Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-08
O godzinie: 08:30
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 63.63 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5230 dzierżawa obiektu stawowego pow. 63,63 ha

Powiat:żarski
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na dzierżawę obiektu stawowego/ pow. 63,63 ha/ użytek Ws/ czynsz wywoławczy 22782,oo PLN/rocznie/wadium 1000,oo PLN do 07.02.2022/termin składania ofert 08.02.2022 godz. 08:30

Nadleśnictwo Lipinki ul. Budowlanych 21,  68-200 Żary

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntów znajdujących się 

   na terenie Nadleśnictwa Lipinki

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Lipinki w dniu 08.02.2022 r. o godz. 9.00i obejmować będzie:

Numer inwentarzowy Obręb leśny Leśnictwo Oddz. Działka nr Rodzaj użytku Pow. w ha
Obiekt stawowy Niwica nr. inw. 224/474 Trzebiel Niwica 213 a 537 Wsr (Staw rybny) 31,1027
Obiekt stawowy Rościce nr. inw. 224/670 Lipinki Suchleb 181 i 257 11,0362
182 a 182 10,0338
182 b 11,4700

Skarb Państwa Nadleśnictwo Lipinki zaprasza do złożenia pisemnej oferty. Oferta powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub nazwę firmy (osoba prawna).
 2. Nr PESEL (osoba fizyczna) lub nr NIP oraz REGON (osoba prawna).
 3. Telefon kontaktowy.
 4. Adres
 5. Wysokość proponowanej stawki czynszu dzierżawnego z uwzględnieniem następujących warunków:

a)za stawkę wyjściową czynszu dzierżawnego zgodnie z Zarządzeniem 25/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki z dnia 28.06.2013 r. przyjmuje się równowartość:

– intensywna hodowla ryb- 3,85 dt pszenicy/ha/rok,

 1. stawki wyjściowe czynszu dzierżawnego nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
 2. minimalna umowna wysokość czynszu dzierżawnego nie może być niższa niż 30 zł/netto/rok.
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.
 4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 5. Dowód wpłaty wadium.

 

Czynsz netto ustalony w wyniku postępowania przetargowego ulega podziałowi na:

 • czynsz za grunt w wysokości 90% wartości czynszu ogółem,
 • czynsz za obiekt stawowy w wysokości 10 % wartości czynszu ogółem.

 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany obiekt stawowy.

Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

Warunkiem udziału oferenta w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

 • 1 000 zł z opisem w tytule wpłaty – „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Niwica. Obiekt stawowy Niwica nr inw. 224/474” ,– 1 000 zł z opisem w tytule wpłaty – „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Suchleb. Obiekt stawowy Rościce nr inw. 224/670”.

Wadium należy wpłacić do kasy Nadleśnictwa Lipinki (pokój nr 27 w godz. 8.00 – 14.00) do dnia 08.02.2022 r.  do godz. 8.30,  bądź przelewem na konto: PKO BP oddz. Żary 43 1020 5460 0000 5102 0042 1834.

W przypadku wniesienia wadium przelewem na ww. rachunek bankowy, warunkiem przyjęcia oferty jest wpływ pieniędzy na konto nadleśnictwa najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin otwarcia ofert.

 

Ofertę z dopiskiem:

– „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Niwica. Obiekt stawowy Niwica nr inw. 224/474”lub  – „Przetarg na dzierżawę w Leśnictwie Suchleb. Obiekt stawowy Rościce nr inw. 224/670”należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Lipinki w Żarach, ul. Budowlanych 21, (pok. nr 16), do dnia 08.02.2022 r. do godziny 8.30. (rekomenduje się wysłanie ofert pocztą z odpowiednim wyprzedzeniem na adres Nadleśnictwa)

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Nadleśnictwa Lipinki w pok. nr 01 (Salka Konferencyjna)

 

Nadleśnictwo Lipinki do chwili rozpoczęcia przetargu, zastrzega sobie prawo odstąpienia od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

 

Nadleśnictwo Lipinki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert dzierżawcy w całości, jak również prawo uznania,  że przetarg nie dał wyniku w całości lub w części bez podania przyczyny, bez prawa do protestów i odwołań.

 

Umowa z dzierżawcą, który wygrał przetarg zawarta zostanie w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

W przypadku uchylenia się od podpisania umowy dzierżawy w wymaganym terminie, wadium oferenta ulega przepadkowi.

 

Nadleśnictwo Lipinki zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Uwaga:

Przed podpisaniem umowy na Obiekt stawowy Niwica nr inw. 224/474”nadleśnictwo żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonywania umowy dzierżawy, w tym zapłaty czynszu dzierżawnego, w wysokości stanowiącej roczną wartość zaoferowanego czynszu dzierżawnego. Zabezpieczenie może być wniesione, wg. wyboru oferenta/dzierżawcy, w następujących formach: 1)pieniądzu;

 • poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 • gwarancji bankowej,
 • poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu oferent wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Nadleśnictwa

Lipinki. Nadleśnictwo przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Po rozwiązaniu umowy dzierżawy Nadleśnictwo zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy dzierżawcy. Po upływie trzech lat dzierżawy i braku przeterminowanych należności wobec Nadleśnictwa Lipinki, zabezpieczenie, na wniosek dzierżawcy. może zostać zwolnione.

Nadleśnictwo zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia rozwiązania/wygaśnięcia umowy dzierżawy i stwierdzenia braku roszczeń w stosunku do dzierżawcy.

Brak zabezpieczenia skutkuje odmową podpisania umowy dzierżawy i wyborem oferty kolejnego oferenta.

 

 

Zaleca się oferentom zapoznanie z przedmiotem przetargu w obecności leśniczego:

– Leśnictwa Niwica – Pan Marek Brzeziński nr tel. 696 414 271- Leśnictwa Suchleb – Pan Bartłomiej Jasak nr. tel. 696 414 254

 

Załączniki:

 1. Oferta dzierżawy – druk 2 szt.
 2. Zarządzenie nr 25/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek wyjściowych czynszów za dzierżawę lub najem nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Lipinki oraz innych opłat za udostepnienie wymienionych nieruchomości;
 3. Zarządzenie Nr 25/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu prowadzenia przetargu na dzierżawę lub najem gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Lipinki oraz powołania komisji przetargowej/negocjacyjnej;
 4. Zarządzenie nr 37/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek wyjściowych czynszów za dzierżawę lub najem nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Lipinki oraz innych opłat za udostępnienie wymienionych nieruchomości (zn.spr.: ZG.2217.115.2017.EC);
 5. Umowa dzierżawy – wzór 2 egz. 6. Protokół przekazania-przejęcia – 2 egz.

ZATWIERDZAM:

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lipinki/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 63.63 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: żarski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-05-16

Dodano: 17 kwietnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6156 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,65 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-04-05

Dodano: 20 marca, 2023

O godzinie: 08:45

# 6132 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 6,07 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-04-05

Dodano: 19 marca, 2023

O godzinie: 10:15

# 6131 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 5,14 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-04-14

Dodano: 14 marca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6125 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,96 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5946 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,70 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 08:00

# 5924 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,15 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu