Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-24
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 5,78 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5184 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 5,78 ha

Powiat:drawski
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 5,78 ha/ użytek N/ mpz brak, studium pod produkcję/czynsz wywoławczy 5787 ,oo PLN / rocznie/ wadium 500,oo PLN do 21.02.2022/ termin przetargu 24.02.2022 godz. 11:00

Na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) oraz § 3 ust.1 i § 13Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),

Starosta Drawski ogłasza przetargustny nieograniczonyna dzierżawęna czas oznaczony10 latdziałki gruntu nr44/2o powierzchni 5,7872 ha położonej w obrębie 0011 Kalisz Pomorski stanowiącej własnośćSkarbu  Państwa.

Nr działki, powierzchnia, numer księgi wieczystej Położenie nieruchomości Przeznaczenie dzierżawy Cena wywoławcza za 1 rok dzierżawy Wadium Termin wnoszenia opłaty, sposób aktualizacji opłaty Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Działkanr 44/2 o powierzchni
5,7872 haużytki:tereny przemysłoweKW KO1D/00012482/6Na terenie działki znajdują się samosiejki oraz pozostałości budynku gospodarczego, zakopany zbiornik oraz składowane są elementy żelbetowe.
obręb 0011 Kalisz Pomorski

ul.Przemysłowa

Dzierżawa na cele nierolne 5.787,20 zł + podatek VAT wg obowiązujących przepisów rocznie 500,00 zł płatna rocznie do 31 marca każdego roku
z góry za dany rok dzierżawny; opłata może być waloryzowana
nie częściej niż raz do roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni
Na terenie działki nr 44/2 ob.0011 Kalisza Pom. nie obowiązuje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  działka przeznaczona jest pod działalność gospodarczą  ( w tym przemysłu, baz składu)

Przetarg odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskimprzy Placu E. Orzeszkowej 3a (budynek Geodezji)dnia
24.02.2022 r.o godz. 1100  w  pokoju  nr  13 ( Budynek Geodezji).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości:500,00 zł do dnia  21.02.2022 r.na rachunekStarostwa Powiatowegow Drawsku Pom:Nr76 1020 2847 0000 1202 0009 6859 PKO  BP  S.A. z adnotacją „wpłata wadium na dzierżawę działki nr 44/2 obręb 0011 Kalisz Pom.”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunekStarostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.Wadium jest  zwrotne w ciągu 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarciaumowy dzierżawy nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu muszą okazać komisji przetargowej w dniu przetargu ważnydowód tożsamości oraz dowód potwierdzający wpłatę wadium. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Cena uzyskana w przetargu stanowi wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony 10 lat.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych
z przedmiotem dzierżawy, w tym podatków oraz innych opłat związanych z jego posiadaniem.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim -budynek Geodezji pokój nr 15 lub 14 lub pod numerem telefonu: 94 3630773.Wyciąg z ogłoszenia zamieszczony został w prasie oraz na stronie internetowej www.bip.powiatdrawski.pl

                    UWAGA! Starosta Drawski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Starostwaw dniu …….01.2022r.

Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń:…………………

http://bip.powiatdrawski.pl/unzip/11997.dhtml

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5,78 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: drawski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 27 września, 2023

O godzinie: 12:00

# 6346 Dzierżawa gruntu rolnego/jeziora, pow. 17,54 ha

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-07

Dodano: 9 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6290 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 35,00 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-07-26

Dodano: 16 lipca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6259 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,86 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-22

Dodano: 14 lipca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6252 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 21,36 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-28

Dodano: 20 czerwca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6223 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,51 ha

Powiat: goleniowski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-28

Dodano: 18 czerwca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6219 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,78 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu