Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-18
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 1.14 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5201 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,14 ha

Powiat:wyszkowski
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 1,14 ha/ użytek RIV/cena wywoławcza 75500,oo PLN/wadium 14000,oo PLN do 11.02.2022/ termin przetargu 18.02.2022 godz. 11:00

Oddział Terenowy w Warszawie WAR.WKUZ.KR.4240.1.2022.PŁ.

ZSI.WA.SGZ.4240.3873.1.3873.2022.PŁ                                                               Krasne       24.01.2022r

 

OGŁOSZENIE

US/016/PFZ/2022

 

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

 

działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – dalej UGNRSP (Dz. U. z 2020r poz. 2243 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z dnia 19 listopada 2021r poz. 2092), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

 II i IV PUBLICZNE  PRZETARGI USTNE  NIEOGRANICZONE

 

na sprzedaż nieruchomości pochodzących z byłego Państwowego Funduszu Ziemi, przejętych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Długosiodło, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie.

 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Długosiodło, sołectwie Długosiodło i Kalinowo w Mazowieckiej Izbie Rolniczej, Oddział w Ostrołęce oraz  w KOWR O/T Warszawa, Pl. Bankowy 2, piętro 3c i SZGZ w Krasnem a także opublikowany na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej KOWR http://bip.kowr.gov.pl, oraz KOWR http://www.kowr.gov.pl, w dniach od 20.08.2021r. do 05.09.2021r. 

 1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według danych z ewidencji gruntów.

 

II PUBLICZNE  PRZETARGI USTNE  NIEOGRANICZONE

 

Pozycja 1

Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0014 Kalinowo, jako działka nr 320/4 o powierzchni 1,1493 ha, w tym użytki rolne 0,7346 ha (w tym grunty orne RVI – 0,7346 ha) oraz lasy i grunty leśne LsV – 0,4147 ha.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta OS1W/00039104/8.

 

Cena wywoławcza nieruchomości 75 500,00 zł

słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych

Cena obejmuje koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży

 

Wadium                                                 14 000,00 zł

Minimalne postąpienie                               1 500,00 zł

 

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Długosiodło nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Długosiodło Nr XX/134/2004 z dnia 05 listopada 2004  i przeznaczona jest w części pod teren upraw rolnych o symbolu R, w części pod teren upraw leśnych o symbolu ZL  i w pozostałej części pod poszerzenie terenu drogi dojazdowej w ciągu dróg gminnych o symbolu KDD.

 

00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2, tel.: 23 676 27 28,  www.kowr.gov.pl

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zastrzega sobie prawo obligatoryjnego wprowadzenia do umowy sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 1 ha – umownego prawa odkupu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

 

 

IV PUBLICZNE  PRZETARGI USTNE  NIEOGRANICZONE

 

Pozycja 1

Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0010 Długosiodło, jako działka nr 241 o powierzchni 0,5400 ha, w tym użytki rolne 0,5400 ha, w tym:

– grunty orne: RIVb – 0,0500 ha, RVI – 0,2700 ha, – użytki zielone ŁVI – 0,1500 ha, PsIV – 0,0600 ha, – rowy W-PsIV – 0,0100 ha.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta OS1W/00041970/6.

 

Cena wywoławcza nieruchomości 10 800,00 zł

słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych

Cena obejmuje koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży

 

                               Wadium:                                                         2.000,00 zł                               Minimalne postąpienie:                                     200,00 zł

 

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Długosiodło nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Długosiodło Nr XX/134/2004 z dnia 05 listopada 2004  i przeznaczona jest pod teren upraw rolnych o symbolu R.

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość użytkowana bezumownie.

 

 

Pozycja 2

Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0010 Długosiodło, jako działka nr 267 o powierzchni 0,1700 ha, w tym użytki rolne 0,1700 ha, w tym

– grunty orne: RIIIb – 0,1200 ha, – użytki zielone ŁIII – 0,0500 ha.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta OS1W/00041970/6.

 

Cena wywoławcza nieruchomości 6 600,00 zł

słownie: sześć tysięcy sześćset złotych

Cena obejmuje koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży

 

                               Wadium:                                                         1.200,00 zł                               Minimalne postąpienie:                                     100,00 zł

 

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Długosiodło nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Długosiodło Nr XX/134/2004 z dnia 05 listopada 2004  i przeznaczona jest pod teren upraw rolnych o symbolu R. Nieruchomość użytkowana bezumownie.

 

 

Pozycja 3

Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0014 Kalinowo, jako działka nr 23 o powierzchni 0,2847 ha, w tym użytki rolne 0,0269 ha, w tym:

 • grunty orne RVI – 0,0269 ha,
 • lasy i grunty leśne LsVI – 0,2578 ha.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta OS1W/00039104/8.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości 4 800,00 zł

słownie: cztery tysiące osiemset złotych

Cena obejmuje koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży

 

                               Wadium:                                                         900,00 zł                               Minimalne postąpienie:                                    90,00 zł

 

 

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Długosiodło nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Długosiodło Nr XX/134/2004 z dnia 05 listopada 2004  i przeznaczona jest w części pod teren upraw rolnych o symbolu R i w pozostałej części pod poszerzenie terenu drogi wewnętrznej o symbolu KDW.

 

 

Pozycja 4

Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0014 Kalinowo, jako działka nr 131/3 o powierzchni 0,3676 ha, w tym użytki rolne 0,3009 ha w tym:

 • grunty orne: RVI – 0,1243 ha, RVIz – 0,1506 ha,
 • użytki zielone PsVI – 0,0260 ha,
 • lasy i grunty leśne LsV – 0,0133 ha, LsVI – 0,0534 ha.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta OS1W/00039104/8.

 

Cena wywoławcza nieruchomości 5 700,00 zł

słownie: pięć tysięcy siedemset złotych

Cena obejmuje koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży

 

                               Wadium:                                                         1.000,00 zł                               Minimalne postąpienie:                                     100,00 zł

 

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Długosiodło nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Długosiodło Nr XX/134/2004 z dnia 05 listopada 2004  i przeznaczona jest w części pod teren upraw rolnych o symbolu R, w części pod teren upraw leśnych o symbolu ZL  i w pozostałej części pod poszerzenie terenu drogi wewnętrznej o symbolu KDW.

 

 

 

Przetargi odbędą się w dniu 18 lutego 2022 r. o godz. 1100  w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Krasnem, ul. Mickiewicza 36, 06-408 Krasne  lub

mogą zostać przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

 

 

Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się pod adresem:

http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne

Informacja o ostatecznym sposobie przeprowadzenia przetargu zostanie udostępniona na  3 dni przed przetargiem na stronie internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana sms i email do uczestników przetargu, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w pkt. III ust. 1) i wpłacili wadium.

Brak powyższej informacji oznacza że przetarg odbędzie się w siedzibie Sekcji Zamiejscowej wKrasnem.

 

 1. OSOBY KTÓRE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PRZETARGU

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

Cudzoziemcy, z wyjątkiem obywateli i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzn. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) oraz Konfederacji Szwajcarskiej, muszą uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu a nieuzyskania zezwolenia MSWiA.

W przetargach mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensatyz tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2097).

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • posiadają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – następcy prawnego Agencji Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a w szczególności posiadają zaległości z tytułu uiszczania podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie naraty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły.

Powyższe oświadczenia składane będą przez osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzory powyższych oświadczeń stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

III.        WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lubjednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 • na co najmniej 7 dni przed przetargiem tj. do 11.02.2021r (włącznie) dostarczyła do KOWR (osobiście lub listem poleconym na adres Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Krasnem, ul. Mickiewicza 36, 06-408 Krasne):
  1. oświadczania, o          których           mowa w         pkt      II,       którego           wzór      stanowi          załącznik

nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

 1. kwestionariusz zdanymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 2. stosowne pełnomocnictwa, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu.
 • wpłaciła wadium w wymaganej wysokości, w terminie, miejscu i formie – zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 • stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację) osobiście w siedzibie organizatora lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 • spełniła inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

 

Osoby prawne zamierzające wziąć udział w przetargu powinnyna co najmniej 7 dni przed przetargiem dostarczyć do KOWR aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy.

 

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 7 dni przed przetargiem dostarczyć do KOWR odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

 

W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą/y brać udział w przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do jednostki terenowej KOWR organizującej przetarg.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej przy poszczególnych pozycjach ogłoszenia na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie:

Bank Gospodarstwa Krajowego:

nr 69 1130 1017 0020 1236 1520 0002

z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie organizatora przetargu najpóźniej do dnia 11.02.2022 r. włączniepod warunkiem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłatywadium nie został spełniony.

 

Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium w ww. terminie dokonywane będzie przez KOWR najpóźniej w 3 dniu przed przetargiem.

Na dowodzie wpłaty należy podać oznaczenie nieruchomości – nr działki i nazwę obrębu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

 1. żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą;
 2. osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości;
 3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie kandydata na nabywcę, a w szczególności:
  • niespełnienia wymogu określonego w art. 28a ust. 1 ustawy,
  • nieuzyskania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości, zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2017r., poz. 682).

 

W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

 • 3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnikom za pośrednictwem SMS zostanie udostępnione hasło, a za pośrednictwem poczty elektronicznej link uprawniający do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nr telefonu/adresu email udostępnione przez uczestników w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. III ust. 1) lit. b). Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one nadane.
 • Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo, że wniosła wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

 

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nie przekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie do dnia 11.02.2022 r. złożą w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie, Pl. Bankowy 2:

 • pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 • oryginał decyzji wydanej na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2097) określającej formę realizacji prawa do rekompensaty poprzez zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży oraz wysokość rekompensaty,
 • oryginał decyzji lub zaświadczenia potwierdzających prawo do rekompensaty opatrzone adnotacją wojewody, o której mowa w art. 7 ust.4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 201 7r., poz. 2097) określającą formę realizacji prawa do rekompensaty poprzez zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży oraz wysokością rekompensaty.

W przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach konieczne jest przedłożenie także postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziale spadku) oraz dowodów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2097). Osoba uprawniona zwolniona  z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu. Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:

wygra przetarg – pozostanie w dyspozycji KOWR do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, nie wygra przetargu – zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Krajowy Ośrodek nie przewiduje rozłożenia na raty ceny sprzedaży ww. nieruchomości i nabywca będzie zobowiązany do zapłaty całej ceny jednorazowo gotówką na wskazane konto, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY

Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z kandydatem na nabywcę po przetargu.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa KOWR przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat, od dnia nabycia tej nieruchomości od KOWR.

Koszty notarialne i opłaty sądowe ponosi Kupujący.

 

Uczestnik przetargu, który przetarg wygra zobowiązany będzie do złożenia na piśmie do protokołu Komisji Przetargowej:

 • oświadczenie o zrzeczeniu się na przyszłość z prawa korzystania z zarzutu potrącenia z tytułu posiadania wierzytelności wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – następcy prawnego Agencji Nieruchomości

Rolnych;

 • oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym oferowanych w przetargu nieruchomości, obszarem, przebiegiem granic, dojazdem, rodzajem użytków i że nie będzie w przyszłości zgłaszać roszczeń wobec strony sprzedającej w przypadku, gdyby w przyszłości na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic ww. nieruchomości, wykazano zmiany w danych ewidencji gruntów w stosunku do danych wynikających z wypisu z rejestru gruntów w dniu umowy sprzedaży. Treść oświadczenia zostanie zamieszczona w umowie sprzedaży;
 • oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz że jestem świadomy faktu obciążenia przedmiotu umowy sprzedaży bezumownym użytkowaniem i w związku z tym samodzielnie, na własny koszt będę podejmował działania, w celu objęcia nieruchomości w posiadanie oraz nie wystąpię i nie będę występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu.
 • oświadczenie o znajomości zapisu art. 28a ust. 1 ustawy stanowiącym, że sprzedaż nieruchomości rolnej przez KOWR może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha;
 • oświadczenie o znajomości zapisu art. 29 ust. 4 ustawy stanowiącym, że KOWR przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa, przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od daty nabycia tej nieruchomości od KOWR;
 • oświadczenie o źródłach pochodzenia środków finansowych za które kandydat na nabywcę zamierza nabyć nieruchomość;
 • oświadczenie, że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości;
 • oświadczenie, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń; – oświadczenie, że warunki przetargu są mu znane.

 

 1. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA PRZETARGU
 2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyny;
 3. Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie rozpatruje powyższe w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia i zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uważa się, że rozstrzygnięcie zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia. Do obliczania terminów stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem przetargowym, w tym określonymi w nim zasadami udziału w przetargu z użyciem środków komunikacji elektronicznej przedmiotem przetargu, położeniem nieruchomości, stanem technicznym budynków i budowli będących przedmiotem przetargu.
 2. Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
 3. W przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Przewodniczący komisji przetargowej informuje o przerwaniu komunikacji pozostałych uczestników przetargu, podając jednocześnie informację o czasie wznowienia kontaktu. Czas oczekiwania na wznowienie kontaktu nie powinien być dłuższy niż 5 minut.
 4. Po wyczerpaniu czasu oczekiwania na wznowienie komunikacji Przewodniczący Komisji Przetargowej podejmie trzykrotnie próbę połączenia na wskazany w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. III ust. 1) lit. b) nr telefonu. Po trzech nieudanych próbach połączenia przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej licytacji i licytacja będzie kontynuowana bez jego udziału. W przypadku połączenia Przewodniczący ustala przyczyny braku komunikacji. Jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej ustala dodatkowy czas na wznowienie komunikacji informując równocześnie, że po jego upływie licytacja będzie kontynuowana bez udziału uczestnika jeśli komunikacja nie zostanie wznowiona w wyznaczonym czasie.
 5. Po ponownym uzyskaniu połączenia należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.
 6. Jeśli nastąpiło przerwanie komunikacji za pomocą środków technicznych po stronie organizatora przetargu – Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłasza przerwę informując o tym każdego z uczestników przetargu telefonicznie albo e-mailowo na wskazany przez uczestnika kontakt. O długości przerwy decyduje rodzaj usterki technicznej. W przypadku jeśli komunikacja może zostać wznowiona w przewidywalnie bliskim okresie Przewodniczący Komisji powinien poinformować uczestników o konieczności utrzymania bieżącego kontaktu. W przypadku jeśli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw – Przewodniczący Komisji informuje o przewidywanym czasie i terminie wznowienia przetargu każdego z uczestników przetargu, w takim przypadku informacja o wznowieniu przetargu powinna zostać przesłana z wcześniej podanym uczestnikom przetargu – z wyprzedzeniem czasowym. Po ponownym nawiązaniu łączności należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 2. Oględzin nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem można dokonać przed wyznaczonym terminem przetargu. Odbitki map poglądowych są dostępne w miejscu publikowania ogłoszenia oraz w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Krasnem.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży i warunków przetargu oraz wzór umowy sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 23 680 91 14 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: pawel.lukawski@kowr.gov.pl.

VII.       INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych uczestników przetargów ustnych (licytacyjnych) na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym przetargów przeprowadzanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, w związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych (w tym wizerunku) uprzejmie informujemy, że:

 • Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych,czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane nabywcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
 • Inspektor danych osobowych. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy/sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją zadań KOWR określonych w ustawie z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2020 r. poz 396 z późn. zm.) i aktach wykonawczych do niej wydanych i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży.
 • Okres przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3), dla których zostały one pozyskane przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.

Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie przez Administratora wyłącznie w czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania przetargu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i nie będzie utrwalany przez Administratora.

 • Odbiorcy danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Prawa osób których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem

Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych. Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018r. poz. 91) i aktów wykonawczych do niej wydanych.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do udziału w przetargu przeprowadzanego w tej formie.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • Przekazywanie danych do państw trzecich.

W związku z użyciem środków komunikacji elektronicznej wizerunek uczestników przetargu może być przetwarzany w czasie rzeczywistym w państwach trzecich w związku z tym, że serwery podmiotu udostępniającego aplikację Zoom zlokalizowane są w państwach trzecich.

W pozostałym zakresie KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 

W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadzanego z użyciem środków komunikacji elektronicznej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetargu i członków komisji przetargowej, każda z osób utrwalających i rozpowszechniających wizerunek tych osób ponosić będzie odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych osób bez ich zezwolenia.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres, co najmniej 14 dni, poczynając  od dnia 27.01.2022 roku do dnia przetargu tj. 18.02.2022 r.,

na stronie podmiotowej Biuletynu informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa http://bip.kowr.gov.pl, oraz KOWR http://www.kowr.gov.pl

 

Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

 1. Urząd Gminy Długosiodło,
 2. Mazowiecka Izba Rolnicza, Oddział w Ostrołęce, ul. Goworowska 8a,
 3. Sołectwo wsi Długosiodło,
 4. Sołectwo wsi Kalinowo,
 5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie, Plac Bankowy 2,
 6. Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Krasnem.

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/306466

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.14 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: wyszkowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-25

Dodano: 25 listopada, 2022

O godzinie: 09:30

# 6015 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 8,37 ha

Powiat: siedlecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-12-21

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 14:00

# 6011 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: żyrardowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5951 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,05 ha

Powiat: przysuski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 14 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5921 dzierżawa gruntu rolnego pow. 13,17 ha

Powiat: radomski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-16

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5863 dzierżawa gruntu rolnego pow. 43,91 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 15:00

# 5860 sprzedaż gruntu rolnego pow. 171,39 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu