Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-15
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 13.54 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5223 dzierżawa gruntu rolnego pow. 13,54 ha

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 13,54 ha/ użytek ŁIV,ŁV,PsV/ czynsz wywoławczy 1660,oo PLN/rocznie/wadium 1490,oo PLN do 04.02.2022/termin przetargu 10.02.2022 godz. 12:00

Oddział Terenowy Olsztyn

OL.WKUR.SGZ.4243.504.2021.BJ.5                                                                                Olsztyn, 2021-12-28

 

działając na podstawie art. 38 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 2243 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1944), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania            wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa            (Dz. U z 2016 r., poz. 1186 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że: 

 

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA DZIERŻAWĘ

nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej            z byłego PPGR w Barczewie, położonej na terenie gminy Barczewo, powiat olsztyński, woj. warmińsko – mazurskie.

 

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowanaokreślona w wykazie podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 20.10.2021 roku pismem z dnia 11.10.2021 roku, znak: OLS.WKUR.SGZ.4243.504.2021.BJ.2

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 2022 roku,o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, sala 34.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość

17,85 dt pszenicy

Wadium wynosi: 1.490,00 zł

Minimalne postąpienie 1,00 dt

Dzierżawa nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 

 

 1. PRZEDMIOT DZIERŻAWY:

Nieruchomość niezabudowana, położona na terenie gminy Barczewo (II okręg podatkowy), składająca się działki oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Klucznik nr 247/1 o powierzchni 13,5400 ha, KW Nr OL1O/000178278/0. 

 

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 13,5400 ha, z czego:

 • grunty orne 0,6400 ha w kl. RVI-0,6400 ha
 • łąki trwałe 9,9800 ha w kl. ŁIV-2,6100 ha, ŁV-6,7400 ha, ŁVI-0,6300 ha
 • pastwiska trwałe 1,9700 ha w kl. PsVI-1,9700 ha
 • grunty pod rowami 0,5900 ha
 • lasy 0,0800 ha
 • nieużytki 0,2800 ha

co stanowi 13,1800 ha użytków rolnych.

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Klucznik nr 247/1 położona na kolonii wsi Klucznik,            w otoczeniu terenów leśnych. Nieruchomość nieużytkowana, porośnięta trawami, chwastami i samosiewami drzew na nieużytkach. Na działce występują niekonserwowane rowy melioracyjne porośnięte łozami            i drzewami. Kształt działki nieregularny, dojazd droga gminną.

 

W III dziale KW zawarte informacje:

Ograniczone prawo rzeczowe

 1. Służebność przesyłu polegająca:
 • na prawie posadowienia na nieruchomości obciążonej wszelkich urządzeń linii oraz prawie ich utrzymywania na nieruchomości lub nad nią wraz z traktami światłowodowymi,

10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6, +48 89 5248800, www.kowr.gov.pl

 • na prawie niegraniczonego dostępu do nieruchomości obciążonych w celu wykonania niezbędnych robót związanych z eksploatacją, konserwacją, remontem, modernizacją, usuwaniem awarii linii, przebudową, w tym dokonania wymiany słupów lub innych niezbędnych elementów linii, w szczególności wejścia, przechodu        i przejazdu ( w tym sprzętem ciężkim) osób upoważnionych przez PSE s.a.,
 • na prawie nieograniczonego dostępu do nieruchomości obciążonej w celu wykonywania czynności związanych z utrzymaniem pasa technologicznego linii w stanie zgodnym z obowiązującymi przepisami dotyczącymi linii elektroenergetycznych, w tym oczyszczania pasa technologicznego z drzew samosiejek,
 • na prawie do wykonania przebudów istniejących na nieruchomości linii elektroenergetycznych: wysokiego napięcia (wn), średniego napięcia (sn), niskiego napięcia (nn) oraz linii telekomunikacyjnych, zbliżonych lub krzyżowanych z linią po zawarciu z agencją nieruchomości rolnych odrębnej umowy w tym zakresie,
 • obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technicznego linii elektroenergetycznej o szerokości 70 metrów (po 35 metrów po każdej stronie linii, zgodnie z załączonym mapami), w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, zakazie utrzymywania w tym pasie drzew, krzewów i roślinności przekraczającej            3 metry wysokości, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi linii elektroenergetycznych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska.

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Spółka Akcyjna

 1. Odpłatna, za jednorazowym wynagrodzeniem i nieograniczona w czasie służebność przesyłu, polegająca na:
 2. a) prawie do nieograniczonego korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na działce gruntu nr 247/1 urządzeń elektroenergetycznych w postaci elektroenergetycznej linii kablowej eSN o długości 156 mb, zgodnie z załącznikiem graficznym {szerokość pasa służebności przesyłu wynosi 1 m, po 0,5 m od osi linii esn};

b)znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w punkcie a) powyżej, po ich posadowieniu;

c)prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,            o których mowa w punkcie a) niniejszego ustępu, nieskutkujących zmianą posadowienia urządzeń na nieruchomości obciążonej, w tym oczyszczania pasa technologicznego z drzew samosiejek, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku            z prowadzoną działalnością;

d)w przypadku robót określonych w punkcie c) powyżej, które będą skutkowały poniesieniem szkód, wysokość odszkodowania należnego właścicielowi lub dzierżawcy nieruchomości będzie ustalona na podstawie odrębnego protokołu sporządzonego przez inwestora i właściciela lub dzierżawcę nieruchomości; w przypadku braku porozumienia wysokość odszkodowania ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na koszt przedsiębiorstwa energetycznego i płatna będzie każdorazowo po wystąpieniu szkody w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa wyżej lub otrzymaniu od przedsiębiorstwa energetycznego operatu szacunkowego ustalającego wysokość szkody; wypłata przez przedsiębiorstwo energetyczne odszkodowania na rzecz właściciela lub dzierżawcę nieruchomości, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez właściciela lub dzierżawcę nieruchomości; zgodnie            z treścią par. 3 ust. 5 aktu notarialnego

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Energa-Operator Spółka Akcyjna.

 

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Barczewa dla nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XXIV(230)2020 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia            24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo dla ww. działki obrębu Klucznik ustala się zapis jako pozostałe tereny nieoznaczone kierunkiem zagospodarowania (pozostałe tereny stanowią tereny rolnicze i leśne).

 

Zgodnie z zaświadczeniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego, w stosunku do którego obowiązują zapisy7 uchwały Nr XX/470/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2016 r.            w sprawie Obszaru Chronionego Pojezierza Olsztyńskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4171).

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku poinformował, że na działce nr 247/1 obręb Klucznik występuje śródlądowa woda płynąca o nazwie „Dopływ spod Klucznika”.

 

 1. WARUNKI DZIERŻAWY
 • okres dzierżawy od dnia wydania Dzierżawcy przedmiotu dzierżawydo dnia 06 września 2032 roku, (nieruchomość przeznaczona jest wyłącznie do użytkowania rolniczego).
 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, proszone sąo zapoznanie się z „WYTYCZNYMI” dotyczącymi form zabezpieczenia i dokumentami niezbędnymi doprzedłożenia w Krajowym Ośrodku przed podpisaniem umowy dzierżawy. Wytyczne w tym zakresie dostępnesą w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, pok. 30, tel. 89 52 48 875 lubpok. 115, tel. 89 52 48 879.
 • Umowa dzierżawy zostanie zawarta niezwłocznie po złożeniu zabezpieczeń zapłaty należności wynikających z umowy dzierżawy. 
 • czynsz będzie naliczany od dnia wydania przedmiotu dzierżawy protokołem zdawczo – odbiorczym,
 • wydanie nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpi w dniu podpisania umowy dzierżawy,
 • czynsz dzierżawny będzie płatny w gotówce, w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy ustalonej w przetargu, przez cenę pszenicy publikowaną przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego poprzedzające termin płatności,
 • terminy płatności rat za I półrocze danego roku w terminie 15 listopada wg cen pszenicy w I półroczu; za II półrocze danego roku w terminie 31 marca następnego roku wg ceny pszenicy w II półroczu poprzedniego roku,
 • płatność czynszu dzierżawnego poprzez potrącenie wymaga zgody Dyrektora Oddziału wyrażonej na piśmie,
 • nie ustala się czynszu dzierżawnego od gruntów rolnych klasy VI, rowów – oznaczonych w ewidencji symbolem – W, lasów oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem Ls oraz nieużytków oznaczonych w ewidencji symbolem – N,
 • czynsz dzierżawny ustalony w trybie przetargu nie obejmuje czynszu za lasy, który zostanie ustalony zgodnie z zasadami stosowanymi w KOWR i wprowadzony aneksem do umowy po opracowaniu

uproszczonego planu urządzenia lasu lub ustaleniu przez nadleśniczego zadań z zakresu gospodarki leśnej,

 • w trakcie trwania umowy dzierżawy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może wyłączyć z przedmiotu dzierżawy:
  • grunty o łącznej powierzchni nie większej niż 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy na dzień zawarcia umowy,
  • grunty, od których nie ustala się czynszu dzierżawnego,
  • grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są przeznaczone na cele inne niż rolne, a także grunty, na których ujawnione zostały złoża kopalin,
  • grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są przeznaczone na cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Wyłączenie następuje w drodze oświadczenia woli Wydzierżawiającego złożonego Dzierżawcy na piśmie na jeden rok naprzód przed upływem roku dzierżawnego. Strony przyjmują, że upływ roku dzierżawnego następuje z dniem zakończenia zbiorów płodów rolnych w danym roku kalendarzowym z wyłączanej nieruchomości.

 

Dzierżawca będzie zobowiązany do:

 • Złożenia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku wydania nieruchomości, stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1805) w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia pisemnego wezwania do wydania dzierżawionej nieruchomości – wprzypadku ustalenia w wyniku przetargu rocznego czynszu dzierżawnego powyżej 150,00dt pszenicy
 • niezwłocznego powiadamiania właściwych organów o zauważonych zanieczyszczeniach dzierżawionych gruntów lub innych działaniach mogących niekorzystnie zmienić warunki środowiskowe,
 • dokonywania konserwacji i remontów urządzeń melioracji wodnych na swój koszt, z częstotliwością wynikającą z zasad ich prawidłowego użytkowania.

Z dniem zawarcia umowy dzierżawy Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy stan i funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych na dzierżawionych gruntach oraz koszty            z tym związane, niezależnie od stanu tych urządzeń przed zawarciem umowy dzierżawy,

 • prowadzenia gospodarki leśnej wg zasad określonych w przepisach o lasach, w oparciu o uproszczony plan urządzenia lasu lub zgodnie z zadaniami z zakresu gospodarki leśnej ustalonymi przez nadleśniczego na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,
 • niedokonywania działań, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia i uszkodzenia zadrzewień, stosownie do przepisów o ochronie przyrody, o ochronie środowiska, o lasach, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Usuwanie drzew i krzewów wymaga zgody Wydzierżawiającego, w której określone będą m.in. warunki usuwania drzew i krzewów oraz wzajemnego rozliczenia z tytułu pozyskania drewna, oraz zgody właściwych organów stosownie do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 • ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
 • W związku z położeniem nieruchomości w atrakcyjnej lokalizacji – w niedalekiej odległości od miasta Barczewo, Wydzierżawiający może rozwiązać umowę w części lub całości przez jednostronne oświadczenie woli ze skutkiem natychmiastowym.
 • prowadzenia produkcji i sposobu zagospodarowania, zgodnie z wymogami dotyczącymi Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego, w stosunku do którego obowiązują zapisy uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego.

 

 

Szczegółowe warunki dzierżawy zgodnie z wzorem umowy dzierżawy obowiązującym w KOWR.

 

 

Uczestnicy przetargu mają możliwość zapoznania się z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu. Projekt umowy jest dostępny w siedzibie OT Krajowego Ośrodka (pokój nr 12) od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach od 900 do 1300 w każdy dzień roboczy.

 

 

III. W PRZETARGU NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ.

 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3bc ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przetargach nie mogą uczestniczyć podmioty które:
 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (lub poprzednika prawnego – Agencji Nieruchomości Rolnych) nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły.

Powyższe oświadczenia składane będą przez osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu ze świadomością odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lubjednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 • wpłaciła wadium w wymaganej wysokości, w terminie, miejscu i formie – zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 • stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację),
 • spełniła inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

 

Osoby prawnebiorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy.

 

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej biorące udział w przetargu powinny przedstawić odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących.

 

Wadium w wymaganej wysokości należy  wpłacić na rachunek BGK O/OLSZTYN numer rachunku: 96 1130 1189 0025 0131 8420 0002 wyłącznie do dnia 04 lutego 2022 r.

 

Potwierdzenie wpłaty wadium wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz stosownym pełnomocnictwem, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu, należy okazać Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że:

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i wydaniu nieruchomości protokołem zdawczo – odbiorczym,

 

 1. Wadium nie podlega zwrotowi gdy:
  • żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego
  • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy,
  • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.
  • Do czasu upływu terminów na wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w art. 29 ust. 7 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

 

 1. ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY:

 

 1. Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostanie wyznaczony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po zakończeniu przetargu i złożeniu wymaganych zabezpieczeń płatności czynszu dzierżawnego.

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostanie wyznaczony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po zakończeniu przetargu, złożeniu wymaganych zabezpieczeń płatności czynszu dzierżawnego.

 

Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jest przedłożyć dokumentypotwierdzające jego wiarygodność finansową oraz ustalić i złożyć zabezpieczenie płatnościczynszu dzierżawnego oraz za ewentualne bezumowne użytkowaniew Wydziale Finansowo – Księgowym i Windykacji w tut. Oddziale KOWR co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Zabezpieczenia należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 21 dni od daty zamknięciaprzetargu.

W przypadku nie złożenia zabezpieczeń w wyznaczonym terminie, Krajowy Ośrodek wyznaczy termin ostateczny, po upływie którego uznaje się, że uczestnik przetargu, który nie złożył zabezpieczeń, uchylił sięod zawarcia umowy i wówczas wadium nie podlega zwrotowi – przepada na rzecz KOWR.

 

 Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Generalnego KOWR, stosowane są następujące zabezpieczeniaprzewidziane prawem cywilnym, wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym:

 • gwarancję bankową,
 • poręczenie według prawa cywilnego,
 • weksel własny in blanco,
 • poręczenie wekslowe,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • zastaw rejestrowy,
 • hipotekę,
 • przelew wierzytelności,
 • blokadę środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
 • przystąpienie do długu,
 • kaucję,
 • zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych.
 1. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 o Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U.

z 2020 r., poz. 1359) do dokonywania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonywania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

W związku z powyższym w przypadku posiadanej wspólności majątkowej uczestnika przetargu, stroną umowy jako dzierżawca będzie również małżonek kandydata na dzierżawcę bądź też małżonek kandydata na dzierżawcę będzie zobowiązany do złożenia pod umową dzierżawy,            w dniu jej podpisania, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgody na zawarcie jej przez małżonka. 

Zatem do podpisania umowy dzierżawy oraz złożenia zabezpieczeń wymagane jest stawiennictwo obojga małżonków.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez małżonka kandydata na dzierżawcę lub odmowy złożenia w/w oświadczenia uznaje się, że zawarcie umowy stało się niemożliwe  z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.

 

 1. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA PRZETARGU
 2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyny.
 3. Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie rozpatruje powyższe w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia i zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uważa się, że rozstrzygnięcie zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia. Do obliczania terminów stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego KrajowegoOśrodka w Olsztynie albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka alboupływu terminu na wniesienie tych zastrzeżeń, umowa dzierżawy nie może zostać zawarta;

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem przetargowym, przedmiotem przetargu, położeniem nieruchomości. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą do składania oświadczeń w tym zakresie.

 

 

 

 

 

 

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 2. Oględzin nieruchomości można dokonać od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w godzinach od 9:00 do 13:00, po wcześniejszym uzgodnieniu. Termin oględzin można ustalić telefonicznie pod nr tel. (89) 52488-24.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków dzierżawy (w tym postanowień projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 7:30 – 15:00, KOWR O/T w Olsztynie, pokój 12, tel. (89) 524-88-24.
 4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30, Oddział Terenowy w Olsztynie, informuje że, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:
 • Administratorem jego danych osobowych,czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jego danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR)  z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem można skontaktować się poprze e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa,
 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1).
 • Jako administrator KOWR będzie przetwarzał jego dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach wymaganych do zawarcia umowy w celu zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR oraz w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j Dz.U. z 2020 poza. 2243 z późn. zm.) i aktach wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b  i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 • Przetwarzanie w celach o których mowa w pkt. 3 dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowanych wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
 • Przetwarzanie w celach o których mowa w pkt. 3 dane osobowe:

1.mogą     być    udostępniane    innym    podmiotom,    jeżeli     obowiązek     taki     będzie     wynikać

z przepisów prawa, lub jeżeli będzie to niezbędne do realizacji przez podmioty trzecie zadań            w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

2.mogą  być udostępniane podmiotom upoważnionym do naliczania i egzekwowania obciążeń publicznoprawnych, do których ponoszenia zostali zobowiązani w  zawartej umowie dzierżawy.

Dostęp do ich danych osobowych przetwarzanych w celach o których mowa w pkt. 3 mogą mieć podmioty przetwarzające dane w imieniu KOWR, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Zgodnie z RODO osobom, których dane KOWR przetwarzanie w celach o których mowa w pkt. 3 przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z ww. praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony

Danych Osobowych, wskazanym w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, tel. (22) 531 03 00 – gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 • Podanie jego danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j Dz.U.  z 2020 poza. 2243 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 • KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w celach o których mowa  w pkt. 2 w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres, co najmniej 14 dni poczynając od dnia12_stycznia 2022 roku do dnia przetargu,w Urzędzie Miejskim w Barczewie, w miejscowości Klucznik,            w Oddziale Terenowym KOWR  w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6, w W-MIR w Olsztynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Otrzymują: z prośbą o  wywieszenie  na tablicy ogłoszeń: 1.Urząd Miejski w Barczewie

 1. Sołtys wsi Klucznik.
 2. Sekcja Organizacyjna w/m. 4.W-MIR w Olsztynie.

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/297134

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 13.54 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: olsztyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-22

Dodano: 21 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5836 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,61 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 15 lipca, 2022

O godzinie: 08:00

# 5822 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,98 ha

Powiat: mrągowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-28

Dodano: 30 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5787 sprzedaż gruntu rolnego pow. 7,69 ha

Powiat: elbląski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-20

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5776 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,19 ha

Powiat: bartoszycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 21 czerwca, 2022

O godzinie: 12:30

# 5773 sprzedaż gruntu rolnego pow. 15,03 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-06-28

Dodano: 31 maja, 2022

O godzinie: 15:00

# 5743 sprzedaż gruntu rolnego pow. 26,98 ha

Powiat: węgorzewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu