Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-28
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 2.92 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5228 sprzedaż gruntu rolnego pow. 2,92 ha

Powiat:piski

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 2,92 ha/ użytek ŁV/cena wywoławcza 280000,oo PLN/wadium 28000,oo PLN do 22.02.2022/ termin przetargu 28.02.2022 godz. 11:00

OGŁOSZENIE
Kanclerz Polskiej Akademii Nauk w oparciu o:
art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(t.j Dz.U. z 2020 poz.1796)
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym

130 o pow. 2,9290 ha, z obrębu 0006 Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane
-Nida, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.
• Działka stanowi własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a Polska Akademia Nauk jest
użytkownikiem wieczystym przedmiotowej działki.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00019508/1.
• Dział III i IV wyżej opisanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
• Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów teren jest sklasyfikowany jako
łąki trwałe (ŁV), pastwiska trwałe (PsV, PsVI) i rowy (W).
PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE
Dla obszaru na którym położona jest działka 130 nie obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Ruciane -Nida – Uchwała Nr LII/423/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., działka
130 znajduje się na terenie rolnym.
Działka objęta jest obszarem Natura 2000 i zlokalizowana jest w granicach
obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Piska PLB280008.
CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza:
280.000,00 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy zł)

 

Wysokość wadium:
28.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy zł)

 

Minimalne postąpienie:
2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset zł)

Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów
i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU
• Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu
w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii
Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do dnia 22 lutego
2022 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot
przetargu tj- „28/02/2022 – I Przetarg na sprzedaż nieruchomości
Niedźwiedzi Róg dz.: 130”. Za datę wpływu uważać się będzie dzień
wpływu wadium na konto PAN. Wadium wpłacone przez osobę, która
wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później
niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu
lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Odwołanie
przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie nie daje podstaw do
naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
• Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do
zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej
Akademii Nauk, Informatora przetargowego.
• Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do
przedłożenia Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia
udziału w przetargu w tym oświadczeń w nim zawartych oraz innych
dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej
Akademii Nauk w szczególności dowodu potwierdzającego wpłatę
wadium np. wydruk z rachunku bankowego.
Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości
Polskiej Akademii Nauk i Informator przetargowy można pobrać ze strony
www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze OrganizacyjnoMajątkowym PAN, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXII, pok. 2201, nr tel. 22-
182-64-36, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia
25 lutego 2022 roku w godz. 8.15 – 16.15.
TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 r. w siedzibie Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513,
o godz. 11.00. ZAWARCIE UMOWY
Przed zawarciem umowy sprzedaży niezbędne będzie uzyskanie zgody
Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24
ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu
przedmiotowej nieruchomości.
Nabywca jest obowiązany do zapłaty 100% ceny nieruchomości powiększonej
o należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium, jednorazowo nie
później niż 3 dni przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży
nieruchomości w formie aktu notarialnego.
Koszty zawarcia umów ponosi nabywca.
Za datę wpłaty uznaje się termin uznania rachunku Polskiej Akademii Nauk.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia
umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań
przewidzianych w ustawie, Kanclerz Polskiej Akademii Nauk może pobraną
sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do
przedłożenia wszystkich dokumentów, które zostaną uznane przez
notariusza dokonującego czynności za niezbędne do sporządzenia umowy
sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Niedostarczenie ww. dokumentów oraz brak zapłaty kwoty we wskazanym
terminie jest równoznaczne z nieprzystąpieniem bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu
i skutkować może odstąpieniem przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk
od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
DODATKOWE INFORMACJE
Wskazania granic nieruchomości na gruncie Polska Akademia Nauk może
dokonać na koszt nabywcy.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden
uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.
Informujemy, że nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
będzie ponosił opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania
ogłoszonego przetargu, zamknięcia przetargu lub jego unieważnienia bez
podania przyczyny.

 

https://bip.pan.pl/przetarg-nieruchomosci/916/niedzwiedzi-rog-gmina-ruciane-nida

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.92 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: piski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-21

Dodano: 16 maja, 2024

O godzinie: 09:15

# 6584 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,95 ha

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6562 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 30,14 ha

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-26

Dodano: 20 marca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6541 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 46,62 ha

Powiat: nowomiejski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-28

Dodano: 4 marca, 2024

O godzinie: 09:30

# 6524 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,79 ha

Powiat: gołdapski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-11

Dodano: 1 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6520 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,53 ha

Powiat: braniewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-02-21

Dodano: 8 lutego, 2024

O godzinie: 13:00

# 6497 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,80 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu