Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-03
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 1.36 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5185 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,36 ha

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,36 ha/ użytek PsIV/ czynsz wywoławczy 319,oo PLN/rocznie/ wadium brak/termin składania ofert 03.02.2022 godz. 09:00

Kruklanki, dnia 20.01.2022r.
Zn.spr.: SA.2217.4.2022
NADLEŚNICTWO BORKI
ul. Dworcowa 8A, 11-12 Kruklanki
woj. warmińsko-mazurskie, e-mail: borki@bialystok.lasy.gov.pl
tel.: 87/ 4217045, fax: 87/ 4217053
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych
w Leśnictwie Rydzówka oddz. 401
1. Lokalizacja i opis:

Lp. Oddz. i
pododdz.
Leśnictwo działki Nr Położenie Rodzaj użytku użytku Pow.
(ha)
401-j-00 Rydzówka 401/5 obr. ew. Karłowo,
gmina Węgorzewo,
powiat węgorzewski
Ps – IV 0,6385 1.
401-k-00 Rydzówka 401/5 obr. ew. Karłowo,
gmina Węgorzewo,
powiat węgorzewski
Ps – IV 0,2200
401-l-00 Rydzówka 401/5 obr. ew. Karłowo,
gmina Węgorzewo,
powiat węgorzewski
R-IVA 0,5124
 1. Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z położeniem i granicami gruntu
  w terenie – w terminie uzgodnionym z miejscowym leśniczym.
  3. Cena wywoławcza:
  R – IVA – 235 zł/ha
  Ps – IV – 128 zł/ha
  – minimalne postąpienie 10 zł.
  4. Powierzchnia do wyliczenia opłaty rocznej zaokrąglona będzie do dwóch miejsc
  po przecinku.
  5. Po rozstrzygnięciu przetargu będzie zawarta umowa dzierżawy na czas nieokreślony.
  Wzór umowy stanowi załącznik do ogłoszenia. Wydzierżawiony grunt może być
  wykorzystywany wyłącznie w celu prowadzenia gospodarki rolnej bez możliwości
  zabudowy.
  6. Wysokość czynszu rocznego będzie naliczana na podstawie zaoferowanej kwoty.
  Stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie o średnioroczny
  wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok ubiegły ustalony na
  podstawie komunikatu Prezesa GUS zaczynając od 2023 roku.
  7. Oferty należy przesłać pocztą lub kurierem na adres siedziby Nadleśnictwa Borki
  ul. Dworcowa 8A, 11-612 Kruklanki w terminie do dnia 3.02.2022 r. do godz. 900
  w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na dzierżawę gruntu rolnego –
  Leśnictwo Rydzówka oddz. 401”. Otwarcie ofert nastąpi 3.02.2022 r. o godz. 930
  w biurze Nadleśnictwa, pokój nr 6 (pokój narad- parter). 8. Oferta powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP oferenta
  (dot. firm), PESEL oferenta lub osoby reprezentującej oferenta;
  b) leśnictwo, nr działki, oddział i wydzielenie, rodzaj użytku i powierzchnię w ha;
  c) proponowaną stawkę dzierżawy rocznej netto za grunt, która nie może być niższa
  od podanej ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu z uwzględnieniem
  minimalnego postąpienia;
  d) oświadczenie o braku zaległości płatniczych wobec Lasów Państwowych;
  e) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków
  bez zastrzeżeń;
  f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
  prowadzonego przetargu;
  g) datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta
  9. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
  10. Termin związania ofertą – do 28.02.2022 r.
  11. Oferty należy składać wyłącznie wg wzoru podanego przez Nadleśnictwo. Wzór
  formularza oferty stanowi załącznik do ogłoszenia.
  12.Kryterium wyboru oferty jest cena. Przyjęta będzie ważna oferta z najwyższą
  oferowaną opłatą roczną za całą powierzchnię gruntu.
  13.Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
  Nadleśnictwo może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
  chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
  14. Informacji szczegółowych udzielają pracownicy nadleśnictwa:
  Leśniczy Leśnictwa Rydzówka Grzegorz Cienki tel.: 507-173-949 oraz
  st. referent ds. adm.-gosp. Karina Jasińska tel.: 87/ 4217045 wew. 37.
  15.Nadleśnictwo ma prawo unieważnić przetarg w każdym czasie bez podawania
  przyczyn. Uczestnikom nie przysługuje prawo ewentualnych roszczeń z tego tytułu.
  16.Informacje dotyczące przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zamieszczone
  są na stronie Nadleśnictwa Borki http://www.borki.bialystok.lasy.gov.pl/.
  /podpisano elektronicznie/
  Adam Morko
  Nadleśniczy
  (podpisano elektronicznym podpisem
  kwalifikowanym)

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-borki/przetarg-na-dzierzawe-gruntow-rolnych-w-l-rydzowka-oddz-401

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.36 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: węgorzewski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-22

Dodano: 21 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5836 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,61 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 15 lipca, 2022

O godzinie: 08:00

# 5822 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,98 ha

Powiat: mrągowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-28

Dodano: 30 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5787 sprzedaż gruntu rolnego pow. 7,69 ha

Powiat: elbląski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-20

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5776 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,19 ha

Powiat: bartoszycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 21 czerwca, 2022

O godzinie: 12:30

# 5773 sprzedaż gruntu rolnego pow. 15,03 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-06-28

Dodano: 31 maja, 2022

O godzinie: 15:00

# 5743 sprzedaż gruntu rolnego pow. 26,98 ha

Powiat: węgorzewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu