Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-07
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.60 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5199 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,60 ha

Województwo:łódzkie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 1,60 ha/ użytek Lz,RIV/cena wywoławcza 117200,oo PLN/wadium 15000,oo PLN do 02.02.2022/ termin przetargu 07.02.2022 godz. 10:00

ZSI.ŁÓD.WKUR.4240.2272.1.2272.2021.JT                                                                                       Łódź, dnia 14 grudnia 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

(PRZETARG  NA  SPRZEDAŻ)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19

października 1991r.„o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa”- tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 396 z późn. zm., ustawy „o kształtowaniu ustroju rolnego” tj.Dz.U. 2020 poz. 284 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.04.2012 r. tekst jednolity w Dz.U. 2021 poz. 2092 – ogłasza dwunasty – nieograniczony przetarg ustny licytacyjny na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Szczerców, powiat bełchatowski, woj. łódzkie – zgodnie z wykazem z dn. 02 września 2020 r.

 

OBRĘB

(nr obrębu)

Nr  działki Pow. działki /ha/  

Użytki w ha

Cena wywoławcza 

/zł/

Wadium

/zł/

Minimalne postąpienie /zł/
STANISŁAWÓW I 

(26)

44/3, 45/3 0,3597 ŁV-0,3554;W-0,0043; 10.100,- 1.200,- 200,-
203 0,6098 RV-0,1204;RVI-0,0134;W-0,0023;Ls-

0,1146; Lz-0,3591;

13.700,- 1.500,- 200,-
454/9 0,2157 ŁV-0,2121;W-0,0036‘ 12.800,- 1.500,- 200,-
 

STANISŁAWÓW II 

(27)

259/5 0,6548 RV-0,0188;RVI-0,3894;RVIz-0,0253;Lz-

0,2213;

47.400,- 5.000,- 500,-
261/1 1,1099 Lz-1,1099; 80.200,- 10.000,- 1.000,-
268/1 0,5033 RVI-0,0162;Ls-0,0654;Lz-0,4217; 37.000,- 5.000,- 400,-

 

Przetarg ustny licytacyjny odbędzie się w dniu 07 LUTEGO  2022 r. o godz. 1000

w siedzibie KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA w Łodzi, ul. Północna 27/29, pok. 8lub

może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniemaplikacji Zoom.

Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się pod adresem:

http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymaganiatechniczne

Informacja o ostatecznym sposobie przeprowadzenia przetargu zostanie na 3 dni przed przetargiem przesłana sms i email do uczestników przetargu, którzy złożyli dokumenty, o których mowa niżej i wpłacili wadium.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 • na co najmniej 4 dni przed przetargiem (02-02-2022 r.) dostarczyła do KOWR (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej na platformie ePUAP /KOWR_OT_Lodz/SkrytkaESP lub dokumentów podpisanych za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego przesłanych na adres e-mail: lodz@kowr.gov.pl :
  1. oświadczania, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
  2. kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia; Załączniki 1 i 2 są załączone do niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej BIP KOWR.
  3. stosowne pełnomocnictwa, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu;
  4. osoby prawne – aktualny wypis z właściwego rejestru (nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającej w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnictwa do działania w imieniu osoby prawnej, inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy oraz uchwałę odpowiedniego organu zezwalającą na zakup.
 • wpłaciła wadium w wymaganej wysokości, w terminie, miejscu i formie – zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 • stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację) osobiście w siedzibie organizatora lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 • spełniła inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

Osoby prawne zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 4 dni przed przetargiem dostarczyć do KOWR aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 4 dni przed przetargiem dostarczyć do KOWR odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą/y brać udział w przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do jednostki terenowej KOWR organizującej przetarg.

Wadium w wymaganej wysokości należy  wpłacić na rachunek: 37 1130 1163 0014 7124 8320 0002 z odpowiednimwyprzedzeniem tak, aby znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej dnia 31 stycznia 2022 r. pod warunkiem uznaniaprzez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i nr działki oraz numer telefonu oferenta lub adres e-mail.

W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

 • 3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnikom za pośrednictwem SMS zostanie udostępniony hasło, a za pośrednictwem poczty elektronicznej link uprawniające do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nr telefonu/ adresu email udostępnione przez uczestników w kwestionariuszu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one nadane.
 • Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.

Przeznaczenie działek w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczerców: Stanisławów I: dz.203 – 26.4ZL; dz. 454/9 – 26.2US,UT; Stanisławów II: dz. 259/5, 261/1, 268/1 – 27.2MN, 27.6ZL. W MPZP Gminy Szczerców: Stanisławów I – dz. 44/3, 45/3, 203, – R/RG, częściowo w SUiKZP – 26.6RMU,26.6R, 26.7R. R- tereny o dominującej funkcji rolnej; ZL – tereny o dominującej funkcji lasów; RMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo- usługowej oraz zagrodowej; MN – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; R/PG – tereny rolnicze (tereny górnicze), US,UT – tereny o dominującej funkcji – tereny sportu i rekreacji, turystyki.

Stan prawny nieruchomości uregulowany w Sądzie Rejonowym w                                 Bełchatowie PT1B/00009226/5, PT1B/00066823/7,

PT1B/000067608/1, PT1B/00066957/5.

KOWR informuje o braku możliwości rozłożenia ceny sprzedaży nieruchomości na raty.

Ww. nieruchomości sprzedawane są zgodnie z wypisami z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysami z mapy ewidencyjnej, wydanymi przez właściwe miejscowo starostwo powiatowe. KOWR nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni. Ewentualne wskazanie przebiegu granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może być dokonane na koszt Nabywcy. Uczestnik przetargu zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, ze znany jest mu stan faktyczny oferowanych do sprzedaży nieruchomości, ich obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec KOWR w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic ww. nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień ich sprzedaży.

Zgodnie z art. 28 a ustawy „ o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa” sprzedaż nieruchomości rolnej przez KOWR może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:

 • będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha;
 • nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha;

Powierzchnię użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości rolnej.

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuściły, lub 3) kiedykolwiek nabyły z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wadium  wpłacone  przez  oferenta,  który  przetarg  wygrał  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  nabycia,  zaś  pozostałym  uczestnikom  zostanie  zwrócone  po  zakończeniu  przetargu w wartościach nominalnych.

Wadium  przepada  na  rzecz  KOWR  w  razie  uchylenia  się  uczestnika, który  przetarg wygrał od  zawarcia  umowy  kupna – sprzedaży oraz, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Wadium przepada  w przypadku gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, w szczególności niespełnienia wymogu określonego w art. 28a ust. 1 ustawy  z 21. 10 1991 r.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz osoby nie posiadające osobowości prawnej.

Granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie przez KOWR.

Osoba będąca na dzień przetargu dłużnikiem KOWR nie zostanie dopuszczona do udziału w przetargu.

Zgodnie z art. 28 a ustawy „o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa” sprzedaż nieruchomości rolnej przez KOWR może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha. Powierzchnię użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości rolnej.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy KOWR przysługuje prawo pierwokupu przy odsprzedaży nieruchomości w okresie 5 lat licząc od dnia nabycia od KOWR.

Zgodnie z art. 54 wyżej cytowanej ustawy w związku  z art. 593 do 595 kodeksu cywilnego KOWR zastrzega możliwość umownego prawa odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat od dnia nabycia od KOWR z wpisaniem tego prawa do księgi wieczystej (dotyczy nieruchomości rolnych o pow. powyżej 1,00 ha).

Zgodnie z art. 29b ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złoży nieprawdziwe oświadczenie podlegała będzie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego

oświadczenia.

 1. Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi rozpatruje powyższe w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia i zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uważa się, że rozstrzygnięcie zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia. Do obliczania terminów stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka w Łodzi albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka albo upływu terminu na wniesienie tych zastrzeżeń, umowa sprzedaży nie może zostać zawarta;

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem przetargowym, w tym określonymi w nim zasadach udziału w przetargu z użyciem środków komunikacji elektronicznej przedmiotem przetargu, położeniem nieruchomości, stanem technicznym budynków i budowli będących przedmiotem przetargu. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą do składania oświadczeń w tym zakresie.
 2. Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzani przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
 3. W przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Przewodniczący komisji przetargowej informuje o przerwaniu komunikacji pozostałych uczestników przetargu, podając jednocześnie informację o czasie wznowienia kontaktu. Czas oczekiwania na wznowienie kontaktu nie powinien być dłuższy niż 5 minut.
 4. Po wyczerpaniu czasu oczekiwania na wznowienie komunikacji Przewodniczący Komisji Przetargowej podejmie trzykrotnie próbę połączenia na nr telefonu wskazany w kwestionariuszu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Po trzech nieudanych próbach połączenia przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej licytacji i licytacja będzie kontynuowana bez jego udziału. W przypadku połączenia Przewodniczący ustala przyczyny braku komunikacji. Jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej ustala dodatkowy czas na wznowienie komunikacji informując równocześnie, że po jego upływie licytacja będzie kontynuowana bez udziału uczestnika jeśli komunikacja nie zostanie wznowiona w wyznaczonym czasie.
 5. Po ponownym uzyskaniu połączenia należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.
 6. Jeśli nastąpiło przerwanie komunikacji za pomocą środków technicznych po stronie organizatora przetargu – Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłasza przerwę informując o tym każdego z uczestników przetargu telefonicznie albo e-mailowo na wskazany przez uczestnika kontakt. O długości przerwy decyduje rodzaj usterki technicznej. W przypadku jeśli komunikacja może zostać wznowiona w przewidywalnie bliskim okresie Przewodniczący Komisji powinien poinformować uczestników o konieczności utrzymania bieżącego kontaktu. W przypadku jeśli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw – Przewodniczący Komisji informuje o przewidywanym czasie i terminie wznowienia przetargu każdego z uczestników przetargu, w takim przypadku informacja o wznowieniu przetargu powinna zostać przesłana z wcześniej podanym uczestnikom przetargu – z wyprzedzeniem czasowym. Po ponownym nawiązaniu łączności należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołtysów wsi, Urzędu Gminy,  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi, KOWR.

Zapłata za nabywane  nieruchomości musi być dokonana jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Koszty aktu notarialnego ponosi strona nabywająca.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w KOWR  w Łodzi ul. Północna 27/29 telefon: 0-42-636-53-26,            0-42-636-12-39, 662-187-533 oraz na stronie podmiotowej BIP KOWR. Działki obejrzeć można na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl.  Osoba prowadząca Jarosław Tosik.

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych uczestników przetargów ustnych (licytacyjnych) na dzierżawę/sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym przetargów przeprowadzanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, w związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych (w tym wizerunku) uprzejmie informujemy, że:

 • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych,czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu oraz utrwalonych w trakcie przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR lub Administrator) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3)       Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy/sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją zadań KOWR określonych w ustawie z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2020 r. poz 396 z późn. zm.) i aktach wykonawczych do niej wydanych i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży.

Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowy zawarte w kwestionariuszu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, będą przetwarzane przez Administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz w celach związanych z nawiązaniem z Panią/Panem kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz w celu kontaktu w sprawach związanych z ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparciu o przesłanki legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży.

 • Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3), dla których zostały one pozyskane przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.

Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie przez Administratora wyłącznie w czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania przetargu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i nie będzie utrwalany przez Administratora.

 • Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)        Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez oferentów danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2020 r. poz 396) i aktów wykonawczych do niej wydanych.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do udziału w przetargu przeprowadzanego w tej formie.

 

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 • Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z użyciem środków komunikacji elektronicznej wizerunek uczestników przetargu może być przetwarzany w czasie rzeczywistym w państwach trzecich w związku z tym, że serwery podmiotu udostępniającego aplikację Zoom zlokalizowane są w państwach trzecich.

W pozostałym zakresie KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 

W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadzanego z użyciem środków komunikacji elektronicznej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetargu i członków komisji przetargowej, każda z osób utrwalających i rozpowszechniających wizerunek tych osób ponosić będzie odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych osób bez ich zezwolenia.

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/302895

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.60 ha
Województwo: łódzkie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-17

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6583 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 56,37 ha

Powiat: brzeziński

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6576 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,03 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6574 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,51 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6573 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,33 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6549 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,46 ha

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 4 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6490 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,88 ha

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu