Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-01
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 45.84 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5181 dzierżawa gruntu rolnego pow. 45,84 ha

Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę 4 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 45,84 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy razem 20739,oo PLN/rocznie/ wadium razem 20000,oo PLN do 28.01.2022/termin przetargu 01.02.2022 godz. 09:00

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Lublinie                                                                                            Lublin, 14-01-2022

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 29 ust. 3b, art. 38 ust. 1, art. 39 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa — zwaną dalej ustawą gnrSP oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie trybu przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą – dalej ROZPORZĄDZENIE WS. KWALIFIKACJI ROLNICZYCH ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Zarządzeń DYREKTORA GENERALNEGO KOWR.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA DZIERŻAWĘ

NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA,

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PUCHACZÓW, POWIAT łęczyński, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, Sołectwie, Lubelskiej Izbie Rolniczej, Oddziale Terenowym KOWR w Lublinie, Lubelskiej Izbie Rolniczej oraz na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka w dniu 21.09.2021 r.

PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST’

Lp. Obręb Numer

działki

Nr Księgi

Wieczystej

Powierzchnia oraz rodzaj użytków w nieruchomości

„ha/

Powierzchnia ogółem /ha/ Czynsz wywoławczy / dł pszenicy/ Wadium

/w PLN/

Postąpienie

/dt pszenicy/

3 Puchaczów 2/71 LU11/00140605/2 RIVb-7,5032, RIVa3,3924, RV-O,3280,

W-RV-O,0642, WRIVb-O,1165

11,4043 53 5000 5
4 Puchaczów 2/72 LU11/00140605/2 RIVa-9,3829, RIVb1,8953, W-0,4158 11,6940 63 5000 6
5 Puchaczów 2/73 oraz udział w działce

2/75 0 pow. 0,3077 w wysokości

1074/3077

LU11/00140605/2 RIVa-2,9838, RIVb7,3357, RV-1,0705 11,3900 oraz udział w działce

2/75 0 pow. 0,3077 w wysokości

1074/3077

52 5000 5
6 Puchaczów 2/74 oraz udział w działce

2/75 0 pow. 0,3077 w wysokości

1072/3077

LU11/00140605/2 RIVa-4,3080, RIVb6,4606, w-0,5996 11,3682 oraz udział w działce

2/75 0 pow. 0,3077 w wysokości

1072/3077

55 5000 5

TERMIN 1 MIEJSCE PRZETARGU:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ ww. NIERUCHOMOŚCI ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 01 LUTEGO 2022 R. O GODZ. 9:00

W SIEDZIBIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PUCHACZOWIE, UL. RYNEK 3, 21-013 PUCHACZÓW

 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WG. DOKUMENTACJI PLANISTYCZNEJ GMINY:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Puchaczów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Puchaczów nr IV/30/02 z dnia 30.12.2002 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 13 poz. 788 z dnia 05.02.2003 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Puchaczów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Puchaczów Nr XXVIII/ 176/17 z dnia 25.01.2017 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz.

1156 z dnia 22.03.2017 r.

działki 2/71, 2/72, 2/73, 2/74, 2/75 położone są w terenie o symbolu RP (tereny rolne bez prawa zabudowy), W (wód otwartych), ZP (zieleni publicznej), terenie prognozowanych zalewisk I etap, ekologicznym systemie obszarów chronionych, terenie wpływów górniczych;

 1. STAN PRAWNY:

W księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych LUII/00140605/2 nie zostały ujawnione podziały:

działki 2/60, z której wydzielono działki nr 2/63, 2/64, 2/65, 2/66 następnie z działki nr 2/65 wydzielono działki nr 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/74, 2/75;

 1. UWAGI 1 OGRANICZENIA:

Dojazd do działek nr 2/74, 2/73 odbywa się gruntami należącymi do Skarbu Państwa

IV OKRES DZIERŻAWY’

Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na okres 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy (przekazania nieruchomości) z możliwością jej przedłużenia.

KOWR wydzierżawia nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez właściwego starostę. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy KOWR nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Dzierżawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do dzierżawy nieruchomości, jej obszar, przebieg granic (oznaczony na mapach), dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec KOWR w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej wydzierżawienia. Wskazanie granic ww. nieruchomości nastąpi po zawarciu umów dzierżawy.

 1. W PRZETARGU NIE MOGA BRAĆ UDZIAŁU OSOBY KTÓRE:
 2. zgodnie z treścią art. 29 ust. 3bc, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:
 3. mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 4. władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły.
 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 1. Wpłaci organizatorowi przetargu wadium w wymaganej wysokości w terminie, miejscu i formie.
 2. Wadium należy wpłacić na rachunek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie nr 83 1130 1206 0028 9154 7820 0002 w Banku Gospodarstwa Krajowego z adnotacją „wpłata wadium na nieruchomość położoną w gminie Puchaczów obręb Puchaczów nr działki

Zastrzega się, że warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym najpóźniej na 4 dni poprzedzających termin przetargu tj. do dnia 28.01.2022 r.. Potwierdzenie wniesienia wadium należy przesłać niezwłocznie w dniu dokonania wpłaty na adres poczty elektronicznej: przetargi.lublin@kowr.gov.pl, podając dodatkowo w treści wiadomości kontaktowy numer telefoniczny.

Zgodnie z art. 29 ust. 3f ustawy OGNRSP osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej realizowanej w formie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa wartości pozostawionych nieruchomości, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli złożą przed nie później niż 7 dni przed przetargiem Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zwraca się bez zbędnej zwłoki po przedłożeniu wymaganych zabezpieczeń, zaakceptowanych przez KOWR i zawarciu umowy dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki po zakończeniu przetargu i upływie terminu odwoławczego.
 2. Przedłożenie dokumentów stwierdzających tożsamość.
 3. Przedłoży stosowne pełnomocnictwa; (w przypadku uczestnictwa w przetargu Pełnomocników uczestników przetargu, pełnomocnicy winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwa).

VII. WADIUM NIE PODLEGA ZWROTOWI W PRZYPADKU GDY:

 • żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego,
 • uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, w szczególności niespełnienia wymogu określonego w art. 38 ust. 4 oraz w art, 29 ust. 3ba i 3bc ustawy z dnia 19 października 1991 r., o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu nie złoży akceptowalnych przez KOWR zabezpieczeń należności wynikających z umowy dzierżawy,

Wadium nie podlega zwrotowi również do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania do dyrektora OT KOWR lub do czasu wydania rozstrzygnięcia od odwołania albo do rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka.

VIII, TRYB ODWOŁAWCZY

Zgodnie z treścią art. 29 ust, 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa osoba, która zgłosiła zamiar uczestniczenia w przetargu, może wnieść do dyrektora Oddziału Terenowego w Lublinie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pisemne zastrzeżenia w sprawie niedopuszczenia jej do przetargu lub dopuszczenia osoby nieuprawnionej do uczestniczenia w tym przetargu. Zastrzeżenia składa się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia, na podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka, listy osób ostatecznie dopuszczonych do udziału w przetargu, Uczestnik przetargu może wnieść do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

 1. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU:

l, Przetarg zostanie przeprowadzony, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta, spełniającego warunki

przetargu.

 1. Przetarg ustny przeprowadza się, jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik przetargu.

Przetarg ustny uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu, który stawił się na przetarg, zaoferował postąpienie ponad wywoławczą wysokość czynszu,

 1. Przetarg ustny wygrywa uczestnik przetargu, który w trakcie licytacji zgłosił najwyższą wysokość czynszu dzierżawnego. 5. W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Dyrektor Generalny KOWR zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg.
 2. Informuje się, że organizator przetargu może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia, bez podania przyczyny.
 3. ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY i SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ZAPŁATY CZYNSZU DZIERŻAWNEGO:
 4. Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostanie ustalony z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu przetargu, 2. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na dzierżawcę, przed zawarciem umowy dzierżawy złoży dodatkowe oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa (stanowiących własność, użytkowanych wieczyście oraz dzierżawionych). W przypadku, gdy w dniu w którym ma zostać zawarta umowa dzierżawy, grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, wraz z gruntami będącymi przedmiotem dzierżawy, przekroczą powierzchnię 300 ha użytków rolnych i zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu – wadium nie podlega zwrotowi. 3. Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową (np. opinię banku prowadzącego rachunek, oświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi, o zaciągniętych zobowiązaniach oraz o posiadanym majątku, innych dokumentów potwierdzających wiarygodność finansową) i ustalić zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego, co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Niedotrzymanie tego warunku w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargur może zostać uznane jako odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy i będzie skutkowało przepadkiem wadium.
 5. W przypadku gdy zaoferowany roczny czynsz dzierżawny nie przekracza równowartości 100 decyton pszenicy, Kandydat na dzierżawcę winien przedłożyć KOWR następujące dokumenty:
 • oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi oraz w przedmiocie wymagalnych zobowiązań wobec KOWR, 4 weksle in blanco z własnego wystawienia wraz z deklaracją wekslową.
 1. W przypadku gdy zaoferowany roczny czynsz dzierżawny przekracza równowartości 100 decyton pszenicy, Kandydat na dzierżawcę winien przedłożyć KOWR następujące dokumenty:

oświadczenie o posiadanym majątku, oświadczenie o wysokości zaciągniętych zobowiązań wobec osób trzecich, bądź ich braku, oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi oraz w przedmiocie wymagalnych zobowiązaniami wobec KOWR,

4 weksle in blanco z własnego wystawienia wraz z deklaracją wekslowąJ  informację banku prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunku, za okres 12 msc.,  informację banku o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz o terminowości ich spłaty lub o nie posiadaniu zaciągniętych zobowiązań,  innych dokumentów potwierdzających przychody np. kopię deklaracji PIT, zaświadczenie o wynagrodzeniu,  propozycję dodatkowego zabezpieczenia należności KOWR wraz z dokumentami.

 1. W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę, KOWR może zażądać dodatkowych zabezpieczeń albo przedłożenia innych wiarygodnych zabezpieczeń.
 2. Dodatkowym zabezpieczeniem płatności czynszu dzierżawnego może być co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń: poręczenie wekslowe, hipoteka, gwarancja bankowa, poręczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym, ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja.
 3. Formę zabezpieczenia ustala się biorąc pod uwagę m.in.: wysokość czynszu dzierżawnego, okres dzierżawy, sytuację finansową i majątkową kandydata na dzierżawcę, prawidłowość wywiązywania się z dotychczasowych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z KOWR, w tym z płatności rat czynszu i należności z tytułu sprzedaży rozłożonej na raty oraz zobowązań o charakterze publicznoprawnym, ryzyko związane ze spłatą czynszu dzierżawnego, cechy danego zabezpieczenia, wynikające z dotyczących go przepisów prawnych oraz umowy o ustanowienie zabezpieczenia, możliwości zaspokojenia z przyjętego zabezpieczenia roszczeń KOWR w najkrótszym czasie,

9, Jeżeli wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wylicytowanego na przetargu przekroczy 150 dł pszenicy, wówczas dzierżawca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku wydania nieruchomości, stosownie do art. 777 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego  taj, z pas) (ZP 41/09).

10, Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 r poz. 59 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia ł odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność urnowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

 1. INFORMUJE SI ŻE:
 2. Organizator przetargu przed rozpoczęciem przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn oraz nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert, (w przypadku przetargu ofertowego).

2, Organizator przetargu przed rozpoczęciem przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu ze względu na uzasadnione wątpliwości co do osób mających uczestniczyć w przetargu, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi członek komisji przetargowej wydelegowany przez Radę Społeczną działającą przy Oddziale Terenowym KOWR w Lublinie;

 1. W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, DYREKTOR GENERALNY KOWR zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg,

4, Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy, warunkach przetargu, postanowieniach projektu umowy dzierżawy można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie ul. Karłowicza 4, 21-027 Lublin pokój 114, tel. 0-81 536 37 43, 515 366 187.

XII, Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, w związku z pozyskaniem Pani/ Pana danych osobowych (w tym wizerunku) uprzejmie informujemy, że: 1) Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu oraz utrwalonych w trakcie przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul, Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. 2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzieržawy/sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń/ windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanefi z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją zadań KOWR określonych w ustawie z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2020 r. poz. 2243 z późn. zm.) i aktach wykonawczych do niej wydanych i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży. Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowy zawarte w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. IV ust. 1) lit”. b) będą przetwarzane przez administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz w celach związanych z nawiązaniem z Panią/Panern kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz w celu kontaktu w sprawach związanych z ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży,

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparciu o przesłanki legalności ich przetwarzania, o których mowa w art., 6 ust, 1 lit. b, c i e RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy/sprzedaży. 4) Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3), dla których zostały one pozyskane przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez. okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.

Pani/Pana wizerunek utrwalony podczas przeprowadzenia przetargu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zostanie utrwalony przez Administratora i będzie przetwarzany przez okres do 30 dni od dnia zawarcia umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, który może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego w przypadku gdy nagranie będzie służyło jako dowód w sprawie dotyczącej przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.

 • Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw, Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Informacja o vvymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez oferentów danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2020 r. poz 2243) i aktów wykonawczych do niej wydanych.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do udziału w przetargu przeprowadzanego w tej formie. 8) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9) Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z użyciem środków komunikacji elektronicznej wizerunek uczestników przetargu może być przetwarzany w czasie rzeczywistym w państwach trzecich w związku z tym, że serwery podmiotu udostępniającego aplikację Zoom zlokalizowane są w państwach trzecich.

W pozostałym zakresie KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

Ogłoszenie o przetargu podane zostaje do publicznej wiadomości na okres co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Puchaczów, Sołectwie Puchaczów, Lubelskiej Izbie Rolniczej, Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie oraz na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

LUB.WKUZ.4243.16.2022.1K

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/296841

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 45.84 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: łęczyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6605 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,29 ha

Powiat: włodawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-14

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6589 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,99 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6588 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,00 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 19 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6567 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 70,95 ha

Powiat: rycki

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-26

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6552 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,11 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6550 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,23 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu