Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-28
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 3.65 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5193 sprzedaż gruntu rolno-leśnego pow. 3,65 ha

Powiat:włodawski
Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolno-leśnego/ pow. 3,65 ha/ użytek LsV,PsV,N/cena wywoławcza 94076,oo PLN/wadium 9500,oo PLN do 25.02.2022/ termin przetargu 28.02.2022 godz. 10:00

Wola Uhruska, dnia 14.01.2022 r.

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Wola Uhruska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Mszanna Kolonia.

Przetarg na sprzedaż odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Woli Uhruskiej dnia 28 lutego 2022 r. o godzinie 10.00

Oznaczenie nieruchomości wywoławcza Termin wpłaty wadium
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Obręb Mszanna

Kolonia, działki nr:

95/1, 95/2 i 95/3,

LIJIW/

00024943/6

3,65 ha Nieruchomość rolno – leśna, z dostępem do drogi publicznej – drogi gminnej 1043941- relacji Wola

Uhruska – Macoszyn Duży.

Użytki na działkach wg ewidencji:

działka 95/1 :

pastwiska trwałe PsV 0,01 ha, lasy i grunty leśne LsV

1.12 ha, nieużytki N 0,10 ha; działka 95/2: lasy i grunty leśne LsV 0.08 ha• działka 95/3:

grunty orne RVI 0,08 ha łąki trwałe ŁV 0.09 ha, łąki trwałe LVI 0.41 ha, rowy W-PsV 0.08 ha pastwiska trwałe PsV 1.38 ha, pastwiska trwałe PsVl 0,05 ha, nieużytki N 0.25 ha

Działka nr 95/3 jest częściowo podmokła. Nieruchomość nieuzbrojona.

Brak mpzp.

Teren działki nie jest objęty ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Wg studium uikzp działka położona w: ok. 0,75 ha – tereny mieszkaniowo-usługowe

(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, letniskowa, usługi), symbol M; ok, 0,24 ha – tereny strefy przyrodniczej ze wskazanymi rejonami zbiorników wodnych, symbol Z/W; pozostała część działki – tereny strefy przyrodniczej bez prawa zabudowy (tereny rolnicze, użytki zielone, zalesienia), symbol Z

94 076,OO zł 9 500,00 zł 25.02.2022 r,

Strona 1 z 2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości określonej w ogłoszeniu w terminie do 25 lutego 2022 r. na konto Gminy Wola Uhruska Nr: 03 8195 0009 2005 0090 0736 0011 Bank Spółdzielczy Leśniowice Oddział Wola Uhruska (UWAGA! Wadium powinno w powyższym terminie znajdować się na koncie Gminy). W tytule przelewu należy określić nieruchomość, na sprzedaż której wadium jest wpłacane oraz określić podmiot, który przystąpi do przetargu i na rzecz którego nastąpi zbycie nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

przedłożenie w dniu przetargu:

dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu; pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków; pełnomocnictwa notarialnego, lub notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku uczestnictwa w przetargu przez pełnomocnika aktualnego dokumenty (np. KRS) z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu;

umowy między osobami (współwłaścicielami) określającej wysokość udziału każdej z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia (dotyczy przystąpienia do przetargu więcej niż jednej osoby jako pojedynczego oferenta).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu.

Wadium nie ulega zwrotowi w przypadku gdy nabywca nieruchomości uchyli się od podpisania aktu notarialnego.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości łącznie z podaniem przyczyn odwołania przetarau.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości zgodnie z aft. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poza 1899 ze. zm.) upłynął z dniem 10.01.2022 r.

https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=143&p1=szczegoly&p2=1714434

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.65 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: włodawski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-13

Dodano: 30 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 6018 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,50 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-12-16

Dodano: 25 listopada, 2022

O godzinie: 13:00

# 6014 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,79 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 19 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5829 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,02 ha

Powiat: łęczyński

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 14 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5820 dzierżawa gruntu rolnego pow. 7,42 ha

Powiat: zamojski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-07-26

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5777 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,95 ha

Powiat: Tomaszów Lubelski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-06-22

Dodano: 6 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5748 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,78 ha

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu