Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-11
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 6.80 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5207 sprzedaż gruntu rolnego pow. 6,80 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 6,80 ha/ użytek RIV,ŁV,N/cena wywoławcza 173700,oo PLN/wadium 34700,oo PLN do 07.02.2022/ termin przetargu 11.02.2022 godz. 11:00

Krajowy Ośrodek

Wsparcia Rolnictwa

 

Oddział Terenowy w Szczecinie

SZC.WKUR.ST.4240.14.O.2022.I’4I’4.N

 

KRA3OWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W Szczecinie

dziale jqc na podsto wie art. 29 ust, 2 usto w( z dwie 1 9 października 1 991 roku o gospodgro woniu riieruchorriościgrrii rolnmmi !Skorbu Państwo (tekst jednolit/.’ Dz. U. z 2020 roku, poz, 2243 ), rozporzqdzenig Nłinistro Rolnictwa i R ozwo ju Wsi z dnia 3O. 04.2O4 2 r, w spro wie szczególo wego try bu sprzedaż z nieruchomości ZouobII Własności R olne j Ekgrbu Państwo i ich c7ęsci 8kłodowych, Wd ronkó w obniżenie cen/ sprzedaż / nieruchomości wpisone j do rejestru zobYtkó w oroz str wek szt cunkowzch gruntó w (Dz. II. z 2012 r. , poz. 5qo ) oraz roz9orzQdzenio Ministro Rolr!ictwó i Roz woju Wsi z dnió 17 kwietnia 2O2Or, za tenta jqcego rozporzqdzenie w spro wie szczegółowego trybu sprzedaż¥ nieruchomości Xosobu Własności Rolaej !Skorbu Państwo i ich cząźci sklodo w ych wertirlkÓ w obniżenie cen/ Sprzedaż / niertiCD omosci wpizóne j do re jeztrtt zdb/tków oroz ztg wek szocunko wich 9runtó w (Oz. G. z 2O2O poz. 683 ) podaje do publiczne j wiedomosci, że:

o g ł as     z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w sklad Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Chociwel powiat starpardzki, pochodzącejz                                                            byłego PFZ.

 

Przedmiotem sprzedaży  będzie nieruchomość  rolna, niezabudowana, określona w  wykazie z dnia 26.1 1.202 1

 1. nr SZC.WKUR. ST. 4240. W. 1 20.202 1 . MM, oznaczana w ewidencji gruntów jako działka nr 267/ 1 z obrębu Karkowo, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 6,8026 ha, tj. 3,5834 ha użytków rolnych.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest ksiqga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Stargardzie o numerze SZ1T/00040994/9.

 

W skład nieruchomości wchodzą:

 • grunty orne:       1,4483 ha, (w tym kl: RIVb- 1,4483 ha)
 • łąki trwałe: 1,9303 ha, (w tym kł: LIV    1,8549 ha, ŁV    0,0754 ha)
 • pastwiska  trwałe:           0,1^09 ha, (w tym kl: PstV – 0,1409 ha)
 • grunty pod  rowami:         0,0639 ha, (w tym kl: W-ŁIV       0,03 28 ha, W 0,0311 ha)
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na uźytk. : 0,7278 ha, (w tym kl: Lzr ŁIV- 0,7 278 ha)
 • nieużytki: 2,49 14 ha, (w tym kl: N- 2,4914 ha)

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 173 700,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące sie¢1emset 00/ 100 złotych). Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Minimalne postąpienie: 1 740,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści 00/ t00 złotych) Wadium wynosi: 34 700,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysi ące siedemset 00/ 1 00 złotych)

 

Opis nieruchomośCi: Nieruchomośc położona w obrębie Karkowo. Posiada kształt zbliżony do trapezowepo . Teren lekko   pofałdowany.   Bezpośrednie   sąsiedztwo   działki   stanowią   użyŁki   rolne.   Teren    częściowo    podix oI‹ły, zabag niony, wysŁęDują zakrzaczen ia bez wartości   użytkowej.   Na terenie nieruchomości   występuje drzewostan 20- letniej olszy.    Przez teren nieruchomości przebieg ają dwie linie sieci elektroenergetycznej i posadow ione są na niej dwa słupy linii elektroenergetycznych. Dojazd do działki z drogi gruntowej.

 

Nieruchomość według miejscowego planu zagospodarowania przestrzen neg o gminy Chociwel na podstawie wydanepo zaświadczenia znak: GPZ.6727.34- 11.2021.ZC z dnia 30.12.202 ł i-., który utracił ważność dnin 31.12.2003n dia|ka nr 267/ł po|ożona ^ obrębie Karkowo gmina Chocivvel przeznaczona by|a na cele rolnicze. Zg odnie z ustaleniam i ze studium uvyarunkowań i kierunków zag ospod a‹ owania przestrzen neg o gmmy Chociwe I, zatwierdzo nym Uchwałą Nr XV/ 1 27/08 Rady Miejskiej w Chociw Iu z dnia 25.06.2008 r. ww. działka zachowuj e swoje dotychczasowe przeznaczenie.

DIa ww. działki in ie wszczęto procedury planistycznej mającej na celu zmianę funkcj i przeznaczenia działki.

DI a ww. nieruchomości nie wszczęto postępowania administracyJ nego i nie wydano decyzj i administracy ne w trybie art. 61  ust, 1 (decyzja o wz        oraz art. 50 ust, 1    ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu   i z apospod arowan iu przestrzennym.

NA Ww. nieruchomości nie przewiduj e się lokalizacji siłow ni wiatrowych,   działka połozona jest na terenach

ochronnych w obszarze NATURA 20 00. Tere n działki nie jest objęty miejscowym planem odbudowy. Zgodnie z

 

 

7 1-0 1 2 Szczecin,  ul. Bronowicka ^ 1, tel. 91 81 44 200, www.kow r.pov.pl

 

uchwałą Nr XXXI/200/18 Rady f’4iejskiej w Chociwlu dnia 31.12.2028r. w sprawie przyjęcia programu

rewitaIiz.acji gminy Chociwel na lata 20 L7-2026 w/w działka nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji.

Obciążenia, ograniczenia lub obowiązki wyniI‹ające z przepisów szczególnych.

Na działkce nr  267/ 1 występują urządzenia  melioracji   wodnych     rowy rhalioraeyjne. Zgodnie  z art

16  pkt  65a  ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne ( tj.  Dz. U. z 2017r. poz. 2688 ze zm.} rów stanowi ui-ządzenie wodne, które zgodnie z art. 188 ust :t w/w ust:awy Prawo wodne powinno być utrzyrnywane przez właściciela tego ui”ządzenia.

1.Utrzymywanie urządzeń  wodnych  należy  do ich  właściciali  i polaga  na eksploatacji,  konserwacji nraz remontach w celu zachowania ich funkcji.

2.W kosztach ul:rzymywania urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnoai z nich korzyści. Przepis stosuje aią także w przypadlcu ochrony przed powodzią  lub  suszą,  2eglugi,  poboru  wód, energetycznego wykorr.ystania  urządzeń  wodnych,  wprowadzania  ścieków  lub  odprowadzania  wody do urządzeń vvodn’ych oraz innych usług wodnych, a ta kże działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem  urządzeń  wodnych  do  celów  rekreacyjnych,  z  wyłączeniem   działalności wykonywanej przez uprawnionych do rybactwa.

 1. Na wniosek właściciela urządzenia wodnego właściwy organ Wćd Polskich, w  drodze  decyzji, dokonuje podziału kosztów utrzymywania urządzeń wodnych, o których mowa w 2..
 2. We wniosku, o którym mowa w 3, właściciel urządzenia wodnego wslrazuje  podmioty odnoszące korzyści, określa zakras odnoszonych korzyści oraz proponowaną wielkość  udziału  w kosztach utrzymyvrania urządzenia wodnego.
 • Właściwy organ Wód Polsltich, w drodze  decyzji,  stwierdza  wygaśnięcia  decyzji, o której mowa  w 8, jeżeli stwierdzi trwałe ustanie odnoszenia korzyści z urządzeń wodnych.
 • Właścir:iel urządzenia wolnego znajdującego się na śródlądowych woJach powierzchnieurych jest obowiązany do zapewnienia obsługi, bezpieczeństwa oraz właściwego funkcjonowania tego urządzenia, z uwzględnieniem wymagań wynikających z wai-unków utrzymywania wód.

7.3eżeli wniosek, o którym mowa w ust. 3, składają Wody Polskie, decyzje, o których mowm w tist. 3 i 5, wydaje millister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

 

 

 

Dział III i IV KW są wolne od wpisów.

 

Do sprzed‹aż’y’ Przed miotowej niei uchonłości nie jese wymmgane  uzyskanie  szczególnego pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego KOWB.

 

Przetarg odbędzie się      dniu 11.02.2022 r. o godzinie 11:00

w sidzibie SZ KOWR w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 16, 73-110 Stargard

lub

może zostać pl-zeprowadzony przy użyciu środków kon1uniI‹acji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

Opis minimalnych wymag ań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi apIil‹acji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komuniI‹acji elektronicznej znajdują siq pod adresem: http://www.l‹owr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne

 

Informacja o przepi owadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zostanie udostępniona na 3 dni prz.ed przetargiem tj. 08.02.2022 r. na stronie internetowej I stronie BIP I¢OWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana za pośrednictwem sms i em ail do uczestników przetargu, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w pI‹t III ppkt 1) i wpłacili wadium. Bra k powyższej informacji oznacza, że przetarg odbędzie siq w siedzibie SZ KOWR w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 16, 73-110 Stargard.

 

 1. W PRZETARGU R1E MO*4 UCZESTNICZYĆ:
 2. Zgodnie z art.  29 ust. 8bc ustawy  o gospoda rovzaniu  nieruchomościami  i-olnymi  Skarbu  Państwa w przetargach nie moqą uczestniczyć podmioty, które:

1.) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrod ka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Pa ństwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zal‹ładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Ftolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub sl‹ładek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzysI‹ały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzj i właściwego organu, lub

2)    władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawneg o i mimo wezwania Krajowego Ośrod ka

Wsparcia Rolnictwa (lub poprzednil‹a prawnego – Agencj i Nieruchomości Rolnych) nieruchomości tych nie

 

opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach, których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły.

Powyższe ośw7aócze/t/a składane hędą preez osoóy zamierxa)ące uceestniceyć w przetargu poó rygor’em odpowiedzialności fi‹arne) za złożenie faiszywego oświadczenia. Wzory powyższych oświadczeń stanowią cały cznik nr 1 do niniejszego ogłoszenfn.

Uczestnikiem       rzetar
iowa lub za  raniczna osoba liz  cz

rawnei. która:

osoba     rawna
jednostka or
na nie
 • WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:
  • na co najmniej 4 dni przed przetargiem tj. do 07.02.2022 r. dostarczyła do KOWR (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwaIifiI‹owanym):
   1. oświadczenia, o których mowa w pkt II, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
   2. kwestionarl usz z danym i identyfiI‹acyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacj i tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetarg u przy użyciu środków komunikacj i elektronicznej, l‹tórego wzór stanowi załącznik ni 2 do niniejszego ogłoszenia;
   3. stosowne pełnomocnictwa, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnil‹a uczestniI‹a przetarg
  • wpłaciła wadium w wymaganej wysokości, w terminie, miejscu i formie – zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
  • stawita się na publiczny przetarg ustny (4cyta ę) osobiście w siedibie organizatora lub przy użydu

środków komunil‹acji elektronicznej,

 • spełniła inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

 

Osoby pl-awne zamierzające wziąć udział w przetarg u powinny na co najmniej 4 dni przed pi‘zetargiem tj. do 07.02.2022 r. dostarczyć do KOWR aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie strul‹tury kapitałowej firmy (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

 

3adnostki organizacyjne iaieposiadające osobowości prawnej zamierzające wziąć udział w przetarg u powinny na co najmniej 4 dni przed przeta i’giem tj. do 07.02.2022 r. dostarczyć do KOWR odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących (dopuszcza sią złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifilcowanym).

 

W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą/y brać udział w przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetarg u danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu organizator przetarg u nie dopuszcza Łego uczestnika do udziału w przetarg u. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do jednostki terenowej KOWR organizującej przetarg.

 

Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić:

 • na rachunek bankowy Oddziału Terenowego w Szczecinie w Banku Gospodarstwa Krajowego, numer rachunku: 44 1130 1176 0022 2115 5820 0002 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, abv znalazły sią na rachunku bankowym najpóźniej dnia 0 2.2022 r., pod warunkiem uznania przez organizatora przetargu, że wa runek wpłaty wadium nie został spełnionv.

Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium w ww. terminie dokonywane przez KOWR najpóźniej w 3 dniu przed przetarg iem.

 

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo clo rekompensaty z tytułu pozosŁawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Po|skiej realizowanej w formie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa wartości pozostawionych nieruchomości – do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego pi awa do rekompensaty, jeżeli:

 • w terminie do dnia 07.02.2022 r. dostarczą do siedziby SZ KOWR w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 16, 73-110 Stargard, pisem ne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia siq od zawarcia umowy,
 • przedstawią komisji przetargowej w momencie rozpoczęcia przetargu oryginał zaświadczenia lub decyzję wydane przez właściwego miejscowo wojewodę, stwierdzające uprawnienie do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP na poczet ceny sprzedaży, a w przypadł‹u spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniu lub decyzji — także postanowienie sądu o stwierdzeniu

 

nabycia spadku (wz.gIędnie o dziale spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w artykule 2 lub art. 3 ustawy z dnia 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz, U. Ni 169, poz. 1418). Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczoną do przetarg u zobowiązana jest wnieść pozostałą czqść wadium na ogólnych warunkach, określonych w ogłoszeniu. Zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez uczestniI‹a przetargu, który wygrał przetarg pozóstaje w dyspozycji KOWR do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży. Zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 

Wadium jest zwracane niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub po zamknięciu przetargu z tym, że wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia. Zwrot wadium i zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia następuje w wysokości nominalnej.

 

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lctóra nia uczest:niczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości pomimo, że wniosła wadium – nie może uczestniczyć w I‹oIejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

 

Wadium nie podlega zwrotowi:

 • jeżeli żaden z uczestników pi zetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
 • uczestnikowi przetargu, l‹tóry wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,
 1. J) uczestnikowi przetargu, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności nlespełnienin wymagania określonego w 28a ust. 1 ustawy z dnla 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Pa ństw• zawarcie Limowy stało się niemożl iwe.

W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

1,) 3 dn i przed przetargiem przeprowadzariym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. 06.O2.2022    r.    uczestnikom    za    pośrednictwem    SMS    zostanie    udostępnione    hasło, n za pośrednictwem poczty  elektronicznej  Iirik,  uprawniający  do  udziału  w  przetareu  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nr telefonu/ adresu email udostępnione przez uczestników w kv\restionariuszu, o którym mowa vr pkt. E1I tist. :t) lit. b}.Udostępnione przez erganizat:ora przetargu uczestnikow i przet:argu dane niezbędne do udziału w przetargu  przy uźyciu  śroclków   komcinikaeji   elelstrenicznej  (hmsło   i   link)   pozwalają  na  jago  identyfilcację a wszelkie działania  wylcoriane za irh  pomocą obciążają uczestnika przeŁal Q’r    *Órem   u zostały one nadane.

2) Przad rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu b9dzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr do1/vodu  osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym IJiezbądne jest dysponowania dowodem osobistym.

6soby  zainteresowane uczestnictv\rem w przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, proszona są o zapoznanie się z „WYTYCZNYMI” dotyczącymi foi•m zabezpieczenia i dokumentami niezbędnymi do I›rzedłożenia w Krajowym Ośrodku przed podpisaniem umowy sprzedaży z rozłożeniem reny sprzedaży na raty. Wytyczne w tym zakresie dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem:

 

http://www.kewr.gov.pl/ itieruchomosci/formy -zabezpieczenia-ui1now-sprzedaży

 

Zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Sl‹arbu Państwa sprz.edaż nieruchomości rolnej może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków i olnych będgca własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz nabytych kiedykolwiek z Zasobu nie przekroczy 300 ha.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ww. ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwol‹upu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcy w okresie 5 lat, od dnia nabycia tej nieruchomości od KOWft (dawniej Agencji Nieruchomości Rolnych).

w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości  zastrzega  się umowne prawo  odlrupu wykonywane przez KGWR na rzacz Skarbu Państ:wa w okresie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z ujawnieniem tego Izrawa w księdze wieczystej.

 

 1. Oi’ganizat.oi przetargu przewiduje możliwość rnzłożania ceny sprzedaży na roczna lub półroczne raty, na warunkach oI‹reśIonych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Pa iżstwa, w szczególności w przypadku nabywania nieruchomości w celu utworzenia albo powięl‹szenia gospodarstwa rodzinnego, o I‹tórym mowa w 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli nabywca spełnia łącznie następujące warunki:
  • w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodmrki i olnej i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami – zobowiąże się do utrzymywania nabyvvanej nierrłchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej

4 1 13

 

działalności rolniczej;

 • nie posiada zaległych zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia

Decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży na raty podejmuje organizator przetargu na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku osoby, która wygra przetarg, złożonego w terminie 7 dni od dnia przetargu.

Niespłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu na zasadach ol‹reśIonych w rozporządzeniu Ministra &oInictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 r., poz.208). Rozłożona na raty należność z tytułu sprzedaży podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokości stopy dyskontowej stanowiącej stopę bazową ogłoszoną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększonej o 1 punl‹t procentowy.

Kandydat na nabywcy zobowiązany będzie do:

1.) ustanowienia hipcteI‹i na nabywanej nieruchomości w celu zabezpieczenia kwoty rozkładanej na raty wraz z cprocentowaniem, ewentualnymi odsetkami za oI‹res opóźnienia i innymi kosztami na rzecz KOWR,

 • złożenia weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • złożenia dodatkowych     zabezpieczeń     w    wysokości    równowartości     jednej    raty,    powiększonej o oprocentowanie w wysokości stopy dyskontowej, liczone od części ceny sprzedaży rozkładanej na raty, za okres jednego roI‹u.

W uzasadnionych przypad l‹ach KOWR zastrzega sobie prawo z.ądania od kandydatów na nabywców dodatkowych zabezpieczeń w wysokości przewyższającej wysokość określoną w pkt 3. Dodatkowymi zabezpieczeniami mogą być zabezpieczenia przewidziane w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaiaiu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 2243), KOWR może odstąpić od żądania dodatkowego zabezpieczenia w przypadku, gdy część ceny uiszczana przed zawarciem umowy będzie równa lub wyższa niż 50% ceny sprzedaży. 0 wyborze formy i wielkości dodatkowego zabezpieczenia decyduje KOWR.

Kandydat na nabywcy ubiegający się o rozłożenie ceny sprzedaży na raty zobowiązany będzie udokumentować swoją sytuację finansową poprzez złożenie wymaganych dokumentów i informacji, w tym w szczególności:

w |›rzypadku osobv fizycznej:

 1. oświadczenie dotyczące posiadanego majątI‹u wraz z jego szacunkową wai tością, a w przypadku gdy w skład majątku wchodzą nier Jchomości stanowiące przedmiot własności lub użytkowania wieczystego — numer księgi wieczystej, a w przypad I‹u bral‹u I‹sięgi wieczystej – numer zbioru dokumentów pi-owadzonego dla danej nieruchomości;
 2. oświadczenie o zaciągniętych zobowiązaniach bądź ich braku;
 3. oświadczenie o niezaleganiu z ptatnościami pub|icznoprawnymi;
 4. zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w prypadku

prowadzenia dz.iałaIności gospodarczej lub zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia ze stosunku pracy

w przypadI‹u pozostawania w stosunku pracy;

 1. kopię ostatniej złożonej rocznej deklaracji podatkowej albo wydruI‹ tej deklaracji, złożonej za pomocą środków komuinikacji elektronicznej – w przypadku gdy nabywca jest obowiązany do rozliczenia podatI‹u dochodowego od osób fizycznych;
 2. informację banI‹u/banków prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunI‹u – w przypadku posiadania rachunku bankowego;
 3. informację banku o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz terminowości ich spłat —

w prz.ypadku gdy nabywca j est kredytobiorcą lub pożyczlcobiorcą;

 1. nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gm

 

w przypadku osoby prawnej:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. I‹opię sprawozdania finansowego z ostatnich trzech lat – w przypadku gdy nabywca nieruchomości był obowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych;
 3. kopię ostatniej złożonej rocznej deklaracji podatkowej wspólników spółki albo wydruI‹ tej deklaracji, złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi;
 4. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi;

e}        informację banI‹u (banków) prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunku (za okres ostatnich 12 miesięcy po stronie wpływów i po stronie wydatków);

 1. f) informację banl‹u (banków) o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz terminowości ich spłat – w przypadku gdy nabywca jest l‹redytobiorcą lub pożyczkobiorcą.

 

Kandydat na nabywcy nieruchomości, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej, w zależności od (ormy

zabezpieczenia spłaty kwoty należności składa odpowied nio:

 1. oświadczenie o zobowiązaniu się do ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie należności, a po dokonaniu wpisu hipoteki – odpis księgi wieczystej potwierdzający ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie należności, a w przypadku nieruchomości zabudowanych – równieź umovyę ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz umowę cesji praw z polisy

5 / 13

 

ubezpieczeniowej, odiJawianej każdego roku;

 1. umowę gwarancji bankowej nieodwołalnej i bezwarunkowej lub promesę banku udzielenia takiej gwarancji;
 2. umowę pore,czenia oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej poręczyciela, przy czym gdy poręCz Ycielem jest osoba fizyczna dodatkowo zgodę małżonka na Lldzielenie poręczenia w przypadku braku rozdzielnoścl majątI‹owej;
 3. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
 4. weksel własny poręczony wraz z deklaracją wekslową oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej poręczyciela, przy czym gdy poręczycielem jest osoba fizyczna – dodatI‹owo zgodę małżonI‹a na udzielenie poręczenia w przypadku braku rozdzielności majątkowej;

umowq przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz polisę ubezpieczeniową przewłaszczanego majątku wraz z cesją praw z niej wynikających, odnawianą każdego roku, • • r• Ypadku braku polisy ubezpieczeniowej – wycenę przewłaszczanego majątku dol‹onaną przez rzeczoznawcę majątkowego lub ubezpieczyciela, przy czym gdy przewłcszczającym jest: osoba fizyczna — dodatkowo zgodę małżonka na przewłaszczenia w przypadku braku rozdzielności maJątI‹owej;

 1. umowę zastawu rejestrowego, a po dokonaniu wpisu zastawu do rejestru zastawów – odpis z rejestru

zastawów;

 1. zaświadczenie o blolcadzie środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz pełnomocnictwo dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do dysponowania zablokowaną kwoŁą środków pieniężnych; pełnomocnictwo do dysponowania rachunI‹iem banI‹owym;

umowę ustanowienia kaucji;

umowę o przelew wierzytelności;

umowę o przystąpieniu do długu oraz. doI‹umenty dotyczące sytuacji finansowej osoby przystępującej do długu, przy czym gdy osobą przystępującą do długu jest osoba fizyczna – dodatkowo zgodę małżon ka na przystąpienie do długu w przypadku bral‹u rozdzielności majątkowej.

Wiarygod ność kandydata na nabywcy, proponowane formy dodatkowego zabezpieczenia oraz spełnienie pozostałych warunI‹ów rozłożenia należności na raty, w tym dotyczących wysokości oprocentowania, podlegać będą ocenie KOWR. W przypadI‹u nie złożenia w terminie oI‹reśIonym przez KOWR dokumentów dotyczących wiaryqodnoś ci oraz dodatkowego zabezpieczenia, jak również w przypadku braku wiarygodności kandydata na nabywcy, a także negatywnej oceny zaproponowanej formy zabezpieczenia, kandydat na nabywcy zobowiązany będzie do zapłaty ceny sprzedaży w pełnej wysokości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Nabywca odnośnie wykonania zobowiązanta, co do zapłaty rozlożonej na raty ceny sprzedaży lub poszczególnych rat wraz z oprocentowaniem i odsetkami obowiązany jest poddać się w umowie sprzedaży i ygorowi egzekucj i w myśl art. 777 § 1 pkt. 5 kpc.

KOWR może zażądać od nabywcy udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do przeniesienia własności zbywanej r\ieruchomości z powrotem na Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w razie odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu nie wykonania jej postanowień w zaI‹resie zapłaty ceny sprzedaży, na okres na który należność ta została rozłożona na raty.

W przypadku zaniechania użytkowania nabywanej nieruchomości zgod nie z zasadami pi awidłowej gospodarI‹i w celu wykonywania na niej działalności gospodarczej w rolnictwie, niespłaccna część ceny sprzedaży może stać się natychmiast wymagalna.

Jeżeli nieruchomość zostanie zhyta (pod jakimI‹oIwiek tytułem) w całości lub części przed zapłaceniem całej należności z tytułu jej sprzedaży, KOWR może żądać z.apłaty całej niespłaconej należności w wyznacz.onym przez nią tei“minie.

Zgodnie z art. 29a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nabywca nieruchomości rolnej korzystający z rozłożenie ceny sprzedaży na raty zobowiąże się w umowie sprzedaży clo:

 • nieprzenoszenia wlasnuści nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia nieruchomości oraz do prowadzenia na niej w tym okresie działalności rolniczej, a w przypadI‹u osób fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności,
 • nie ustanawiania w ol‹resie, o I‹tórym mowa w pl‹t 1, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz innych podmiotów niż KOWR,
 • zapłaty l‹woty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypad ku:
  1. niedotrzymania przez nabywcy nieruchomości I‹tóregokoIwiek z zobowiązań, o których mowa w :t i 2 albo
  2. złożenia nieprawdziwe go oświadczenia, o którym mowa w ai t. 29b 1 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 2243),
 • poinformowania w okresie, o którym mowa w pI‹t 1 o zamiarze zbyc!a nabytej nieruchomości, w przypadku gdy KOWR nie pi zysługuje prawo pierwokupu albo zachodzi przypadek o którym mowa w 4 LlStawy o kształtowaniu ustroju rolne9o.

Postanowienia pkŁ 3) nie stosuje się w przypadku:

 • przeniesienia własności nieruchomości nabytej z Zasobu:
  1. na rzecz zstqpnego lub przysposobionego , a przypadku Ich bra ku — krewnego w linii bocznej, albo
  2. za pisem ną zgodą KOWR;
 • udzielenia pisem nej zgody przez KOWFt na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z

 

G / 13

 

V.ZASTRZEŻENIAORGANIZATORAPRZETARGU

 • Krajowy Ośrodel‹ Wsparcia Rolnictwa jako organizator przetarg u, zastrzega sobie prawo do odstąpienia

od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyny;

 • Nieruchomość sprzedawana  jest na podstawie  danych z ewidencj i gruntów  i budynI‹ów zgodnych z wyrysem z mapy W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonane go na koszt i staraniem nabywcy KOWR nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie pl zez geodetę może dokonać KOWR na koszt I‹upującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości,   jej    obszar,    przebieg    granic,   dojazd,   rodzaj   użytków    i   nie   będzie    występował z roszczeniami wobec KOWR w przypad ku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.
 • Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrel‹tora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia doI‹onania tych czynności.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrod ka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie rozpatruje powyższe w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia i zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacjl Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uważa się, że rozstrzyg nięcie zostało doręczone osobie, I‹tóra wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej Biułetynu Informacji Publicznej Krajoy/ego Ośrodl‹a Wsparcia I2olnictwa. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzyg nięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzy9nięcia. Do obliczania terminów stosuje się przepisy Kodel‹su postępowania administracyjnego. Do czasu wydania rozstrzyg nimcia przez Dyrektora Oddziału Tei enowego Krajowego Ośrodl‹a w Szczecinie albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Kraioweqo Ośrodka albo upływu terminu na wniesienie tvch zastrzeżeń, umowa sprzedaży  nie może

zostać zawarta;

 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem przetargowym, w tym określonymi w nim zasadach udziału w przeta ^suz użyciem środków komunikacji elektronicznej przedmiotem przetargu, położeniem nieruchomości, stanem technicznym budynków i budowli będących przedmiotem [Przetargu oraz stanem zasiewów podI’egających wykupowi przed podpisan lem umowy zakupu zasiewów. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą do składania oświadczeń w tym – zapis dostosowujemy w zależności od przedmiotu sprzedaży;

5} Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzeniu przetargu pi zy użyciu środków komunikacji elektronicznej vrszystkinl uczestnikom pi’zetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

 • W przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Przewodniczący komisji przetargowej informuje o przerwaniu komunikacji pozostałych uczestniI‹ów przeta rgu, podając jednocześnie informację o czasie wznowienia Czas oczekiwania na wznowienie kontaktu nie powinien być dłuższy niż 5 minut.
 • Po wyczerpaniu czasu oczeI‹iwania na wznowienie komunikacj i Przewodniczący Komisji Przetargowej podejmie ti zykrotnie próbę połączenia na wsI‹azany w kwestionariuszu, o którym mowa ul pkt. III 1) lit. b) nr telefonu. Po trzech nieudanych próbach połączenia przyjmuje się, że uczestnil‹ odstąpił od dalszej Ilcytacji i licytacja będzle kontynuowana bez jego udziału. W przypadku połączenia Przewodniczący ustala przyczyny braku komunikacji. jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu Przewodniczący Komisj i Przetargowej ustala dodatkowy czas na wznowienie komunikacj i informując równocześnie, że po jego upływie licytacja będzie kontynuowana bez udziału uczestnika jeśli komunil‹acja nie zostanie wznowiona w wyznaczonym czasie.
 • Po ponownym uzyskaniu połączenia należy powtórzyć identyfikację uczestnika
 • jeśli nastąpiło przerwanie komunikacj i za pomocą środl‹ów technicznych po stronie organizatora przetargu  –   Przewodniczący   I¢omisji   Przetargowej   ogłasza   przerwy   informując   o   tym   każdego z uczestników przetargu telefonicznie albo e-mailowo na wskazany przez uczestnika kontakt. O długości przerwy decyduje rodzaj usterki W przypadI‹u jeśli komunikacja może zostać wznowiona w przewidywalnie    bliskim    okresie    Przewodniczący    Komisji    powinien    poinformować    uczestników o konieczności utrzymania bieżącego kontaktu. W przypad ku jeśli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw – Przewodniczący Komisj i informuje o przewidywanym czasie i teml inie wznowienia pi zetargu każdego z uczestników przetargu, w takim przypadku informacja o wznoy/ieniu przetargu powinna zostać przesłana uczestnikom przetarg u – z wyprzedzeniem czasowym. Po ponownym nawiązaniu łączności należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
  • Oględzin nieruchomości można dokonać od poniedziałI‹u do piątku każdego tygodnla, w godzinach od 9: 00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z SZ KOWR w Stargardzie, Czarnieckiego 16, 73- 110 Stargard, tel. D- 15788556.

 

 • Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży (w tym postanowień projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) jak również pełną treść ogłoszenia o przetarg u można uzyskać, telefonicznie pod numerem telefonu : 915788556 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: ma|gorzata. maliglowka@kowr.gov.pl.

 

 • INFORMACJA 0 PRZET\ńfARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu przez Krajowy Ośrodelr Wsparcia Rolnictwa danych osobowych uczestników pI•zatargów ust:nych (licytacyjnych) na dzierżawy/sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym przetargów przeprowadzanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu EuropeJskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w >°prawie swobodnepo przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (opólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1}, dalej jako „RODO”, w związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych (w tym wizerunku) uprzejmie informujemy, że:

1} Administrator danych osobowych

Adminlstratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetarg u oraz utrwalonych w ti-a kcie przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR lub Administrator) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z Administratorerr\ może się Pani/Pan sI‹ontaktować poprzez adres e-rnail: I‹ontakt@kowr.gov.pl lub pisem nie na adres I‹orespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karol kowa 30, 01-207 Warszawa.

 • Inspektor Ochrony Danych Osoboluych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych OsobOWyCh, z ktÓ^Y może się Pani/Pan skontat‹tować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich c!anych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pl‹t 1.

 • Cele i podstawy prawna etwal zania danych osobowj/ch

 

Jal‹o Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przetargu oraz w celu ewentualneg o zawarcia umowy dzierżawy/sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windyl‹acji należności i zawa rcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji I‹ierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacj i clokumentacji, zawarte we wszeII‹ich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach  wymaganych  do zawarcie umowy po rozstrzyg nięciu przetargu, w związ.ku z realizacją zadań KOWR określonych w ustawie z dnia 19 października 1901r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tel‹st jednolity: Dz.U. z 2020 roI‹u, poz. 2243) i aktach wykonawczych do niej wydanych i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w zwlązI‹u z wyI‹onywaiJ iem zadań realizowanych w intei esie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działaći przed ewentualnym zawai ciem umowy dzierżawy/sprzedaży.

Pani/Pana dane w zakresie danych iclentyfikacyjnych i danych I‹ontaI‹towy zawarte w l‹westionariuszu, o l‹tórym nowa w pkt. IV ust. 1) lit. b) będą przetwarzane przez Administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków I‹omunikacji elektronicznej oraz w celach związanych z nawiązaniem z Panią/Panem I‹ontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz w celu kontaktu w sprawach z.wiązanych z ewentualnym zawarciem umowy dzier7.awy/sprzedaży.

 

W przypacłku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie pi zez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparclu o przesłanki legalności ich przetwarzania, o których nowa w art. 6 ust. 1 lit. h, c i e RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciąźących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie puhlicznym a także w związI‹u z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży.

 

'4)   Okres pl zetvvarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów o l‹reślo nych w pl‹t. 3), dla l‹tórych zostały one pozyskane przez Administratora.

Pani/Pa aa dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonycn w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dol‹umentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane

 

przez  okres przewidziany  przepisami  prawa,  w tym przez okres przechowywania dokumentacj i określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zaI‹resie archiwizacji dokumentów, oraz oI‹res przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunl‹u do niego.

Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie przez Administratora wyłącznie w czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania przetargu z wykorzystaniem środków I‹omunikacji elektronicznej i nie będzie utrwalany przez Administratora.

.5) Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynił‹ać z przepisów prawa.

 

Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

6}  Prawo osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, l‹ażdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich I‹opii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wyniI‹ającego z przepisu prawa ib w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tegc praw,

 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontaI‹t z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wsI‹azany powyżej.

 

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowycl .

 

7) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

 

Podanie przez oferentów danych osobowych ma charal‹ter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozs\:rzygnięciu, • 9odnie z przepisami ustawy  z dnia 19 października  ż991 r. o gospodai owaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 2243) i aktów wykonawczych do niej wydanych.

 

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków I‹omunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wlzerunków uczestników przetargu jest niezbędne do udziału w przetargu przeprowadzanego w tej foi mie.

R} Zautcmatyzowane podejmowania decyzji

 

KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, któi-ych dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

9} Przekazy’wanie danych do państw trzecich

W związku z użyciem środków komunikacj i elektronicznej w izerunek uczestników przeta rgu może być przetwarzany w czasie rzeczywistym w pa ństwach trzecich w związku z tym, że serwery podmiotu udostępniającego apliltację Zoom zlokalizowane są w pa ństwach trzecich.

W pozostałym zakresie KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do pa ństwa trzeciego (tj. pa ństwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmujące go Unię Europejską, Norweg ię, Liechtenstein i I slandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 

W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadzanego z użyciem środków komunikacji elektronicznej Iub osoby trzecie mu towa rzyszące i rozpowszech niania wizerunków uczestników    przetargu   i   członków   komisji    przetargowej,    każda    z   osób   utrwalających i rozpowszech niających wizerunek tych osób ponosić będzie odpowiedzial ność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych osób bez ich zezwolenia.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na ol‹res co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu tj . od 2 7.01.2022 r. do 11.02.2022 r. na stronie podm iotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajoweg o Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o raz w siedzibie :

 

 

 

 

 

 

 

Starg ard, dn a .01.2022 r.

 • SZ KOWR w Stargardzie
 1. Urzędu Gminy w ClJociwlu
 2. Sołectwa Karkowo
 3. Zachod niopomorsltiej Izby Rolniczej
 4. na stronie www .kowr.gov. pl

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/306330

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.80 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: stargardzki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 17 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6006 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-09

Dodano: 5 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5988 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,98 ha

Powiat: kołobrzeski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 13:00

# 5956 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 87,92 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5955 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 64,54 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 14:00

# 5954 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 29,45 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5953 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 11,56 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu