Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-28
O godzinie: 08:00
Powierzchnia: 8.05 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5225 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,05 ha

Powiat:gostyński
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 4,5 – roczną dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 8,05 ha/ użytek ŁVI/ czynsz wywoławczy 11109,oo PLN/rocznie/wadium brak/termin składania ofert 28.02.2022 godz. 08:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nadleśnictwo Karczma Borowa ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wydzierżawienie gruntów rolnych przeznaczonych wyłącznie na cele rolnicze, położonych na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa.

1 . Wykaz gruntów oferowanych do wydzierżawienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z mapką.

 1. Oględzin działek wymienionych w załączniku nr 1 można dokonywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym leśniczym, na którego terenie znajduje się grunt. Oględzin można dokonywać w terminie 30 dni od daty ogłoszenia przetargu tj. od dnia 26 stycznia 2022 r.
 2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2025 roku.
 3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Karczma Borowa, Kąkolewo ul. Leszczyńska 39, 64-100 Leszno w dniu 28 lutego 2022 r, o godzinie 800 .
 4. Stawkę czynszu w q żyta za 1 ha gruntów ustala się na podstawie Decyzji Nr 36/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Karczma Borowa z dnia 25.09.2019 r w sprawie wysokości stawek czynszu do przetargu na grunty rolne, zn. spr. 0210.90.2019 i wynosi ona: 23 q żyta wg średniej ceny skupu za grunt IV klasy gleboznawczej.
 1. Wartość 1 q żyta ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.
 2. Wywoławczą stawkę czynszu w q żyta za całą powierzchnię ustala się poprzez przemnożenie powierzchni danego pododdziału (kolumna 6) przez stawkę czynszu w q żyta za 1 ha ( kolumna 10).
 3. W pakiecie numer 1, łąka w oddziale 227 a o powierzchni 1,9869 ha, numer działki ewidencyjnej 50227/3, jest sklasyfikowana jako siedlisko przyrodnicze 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). Wobec powyższego dzierżawca będzie zobowiązany do zachowania siedliska przyrodniczego stanowiącego przedmiot ochrony obszaru, poprzez ekstensywne użytkowanie kośne trwałych użytków zielonych we wskazanym obszarze działania. Ponadto będzie zobowiązany do użytkowania gruntu zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę siedliska 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

Przedmiotowe wymagane ekstensywne użytkowanie polega na:

 1. Użytkowanie kośne, pastwiskowe lub naprzemienne (w niektórych latach pastwiskowe, a w niektórych kośne), dopuszczalny jest wypas po pokosie przy użytkowaniu jednokośnym.
 2. Jeden lub dwa pokosy rocznie w terminie od 15 czerwca do 30 września.
 3. Pozostawienie fragmentów nieskoszonych 15-20% powierzchni działki rolnej; w przypadku zastosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić ten sam fragment działki rolnej nieskoszony; w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone.
 4. Przy użytkowaniu jednokośnym dopuszczalny wypas przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha, po pokosie w terminie do 15 października.
 5. Przy użytkowaniu pastwiskowym — wypas przy obsadzie zwierząt od 0,5 DJP do 1 DJP/ ha, w terminie od 1 maja do 15 października.
 6. Dopuszczalne wypasanie przez cały rok koników polskich i koników huculskich przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha.
 7. Coroczne jednokrotne wykaszanie niedojadów w terminie od 15 lipca do 31 października.
 8. Zbieranie i usunięcie skoszonej biomasy; w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi.

Dopuszczalne ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne.

 1. Wapnowanie dopuszczalne po wykonaniu niezbędnych w tym zakresie analiz glebowych.
 1. Grunty wystawione do przetargu nie były w ostatnim okresie uprawiane.
 2. Ofertę (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu) wraz z podpisanym Oświadczeniem (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu) należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Karczma Borowa zis Kąkolewo, ul. Leszczyńska 39, 64-100 Leszno, lub przesłać pocztą na ww. adres w formie pisemnej, na drukach Nadleśnictwa w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „przetarg na wydzierżawienie gruntów rolnych” najpóźniej do dnia 28 lutego 2022 roku do godziny 730
 3. Za datę nadesłania oferty uważa się datę wpływu kompletu dokumentów do Nadleśnictwa.
 4. Oferta pisemna powinna zawierać:
  1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy.
  2. Miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy.
  3. Numer telefonu.
  4. Miejsce położenia gruntu:
   • numer pakietu,
   • leśnictwo,
   • oddział, pododdział,
   • powierzchnia gruntu w hektarach,
   • numer działki ewidencyjnej,

– kategoria i klasa gruntu, – oferowana cena w q żyta za całą powierzchnię.

 1. Datę sporządzenia oferty.
 2. Czytelny podpis oferenta.
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu).

1 1 Nadleśniczy Nadleśnictwa Karczma Borowa bez podania przyczyn może:

 1. Przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
 2. Nie zatwierdzić wniosku Komisji Przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert.
 3. Informacji w sprawie niniejszego przetargu udzielają:
 4. Leśniczy, na terenie którego znajdują się grunty (zał. Nr 1 do Ogłoszenia o przetargu).
 • Krzysztof Świgoń tel.: 602 682 964.
 1. Z projektem umowy dzierżawy można zapoznać się w biurze Nadleśnictwa lub na stronie internetowej: www.karczmaborowa.poznan.lasy.qov.pl
 2. Całość dokumentacji dostępna jest na stronie internetowej Nadleśnictwa Karczma Borowa karczmaborowa.poznan.lasv.aov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Karczma Borowa, Kąkolewo, ul. Leszczyńska 39, 64-100 Leszno.
 3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Nadleśnictwo odstępuje od wadium, gdyż nie ponosi kosztów związanych z jego

 

przygotowaniem.

Karczma Borowa 26 stycznia 2022 rok.

https://karczmaborowa.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/nYOKgAYz8GJt/content/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-gruntow-rolnych

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.05 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: gostyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5928 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,95 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu