Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-08
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 3.17 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5208 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,17 ha

Powiat:zamojski
Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,17 ha/ użytek RIII,PsIII,N/ czynsz wywoławczy 1283,oo PLN/rocznie/ wadium 1260,oo PLN do 03.02.2022/termin przetargu 08.02.2022 godz. 09:00

LUB.WKUZ.ZA.4243.19.2022.RK.1                                                                                                                                Zamość, 2022-01-20

KRAJOWY OŚRODB( WSPARCIA ROLNICTWA ODDZW- TERENOWY W LUBLINIE (KOWR OT LUBLIN) działając na podstawie art. 121&.3, art. 29 ust. 3b, art. 38 ust. 1, 39 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościarri rolnymi Skarbu Państwa – zwaną dalej usËwą gnrSP oraz rozporządzenia Minisb•a Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 rdśu w sprawie trybu przeprowadzenia wzetargów na dzierżawę nieruchorrnści Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku z ustawą z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o gospcx:iarovvaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w związku z ustawą z dnia I I kNiefriia 2003 r. o &Ëłtovvaniu ustroju rolnego oraz rozporządzeniem Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 17 $łcznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rdniaych posiadanych przez CEOby vwkonujące działalność rolniczą – dalej ROZPORZĄC)ZENIE WS. KWALIFIKACJI ROLNICZYCH USčWąZ dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych a-az Zarządzeń DYREKTORA GENERALNEGO KOWR

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA DZIERŻAWĘ

NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SKIERBIESZÓW, POWIAT ZAMOJSKI, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy podany został do wiadomości poprzez na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skjerb—óvv, sołeüwach, Lubelskiej Izbie Rolniczej, Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa OT Lublin, Sekcji Zamiejscowej w Zamościu, oraz na stronie intemetowej www.kowr.gov.pl w dniu 24.09.2021 r.

PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Podstawa własności lub władania Pow.
1 Osiczyna 86 ZAIZ/00106331/8 1,1700 1800 Ps111-O,9900 wydziebrry gacE4,5nÉ 730 zł 1 dł
2 Osiczyna 419, 424 ZAIZ/00106331/8 2,000 RIMa-O,2500 RIVa-O,6100

RIVb-O,0900 IslV-O,2900 Ls111-O,7600

DOBzd vwcizkbny geo&zyjne 6,0 dł 560 zł

OKRES DZIERŻAWY: Nieruchomości przeznaczone są do dzierawy na okres 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy dzieržanły (przekazania nieruchomości).

KOWR wydzieržawja nauchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez whściwego sËtostę. W przypadku ewentualnego wznowienia wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy KOWR nie bierze odpowiedzialnośd za ewentualne różnice. Dzierżawa zobowiązany będzie do oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny ofen:manej do dzierżawy nieruchcyności, jej obszar, przebieg granic (oznaczony na mapadl), dojazd, rodzaj użytków i nie będzie wysĘgnwał z roszczeniami wobec KOWR w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości vwkazano zmiany w do danyďl z ewiderši gruntów na dzień jej wydzierżawienia.

Dz. 86 zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego przez Radę Gminy Skierbieszów w dniu 28 lutego 2002 r., Uchwałą nr XXV/ 168/2002, przeznaczona jest częściowo jako teren zabudowy zagrodowej i częściowo jako teren upraw rolnych.

Dz. 419 zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego przez Radę Gminy Skierbieszów w dniu 28 lutego 2002 r., Uchwałą nr XXV/ 168/2002, przeznaczona jest jako teren upraw rolnych.

Dz. 424 zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego przez Radę Gminy Skierbieszów w dniu 28 lutego 2002 r., Uchwałą nr XXV/ 168/2002, przeznaczona jest częściowo jako teren upraw rolnych i częściowo jako las,

OBCIĄŻENIA, OGRANICZENIA LUB OBOWIAZła WYNIKAJACE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH, DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOWYCH NIERUCHOMOŚCI:

Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Zamościu informuje, że nie posiada informacji na temat ewentualnego zgłoszenia nieruchomości do dopłat obszarowych.

TERMIN 1 MIEJSCE PRZETARGU:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 LUTY 2022 ROKU O GODZINIE 9:00 W SIEDZIBIE KOWR O/T LUBLIN, SEKCJI ZAMIEJSCOWEJ GOSPODAROWANIA ZASOBEM W ZAMOŚCIU, UL. PROMIENNA 4, 22-400 ZAMOŚĆ.

LUB MOŻE ZOSTAĆ PRZEPROWADZONY PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z

WYKORZYSTANIEM APLIKACJI ZOOM.

PRZETARGU M         BRAĆ UDZIX PODMIOTY KTÓRE:

 1. Wpłacą organizabnwj wadium w wymaganej wysokości w terminie, miejscu i formie.

Wadium należy w*cić na rachunek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rdnictwa Oddział w Lublinie nr 8311301206 0028 9154 7820 0002 w Banku Krajowego z „wplata wadium na nieruchomość położoną w  obręb ,. nr działki

       ZASTRZEGAS                                                 WADIUM B DZIESPEŁNIONYWÓWQAS JEŻELI ŚRODKI PIEN        EZNAJD SI NA

RACHUNKU BANKOWYM NAJ ZNIEJ NA 7 DNI POPRZEDZAJ CYCHTERMIN PRZETARG .

POTWIERDZENIE WNISIENIA WADIUM NALEŻY PRZESŁAĆ NIEZWŁOCZNIE W DNIU DOKONANIA WPŁATY ELEKTRONICZN NA E-MAIL: rzeb i.lublin kowr. 0″.

PODAJ C DODATKOWO W TREŚCI WIADOMOSCI KONTAKTOWY NUMER TELEFONICZNY.

Zgodnie z alt. 29 uż 3f ustawy OGNRSP (X)by fizyczne, ldóryrn na mocy’ odrębnych przepisów przysfuguje pławo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza cbecnymi graniami Rzeczypospolitej Polskiej realizowarg w formie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa watü)ści pozosbwionych nieruchomości, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysd«ości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli złożą przed nie później niż 3 dni przed przetargiem, w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Zamościu pisemne zobowiązanie do u&aenia kwoty równej wysokcÉci niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia urnowy.

 1. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu przetargu z wykorzystaniem środków komunikacii elektmnicznej, Ołganizabr przebrgu, nie później niż na 5 dni przed jego terminem poda do publianej wiadomości stosowną informację poprzez amiaaenie jej na stronie i stronie podmiotowej w Biuletynie Informaai Publicznej KOWR (w miejscu publikacji ogbszenia o przetargu).
 2. Najpóźniej na dzień ptzed wyznaaonym terminem przetałgu, na poaty elekbonicznej, do osób któłe zostały do przetargu, w wymaganym wpłaciły wadium i przesłały na adres potwierdzenie wpłaty wraz z numerem telefonu oraz złożyły wymagany zostanie przestany link do udziału w przetargu z wykorzystaniem środków komunikaGi etektmnianej wraz z
 3. Wadium wniesione przez uaestnika przetargu, który wygrał przetatg, zwraca się bez zbędnej zwoki po przedłożeniu wymaganych zabezpieczeń, zaakcepbwanych przez KOWR i zawarciu umowy dzierżawy, zaś uczestnikom przdargu zostanie zwrócone bez zbę:inej zwłoki po zakoáaeniu przetargu i upływie Ërrninu odwdawaego.
 • Przedoženie dokumentów stwierdzających tożsamość.
 1. Przedłoży pełnomocnidwa; (w przypaciku uczestnictwa w przetałgu Pełnomocników uczestników przetargu, *nomocnicy winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pefnomcx:nicb.łva). W przypadku z wykorodanëm środków komunikacji elektronicznej upoważnionymi osobami do udziału w licytacji mogą być jedynie osoby wskazane w kwestionariuszu, o którym mowa w piď. IV niemniejszego ogłoszenia.

W przypadku przetargu prowadzonego z     środków komunikacji elektronicznej weryfikacja bżsamości uczestnika w przetargu odbywać się będzie na             kodu weryfikacyjnego  przed nzpoaęciem przetargu na tel. kom. MNazany w

WADIUM NIE PODLEGA ZWROTOWI W PRZYPADKU GDY:

 • żaden z uczestników przeüt•gu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość aynszu dzierżawnego,
 • uczesfrlik przetargu, IUry „’grał uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,
 • zawarcie stało się nienx)ždiwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, w szczególności niespełnienia vwmogu określonego w art. 38 ust. 4 oraz w art. 29 ust. 3ba i 3bc l.šawy z dnia 19 października 1991 r., o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 • kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu nie złoży akceptowalnych przez KOWR zabezpieczeń należności wynikających z umcwy dzierżawy, Wadium nie podlega zwrotowi również do aasu upływu terminu na wniesienie odwcËnia do dyrektora OT KOWR lub do aasu wydania rozstrzygnięcia od odwołania albo do łozpaů-zenia zastrzeżeń przez Dyrektl)ra Generalnego Krajowego Ośndka.

TRYB ODWOŁAWCZY

Zgodnie z treścią art 29 ust, 6 z dnia 19 października 1991 r. o gosgndarowaniu  rolnymi Skarbu osoba, która zgłoska zamiar uczestniczenia w przetargu, może wnieść do Oddziału Terenowego w Lublinie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pisemne zastrzeżenia w sprawie niedopuszczenia jej do przetaEgu lub dopuszczenia osoby nieuprawnionej do uaestniaenia w tym przetargu. Zastrzeženia składa się w temninie 3 dni od dnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publianej Ośrodka, listy osób (Ńatecznie dopuszczonych do udziału w przetargu.

Uczestnik przetargu może wnieść do dyrektora tełenowego Krajowego Ośrodka pisemne zašrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych aynnośd.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o Idó:ych mowa powyżej w taminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publianej Krajowego Ośrodka. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, 4uży prawo wniesienia zastrz&eń do Dyrektora Generalnego (Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozsbzygntęcia.

POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU:

 1. Przetarg może się odbyć, jeżeli zakwalifikowano do przetargu spełniająca warunki cndane w ogłoszeniu o przetargu.

2 Przetarg IŃny przeprowadza się, ËeIi stawił się chociażby jeden uczestnik przetargu.

 1. Przetarg usmy uważa się za rozsbzygnięty, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu, który stawił się na przetarg, zaoferował postąpienie ponad wywoławczą wysokość ayrűu.
 2. Przetarg ustny wygrywa uaešnik przetargu, który w frakcie licytacji zgłosił najwyższą wysokość czynszu dzieüwnegc).

ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY i SPOSÓB ZABEZPIEQENIA ZAPŁATY CZYNSZU DZIERŻAWNEGO:

 1. Terrnin i miejsce zawan::ia UfflOVW dzierżawy zostanie usËtony z kandydatem dzierżawcę po zakończeniu przetargu.
 2. Wyłoniony w drodze przetargu karWdat na dzierżawcę, przed zawarciem umowy dzierżawy złoży dodatkowe oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skbd prowadzonego gospodarstwa (stanowiących własność* użytkowanych wieczyśde oraz dzierżawionych). W przypadku, gdy w dniu w którym ma umowa dzierżawy, grunty wchodzące w skład goqndarstwa rolnego, wraz z będącymi przedmiotem dzierżawy, przekrcxm powierzchnię 300 ha użytków rolnych t zawarte umowy saje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uaestnika przetargu – wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jest przeciłożyć dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową (np. opinię banku prowadzącego rachunek, oświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi, o zaciągniąych zobowiązaniach oraz o mająüu, innych dokumentów poMierdzających wiarygodność finansową) i ustalić zabapieaenie płatności aynszu dzierżawnego, co sËnowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Niedotrzymanie tego warunku w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, może zostać umane jako odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy i *dzie skuť«owab przepadkiem wadium.

4 W przypadku gdy zaoferowany roany aynsz dzierżawny nie przekracza lównowartości 100 deo„’ton gŇenicy, Kandydat na dzierawcę winien przedk)żyć KOWR dokumenty:

 • oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi oraz w przecimiocie wymagalnych zobowiązań wobec KOWR,
 • 4 weksle in blanco z własnego wystawienia wraz z deklaracją wekslową.
 1. W przypadku gdy zaoferowany marły aynsz dzierżawny przekracza równowartości 100 decyton gŇenicy, Kandydat na dzierżawcę winien przeciłožyć KOWR nasĘpujące dokumenty:
  • oświadczenie o posiadanym majątku, oświadczenieo wysokości zaciągniętych zobowiązań wobecosóbtrzedch, bądź ich braku, oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi oraz w przedmiocie wymagalnych zobowiązaniami wobec KOWR,
  • 4 weksle in blanco z *snego wystawienia wraz z deklaracją wekslową,
  • informację banku prowadzą:egc:) radłunek o wysokości na rachunku, za okres 12 mc.,
 • informację banku o wysokości zobowiązań z tytułu ktedytóvv i pożyczek oraz o temnowości Ich *aty lub o nie posiadaniu zaciągniętych zołmviązań,
 • innydn dokumentów potwierdzających przychody np. kopię dek.jałacji PIT, zaświadczenie o wynagrodzeniu,
 • dodatkowego zat*zpieaałia należności KOWR wraz z dokumentami.
 1. W przypadku negatywnej oceny przedłožonych dokumentów, z której wynikać będzie brak finansowej kandydata na dzierżawcę, KOWR może zażądać ckxiaů«wvych zabezpeaaá albo przedłożenia innych wiarygodnych zabezpaaetá.
 2. Dodatkovwm zabezpieczeniem aynszu dzierżawnego łmže być co najmniej jedno z następującyd-ł zat*zpieczeń: poręczenie wekslowe, hipoteka, gwarancja bankowa, poręczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw blokada środków pieniężnych na bankowyrn, ustanowienie pehornocniďwa do dysponowania rachunkiem bankowym, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kauga.
 3. Fornnę zabezpieczenia ustala się biorąc pod uwagę m.in. ; dzierżawnego, okres dzierżawy, sytuację finansową i majątkową kandydata na dzierżawce, prawidłowość wywiązywania się z dotydłczasowych zobowązań, wynikających z umów zawartych z KOWR, w tym z płatności rat aynszu i należności z tytułu sprzgdaży rozbźonej na raty oraz zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, ryzyko związane ze spłatą zyrűu dzierżawnego, (EChy danego zabezpieczenia, vwnik.ające z dotyczących go przepisów prawnych oraz urnowy o ustanowienie zabezpieczenia, możliwości zaspokojenia z przyjętego zabezpieczenia KOWR w najkrótszym czasie.
 4. Jeżeli wysokość rocznego dzierżawnego na przekroczy 150 dł paenicy, wówczas dzieünxa w ciągu 14 dni od dnia zawaroa urnowy dzierżawy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzd«cji w zakr€e obowiązku wydania nieruchomości, stosownie do art. 777 S 1 pkt4 ušavw z dnia 17 Éöpada 1964 roku Kodeks posĘpowania cywilnego (Dz.U.2014.101 tj. z p.z.) (ZP 41/09), 10. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks roclzinny i (Dz, U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) do dokonania aynnośd prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchcmości, bądź do dokonania aynnośd prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i „dzierżawienia gospodarstwa rolnego pobzebna jest zgoda drugiego małžoná w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, IUra zostaË zawał& przez jednego z mažonków bez wymaganej zgody drugiego zafežy od P.ntwierdzenia umowy przez drugiego mažonka.

INFORMUJE         ŻE:

 1. Organizaörprzetargu przed łozpoaędem przetargu rmżeodstąpićodjegc:) grzeprowadzenia bez podania przyczyn oraz niezatwierdzićwniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert. (w przypadku przetargu ofertowego).
 2. Organizator przetargu może przetargu ptzy użyciu środków komunikadi elektmnianej, zapewniających transmisję przetałgu w aasie rzeczywistym pomiędzy uaeš:nilemi oraz członkami komi$i przetargowej, przy zachowaniu niezl*dnych zasad bezpieczeństwa i możliwości identyfiledi ua—blików przetargu oraz możliwość dokonania zał#u aynnoŚci przetałgowych na nośniku danych.

Opis minimalnych dla Zoom oraz instruk@a obsługi apliladi Zoom umożliwiającej udział w prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronianej znajdują się pod www.kowr. . I nie omosci a nia-

techniczne

 1. Przewodnicząq• komisji przebrgowej przed mzpoaęciem przetargu poinformuje o dotyaąoe postępowania w przypadku przerwania przy przeprowadzaniu przebrgu ptzy użyciu środków komunikaai elektronianej.
 2. W przypadku przerwania komunikacji przy przepmwadzaniu przebrgu przy użyciu środków komunikaGi elehronianej Przewodniczący komisji int)tmuje o            jednoaeśnie o czasie wzrwwienia kontaktu. Czas oczekiwania na wznowienie kontaktu nie powinien być niż 5 minut.
 3. Po wyczerpaniu aasu oaeldwania na wznowienie komunikacji, Komisji Pta&rgcwej podejmie trzykrotnie próbę poląaenia na wskazany w o 'Urym mowa w pkt IV nr Po trzech niełKianych próbach poląaenia przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej licytacji będzie kontynuowany bez jego udziału. W przypadku połączenia ustala prwayny braku komunikacji. Jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć daszego udziału

Przewodniczący Komisji  ustala dodatkowy na wznowienie komunikadi informując lównoaeśnie, że po jego upływie licytacja kRdzie konWnuowana bez udziału uaestnilG jeśli komunikacja nie zosanie wznowiona w wyznaaonym aasie.

 1. Po uzydaniu połączenia należy powtórzyć identyfikację

7, Jeśli nasąpiloptzerwanie komunikacji za pomocą środkówtechnicznych przetatgu- Przewodniaąą’ Komisj Przetargowej ogłasza przerwę informując o tym każdego z paetargu telefonicznie albo e-mailowo na wskazany przez ucz—blíka kontakt. O długości przerwy det*duje todzaj usterki technianej. W ptzypadku gdy komunilecja może zostać wznowiona w przewidywalnie bliskim okresie, Przewodniczący powinien poinformować uczestników o  utrzymania bieżącego kontaktu. W przypadku jeśli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw – Przewodniczący Komisji informuje o przewidywanym czasie i wznowienia przetargu z uaestników, w takim przypadku informaaa o wznowieniu przebrgu powinna zostać prz—tana uaesülikom z wyprzedzeniem aasm•vyrn. Po ponownym nawiązaniu haności należy powúzyć uaešnika przetargu.

 1. Organizator przetargu przed rozpoczęciem przetacu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu ze względu na uzasadnione wątp!iwcÉd co do osób mających w przetargu, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi członek komisji przetargowej wdelegowany Radę Społeczną przy Oddziale Terenowym KOWR w Lublinie;
 2. W razie sMierdzenÉ, że aynnośd związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których EËruszenie miab wpływ na wynik DYREKTC)R GENERALNY KOWR zarządza powtórzenie aynności ptüargovvych albo unieważnia przetarg.
 • informacje o przedmiocie dzieržavw, warunkadl przetargu, postanowieniadl projektu umowy dzierżawy rmżna uzyskać w siedzibie: KOWR Sekcji Zamiejsccwej w Zarnościu lub pod numerem tel. 84—682-16-22, w gcEz. uprzednim ustaleniu terminu z pracownikami

Zgodnie z art 13 rozporządzenia Parlamentu Eumpejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016″. w *rawie ochrony osób frycnłycfa w związku z przetwarzaniem danych i w sprawk prze”wu Ekich danych oraz ucfiyEnja dyrektywy 95/46/WE (’Wne rozporzą&enie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, sfr. I), dalej jako „RODO”, w związku z pozyslaniem Pani/Pana danych osobowydl (w tym wizerunku) uprzejmie informujemy, że:

 • danych csobowych

Administranrem danych osobowych, czyli pcx:imiotem decydującym o celach i środkach przawarzania danych osobowych zawarWch we wQelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumenčch wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu oraz utrwalonych w t;akde przepmwadzania przetargu przy użyciu środków komuniGcii eie&onicznei test Krajowy Ośrodek Wsoart.ia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedziba w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowei 30. Z adminisfratorern może sie Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnidwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Wałszawa.

 • Inspekbr Ochmny Danych Osobowych
  • KOWR wyznaczow Inspektora Ochrony Danych Osobowydl, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach odłrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
 • Cele i po&tawv prawne przeovarzania danydl osobowych

Jako Adrrinistratcr t)ęciziemy gzetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanyďl z ołganizacją i przeprowadzeniem przetargu oraz w celu ewentualnego zawałaa urmwy dzieržawy/sprzedaży, jej realžacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarta innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji  kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, zawałte we wszeikidn dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentad-ł wymaganych do zawarcie umowy po rozsfizygnięciu przetargu, w związku z realizacją zadań KOWR określonych w ustawie z dnia 19 paździemika 1991r, o gospodarowaniu nieruchomościami mlnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. pcz. 2243) i aktach wykonawayd-ł do niej i jest niezbędne do wypełnÉnia obowiązków prawnydn ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań Galizowanych w interesie publianym a tzkże w związku z podjęciem prza Pania/Pana działań przed ewenü.jalnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży.

Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowy zawarte w kwestionafiuszut o którym mowa w płat IV ust. 1) lit. b) będą przetwarzane przez adminšratoa w (Elu potwierdzenia Pani/Pana bżsamośd w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem Środków komunikacji elektronenej oraz w cłach związanych z nawiązaniem z Pania/Panem kontakü’ w sprawach dotyuących organizacji i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz w celu kontakű.l w sprawach związanych z ewentualnym zawarciem umowy dzieržawy/sprzedažy.

 • przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronünej przetwarzanie wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania w formie i zgodne z prawem w oparciu o przaanki legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych dążących na KOWR w związku z uwkonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem gzez Pania/Pana działań przed ewentualnym  umcwy dzierüwy/sprzedaży.
 • Okłes danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3), dla których zošały one pozyskane przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe zawar& we wszelkjch dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze cmoszenie i pozošałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przehNarzarE przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumenčcji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokuffEnÚw, oraz okres przedawnienia roszczeń przyšugujących KOWR i w stosunku do niego.

Pani/Pana wizerunek utrwalony podczas przeprowadzenia przetargu z „korzystaniem środków komunikacji elea•onianej zostanie utrwalony przez Administratora i będzie przáwarzany okres do 30 dni od dnia zawan:ia umowy zawartej w wyniku  przetargu, który może zostać o przedawnienia EXEzaeá przy4ugująo,’ch KOWR i w stosunku do niego w przypadku gdy nagranie będzie służyło jako dowód w sprawie cbtyczącej przeprowadzenia i o:nsbzygnięcia przetargu.

 • Odbiołty danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, peli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych ww. cferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostĘp podmioty przetwarzające dane w imieniu, np. podmioty świadaą(E ušugi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak równiež inni adminisfrabrzy danych ()sobowych ptzetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Prawa osób, których dane

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przyšuguje:

 1. I) prawo dostępu do 5N0ich danych osobowych otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oscbowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuagi, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w rarnach spławowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniaenia przetwarzania danych, przy aym przepisy mogą WMąayĆ możliwość skorzyšania z tego praw,

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień o kontakt z Inspekbrern Ochrony Danych Osobowych, wsl€zany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (Bobowych.

 • o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez oferenÚN danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niabędne do u&iah-l w i zawarcia umowy po jego rozstrzygniędu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 paździemika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchormściami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U, z 2020 r. poz. 2243) i aktów wykonawczyd-ł do niej wydanych.

W przycjadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków kcxnunikacji elektronianej przanarzanie przez Administratora wizerunków przetargu niez*dne do udziału w przetargu przeprowadzanego w tej formie.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przefrvarza w sposób zautomatyzowany, w tym będących vwnikiem profilowania.

 • Przekazywanie danydl do trzecich
  • związku z użyciem środków komunikacji elektmnianej wizerunek uczestników przeËrgu może być przetwarzany w czasie rzeczywistym w trzecich w związku z tym, że serwery podmi&u udostępniającego aplikację Zoom zlokalizowane są w państwach frzecich.

W pozostałym zakresie KOWR nie przewiduje przeGzywania danych osobowych do               trzeciego (tj. państwa, łaóre nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmują:ego Unię Europejską, Norwegię, Ljechtenstein i Islandię), ani do organizacji

Ogłoszenie o przeëfgu podane zostaje do pudjcznej wiadomości na okres od 26.01.2022 r. do dnia 08.02.2022 r. poprzez wywieszenie na tabli(2d1 ogłoszeń w:

 1. Urzędzie Gminy Skierbieszów;

2. Sołectwie Osiczyna;

 1. Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa OT Lublin, Sekcja Zamiejscowa w Zamościu;
 2. Lubelskiej Izbie Rolniczej;
 3. Opublikowano na stronie internetowej : kowr.qov.pl.

Szczegółowe informacje o wymienionych nieruchomościach można uzyskać w biurze KOWR Sekcji Zamiejscowej w Zamościu lub

 

pod numerem tel. 84 682 16 22, w dni robocze w godzinach 7 30 -15 30

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/306267

Szczegóły

Powierzchnia: 3.17 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: zamojski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-16

Dodano: 25 listopada, 2022

O godzinie: 13:00

# 6014 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,79 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-11-29

Dodano: 10 listopada, 2022

O godzinie: 08:30

# 5997 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,95 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-12-06

Dodano: 9 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5996 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,13 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 19 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5829 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,02 ha

Powiat: łęczyński

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 14 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5820 dzierżawa gruntu rolnego pow. 7,42 ha

Powiat: zamojski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-07-26

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5777 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,95 ha

Powiat: Tomaszów Lubelski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu