Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-04
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.64 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5186 sprzedaż gruntu rolnego pow. 2,64 ha

Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 2,64 ha/ użytek N/cena wywoławcza 55000,oo PLN/wadium 5500,oo PLN do 31.01.2022/ termin przetargu 04.02.2022 godz. 10:00

Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
Filia W Zielonej Górze
65-770 Zielona Góra, ul. Kręta 5, Tel. 68 329 33 73, strona www.kowr.gov.pl

Wywieszono w miejscach zwyczajowo przyjętych
w dniach od 19.01.2022 r. do 04.02.2022 r.

GOZ.ZG.WKUZ.GZ.4240.14.2022.EK.2
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
działając na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 27 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2243 ze zm.) oraz ustawy z dnia
14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 869 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 540 ze zm.) podaje
do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości.
Nieruchomość pochodzi z przejętego Państwowego Funduszu Ziemi gminy Sulechów.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zgodna z wykazem opublikowanym dnia 07.06.2021 r. w siedzibach:
Urzędu Gminy w Sulechowie, Lubuskiej Izbie Rolniczej oraz siedzibie Filii Oddziału Terenowego KOWR
w Zielonej Górze i Sekcji Zamiejscowej w Sławie a także portalu www.bip.kowr.gov.pl.
NIERUCHOMOŚĆ rolna, niezabudowana położona – województwo lubuskie, powiat zielonogórski, gmina
Sulechów, obręb Pomorsko oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 473/6 o powierzchni ogólnej
2,6400 ha.
Opis nieruchomości: Działka położona w południowo – wschodniej części miejscowości w sąsiedztwie użytków
rolnych i obszarów leśnych. Kształt działki foremny – wydłużony wielobok. Od strony południowej najdłuższym
bokiem graniczy z wałem przeciwpowodziowym rzeki Odry – Pomorsko-Bródki. W związku z powyższym
Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do przestrzegania ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj.
2020, poz. 310 z późn. zm). Działka znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w zasięgu
zalewu Q1%. Działka nieużytkowana, porośnięta samosiejkami drzew – przewaga olch. Teren działki mocno
podmokły – ze stojącą miejscami wodą, o wysokim poziomie wód gruntowych. Na działce znajduje się rów
melioracyjny o symbolu R-19. Miejscowo na terenie działki znajdują się niewielkie wysypiska śmieci – gruz,
butelki, plastiki. Dojazd z drogi polnej.
Zgodę na sprzedaż nieruchomości wydał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego Gmina posiada obowiązujący Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym działka oznaczona jest symbolem R – teren rolniczy.
Zgodnie z rysunkiem planu jest to teren narażony na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wałów.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie VII Zamiejscowym
Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sulechowie o numerze ZG2S/00028994/2. Działy III i IV wymienionej księgi
wieczystej wolne są od jakichkolwiek wpisów.
W skład nieruchomości wchodzą:

1. Grunty o ogólnej powierzchni
w tym:
– 2,6400 ha,

– nieużytki: 2,6400 ha, (w tym kl: N – 2,6400 ha)
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 55 000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych)
Wadium wynosi: 5 500,00 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 złotych)
Minimalne postąpienie: 550,00 zł
(słownie: pięćset pięćdziesiąt 00/100 złotych) 65-770 Zielona Góra, ul. Kręta 5, Tel. 68 506 52 52, strona www.kowr.gov.pl
Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)
transakcja zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.
Do ceny wywoławczej nieruchomości zostały doliczone koszty jej przygotowania do sprzedaży.
Uwaga
Zgodnie z art. 29 ust. 4 w/w ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Krajowemu
Ośrodkowi przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od
dnia nabycia od Krajowego Ośrodka.
Nieruchomości sprzedawane są zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji
gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Zielonogórskiego. W związku z powyższym
Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi
roszczeniami wobec Krajowego Ośrodka z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju
użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez
geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie
punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
Oględzin przedmiotowej nieruchomości dokonać można w terminie poprzedzającym przetarg.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 lutego 2022 r. o godzinie 10.00
w siedzibie OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filii w Zielonej Górze
ul. Kręta 5, Zielona Góra, sala nr 16.
W przypadku zagrożenia epidemicznego, wystąpienia stanu epidemii lub wystąpienia innych zagrożeń, które
skutkują ograniczeniami, m.in. ograniczenie zgromadzeń publicznych – organizator przetargu zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Udział w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczny z wyrażeniem
przez uczestnika przetargu zgody na rozpowszechnianie wizerunku przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa.
Organizator przetargu dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu darmowej aplikacji Zoom.
Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom
umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
znajdują się pod adresem:
http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne
W przypadku podjęcia przez organizatora przetargu decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej informacja o tym fakcie zostanie na 3 dni przed
przetargiem umieszczona na stronie internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji
ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana pocztą elektroniczną do uczestników przetargu, którzy
złożyli wymagane dokumenty (wymienione w dalszej części ogłoszenia) i wpłacili wadium.
Do dnia poprzedzającego przetarg można zapoznać się z postanowieniami umowy sprzedaży, które nie
podlegają ustaleniu w trybie przetargowym – wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail) po uprzednim zgłoszeniu
takiej woli pocztą elektroniczną na adres: edyta.karpinska@kowr.gov.pl, lub telefonicznie pod nr
68 506 52 52.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w określonej wyżej wysokości, z wyprzedzeniem
tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie organizatora przetargu najpóźniej na 4 dni przed
przetargiem tj. do dnia 31 stycznia 2022 r. przelewem bankowym na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gorzowie Wlkp. Nr: 09 1130 1222 0030
2043 0820 0003. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej najpóźniej
w dniu przetargu z wyjątkiem przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto
wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego
małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych
z przetargiem.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia najpóźniej na 7 dni przed przetargiem (pocztą
tradycyjną, kurierem, do skrzynki wystawionej przed siedzibą Filii KOWR w Zielonej Górze lub w sekretariacie
pok. nr 1), nie później niż do dnia 27.01.2022 r. do godz. 15.00. w zamkniętej kopercie z napisem „Dokumentyna przetarg na sprzedaż działki nr: 473/6, obręb Pomorsko, gm. Sulechów, zaplanowany na dzień 4 lutego 2022 r.”
następujących dokumentów:
1. Oświadczenie – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zobowiązane są do
złożenia oświadczenia, że osoby będące wspólnikami bądź członkami organów tego podmiotu nie
władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego, a jeśli władały to, że na
wezwanie Krajowego Ośrodka opuściły te nieruchomości
3. Osoby prawne krajowe i zagraniczne zobowiązane są do przedłożenia oryginałów
lub poświadczonych za zgodność z oryginałem:
umowy spółki wraz ze wszystkimi zmianami,
aktualnego odpisu z krajowego rejestru sądowego,
aktualnej listy wspólników,
(termin ważności tych dokumentów upływa po trzech miesiącach od daty ich wydania).
uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
4. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są do przedłożenia
właściwych dla danej jednostki dokumentów rejestrowych, dokumentów pełnomocników lub właścicieli ją
tworzących.
5. pełnomocnictwo, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu lub
jednego z małżonków, gdy w małżeństwie obowiązuje wspólność ustawowa (wymagane jest wówczas
pełnomocnictwo udzielone przez małżonka nie uczestniczącego w przetargu).
6. kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym
do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału
w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego
ogłoszenia
7. oświadczenie oferenta, o postępowaniu w przypadku przerwania komunikacji elektronicznej – stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą(-y) brać udział w przetargu w wyżej
wskazanym terminie wymaganych dokumentów (w tym danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika
przetargu) lub dostarczenia dokumentów niekompletnych bądź nieczytelnych organizator przetargu nie
dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu
do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp. Filii w Zielonej Górze.
W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) 3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną udostępnione hasło i link –
uprawniające do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
(adres poczty elektronicznej udostępniany jest przez uczestników w kwestionariuszu).
Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do
udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link)
pozwalają na jego identyfikację, a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają
uczestnika przetargu, któremu zostały one przekazane.
2) Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie
dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego
i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.
3) Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu
przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom
przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość
(gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia
pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość) z wyjątkiem
przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 roku , poz. 2278).
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1359)
do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania
wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia,
odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w
przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego
z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.
Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zgodnie z treścią § 9 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedażynieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny
sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z dnia 18
maja 2012 r., poz. 540 ze zm.) zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie
wygrały zgodnie z § 9 ust. 3 w/w rozporządzenia wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu
od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu na wskazany rachunek bankowy.
Zgodnie z § 9 ust. 5 wymienionego wyżej rozporządzenia osoba, która nie uczestniczyła
w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo wniesienia wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych
przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.
Zgodnie z art. 29 pkt. 3bc cytowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka
nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą
osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego
Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły.
UWAGA!
W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty
w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia
8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 2097) o ile spełnią wymienione wyżej warunki
i zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa przetargu.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego
prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania
wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie do 31.01.2022 r. złożą
w OT KOWR w Zielonej Górze na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:
– pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
– oryginał decyzji właściwego wojewody lub zaświadczenia potwierdzających prawo do rekompensaty
w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku
spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach – także postanowienie sądu o
stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów
określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz.
2097).
Krajowy Ośrodek nie będzie mógł zrealizować prawa do rekompensaty osobie, która zgodnie z treścią decyzji
lub też z adnotacją zamieszczoną na decyzji lub zaświadczeniu wybrała jako formę rekompensaty świadczenie
pieniężne.
Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona
do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym
ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
– wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Krajowego Ośrodka do czasu zawarcia umowy sprzedaży
lub uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia
się od zawarcia umowy sprzedaży,
– nie wygrał przetargu – zostaje zwrócona niezwłocznie. po zamknięciu przetargu
– nie
Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu
przetargu.
UWAGA!
Zgodnie z treścią z art. 29 ust. 3g cytowanej na wstępie ustawy:
WADIUM NIE PODLEGA ZWROTOWI W PRZYPADKU, GDY:
1. Żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
2. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy;
3. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta. 65-770 Zielona Góra, ul. Kręta 5, Tel. 68 506 52 52, strona www.kowr.gov.pl
Stosownie do art. 28a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, sprzedaż
nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia
użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz nabytych kiedykolwiek z Zasobu
przez nabywcę nie przekroczy 300 ha. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem
współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi
we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną
powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności, do powierzchni tej wlicza się
również powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie
nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w powyższym zakresie. Złożone
oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
W przypadku, gdy w dniu w którym ma zostać zawarta umowa sprzedaży, grunty wchodzące w skład
gospodarstwa rolnego, stanowiące własność Nabywcy wraz z gruntami będącymi przedmiotem sprzedaży,
przekroczą powierzchnię 300 ha użytków rolnych zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie uczestnika przetargu a wadium wpłacone w związku z uczestnictwem w przetargu nie podlega
zwrotowi.
Nabywca nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej
nieruchomości. Złożone oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Wyklucza się płatność należności jakimikolwiek wierzytelnościami.
KOWR może rozłożyć spłatę należności na roczne lub półroczne raty, na okres nie dłuższy,
niż 15 lat (licząc od pierwszej wpłaty), jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca
nieruchomości wpłacił, co najmniej 10% jej ceny i przedłożył zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej
na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności, a ponadto spełnia łącznie następujące
warunki:
1) w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz nieruchomości
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane
z prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami –
zobowiąże się do utrzymywania nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej
gospodarki w celu wykonania na niej działalności rolniczej;
2) nie posiada zaległych zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka;
3) W przypadku możliwości uzyskania pomocy publicznej poprzez rozłożenie ceny sprzedaży na raty
– kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do złożenia oświadczeń , o których mowa w art. 37
ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743).
Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie tę nieruchomość lub jej część przed zapłaceniem całej należności z tytułu
jej sprzedaży, KOWR może zażądać zapłaty całej niespłaconej należności w wyznaczonym przez siebie terminie.
Niespłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty. Warunki rozłożenia ceny
sprzedaży na raty oraz wysokość oprocentowania ustalone zostaną zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 16
lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży
nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty
należności (Dz. U. z 23 lutego 2012 r. poz. 208).
Kandydat na nabywcę, ubiegający się o rozłożenie należności na raty zobowiązany będzie do przedstawienia
odpowiednich zabezpieczeń należności rozłożonej na raty, których katalog określony został w art. 31 ust 3
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu państwa, a także do złożenia dokumentów
dotyczących jego sytuacji finansowej, o których mowa w § 3 wymienionego wyżej rozporządzenia
rozporządzeniem MRiRW z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty
należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 23 lutego 2012 r. poz. 208).
Proponowane przez nabywcę zabezpieczenia podlegać będą ocenie pod kątem możliwości odzyskania
i dochodzenia z nich rozłożonej na raty należności.
Decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży na raty podejmuje organizator przetargu na podstawie
pisemnego umotywowanego wniosku osoby, która wygra przetarg, złożonego w terminie 7 dni
od dnia przeprowadzenia skutecznego przetargu.
Nabywca zobowiązany będzie do:
1. Ustanowienia hipoteki na nabywanej nieruchomości w celu zabezpieczenia kwoty rozkładanej
na raty wraz z oprocentowaniem, ewentualnymi odsetkami i innymi kosztami na rzecz KOWR,
2. Złożenia weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową, 3. Złożenia dodatkowych zabezpieczeń w wysokości równowartości jednej raty, powiększonej
o oprocentowanie w wysokości stopy dyskontowej, liczone od ceny sprzedaży rozkładanej
na raty, za okres jednego roku,
4. Złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 lub 5 Kodeksu postępowania
cywilnego.
W uzasadnionych przypadkach KOWR zastrzega sobie prawo żądania od kandydata na nabywcę dodatkowych
zabezpieczeń w wysokości przewyższającej wysokość określoną w pkt 3.
KOWR może odstąpić od żądania dodatkowego zabezpieczenia w przypadku, gdy część ceny uiszczana przed
zawarciem umowy będzie równa lub wyższa niż 50 % ceny sprzedaży. O wyborze formy i wielkości
dodatkowego zabezpieczenia decyduje KOWR.
Nieuzgodnienie formy zabezpieczenia w terminie 3 miesięcy od dnia skutecznego przetargu lub
przedłożenie w tym terminie zabezpieczenia nieakceptowanego przez KOWR oznaczać będzie
zawarcie umowy bez rozłożenia ceny sprzedaży na raty.
W przypadku zakupu nieruchomości na raty nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do:
1. Nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia
nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób fizycznych
do osobistego prowadzenia tej działalności;
2. Nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1 hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz
innych podmiotów niż KOWR;
3. Zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
albo
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1. Ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
4. Poinformowania w okresie, o którym mowa w pkt. 1, o zamiarze zbycia nabytej nieruchomości, w przypadku
gdy KOWR nie przysługuje prawo pierwokupu albo zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 4 ust. 4 UKUR.
Postanowienia pkt 3 nie stosuje się w następujących przypadkach:
1. Przeniesienia własności nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz zstępnego lub przysposobionego,
a w przypadku ich braku – krewnego w linii bocznej albo za pisemną zgodą KOWR,
2. Udzielenia pisemnej zgody przez KOWR na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu.
Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5
kpc, co do zapłaty kwoty 40% ceny sprzedaży w przypadku:
a) przeniesienia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przed upływem 15 lat od dnia nabycia
nieruchomości,
b) ustanowienia bez zgody KOWR hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu WRSP na rzecz innych
podmiotów niż KOWR,
c) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust.1 ww. ustawy, a dotyczącego
pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości oraz braku zawarcia umowy przedwstępnej
na zbycie nabywanej nieruchomości,
d) a także w przypadku osób fizycznych – zaprzestania osobistego prowadzenia gospodarstwa przed
upływem 15 lat od dnia nabycia nieruchomości.
Prawo odkupu:
1.Krajowy Ośrodek informuje, iż zgodnie z art. 593 ÷ 595 kodeksu cywilnego w umowie sprzedaży zastrzeżone
zostanie umowne prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat licząc od dnia nabycia
nieruchomości, z ujawnieniem tego prawa w dziale III księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości.
2.Prawo odkupu może zostać wykonane przez Krajowy Ośrodek zarówno w odniesieniu do całej nieruchomości,
jak i w odniesieniu do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie wówczas właścicielem tej
nieruchomości, gdy:
a) nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości na cele nierolne w związku z uchwaleniem nowego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmianą dotychczasowego planu albo wydaniem decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
b) w uchwalonym lub zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
nieruchomość ta została przewidziana na cele nierolne, 65-770 Zielona Góra, ul. Kręta 5, Tel. 68 506 52 52, strona www.kowr.gov.pl
c) podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a zgodnie z projektem tego planu nieruchomość ma być przeznaczona na cele nierolne,
d) podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a zgodnie z projektem tego studium nieruchomość
przewidziana ma być na cele nierolne,
e) wojewoda lub starosta wszczął postępowanie o wydanie decyzji, na podstawie której nieruchomość
podlegałaby wywłaszczeniu albo na mocy prawa stałaby się własnością odpowiednio Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego,
f) ujawniony został fakt, iż w skład nieruchomości wchodzą złoża surowców naturalnych, które nie zostały
uwzględnione przy określaniu wartości tej nieruchomości na potrzeby ustalenia ceny sprzedaży przedmiotowej
nieruchomości,
g) nastąpiło lub ma nastąpić zbycie nieruchomości lub jej części przez Nabywającego,
h) wydano decyzje o warunkach zabudowy (decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)
dotyczącą lokalizacji elektrowni wiatrowej lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano konkretną
lokalizację elektrowni wiatrowej na przedmiotowej nieruchomości,
3.W razie wykonywania prawa odkupu całej nieruchomości cena zostanie ustalona jako suma:
a) ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości,
b) udokumentowanych kosztów poniesionych przez Nabywającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży
i przeniesieniem własności nieruchomości tj. opłaty notarialnej, wpisu w związku z ujawnieniem własności
w księdze wieczystej,
c) wartości nakładów na nieruchomości poniesionych do dnia wykonania prawa odkupu,
w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez Krajowy Ośrodek,
z zastrzeżeniem ust. 5,
4. W razie wykonania odkupu części nieruchomości lub udziału w nieruchomości cena zostanie ustalona jako
suma:
a) części ceny całej nieruchomości, ustalonej proporcjonalnie do udziału wartości odkupywanej części
w wartości całej nieruchomości, określonej w wycenie stanowiącej podstawę ustalenia ceny sprzedaży
przedmiotowej nieruchomości,
b) kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt b), w proporcji określonej w ust. 4 pkt. a),
c) wartości nakładów poniesionych na odkupywaną część nieruchomości do dnia wykonania prawa odkupu,
w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez Krajowy Ośrodek,
z zastrzeżeniem ust. 5,
5. Nakłady, o których mowa w ust. 3 pkt c) i ust. 4 pkt c), zostaną uwzględnione w cenie odkupu tylko
o tyle, o ile zwiększą wartość nieruchomości lub jej części w stosunku do ceny określonej odpowiednio w ust.
3 pkt a) lub ust. 4 pkt a),
6. Jeżeli w dacie wykonywania prawa odkupu nieruchomość obciążona będzie hipoteką, zapłata przez Krajowy
Ośrodek ceny określonej zgodnie z postanowieniem ust. 3 lub 4 zostanie uiszczona po wykreśleniu hipoteki
z księgi wieczystej.
Termin i miejsce zawarcia umowy zostaną wyznaczone po przeprowadzeniu skutecznego przetargu. Uczestnik
przetargu, który go wygrał o dacie zawarcia umowy poinformowany zostanie pisemnie. Nie zawarcie umowy
w wyznaczonym terminie traktowane będzie jak uchylenie się od zawarcia umowy i zgodnie z cytowanym wyżej
art. 29 ust. 3g pkt 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – wpłacone wadium
nie będzie podlegało zwrotowi.
W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa, w tym sprzedaży nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania
danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie
(dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu
przetargu (dane nabywcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą
w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
2) W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl
lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3) Jako Administrator, w celu przeprowadzania przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy
sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku
z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej
z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte
we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych
dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją
postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.2243.2020 ze zm. – j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych,
co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności,
o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadzanego z użyciem środków komunikacji
elektronicznej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetargu
i członków komisji przetargowej, każda z osób utrwalających i rozpowszechniających wizerunek tych osób
ponosić będzie odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych osób bez ich
zezwolenia.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności pobierane tytułem taksy
notarialnej oraz opłaty sądowej, ponosi Nabywający.
Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez
podania przyczyn.
Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zamknięcia przetargu.
Uczestnik przetargu może wnieść do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia na
czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.
Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie
7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawowniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego
rozstrzygnięcia.
Do czasu wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa powyżej, przez dyrektora oddziału terenowego Krajowego
Ośrodka albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, albo upływu terminu na
wniesienie tych zastrzeżeń, umowa sprzedaży nie może być zawarta.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń:
– OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filii w Zielonej Górze,
– Urzędzie Gminy w Sulechowie,
– Sołectwie w Pomorsku,
– Lubuskiej Izbie Rolniczej w Zielonej Górze,
– portalu internetowym www.kowr.gov.pl
Sporządzone przez Edyta Karpińska dnia 14.01.2022 r.

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/305081

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.64 ha
Województwo: lubuskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-30

Dodano: 21 lipca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6662 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,02 ha

Powiat: strzelecko-drezdenecki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-07-24

Dodano: 15 lipca, 2024

O godzinie: 11:30

# 6652 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6650 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 5,49 ha

Powiat: międzyrzecki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-07-25

Dodano: 3 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6637 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,36 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6604 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,59 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 5 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6601 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,12 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu