Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-11
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 20.04 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5212 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,04 ha

Powiat:słupski
Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na 2,5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 20,04 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy 14107,oo PLN/rocznie/ wadium 5000,oo PLN do 08.02.2022/termin przetargu 11.02.2022 godz. 12:00

Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

PRU.WKUZ.SL.4243.22.2022.TJ                                                   Pruszcz Gd 25.01.2022

KRAJOWY OŚROD EK WSPARCIA ROLN ICTWA

O d d z i a ł T e r e n o w y w P r u s z c z u G d a ń s k i m

OGŁASZA PRZETARG USTNY N!EOGRANICZONY (LICYTACJA) NA DZIERŻAWĘ.

w dniu . 11.02.2022 .roku o godz 12:00 w Sekcji Zamiejscowej KOWR w Słupsku ul. 3-go Maja 44, nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Słupsk, powiat Słupski, woj. pomorskie.

 1. PRZEDMIOT DZIERŻAWY:

nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy położonej na terenie gminy Słupsk.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana, określona w wykazie z dnia 22.11.2021 roku, położona w obrębie geodezyjnym Wieszyno (0035), gmina Słupsk, powiat słupski, woj. pomorskie – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 54/58, o powierzchni 20,0482 ha, w tym:

 • grunty orne o pow. 20,0482 ha w klasach:

R 111 a – 16,4227 ha,

R IV a      – 1,0732 ha,

– 2,5523 ha,

Łączna powierzchnia dzierżawionych użvtków rolnych wynosi: 20.0432 ha.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr SLIS/00061149/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Słupsku. W dziale III księgi wieczystej zapisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz:

 • Energa-Operator S.A. – odpłatna służebność przesyłu polegająca na:
 • prawie do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do eksploatacji i funkcjonowania napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Słupsk Poznańska – Słupsk Hubalczyków – Darżyno – Lębork Krzywoustego, a w szczególności do wykonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością;
 • obowiązku znoszenia istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń w postaci 75 słupów linii i napowietrznych przewodów;
 • obowiązku znoszenia istnienia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości w pasie technologicznym o linii o szerokości 9 m. polegających na korzystaniu z nieruchomości obciążonych w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi linii elektroenergetycznych , ochrony zdrowia, i środowiska oraz ochrony życia ludzkiego.
 • Gmina Słupsk – nieodpłatna służebność przesyłu polegająca na:
 • eksploatacji podziemnych urządzeń przesyłowych będących własnością Gminy Słupsk w postaci sieci kanalizacji deszczowej;
 • prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do wykonywania konserwacji, remontów, modernizacji, sprawowania nadzoru technicznego, usuwania awarii oraz przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Gminy Słupsk oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Gmina Słupsk posługuje się w związku z prowadzoną działalnością, za uprzednim upoważnieniem przez Gminę Słupsk, a także obowiązku każdoczesnego właściciela nieruchomości powstrzymania się od wznoszenia nowych obiektów budowlanych oraz prowadzenia upraw, sadzenia drzew i krzewów w pasie o szerokości po 1,5 metra od linii.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, została przejęta do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w listopadzie 2021 roku, użytkowana przez poprzedniego dzierżawcę, znajduje się w II okręgu podatkowym.

Wójt Gminy Słupsk pismem nr GT.67278.767.2021 z dnia 21.10.2021 informuje, że działka nr 54/58 położona w Obr. Wieszyno, gm. Słupski objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XVI/ 151/2012 z dnia 2012-04-12 w sprawie uchwalenia zmiany MPZP Redzikowo-Wieszyno, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr – poz. 1875 z dnia 2012-05-28.

83-000 – Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28, tel. 583 429 608, www.kowr.gov.pl

Zgodnie z powyższym planem działka nr 54/58 znajduje się na terenie oznaczonym jako:

 • KDW, 034.KDW, 035.KDW, 036.KDW – Droga wewnętrzna
 • P,U, 28.P,U, 27.P,U, 26.P,U – Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i zabudowy usługowej.

Szczegółowe zapisy dot. ww. terenu znajdują się w Uchwale nr XIV/ 151/2012 Rady Gminy w Słupsku w sprawie zmiany MPZP Redzikowo-Wieszyno z dnia 12.04.2012 r.

Wójt Gminy Słupsk informuje również, że działka 54/58 nie znajduje się na terenach objętych działaniami rewitalizacji i miejscowym planem odbudowy oraz nie są objęte decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzjami o lokalizacji celu publicznego. Obecnie nie jest przewidywana zmiana MPZP oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk.

Na ww. działce nie występują ograniczenia w zakresie występowania kopalin i ochrony archeologicznej. Jednakże informujemy, że gdyby w trakcie prowadzenia robót budowlanych, ziemnych lub uprawy roli, doszło do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy:

 • wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 • zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
 • niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, art.32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 262 ze zm.).

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 151,69 dł pszenicy w stosunku rocznym, w tym za użytki rolne 151,69 dł pszenicy. Wadium wynosi: 5 000,00 zł

Postąpienie: 5,00 dł

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres do dnia 04 listopada 2024 roku

Nieruchomość wydzierżawiana jest zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej, wydanym przez właściwe miejscowo starostwo powiatowe. KOWR nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać KOWR na koszt Wydzierżawiającego. Uczestnik przetargu zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do dzierżawy nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec KOWR w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień ich dzierżawy. Dzierżawa nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

II.PRZETARG:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 02.2022 roku o godzw siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w

Słupsku, ul. 3-go Maja 44

może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacii elektronicznej Z aplikacji Zoom.

 1. Opis minimalnych wymagań aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się pod adresem: http://www.kowr.gov.pl („nieruchomości (wymaqania-technicznę
 2. Informacja o ostatecznym sposo&ie pyzyrowadzenia przetargu zostanie udostępniona nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. na stronie internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana sms i email do uczestników przetargu, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w pkt. III ust. 1) i wpłacili wadium.
 3. Przekazanie danych zawartych w kwestionariuszu z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi jest niezbędne do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 4. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

UWAGA: W PRZETARGU TYMNIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU OSOBY (art. 29 ust. 3bc ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa), które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły,

Powyższe oświadczenia składane będą przez osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzory powyższych oświadczeń stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:
 2. Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
  • w przypadku użycia środków komunikacji elektronicznej na co najmniej 7 dni przed przetargiem dostarczyła do KOWR (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym):
   1. oświadczania, o których mowa w pkt II, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
   2. kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
   3. stosowne pełnomocnictwa, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu.
  • wpłaciła wadium w wymaganej wysokości, w terminie, miejscu i formie zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
  • stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację) osobiście w siedzibie organizatora lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  • spełniła inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Udział w przetargu przy użyciu Środków komunikącii elektronicznej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w przetargu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 4. Osoby prawne zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 7 dni przed przetargiem dostarczyć do KOWR aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).
 5. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 7 dni przed przetargiem dostarczyć do KOWR odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

Dokumenty w formie elektronicznej, o których mowa powyżej należy przesłać na adres:

 1. skrzynki ePUAP: lub
 2. skrzynki poczty elektronicznej: qdanski@kowr.qov.pl z dopiskiem „Przetarg — ogłoszenie gm. Słupsk obręb Wieszyno, dz. 54/58”
 1. W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą/y brać udział w przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do jednostki terenowej KOWR organizującej przetarg.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto: Oddziału Terenowego KOWR w Pruszczu Gdańskim w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 69 1130 1121 0006 5590 8320 0002 wraz z podaniem obrebu i nr działki z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej dnia . ….•…..’………r. pod !ygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty. wadium nie został spełniony. Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium w ww. terminie dokonywane jest przez KOWR najpóźniej w 3 dniu przed przetargiem.

W przypadku, gdy przelew środków dokonywany jest z konta nie należącego do wpłacającego, w pozycji przelewu „tytułem” należy dopisać imię i nazwisko oraz adres osoby wpłacającej.

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że:
 2. I) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i wydaniu nieruchomości protokołem zdawczo – odbiorczym, 2) Wadium nie podleqa zwrotowi. gdy:
  • żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego
  • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy,
  • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.
  • Do czasu upływu terminów na wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w art. 29 ust. 7 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 3. W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
  • 3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnikom za pośrednictwem SMS zostanie udostępniony hasło, a za pośrednictwem poczty elektronicznej link uprawniające do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nr telefonu/ adresu email udostępnione przez uczestników w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. III ust. 1) lit. b). Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one nadane.
  • Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, proszone są o zapoznanie się z „WYTYCZNYMI” dotyczącymi form zabezpieczenia i dokumentami niezbędnymi do przedłożenia w Krajowym Ośrodku przed podpisaniem umowy dzierżawy. Wytyczne w tym zakresie dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/formy-zabezpieczenia-czynszu-dzierzawnego

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji przetargowej:
 • dowód wpłaty wadium (opłaty manipulacyjne wpłaty i wypłaty wadium obciążają oferentów);
 • dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport);
 • pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu lub pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie;
  1. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające wydzierżawić nieruchomości do majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
  2. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
  3. Pełnomocnik przy zawarciu umowy dzierżawy obowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne do wystawienia weksli i zaciągania zobowiązań wekslowych oraz zawarcia umowy dzierżawy na warunkach ustalonych w przetargu i zaciągania zobowiązań dotyczących dodatkowych zabezpieczeń wynikających z umowy dzierżawy.

xV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dokonania tych czynności
 2. Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej Krajowego Ośrodka.
 3. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia. Uważa się że rozstrzygnięcie, o którym mowa powyżej, zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR
 4. WARUNKI DZIERŻAWY•
 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta niezwłocznie po złożeniu zabezpieczeń zapłaty należności wynikających z umowy dzierżawy, nie wcześniej jednakże niż do upływu terminu na wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w pkt IV powyżej. W przypadku wniesionych zastrzeżeń do procedury przetargowej — zgodnie z art. 29 ust. 14 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – do czasu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka albo ich rozpatrzenia przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, umowa dzierżawy nie może zostać zawarta.
 2. Czynsz będzie naliczany od dnia wydania przedmiotu dzierżawy protokołem zdawczo – odbiorczym.
 3. Wydanie nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpi w dniu podpisania umowy dzierżawy.
 4. Czynsz dzierżawny będzie płatny w gotówce, w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy ustalonej w przetargu, przez cenę pszenicy publikowaną przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego poprzedzające termin płatności.
 5. Terminy płatności rat za I półrocze danego roku w terminie 30 września/31 października wg cen pszenicy w I półroczu; za II półrocze danego roku w terminie 28 lutego następnego roku wg ceny pszenicy w II półroczu poprzedniego roku.
 6. Płatność czynszu dzierżawnego poprzez potrącenie wymaga zgody Dyrektora Oddziału wyrażonej na piśmie.
 7. Nie ustala się czynszu dzierżawnego od użytków rolnych klasy VI, gruntów pod rowami oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem – W, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych oznaczonych w ewidencji symbolem – Lzr (itd. w zależności od użytków będących przedmiotem przetargu).
 8. Czynsz dzierżawny ustalony w trybie przetargu nie obejmuje czynszu za lasy, który zostanie ustalony zgodnie z zasadami stosowanymi w KOWR i wprowadzony aneksem do umowy po opracowaniu uproszczonego planu urządzenia lasu lub ustaleniu przez nadleśniczego zadań z zakresu gospodarki leśnej.
 9. W trakcie trwania umowy dzierżawy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może wyłączyć z przedmiotu dzierżawy:
 • grunty o łącznej powierzchni nie większej niż 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy na dzień zawarcia umowy,
 • grunty, od których nie ustala się czynszu dzierżawnego,
 • grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są przeznaczone na cele inne niż rolne, a także grunty, na których ujawnione zostały złoża kopalin,
 • grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium są przeznaczone na cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
 1. Termin i miejsc zawarcia umowy dzierżawy zostanie ustalony z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu przetargu.
 2. Kandydat na dzierżawcę przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową (np. opinię banku prowadzącego rachunek, zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS, urzędu gminy o niezaleganiu z płatnościami) i ustalić zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego, co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Niedotrzymanie tego warunku w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, może zostać uznane jako odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy i będzie skutkowało przepadkiem wadium.

W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę, KOWR może zażądać dodatkowych zabezpieczeń albo przedłożenia innych wiarygodnych zabezpieczeń.

 1. Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Generalnego KOWR, stosowane są następujące zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym, wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym: 1) gwarancję bankową,
 • poręczenie według prawa cywilnego,
 • weksel własny in blanco,
 • poręczenie wekslowe,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • zastaw rejestrowy,
 • hipotekę,
 • przelew wierzytelności,
 • blokadę środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, 11) przystąpienie do długu,
 • kaucję,
 • zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych.
 1. Formę zabezpieczenia ustala się biorąc pod uwagę m.in.:
 • wysokość czynszu dzierżawnego,
 • okres dzierżawy,
 • sytuację finansową i majątkową kandydata na dzierżawcę,
 • prawidłowość wywiązywania się z dotychczasowych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z KOWR, w tym z płatności rat czynszu i należności z tytułu sprzedaży rozłożonej na raty oraz zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,
 • ryzyko związane ze spłatą czynszu dzierżawnego,
 • cechy danego zabezpieczenia, wynikające z dotyczących go przepisów prawnych oraz umowy o ustanowienie zabezpieczenia,
 • możliwości zaspokojenia z przyjętego zabezpieczenia roszczeń KOWR w najkrótszym czasie.
 1. Jeżeli wysokość rocznego czynszu dzierżawnego przekracza równowartość 150 dł pszenicy Dzierżawca w ciągu 15. dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy zobowiązany będzie dodatkowo złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku wydania nieruchomości, stosownie do art. 777 5 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy do dokonania czynności prawnej prowadzącej m.in. do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Dlatego też małżonek kandydata na dzierżawcę zostanie wezwany, do złożenia pod umową dzierżawy oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgody na zawarcie jej przez małżonka. W przypadku odmowy złożenia tego oświadczenia KOWR uzna, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.
 3. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA PRZETARGU:
 4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyny.
 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem przetargowym, w tym określonymi w nim zasadami udziału w przetargu z użyciem środków komunikacji elektronicznej, z przedmiotem przetargu, położeniem nieruchomości, stanem technicznym budynków i budowli będących przedmiotem przetargu oraz stanem zasiewów podlegających wykupowi przed podpisaniem umowy dzierżawy. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą do składania oświadczeń w tym zakresie (zapis dostosowujemy w zależności od przedmiotu dzierżawy).
 6. Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
 7. W przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzani przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Przewodniczący komisji przetargowej informuje o przerwaniu komunikacji pozostałych uczestników przetargu, podając jednocześnie informację o czasie wznowienia kontaktu. Czas oczekiwania na wznowienie kontaktu wynosi 5 minut.
 8. Po wyczerpaniu czasu oczekiwania na wznowienie komunikacji Przewodniczący Komisji Przetargowej podejmie trzykrotnie próbę połączenia na nr telefonu wskazany w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. III ust. 1 lit.

b). Po trzech nieudanych próbach połączenia przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej licytacji i licytacja będzie kontynuowana bez jego udziału. W przypadku połączenia Przewodniczący ustala przyczyny braku komunikacji. Jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej ustala dodatkowy czas na wznowienie komunikacji informując równocześnie, że po jego upływie licytacja będzie kontynuowana bez udziału uczestnika jeśli komunikacja nie zostanie wznowiona w wyznaczonym czasie.

 1. Po ponownym uzyskaniu połączenia należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.
 2. Jeśli nastąpiło przerwanie komunikacji za pomocą środków technicznych po stronie organizatora przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłasza przerwę informując o tym każdego z uczestników przetargu telefonicznie albo e-mailowo na wskazany przez uczestnika kontakt. O długości przerwy decyduje rodzaj usterki technicznej. W przypadku jeśli komunikacja może zostać wznowiona w przewidywalnie bliskim okresie Przewodniczący Komisji powinien poinformować uczestników o konieczności utrzymania bieżącego kontaktu. W przypadku jeśli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw – Przewodniczący Komisji informuje o przewidywanym czasie i terminie wznowienia przetargu każdego z uczestników przetargu, w takim przypadku informacja o wznowieniu przetargu powinna zostać przesłana z wcześniej podanym uczestnikom przetargu – z wyprzedzeniem czasowym. Po ponownym nawiązaniu łączności należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Celem zabezpieczenia skutecznego przejęcia dzierżawionej nieruchomości, Oddział może zażądać od dzierżawcy w dniu zawarcia umowy dzierżawy nieodwołalnego pełnomocnictwa do jednostronnego odbioru nieruchomości objętej umową dzierżawy.
 2. Oględzin nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w terminie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Słupsku, ul. 3-go Maja 44, tel. 59 844 78 14.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków dzierżawy (w tym postanowień projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 8.00— 14.00, w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Słupsku, ul. 3-go Maja 44, tel. 59 844 78 14.

VIII. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30;

 

 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1;
 • Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 • Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych ww. oferentów i dzierżawcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 • KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.
 1. Niniejsze od dniaogłoszenie podlega r do opublikowaniu dnia ./.4./- C) na co najmniej na stronie 14 podmiotowej dni przed dniem w Biuletynie rozpoczęcia Informacjiprzetargu,

Publicznej Krajowego Ośrodka, oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w KOWR OT w Pruszczu

Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28, KOWR Sekcja Zamiejscowa w Słupsku Pomorskiej Izby Rolniczej Pruszczu Gdańskim, Biura Powiatowego Pomorskiej Izby Rolniczej w Słupsku, Urzędu Gminy Słupsk, Sołectwa właściwego terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości.

Informacja o ogłoszeniu przetargu jest umieszczona na stronie internetowej BIP KOWR www.kowr.gov.pl Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

 • KOWR OT w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28. KOWR Sekcja Zamiejscowa w Słupsku, ul. 3-go Maja 44    Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim.
 • Biura Powiatowego Pomorskiej Izby Rolniczej w Słupsku Urzędu Gminy Słupsk

Sołectwa właściwego terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości.

 

ził:

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/301187

 

Szczegóły

Powierzchnia: 20.04 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: słupski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-20

Dodano: 10 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6646 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,67 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-24

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6643 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,62 ha

Powiat: kościerski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-18

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6642 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,97 ha

Powiat: kartuski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6585 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,36 ha

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6536 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 36,77 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6535 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,48 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu