Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-09
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 4.80 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5188 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,80 ha

Powiat:oławski
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 4,80 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy 2604,oo PLN/rocznie/ wadium 840,oo PLN do 05.02.2022/termin przetargu 09.02.2022 godz. 12:00

Sekcja Zamiejscowa we Wrocławiu
WRO.WKUZ.WR.4243.48.2022.AZ.1 Wrocław, 14.01.2022 r.
54-610 – Wrocław, Ulica – Mińska 60, 71 35 63 919, www.kowr.gov.pl
termin publikacji od 24.01.2022 r. do 09.02.2022 r.
Ogłoszenie numer WRO-D-0031/2022/AŻ
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 roku poz. 1154), ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku Przepisy
wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 roku poz. 624 z
późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 roku, poz. 2243 z późniejszymi zmianami), ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 roku, poz.
1655 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:
I PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ
Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie
od 22.12.2021 roku do 07.01.2022 roku, w sposób zwyczajowo przyjęty, w Urzędzie Miasta Oława,
Oddziale Terenowym KOWR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej KOWR OT we Wrocławiu,
na
stronie internetowej www.kowr.gov.pl oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
KOWR (BIP).
Przedmiotem dzierżawy jest
I. Nieruchomość nierolna, niezabudowana,
położona w:
obrębie Oława, gmina M. Oława, powiat oławski, woj. dolnośląskie dz. 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 am-108
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 4,8099 ha (użytki rolne 4,8099 ha) z czego:
· Grunty orne o pow. 4,8099 ha, w klasach: RIIIb – 0,3837 ha; RIVa – 2,5936 ha; RIVb – 1,7782 ha;
RV – 0,0544 ha;
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Nieruchomość położona jest w I okręgu podatkowym.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 4,8126.
Dla działek 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 am-108 prowadzona jest Księga Wieczysta
nr WR1O/00048712/6, przez Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Zagospodarowanie przestrzenne:
Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z MPZP:
Działki 1/6 i 1/8 położone są na obszarze oznaczonym jako – 4.P/U; 6.P/U – tereny produkcyjno –
usługowe
Działki 1/10 i 1/12 położone są na obszarze oznaczonym jako – 1.KD-G – tereny ulic głównych
Dla nieruchomości nie przewiduje się zmiany przeznaczenia terenu. Dla ww działek nie przewiduje się
sporządzenia mpzp. Nieruchomość nie jest położona na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji
dla Miasta Oława na lata 2016-2023. W obowiązującym Studium na ww działkach nie przewiduje się
możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych. Na przedmiotowym obszarze oraz w jego pobliżu planuje
się lokalizację inwestycji drogowych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. Do dnia
sporządzenia ogłoszenia Urząd Miasta Oława ani wykonawca inwestycji nie zwrócili się z
wnioskiem o pozwolenie na udostępnienie działek wymienionych w niniejszym wykazie. W razie
wydania takowego pozwolenia działki te zostaną wyłączone z umowy dzierżawy. Na przedmiotowe
działki nie były wydawane decyzje o warunkach zabudowy.
Stan nieruchomości:
Działki nr 1/8 i 1/10 posiadają geodezyjny dostęp do drogi – działki nr 1/11, obecnie nieurządzonej w
terenie. Dojazd do działek 1/6 i 1/12 odbywa się bezpośrednio z ulicy J. Kilińskiego. Na południowo –
zachodniej części działki nr 1/8, na pow. około 0,20 ha zostały przeprowadzone prace agrotechniczne po
uprawie kukurydzy. Pas w południowej części dz. 1/8 oraz południowo – wschodnia część działki nr 1/10 nie
jest użytkowana, porośnięta trawą i chwastami. Pozostałe powierzchnie dz. 1/8, 1/6, 1/12 zostały zaorane.
W południowo – zachodniej części dz. 1/8 występują zadrzewienia.
UWAGA! Bez zgody KOWR zabroniona jest wycinka drzewostanu!
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat, z zachowaniem okresów
agrotechnicznych, nie dłużej niż 4 lata. Z możliwością przedłużenia.
Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 28 dt pszenicy.
Minimalne postąpienie: 1,00 dt pszenicy
Wadium: 2610,00 zł
II. Nieruchomość rolna, niezabudowana, położoną w:
obrębie Oława, gmina M. Oława, powiat oławski, woj. dolnośląskie dz. 87/7 am-5
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,9444 ha (użytki rolne 0,9444 ha) z czego:
· Grunty orne o pow. 0,9444 ha, w klasach: RIIIa – 0,7505 ha; RIIIb – 0,1939 ha;
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Nieruchomość położona jest w I okręgu podatkowym.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 1,5001.
Dla działki 87/7 am-5 prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1O/00048712/6, przez Sąd
Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Zagospodarowanie przestrzenne:
Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z MPZP:
Działka 87/7 położona jest na obszarze oznaczonym jako – 9.R – tereny rolnicze, także na Obszarze
Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” (kod PLB020002)
Dla nieruchomości nie przewiduje się zmiany przeznaczenia terenu. Dla ww działek nie przewiduje się
sporządzenia mpzp. Nieruchomość nie jest położona na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji
dla Miasta Oława na lata 2016-2023. W obowiązującym Studium na ww działkach nie przewiduje się
możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych. Przez przedmiotową działkę przebiega jeden z
wariantów projektowanej napowietrznej linii energetycznej 110 kv. Na przedmiotowe działki nie były
wydawane decyzje o warunkach zabudowy.
Stan nieruchomości:
Dojazd do działki 87/7 prowadzi od północy i południa, zjazd około 400 m z ulicy Siedleckiej. Południowa
część dz. Nr 87/7 stanowi orkę po zbiorach, północna część jest nieużytkowana, porośnięta trawą i
chwastami. W północno – zachodnim narożniku znajduje się słup, a wzdłuż zachodniej granicy przechodzi
napowietrzna linia.
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat, z zachowaniem okresów
agrotechnicznych, nie dłużej niż 4 lata. Z możliwością przedłużenia.
Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 9 dt pszenicy.
Minimalne postąpienie: 1,00 dt pszenicy
Wadium: 840,00 złPrzetarg odbędzie się w dniu 09.02.2022 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, o godz. 12:00.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 24.01.2022 r., do 25.01.2022 r.,w dni robocze
w godzinach od 9
00 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem SZ we Wrocławiu tel. (71) 35-63-
919, lub 797 604 676.
KOWR informuje, że:
– zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR/ANR
nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których
uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo
wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuściły.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Wpłacenie wadium, na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocław
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław nr 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Krajowego Ośrodka do dnia 05.02.2022 r.
z dokładnym określeniem w tytule wpłaty obrębu oraz numeru geodezyjnego nieruchomości.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy
złożyć pisemne oświadczenia:
1) pisemne oświadczenie o braku posiadania zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności nieposiadaniu zaległości
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2) pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki opisane w art. 29 ust. bc pkt 2) uniemożliwiające
udział w przetargu (nie mogą brać udziału podmioty, które władają lub nie władały nieruchomościami
Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (wcześniej
Agencji Nieruchomości Rolnych) nieruchomości tych nie opuściły),
3) Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich
bez zastrzeżeń,
4) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie oraz
o przyjęciu do wiadomości, że nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji
gruntów, w związku z czym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie bierze odpowiedzialności
za ewentualne różnice w zakresie rodzajów użytków lub powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli
po dokonaniu sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w ewidencji gruntów
wraz z oświadczeniem o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego tytułu,
5) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez zastrzeżeń.
6) Oświadczenie dotyczące zwrotu wadium.
Pozostałe warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, które zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu,
jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej
w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. osoby fizyczne – okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. osoby reprezentujące osobę prawną jako organ reprezentacji – dokument potwierdzający tożsamość,
aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu i na rzecz danej
osoby prawnej;
4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie
poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość orazü w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób,
które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
ü w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu Komisji
przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny
nabycia majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią
przynależności nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego
mienia – zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń
płatności rat czynszu dzierżawnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na wskazane konto).
Wadium nie podlega zwrotowi:
1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość
czynszu;
2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy.
3. gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu,
4. do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania, o którym mowa w art. 29 ust. 6-14 ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, lub do czasu wydania rozstrzygnięcia
przez dyrektora oddziału terenowego KOWR albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego
KOWR.
Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności brak stawiennictwa uczestnika, który przetarg
wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy dzierżawy
lub zaniechanie złożenia w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu
dzierżawnego.
Krajowy Ośrodek informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany
do złożenia zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych
przez Krajowy Ośrodek zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Wobec powyższego
Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jest przedłożyć dokumenty
potwierdzające wiarygodność finansową (np. opinię banku prowadzącego rachunek, zaświadczenia z urzędu
skarbowego, ZUS lub KRUS, urzędu gminy o niezaleganiu z płatnościami) i ustalić zabezpieczenie płatności
czynszu dzierżawnego, co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Niedotrzymanie tego warunku
w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, może zostać uznane jako odstąpienie od zawarcia
umowy dzierżawy i będzie skutkowało przepadkiem wadium.
Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu
dzierżawnego do wyboru i ustalenia: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in
blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; przelew
wierzytelności; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem
do dysponowania środkami na tym rachunku; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym;
przystąpienie do długu; zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych; cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej; kaucja; natomiast zabezpieczeniem należności z tytułu bezumownego władania
nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest weksel in blanco wraz
z deklaracją wekslową.
W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności
finansowej kandydata na dzierżawcę, KOWR może zażądać dodatkowych zabezpieczeń albo przedłożenia
innych wiarygodnych zabezpieczeń.
Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne. Strona 5 z 6
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U.2017 r. poz. 682
ze zmianami) do dokonania czynności prawnej prowadzącej m.in. do zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości rolnej potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność
umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy
od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Dlatego też małżonek kandydata na dzierżawcę zostanie
wezwany, do złożenie pod umową dzierżawy oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy
i wyrażeniu zgodę na zawarcie jej przez małżonka. W przypadku odmowy złożenia tego oświadczenia KOWR
uzna, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium
nie podlega zwrotowi.
Umowa dzierżawy nie może zostać zawarta:
– do czasu wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa powyżej, przez dyrektora oddziału terenowego KOWR
lub
– do czasu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka lub
– do czasu upływu terminu na wniesienie zastrzeżeń.
Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy
dzierżawy.
Uczestnik przetargu może wnieść do dyrektora oddziału terenowego KOWR pisemne zastrzeżenia
na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.
Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej
w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie
Informacji Publicznej KOWR. Na podjęte przez dyrektora oddziału terenowego KOWR rozstrzygnięcie,
uprawnionym osobom służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka,
w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.
Uważa się że rozstrzygnięcie, o którym mowa powyżej, zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia,
z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
UWAGA: zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący
możliwości wypowiedzenia przez KOWR umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków
rolnych będących przedmiotem dzierżawy.
UWAGA: Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Krajowy Ośrodek może dokonać na koszt
dzierżawcy.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:
§ odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do momentu jego
rozpoczęcia,
§ w razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu dokonane zostały
w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na
wynik przetargu, Dyrektor Oddziału Terenowego lub Dyrektor Generalny KOWR zarządza
powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg.
Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 24.01.2022 roku
do 09.02.2022 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta Oława, Oddziale Terenowym
KOWR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej KOWR OT we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej
na stronie internetowej www.kowr.gov.pl oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
KOWR (BIP).
Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku,
poz.1182) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie informuje osoby zainteresowane udziałem w przetargu,
że:
1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jego danych
osobowych zawartych we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych
dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy) jest Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z informacjami o przedmiocie dzierżawy, warunkami przetargu, a także z postanowieniami
projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można
się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR
we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, tel. 71-35-63-919 , 797-604-676.
Sprawę prowadzi: Antoni Żygadło, tel.: 797 604 676, e-mail: antoni.zygadlo@kowr.gov.pl

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/305646

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.80 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: oławski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu