Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-18
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 2.39 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5242 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,39 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,39 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 987,oo PLN/rocznie/wadium 1070,oo PLN do 14.02.2022/termin przetargu 18.02 .2022 godz. 09:00

Oddział Terenowy w Koszalinie

 

OGŁOSZENIE numer KOS.WKUZ.4243.140.O.2022.NG.O/N

z dnia 27.01.2022 r.

 

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Oddział Terenowy w Koszalinie

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

 

nieruchomości rolnej niezabudowanej, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy M. Koszalin powiat Koszalin, pochodzącej ze zlikwidowanego PGR Mścice.

 

PRZEDMIOT DZIERŻAWY:

Przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość określona w wykazie z dnia 18.10.2021 r. nr KOS.WKUR.SGZ.4243.W.655.2021.NG, w skład której wchodzą:

 

grunty położone w obrębie 13, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta  oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 1/59, 1/67 okręg podatkowy II.

 

Według danych z ewidencji gruntów i budynków ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 2,3961 ha, w tym użytki rolne: 1,8880 ha.

W skład nieruchomości wchodzą:

– grunty orne: 1,8880 ha, (w tym kl: RIVa-1,8502ha, RV- 0,0378 ha)
– lasy: 0,5081 ha, (w tym kl: LsIII)

 

 

Opis nieruchomości: Nieruchomości położone w sąsiedztwie gruntów użytkowanych obecnie rolniczo. W niedalekiej odległości od drogi S11 oraz w nieznacznym oddaleniu od zabudowań usługowo-produkcyjnomagazynowych i obiektów produkcyjnych w trakcie budowy.  Działki niezagospodarowane, nieużytkowane porośnięte samosiewami drzew i krzewów, posiadają dostęp do drogi publicznej.  Na działce nr 1/59 posadowiony jest słup wysokiego napięcia oraz hydrant przeciwpożarowy.

 

Zgodnie z zaświadczeniem znak A-II-5.6727.811.2021.MM z dnia 17.09.2021 r., Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie informuje, że zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/673/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 września 2014 r., działka nr 1/59 obręb nr 13 miasta Koszalin znajduje się na terenie oznaczonym jako N.24d.ZP – TERENY ZIELONE I ŁĄKOWE, ZIELEŃ WYSOKA, ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG WYSOKOPRĘŻNY.

Dnia 10.2010 roku Rada Miejska w Koszalinie podjęła uchwałę NR LX/714/2010 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jamno Południe w Koszalinie, lecz obecnie nie trwają prace nad sporządzeniem planu.

Nie przystąpiono do zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nie wpłynął wniosek o zmianę ich przeznaczenia.

Nieruchomości nie są objęte programem Natura 2000, nie znajdują się na nich złoża kopalin. Nie planuje się również  lokalizacji farm elektrowni wiatrowych, wież telefonii cyfrowej, oczyszczalni ścieków.  Działki leżą w sąsiedztwie drogi S6.

 

Obciążenia, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szczególnych, dotyczące przedmiotowej nieruchomości: Na działce 1/59 posadowiony jest słup energetyczny oraz hydrant przeciwpożarowy.

 

Wpisy nie dotyczą działek nr 1/59, 1/67 obr. 13 miasta Koszalin.

 

Okres dzierżawy – 3 lata

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu wynosi  10,62 dt pszenicy, w tym  10,62 dt za użytki rolne,  Minimalne postąpienie wynosi  –  1,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi – 1070,00 zł (słownie: tysiąc siedemdziesiąt 00/100 złotych).

 

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2022 r. o godzinie 09:00w siedzibie KOWR OT w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin lub

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom

 

Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział  w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajduje się pod adresem:

 

http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne

 

Informacja o ostatecznym sposobie przeprowadzenia przetargu zostanie udostępniona na 3 dni przed przetargiem, tj. w dniu 15.02.2022 r. na stronie internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana sms-em i email-em do uczestników przetargu, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w pkt. I i wpłacili wadium.

Brak powyższej informacji oznacza, że przetarg odbędzie się w siedzibie KOWR OT w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin.

 

 1. Warunki przetargu:
 • W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz inne podmioty gospodarcze, jeżeli wniosą wadium zgodnie z ogłoszeniem o przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu, w tym złożą oświadczenie wraz z kwestionariuszem stanowiące zał. nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.
 • Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na co najmniej 7 dni przed przetargiem, tj. do dnia 11.02.2022 r., do godziny 15:00, dostarczyła do KOWR (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym):
  1. oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
  2. kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
  3. stosowne pełnomocnictwa, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu;
  4. dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna,

 

Osoby prawne zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 7 dni roboczych przed przetargiem, tj. do dnia 11.02.2022 r., do godziny 15:00, dostarczyć do KOWR aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

 

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 7 dni przed przetargiem, tj. do dnia 11.02.2022 r., do godziny 15:00, dostarczyć do KOWR odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

 

W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą/y brać udział w przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do jednostki terenowej KOWR organizującej przetarg.

 

 • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1070,00 zł na rachunek bankowy Oddziału Terenowego w Koszalinie w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta 10 1130 1176 0022 2115 1620 0002 Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. wadium może być wnoszone wyłącznie w formie bezgotówkowej z wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie organizatora najpóźniej 4 dni przed organizowanym przetargiem, tj. w dniu 14.02.2022 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

 • Przetarg przeprowadza się jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik przetargu.

 

W myśl ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 29 ust. 3bc),  w przetargu na dzierżawę nieruchomości Zasobu organizowanym przez KOWR, nie mogą brać udziału osoby, które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły.

 

UWAGA: wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzeniu przetargu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem, że:

 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg /zalicza się na poczet ceny nabycia majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy/ – zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
  • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy,
  • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu,

 

 1. Wadium wniesione na przetarg w wysokości nominalnej:
 • zostanie zwrócone w wysokości nominalnej na uprzednio złożony wniosek:
  • wszystkim uczestnikom przetargu w przypadku jego odwołania oraz
  • osobom, które przetargu nie wygrają,
  • osobie, która wygra przetarg, po podpisaniu umowy dzierżawy,
 • przepadnie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu.
 • przepadnie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,
 • przepadnie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w przypadku gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.

 

Uwaga: Wadium nie podlega zwrotowi do czasu upływu terminów na wniesienie odwołania lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka w kwestii wniesionego odwołania albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka.

TRYB ODWOŁAWCZY

Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie

7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

 

III. Warunki zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości:

 • Okres dzierżawy – 3 lata
 • Terminy płatności rat czynszu dzierżawnego – 31 marca i 31 października każdego roku,
 • Minimalne zabezpieczenie wykonania umowy – weksle własne in blanco, z zastrzeżeniem pkt VI,
 • Kandydat na dzierżawcę ma obowiązek przedłożyć KOWR pisemne oświadczenie współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy dzierżawy i na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego,
 • Wydanie dzierżawcy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
 • Z przedmiotu umowy dzierżawy mogą zostać wyłączone:
  1. 30 % użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy na dzień zawarcia umowy,
  2. grunty, od których nie pobiera się czynszu dzierżawnego,
  3. grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są przeznaczone na cele inne niż rolne, a także grunty, na których ujawnione zostaną złoża kopalin,
  4. grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są przeznaczone na cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
 • W przypadku, gdy wysokość rocznego czynszu dzierżawnego przewyższa 150 decyton pszenicy, dzierżawca jest zobowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku wydania nieruchomości, stosownie do art. 777 § 1 pkt kodeksu postępowania cywilnego;

 

 1. W            przypadku               gdy          wylicytowany          roczny     czynsz     dzierżawny              nie           przekracza                 równowartości100 decyton pszenicy, Kandydat na dzierżawcę winien przedłożyć KOWR następujące dokumenty:
 2. Karta informacyjną o kandydacie na dzierżawcę (wg wzoru KOWR) wraz z oświadczeniem o posiadanym majątku z podaniem nr ksiąg wieczystych, oświadczeniem o wysokości zaciągniętych zobowiązań wobec osób trzecich bądź ich braku, oświadczeniem o nie zaleganiu/zaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi,
 3. Oświadczenie w przedmiocie wymagalnych zobowiązań wobec KOWR (wg wzoru KOWR),
 4. Kserokopia aktualnego nakazu/-ów płatniczych z gmin, na terenie których położone jest prowadzone gospodarstwo rolne.
 5. Weksle in blanco z własnego wystawienia wraz z deklaracją wekslową oraz weksel in blanco na zabezpieczenie ewentualnych należności z tytułu bezumownego użytkowania (składane dopiero przy podpisaniu umowy dzierżawy).
 6. W przypadku braku gruntów własnych – propozycję dodatkowego zabezpieczenia należności KOWR wraz z dokumentami.

 

 1. W przypadku gdy wylicytowany roczny czynsz dzierżawny przewyższa równowartość 100 decyton pszenicy, Kandydat na dzierżawcę winien przedłożyć KOWR następujące dokumenty:
 2. Karta informacyjną o kandydacie na dzierżawcę (wg wzoru KOWR) wraz z oświadczeniem o posiadanym majątku z podaniem nr ksiąg wieczystych, oświadczeniem o wysokości zaciągniętych zobowiązań wobec osób trzecich bądź ich braku, oświadczeniem o nie zaleganiu/zaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi,
 3. Oświadczenie w przedmiocie wymagalnych zobowiązań wobec KOWR (wg wzoru KOWR),
 4. Kserokopia aktualnego nakazu/-ów płatniczych z gmin, na terenie których położone jest prowadzone gospodarstwo rolne.
 5. Informację banku/banków prowadzącego rachunek          o wysokości obrotów na         rachunku (za           okres       ostatnich

12 miesięcy po stronie wpływów i po stronie wydatków),

 1. Informację banku o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i terminowości ich spłat lub o nie posiadaniu zaciągniętych zobowiązań,
 2. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z kopią ostatnie złożonej rocznej deklaracji podatkowej PIT – w przypadku posiadania dodatkowych źródeł dochodu,
 3. Weksle in blanco z własnego wystawienia wraz z deklaracją wekslową oraz weksel in blanco na zabezpieczenie ewentualnych należności z tytułu bezumownego użytkowania (składane dopiero przy podpisaniu umowy dzierżawy),
 4. Propozycję dodatkowego zabezpieczenia należności KOWR wraz z dokumentami.

 

 1. KOWR zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez kandydata na dzierżawcę dodatkowych, wiarygodnych zabezpieczeń wykonania umowy, w szczególności:
 • gwarancję bankową,
 • poręczenie wekslowe,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • hipotekę,
 • blokadę środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku,  kaucję.

 

Prawo to przysługuje KOWR w szczególności w przypadku, gdy kandydat na dzierżawcę nie przedłoży w określonym terminie dokumentów o których mowa w pkt. IV lub V, jak również w przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę lub brak koncepcji prowadzenia działalności na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

KOWR informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez KOWR zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy.

Wybór sposobu zabezpieczenia i ocena jego wiarygodności należy do KOWR.

Nie przedłożenie dodatkowych zabezpieczeń, w sytuacji kiedy KOWR zażąda ich przedłożenia, bądź brak ich akceptacji przez KOWR spowoduje uznanie, że kandydat na dzierżawcę uchyla się od zawarcia umowy, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Dyrektor Generalny KOWR zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg.

UWAGA! Z przedmiotem dzierżawy oraz z projektem umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu  w trybie przetargu można się zapoznać od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia w godzinach 9:00 – 14:00 w KOWR OT w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin, tel. 94- 347-31-46.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu jak również treść ogłoszenia  o przetargu można uzyskać w KOWR OT w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin albo dzwoniąc pod nr tel. 94- 347-31-46.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 • Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych  w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.91.2018 – j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi  o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 • Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych ww. oferentów i dzierżawcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 • Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 1. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 2. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.91.2018 – j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 • KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 

Organizator przetargu bez podania przyczyn może do czasu rozpoczęcia przetargu odstąpić od jegoprzeprowadzenia.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na okres co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu,  tj. od 03.02.2022 r. do 18.02.2022 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie:

 1. KOWR OT w Koszalinie
 2. Urzędu Miasta w Koszalinie
 3. Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
 4. na stronie www.kowr.gov.pl

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.39 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: koszaliński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 27 września, 2023

O godzinie: 12:00

# 6346 Dzierżawa gruntu rolnego/jeziora, pow. 17,54 ha

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-07

Dodano: 9 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6290 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 35,00 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-07-26

Dodano: 16 lipca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6259 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,86 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-22

Dodano: 14 lipca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6252 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 21,36 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-28

Dodano: 20 czerwca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6223 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,51 ha

Powiat: goleniowski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-28

Dodano: 18 czerwca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6219 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,78 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu