Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-25
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 5.28 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5205 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,28 ha

Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 5,28 ha/ użytek R/ czynsz wywoławczy 7735,oo PLN/rocznie/ wadium 735,oo PLN do 22.02.2022/termin przetargu 25.02.2022 godz. 09:00

Puławy, dnia 25.01.2022r.

ZN.6845.115.2021.EMG

 

ZARZĄD POWIATU PUŁAWSKIEGO

działając na podstawie art. 38ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały Nr 770/2021 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 21grudnia 2021 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi671/2 o pow. 2,4790 ha oraz 659/6 o pow. 2,8163 ha, położonej na terenie Gminy Żyrzyn, obręb Żyrzyn, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, w części przeznaczonej do oddania w dzierżawęna okres do 5 lat
w trybie przetargowym, ogłasza:

 

IPRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawęnieruchomości gruntowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 671/2 o pow. 2,4790 ha oraz 659/6 o pow. 2,8163 ha, położonej na terenie Gminy Żyrzyn, obręb Żyrzyn, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00074980/7.

 

 1. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/69/2003 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 39 poz. 861 z dnia 10 marca 2004 r.),

Działka 659/6 o pow. 2,8163 ha 

Przeznaczenie: – RP- Pola uprawne (100%)

Dodatkowe informacje: Strefy ochrony widokowej(100%);

VII. E. – Granice podstref funkcjonalno-przestrzennych  (100%)

Działka 671/2 o pow. 2,4790 ha 

Przeznaczenie: – RP- Pola uprawne (100%)

Dodatkowe informacje: Strefy ochrony widokowej(100%);

VII. E. – Granice podstref funkcjonalno-przestrzennych  (100%)

Linie energetyczne średniego napięcia : istniejące.

 

Rada Gminy Żyrzyn dla wskazanego obszaru, nie wyznaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 poz. 485).

 

 1. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM
  I POSTĄPIENIA
 2. Cena wywoławczawysokościrocznego czynszu najmu: wynosi 7 735,00 zł (netto).

Wysokość rocznego czynsz dzierżawy podlega zwolnieniu od podatku od towarów
i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r., poz. 1983.)

 1. Wadium w pieniądzu PLN wynosi – 735,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć złotych 00/100).Wadium należy wpłacać na rachunek Starostwa Powiatowego w Puławach Królewska 19, w Lubelskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Końskowoli nr 88 8741 0004 0007 6858 2000 0060 w ten sposób, aby uznanie rachunku (wpłaty środków na rachunek Starostwa Powiatowego) nastąpiło nie później niż na 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 22lutego 2022 roku.

W tytule przelewu powinna być zawarta informacja o numerach ewidencyjnych działek np. „Wadiumna dzierżawę działek 671/2 oraz 659/6 ”.  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem

3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na podstawie pisemnego wniosku, w którym wskazana będzie forma zwrotu wadium tj. gotówka lub przelew na wskazany numer rachunku bankowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego.

Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, prócz wpisania numeru stanowiska,  winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.

 1. Wysokość jednego postąpienia, nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej uczestniczyć w obrocie towarem. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

 

 • DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU

 

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi671/2 o pow. 2,4790 ha oraz 659/6 o pow. 2,8163 ha, odbędzie się w dniu

25lutego2022 r. o godz. 900w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w sali nr 103.

 

 1. Przetargiprowadzi Komisja przetargowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Puławskiego.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia przetargów dopuszcza się zmianę miejsca (numeru sali) przeprowadzenia przetarg
 3. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 

 1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:
 • ważny dokument potwierdzający tożsamość,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (wzór stanowi zał. nr 2
  do ogłoszenia),
 • pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z postępowaniem przetargowym na najem miejsc postojowych przy ul. Reymonta w Puławach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt ew związku z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku  (wzór klauzuli informacyjnej stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia),

ponadto w przypadku:

 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa;
 • małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i zawarcie umowy najmu.
 1. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 3. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

 

 1. Zarząd Powiatu Puławskiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podającinformację do publicznej wiadomości.
 2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rokuo gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn.zm) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r 2213).
 3. Do przetargu przystąpić może osoba fizyczna lub prawna nie mająca na dzień przeprowadzenia przetargu żadnego zadłużenia wobec Powiatu Puławskiego.
 4. Dzierżawca będzie opłacał czynsz dzierżawny roczny w wysokości ustalonej płatny w terminie do 15 listopada każdego roku na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego. Zasady aktualizacji opłat – stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia  począwszy od 1 kwietnia 2023 roku o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok ogłoszony przez Prezesa GUS.
 5. Czynsz roczny dzierżawy nie obejmuje podatku od nieruchomości, do którego zapłaty zobowiązany będzie Dzierżawca.
 6. Dzierżawca będzie uprawniony do pobierania dopłat bezpośrednich z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 7. Dzierżawca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek dzierżawionych działek zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Gminy Żyrzyn.
 8. Wydzierżawiający zastrzega, że w umowie, która zostanie zawarta z wyłonionym w postępowaniu przetargowym podmiotem znajdzie się postanowienieuprawniające Wydzierżawiającego do rozwiązania umowy dzierżawy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem .

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886-11-62.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

 

UWAGA:

Mając na uwadze ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem, powodującym zachorowania na COVID-19 osoby, które będą uczestniczyły w przetargu proszone są o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 

 

https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1131&akcja=szczegoly&p2=237029

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.28 ha
Województwo: lubelskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-09

Dodano: 15 lipca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6653 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,00 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6605 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,29 ha

Powiat: włodawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-14

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6589 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,99 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6588 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,00 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 19 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6567 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 70,95 ha

Powiat: rycki

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-26

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6552 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,11 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu