Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-08
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 7.29 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5198 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 7,29 ha

Powiat:trzebnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 7,29 ha/ użytek N/ mpz budowa farmy/czynsz wywoławczy 96800,oo PLN / rocznie/ wadium 4900,oo PLN do 03.03.2022/ termin przetargu 08.03.2022 godz. 10:00

 

Wójt Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie wsi Mienice

 1. Przedmiot dzierżawy:

Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:

 • 94 0 pow. 4,12 ha, obręb Mienice, oznaczona symbolem R i Ł, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WRIW/00018853/3;
 • 96/1, część działki o pow. 2,9519 ha, obręb Mienice, oznaczona symbolem R i Ł, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WRIW/00017695/O;
 • 230 0 pow. 0,22 ha, obręb Mienice, oznaczona symbolem R, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WRIW/00025471/3; 2. Opis nieruchomości:

Działki położone w południowej części miejscowości Mienice, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych, leśnych i terenów urządzeń odprowadzania i utylizacji odpadów i śmieci.

Działki nie są uzbrojone. Sieć wodociągowa i energetyczna w drodze.

Dojazd do działek odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej, ul. Leśna (działka nr 232).

Dojazd do części działki nr 96/1, obręb Mienice odbywa się przez teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszczący się na nie wydzierżawionej części dz. 96/1 (teren oznaczony symbolem 3AG), w godzinach pracy Punktu tj. poniedziałek — piątek w godz. 10.00 — 18.00, sobota w godz. 9.00 — 15.00.

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego MPZP MIENICE AG:
  • działka nr 94, obręb Mienice, oznaczona jest w części symbolem: IAG, 2AG stanowiącym tereny aktywności gospodarczej (pow. 2,34 ha) a w części symbolem IR, 2R, 3R stanowiącym tereny rolnicze (pow. 1,78 ha),
  • działka nr 96/1, obręb Mienice, oznaczona jest w części symbolem: 2AG stanowiącym tereny aktywności gospodarczej (pow. 2,2136 ha) a w części symbolem 3R stanowiącym tereny rolnicze (pow. 0,7383 ha),
  • działka nr 230, obręb Mienice, oznaczona jest w części symbolem: IAG, 2AG stanowiącym tereny aktywności gospodarczej (pow. 0,17 ha) a w części symbolem IR, 2R stanowiącym tereny rolnicze (pow. 0,05 ha),

Działki położone są w strefie możliwej lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z produkcją energii o mocy przekraczającej 100 kW, pozyskiwanej z energii słonecznej wraz ze strefą ochronną, w granicach strefy ochrony zabytków archeologicznych. Nie są objęte specjalną Strefą Rewitalizacji.

Na terenie działek nr 94/1 i 96 znajdują się ciągi ekologiczne wzdłuż cieku wodnego.

 1. Sposób zagospodarowania dziatek — pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.
 2. Termin zagospodarowania przedmiotu dzierżawy — budowa farmy fotowoltaicznej w terminie 2 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy.
 3. Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego:

96.800,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset).

Do kwoty osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług — VAT, w stawce

23%.

 1. Wadium:

4900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100)

 1. Termin wniesienia wadium:

03 marca 2022 r.

 1. Termin i miejsce przetargu:

08 marca 2022 r., godz. 10.00, siedziba Urzędu Gminy Wisznia Mała, pokój nr 12.

omość nie jest objęta żadnymi zobowiązaniami ani obciążeniami. przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:
  • dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,
  • upoważnienie do reprezentowania osoby ubiegającej się o zawarcie umowy dzierżawy chyba, że podmiot ubiegający się o zawarcie umowy dzierżawy bierze udział w przetargu osobiście,
  • oryginał dowodu wpłaty wadium.
 2. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej na konto Gminy Wisznia Mała nr:

55 9591 0004 2001 0020 0514 0890.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania wadium na koncie Gminy Wisznia Mała.

 1. Wadium, wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zostanie zaliczone na poczet opłat z tytułu dzierżawy.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. O terminie zawarcia umowy zwycięzca przetargu zawiadamiany jest na piśmie.
 5. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.
 6. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:
  • odwołania przetargu,
  • unieważnienia przetargu,
  • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 7. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.
 8. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 29 lat.
 9. Z projektem umowy dzierżawy można zapoznać się w sposób, o którym mowa w pkt 26.
 10. Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z akceptacją umowy dzierżawy.
 11. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany każdego roku (począwszy od roku 2022) w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, za rok poprzedni, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu ogłoszenia przez Prezesa GUS średniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług. Waloryzacja nie dokonuje się, jeżeli wskaźnik waloryzacji będzie miał wartość ujemną.

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie przelewem, do dnia 31 marca każdego roku, na konto Gminy Wisznia Mała. Wyjątkiem będzie rok zawarcia i ustania niniejszej umowy, w którym kwota czynszu dzierżawnego będzie wyliczona wprost proporcjonalnie do okresu dzierżawy w danym roku.

Dzierżawca zobowiązany jest opłacać odrębnie podatek od nieruchomości.

 1. W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na dzierżawcę oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających przez nieruchomość sieciach infrastruktury technicznej, zapoznał się z projektem umowy dzierżawy oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.
 2. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała lub telefonicznie pod nr (71) 308 48 53 oraz na stro łe internetowej http://www.bip.wiszniamala.pl WÓJT INY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 rr.O( gałkě%k’zLporządzenie o ochronie danych zwane RODO) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA ISZ A MAŁA, z siedzibą w Wiszni Małej, ul. Wrocławska 9, e-mail: ug@wiszniamala.pl. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, przesyłając e-mail na adres iod@wiszniamala.pl lub na adres administratora e-mail: ug@wiszniamala.pl. Informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.wiszniamala.pl/m,1018,rodo-ochrona-danych-osobowych.html

 

 

 

https://bip.wiszniamala.pl/a,22034,fotowoltaika-mienice-ii-przetarg-dzierzawa.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.29 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: trzebnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6596 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,98 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6593 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 28 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6591 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,00 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 21 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6587 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,86 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-28

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 10:30

# 6580 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 30,69 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6575 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 57,08 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu