckiej, z pozostałych stron graniczy   z działkami niezabudowanymi, zagospodarowanymi również jako łąki.

Wzdłuż wschodniej granicy działki biegnie nieczynna sieć wodociągowa.

Przy umowie przeniesienia praw do przedmiotowej nieruchomości nabywca będzie zobowiązany oświadczyć, iż wie o powyższej okoliczności, stan ten akceptuje i nie będzie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec SRK S.A.

Nieruchomość zlokalizowana jest w granicach parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, na terenach górniczych, u podnóża budowli ziemnej „Krupiński”. W sąsiedztwie znajdują się również łąki oraz rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Dostępność usług na poziomie średnim, sklep spożywczo – przemysłowy oraz szkoła podstawowa znajdują się w centrum wsi Rudziczka tj. około 1,6 km od działki. Natomiast Urząd Gminy oraz placówki handlowo – usługowe, oświatowe oraz przychodnia zdrowia znajdują się w odległości około 4,6 km od działki, w centrum gminy Suszec. Zaledwie 2 km od działki biegnie droga krajowa nr 935, prowadząca z Raciborza w kierunku Pszczyny, a koło 6 km na zachód od działki znajduje się wjazd na drogę krajową nr 81 prowadzącą z Katowic do Harbutowic koło Skoczowa.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr IX/42/61/2007 Rady Gminy Suszec z dnia 28.06.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 128, poz. 2527 z dnia 06.08.2007r.

Zgodnie z zapisami planu przedmiotowy grunt położony jest na obszarze oznaczonym symbolem planu

B32R – tereny rolnicze, a fragment działki wzdłuż jej wschodniej granicy, leży na obszarze oznaczonym symbolem B49KDD – tereny układu komunikacyjnego dróg dojazdowych. Ponadto działka leży na terenie udokumentowanych złóż piasków i żwirów.

W rejestrze gruntów działka posiada następujący rodzaj użytku: RV, RVIgrunty orne.

Nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży można oglądać do 18.02.2022r. w dni robocze od poniedziałku  do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel.: (32) 756-65-83, (32) 756-64-72.

Aukcja elektroniczna poprzedzona będzie koniecznością sporządzenia za pośrednictwem portalu aukcyjnego wstępnej oferty. Termin ofertowania upływa 18.02.2022r., o godz. 1200.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 573-104-156, (32) 432-13-23, 519-552-121,   (32) 432-13-13, (32) 432-13-14. II.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

 • Złożenie w portalu aukcyjnym https://lain3coig.biz/, w terminie do 18.02.2022r. do godz. 1200, oferty na wyżej wymienioną pozycję przetargową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 02.2022r. przelewem na konto

Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  Nr konta:30 1050 1230 1000  0024  1045  1583na przelewie należy wpisaćNr aukcji, której dotyczy wpłataDatą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki,

 

 • Do oferty w portalu aukcyjnym należy dołączyć skany następujących dokumentów:   a) dowód wpłaty wadium,
  1. oświadczenie, że:
   • oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny, (w tym techniczny) przedmiotu przetargu,
   • oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń postanowienia „Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”,
   • oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń treść ogłoszenia o postępowaniu przetargowym,
   • oferent zobowiązuje się do zapłaty należnego podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem ewentualnych zmian opodatkowania na każdym etapie procesu sprzedaży.
  2. zaświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem i podpisanych oświadczeń o spełnieniu wymogów zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej jako Ustawa), a mianowicie:
   1. oświadczenie potwierdzającego osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego o którym mowa w § 7 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń,
   2. zaświadczenie o zameldowaniu o którym mowa w § 7 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
   3. oświadczenie potwierdzające, że składający ofertę jest rolnikiem indywidualnym, o którym mowa w § 7 ust. 5 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a powierzchnia użytków rolnych w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym nie jest większa niż 300 ha, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń,
   4. dyplom ukończenia studiów, świadectwo / dyplom ukończenia szkoły, dyplom uzyskania tytułu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w celu potwierdzenia kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
   5. dokumenty potwierdzające staż pracy w rolnictwie w przypadkach, gdy staż jest wymagany przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz.U. z 2012 r. poz. 109).
   6. d) Postanowienia ogólne:
  3. W części nieuregulowanej w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ujęte w „Regulaminie postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A..”, który jest do wglądu w siedzibie Spółki, w siedzibie Oddziałów Spółki i na stronie internetowej https://srk.com.pl/oferta/regulaminyiwzorydokumentow
  4. Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. jeżeli oferent nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
  5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
  6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  7. Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Spółkę terminie.
  8. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
  9. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz po uzyskaniu zgód innych organów Spółki, jeśli taka zgoda będzie wymagana.
  10. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  11. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
   1. Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
   2. Strony zobowiązują się w szczególności do:
    1. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez

Administratora zadaniach,

 1. zachowania w tajemnicy danych osobowych do których będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
 2. niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,
 3. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
 4. ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.
 1. Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 1. Spółka Restrukturyzacji Kopalń A. może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać,  w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.

 

https://srk.com.pl/oferta/przetargi-nieruchomosci/1220

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.01 ha
Województwo: śląskie
Powiat: pszczyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-15

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6910 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,99 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-06-28

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6603 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6558 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 10,58 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6556 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,74 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-16

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6548 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,85 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 15 stycznia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6469 Dzierżawa zbiorników wodnych, pow. 15,24 ha

Powiat: mikołowski

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu