Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-17
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 99.08 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5229 sprzedaż gruntu leśnego pow. 99,08 ha

Powiat:przeworski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu leśnego/ pow. 99,08 ha/ użytek Ls/cena wywoławcza 3500000,oo PLN/wadium 350000,oo PLN do 14.03.2022/ termin przetargu 17.03.2022 godz. 10:00

BURMISTRZ MIASTA 1 GMINY SIENIAWA

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. 2021.1899) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r poz. 1490 z póź. zm.)

ogłasza co następuje:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra stanowiące własność Gminy Sieniawa, nieobciążonych prawem osób trzecich. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26.08.2021 r, drugi w dniu 02.12.2021 r..
 2. Przedmiotem przetargu jest:

działka rolno – leśna położona w miejscowości Dobra, oznaczona w ewidencji gruntów nr 172/10 o pow. 99,08 ha, ujawniona wKW PR2R00016927/7 cena wywoławcza wynosi 3 500 000,00 zł wadium wynosi 350 000,00 zł

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie o godz. 1000
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy Nr 09 9162 1010 2003 1500 0316 0002 Bank Spółdzielczy w Rzeszowie o/Sieniawa w terminie do dnia 14.03.2022 r., z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem, liczy się termin wpływu środków na w/w konto do dnia 14.03.2022 r.
 3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu.

Nabywcą nieruchomości rolnej o powierzchni 1 ha i większej niż 1 ha może być wyłącznie rolnik indywidualny, spełniający kryteria ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U.2020.1655), chyba że ustawa stanowi inaczej, jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków (art. 2a ust. 1 ustawy).

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione wyżej, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości i dowód wpłacenia wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, dowód wpłacenia wadium, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć Komisji Przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania Zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy

ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

 1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są złożyć do komisji przetargowej przed przetargiem oświadczenie, że w przypadku potrzeby wznowienia granic danej nieruchomości uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygra od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.
 5. Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie tel. (16) 622 73 01 wew. 34.
 6. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 7. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi w całości nabywca.

Sieniawa, dnia 10.01.2022 r.

 1. Tablica ogłoszeń w UMiG Sieniawa
 2. Tablica ogłoszeń wsi Dobra
 3. Strona internetowa Gminy Sieniawa: ogłoszenia
 4. Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Sieniawa: sieniawa,pl
 5. Monitor Urzędowy.Pl — (wyciąg z ogłoszenia)
 6. a/a

https://bip.sieniawa.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-200-8426

 

Szczegóły

Powierzchnia: 99.08 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: przeworski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-05

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6341 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,76 ha

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-10-05

Dodano: 7 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6320 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,41 ha

Powiat: dębicki

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-19

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6316 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,76 ha

Powiat: łańcucki

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 28 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6310 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,76 ha

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-19

Dodano: 18 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6296 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-05

Dodano: 8 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6286 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,00 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu