Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-28
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.69 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5227 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,69 ha

Powiat:grodziski
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,69 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 500,oo PLN/rocznie/wadium 100,oo PLN do 23.02.2022/termin przetargu 28.02.2022 godz. 10:00

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę gruntu rolnego, stanowiącego własność

Gminy Grodzisk Wielkopolski:

 

Lp. Numer

działki

Powierzchnia

w ha

Nr KW Położenie Opis

nieruchomości

Kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego

 

Wadium

w zł

1. 26 0,6904 ha PO1S/00035020/6 Sworzyce,

gm. Grodzisk Wlkp.

Działka niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wlkp. działka oznaczona jest jako teren upraw polowych.

Działka przeznaczona jest pod uprawy rolne.

500,00 zł 100,00 zł

 

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany stawki czynszu dzierżawnego bez konieczności wypowiedzenia umowy dzierżawy w przypadku podjęcia przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego zarządzenia w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego. O zmianie czynszu dzierżawnego Dzierżawca będzie każdorazowo powiadomiony.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2022r.(poniedziałek)o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim (II piętro). Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23.02.2022r. (środa) do godz. 14.00 na rachunek Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp. nr 47 9063 0008 0000 0011 1100 0005. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium uczestnika, który przetargu nie wygrał, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

Ustala się postąpienie w wysokości nie mniejszej niż 1% kwoty wywoławczej czynszu dzierżawnego.

Uczestnicy przetargu winni okazać się: dowodem wpłaty wadium, dowodem osobistym, w przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami – odpisem z właściwego rejestru, pełnomocnictwem oraz wszelkimi zezwoleniami i zgodami, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane.

W przypadku niemożności osobistego stawienia się na przetargu, osoba upoważniona przez uczestnika przetargu winna okazać się pełnomocnictwem w formie notarialnej do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę nieruchomości (dot. zarówno osób fizycznych, jak i prawnych).

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy na okres do 30.09.2026.

Czynsz dzierżawny płatny będzie do 30 września każdego roku obowiązywania niniejszej umowy. Umowa może być wypowiedziana przez Wydzierżawiającego z  zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, jeżeli przedmiot umowy okaże się dla Wydzierżawiającego niezbędny dla realizacji jego ustawowych zadań albo przedmiot dzierżawy zostanie przeznaczony Zarządzeniem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego do sprzedaży.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Organ, na co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp. informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz wskaże, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnicy przetargu będą mogli w nim uczestniczyć.

Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji na temat przetargów udziela Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Stary Rynek 1 – Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 14), tel. 061-445-30-31.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016 informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ulicy Stary Rynek 1. Z administratorem można skontaktować się mailowo: grodzisk@grodzisk.wlkp.pllub pisemnie na adres siedziby administratora,
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iod@grodzisk.wlkp.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.).
  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, informacje o wyniku przetargu zawierające dane osobowe oferenta zostaną podane do publicznej informacji poprzez wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przetargu oraz zwycięzcy przetargu, na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Ponadto informacje mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

  1. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku chęci wzięcia udziału w przetargu, zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi dla oferty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Natalia Jarosz, tel. 061-445-30-31

http://bip.grodzisk.wlkp.pl/a,21690,ogloszenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-nieruchomosci.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.69 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: grodziski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5928 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,95 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu