Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-21
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 1.08 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5187 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,08 ha

Powiat:oławski
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,08 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 1086,oo PLN/rocznie/ wadium 218,oo PLN do 16.02.2022/termin przetargu 21.02.2022 godz. 12:00

Ogłoszenie przetargu

Wójt Gminy Domaniów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Domaniów na okres do 3 lat

Położenie, nr KW Nr dziatki Pow. działki w ha Pow. dz. do dzierżawy w ha  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza d czynszu w Wadium w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Gmina Domaniów, obręb Wierzbno; KW: WRIO/00024127/4 265 RII, Wiła 1, 0861 ha 1,0861 ha Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (symbol 4RM) Tereny dróg wewnętrznych (symbol 2KDW) MPZP: Uchwała nr XL/265/18 z dnia 2018-03-28 Rady Gminy Domaniów dot.: wsi Wierzbno w gminie Domaniów oraz Uchwała nr XXV/147/16 z dnia 2016-12-28 dot.: wsi Wierzbno w gminie Domaniów 1086,10zł 217,22 zł

  1. Pierwszy przetarg nieograniczony odbędzie się dnia 21.02.2022 r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Domaniów. 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest terminowe wniesienie wadium w wysokości podanej w ww. tabeli. Wadium na konkretną działkę/nieruchomość należy wpłacić najpóźniej do dnia 16.02.2022 r. na konto Gminy Domaniów; Bank Spóldzielczy Domaniów nr 35 9585 0007 0030 0300 0550 0030. W tytule przelewu należy wpisać: „Przetarg na dzierżawę dziatki nr.. ..w „. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na wskazane konto). Wadium nie podlega zwrotowi: – jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu;

– uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy. – gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu następujące dokumenty: • dowód wniesienia wadium, • dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych, • aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa (pełnomocnictwa wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Gminy w przypadku pełnomocnictwa osoby fizycznej), dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – a w przypadku osób prawnych oraz innych osób nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi, • pisemne oświadczenie złożone osobiście przez osoby przystępujące do przetargu, że: a) zapoznały się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości objętej przetargiem i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń i uwag, b) zapoznały się z regulaminem oraz warunkami przetargu akceptują je w całości bez zastrzeżeń. 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 4. Kwota osiągnięta w przetargu będzie stanowiła wysokość czynszu dzierżawnego a termin uiszczenia wpłaty zostanie określony w umowie dzierżawy. 5. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Domaniów za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu. 6. Dzierżawa działki odbędzie się w takim stanie w jakim znajduje się w dniu przetargu. 7. Wójt Gminy Domaniów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn , o czym poinformuje zainteresowanych poprzez publikację informacji na stronie internetowej Gminy Domaniów hups://gminadomaniow.p1/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaniów https://bip.gminadomaniow.p1/ . 8. Klauzula informacyjna RODO. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Domaniów z siedzibą w Domaniowie, 55-216 Domaniów 56, REGON 931934851, NIP 912-17-16-512, reprezentowany przez Wójta Gminy. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.lege.olawa@gmail.com, faks: (71) 303 32 72. 3. Do zakresu działania Urzędu Gminy Domaniów należy wykonywanie zadań publicznych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz nadrzędnych organów samorządowych oraz organów administracji rządowej. 4. Urząd Gminy Domaniów gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminy Domaniów, a w szczególności z Ustawy o samorządzie gminnym. 5. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy Domaniów oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane. 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej — m.in. ZUS, PFRON, GOPS/MOPS) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora. 8. Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Domaniów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 2. żądania ich sprostowania, 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 5. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Urząd Gminy Domaniów z siedzibą w Domaniowie, 55-216 Domaniów 56. 6. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Domaniów. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 8. W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe u Administratora Danych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. 9. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie.

Z informacjami o nieruchomości, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, można się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Domaniów w pokoju nr 2a, tel. 71 301 73 72 w godz. 8.00 — 14.00; e-mailem: sekretariateminadomaniow.pl

 

https://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/3659/wiadomosc/609681/zarzadzenie_nr_3452022_wojta_gminy_domaniow_z_dnia_17__stycznia_

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.08 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: oławski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6596 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,98 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6593 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 28 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6591 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,00 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 21 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6587 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,86 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-28

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 10:30

# 6580 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 30,69 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6575 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 57,08 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu