Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-01
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 9.32 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5180 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,32 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 2-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 9,32 ha/ użytek ŁIII,PsIV/ czynsz wywoławczy 5850,oo PLN/rocznie/ wadium 5000,oo PLN do 28.01.2022/termin przetargu 01.02.2022 godz. 11:00

Oddział Terenowy we Wrocławiu

 

termin publikacji od 17-01-2022 r. do 01-02-2022 r.

WRO.WKUZ.RA.4243.6.2022.IP.3

WRO.WKUZ.RA.4243.5.2022.IP.3

Rakowice Wielkie, 2022-01-05

Nr. Rej. 4223/7/2022

 

Ogłoszenie numer WRO-D-0009-2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 roku poz. 481 ze zm.), ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę  o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 roku poz. 624), ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2243),ustawy            z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1655 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

II  PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

 

59
600
Lwówek Śląski
,
Rakowice Wielkie
15
,
71
 35
63 919
,
www.kowr.gov.pl

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 26-10-2021 roku do 10-11-2021 roku w siedzibiew Urzędzie Miasta w Wojcieszowie, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej  we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem KOWR  w Rakowicach Wielkich,na stronie internetowej www.kowr.gov.ploraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).

 

Przedmiotem dzierżawy są:

 1. Nieruchomość zabudowana położona w:

obręb IV miasta WOJCIESZÓW, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie, działki nr: 391/2, 406, AM-3

 

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 9,3233 ha (użytki rolne 7,8802 ha), w tym:

 • Trwałe użytki zielone 7,8802 ha w klasie: Ł III – 4,6476 ha; Ł IV – 0,4143 ha; Ps IV – 2,8183 ha;
 • Pozostałe grunty 1,4431 ha w klasie: Lz – 0,5895 ha; B – 0,8536 ha;

 

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nieruchomość położona jest w IIIokręgu podatkowym.

 

Dla przedmiotowych działek Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą KW nr LE1Z/00031966/2.

 

W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki i budowle:

 • na działce nr 406, AM-3, znajduje się: budynek sterowni – brak nr inw., stalowa konstrukcja wyciągu – brak inw.;
 • na działce nr 391/2, AM-3, znajduje się: komórka z płyt betonowych – brak nr inw., zbiornik paliw – nr inw.

16683/129/604.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  jednostki strukturalnej miasta

Wojcieszów – Południe  zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Wojcieszowie Nr XXXVII/159/02 z dnia 2103-2002 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 70 poz. 1359 z dnia 08-05-

2002 r. zm.  Uchwała Nr V.16.2015 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 stycznia 2015 r. opublikowanym dn. 2004-2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 1838, działka o numerze ewidencyjnym 391/2, obręb Wojcieszów IV, znajduje się w przeważającej części w strefie oznaczonej symbolem 3ZP natomiast mniejsza część w strefie Uz dla której plan ustala:

dla strefy 3ZP: 

 • funkcja terenu: zieleń parkowa i rekreacyjna
 • ustalenia adresowane: otwarte tereny rekreacji sportu i wypoczynku realizowanych na bazie istniejących walorów przyrodniczych obszaru i przy zachowaniu obudowy ekologicznej potoku Olszanka. Istniejący w obrębie terenu obiekt kubaturowy przeznacza się do adaptacji na funkcje sportowe bądź hotelarskie.

dla strefy Uz:

przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne z zielenią towarzyszącą z zakresu: turystyki, rekreacji  i wypoczynku, sportu;  przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:

– mieszkalnictwo ograniczone do właścicieli wbudowane bądź w samodzielnych obiektach      z zastrzeżeniami zawartymi w ustaleniach adresowanych; – komunikacja wewnętrzna i parkingi w ilości min.:

-1 mp/łóżka w wypadku obiektów hotelarskich,

 – 1 mp/10 użytkowników w wypadku obiektów sportowo – rekreacyjnych,  – 1 mp/6 miejsc konsumpcyjnych w wypadku obiektów gastronomicznych, – usługi towarzyszące innych branż.

 

Działka o numerze ewidencyjnym 406, obręb Wojcieszów IV, znajduje się w przeważającej części  w strefie oznaczonej symbolem 7R oraz 6Uz dla której plan ustala:

dla strefy 7R: 

 • funkcja terenu: tereny rolne;
 • ustalenia adresowe: w pasie terenu szerokości 30m od granicy rezerwatu przyrody „Miłek” wymaga się odstąpienia od stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.

dla strefy 6Uz:

 • funkcje terenu: usługi z zielenią towarzyszącą;
 • ustalenia adresowane: istniejący stok i wyciąg narciarski – do modernizacji. W północnej części terenu, przyległej do wyznaczonego w planie ciągu pieszo – jezdnego dopuszcza się realizacje parkingu narciarskiego a także (stosownie do potrzeb) zespołu usługowego (węzeł sanitarny, punkt pomocy medycznej, kasy, wypożyczanie sprzętu oraz bar).

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Wojcieszów przyjętego na podstawie Uchwały Nr XIV/61/99 Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 9 grudnia 1999 r., zm. Uchwałą Nr XXXIII.159.2013 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 września 2013 r. i zm. Uchwałą  nr XIV.57.2015  Rady Miasta Wojcieszów z dnia 11 grudnia 2015 r. oraz zm. Uchwałą Nr XLVII.219.2018 Rady miasta Wojcieszów z dnia 12 października 2018 r, działka o nr ewidencyjnym391/2, obręb IV miasta Wojcieszów, znajduje się w strefie U-Z rekreacji i wypoczynku.

W strefie tej jako dominujące ustala się: 

 • obiekty sportowe i rekreacyjne miasta (basen, wyciąg narciarski, tor saneczkowy, boiska do gier i zabaw, ścianka wspinaczkowa, lodowiska, tor jeździecki),
 • obiekty bazy noclegowej i gastronomicznej (hotele, pensjonaty, pole namiotowe, restauracje, bary), – otwarte tereny spacerowe, wypoczynkowe i dydaktyczne.

Funkcje towarzyszące i uzupełniające to:

 • system komunikacji wewnętrznej (strefa ruchu uspokojonego) z pełną segregacją ruchu kołowego, rowerowego i pieszego,
 • obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym.

 

Działka o nr ewidencyjnym406, obręb IV miasta Wojcieszów, znajduje się w strefie U-Z rekreacji  i wypoczynku.

W strefie tej jako dominujące ustala się: 

 • obiekty sportowe i rekreacyjne miasta (basen, wyciąg narciarski, tor saneczkowy, boiska do gier i zabaw, ścianka wspinaczkowa, lodowiska, tor jeździecki),
 • obiekty bazy noclegowej i gastronomicznej (hotele, pensjonaty, pole namiotowe, restauracje, bary), – otwarte tereny spacerowe, wypoczynkowe i dydaktyczne.

Funkcje towarzyszące i uzupełniające to:

 • system komunikacji wewnętrznej (strefa ruchu uspokojonego) z pełną segregacją ruchu kołowego, rowerowego i pieszego,
 • obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym.

 

Działki położone są w Obszarze Natura 2000.

 

Zgodnie z informacją uzyskaną z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni  w Legnicy, działka nr: 391/2, obręb Wojcieszów IV,  graniczy z śródlądową wodą płynąca ciekiem Olszanka.  Do nieruchomości przyległych do publicznych wód powierzchniowych zastosowanie mają art. 232 oraz art. 233 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 tj.). Art. 232 ust. 1 zakazuje grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a właściciel nieruchomości nie może zakazywać lub uniemożliwiać przechodzenia przez te obszar. Dodatkowo na podstawie art. 233 ust. 1 w/w ustawy właściciel nieruchomości przyległej do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych obowiązany jest umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonania robót związanych z utrzymaniem wód. W związku z tym sugeruje się, aby w użytkowaniu przedmiotowej działki przewidzieć pas o szerokości 3,0 m przyległy do koryta cieku (wolny od nowej zabudowy i nasadzeń drzew) dla potrzeb przemieszczania się sprzętu mechanicznego w przypadku wykonywania robót związanych  z utrzymaniem wód.    

 

UWAGA: Krajowy Ośrodek informuje, że w dniu 19-08-20196 roku, Agencja Nieruchomości Rolnych (obecnie KOWR) zawarła umowę z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, w celu przeprowadzenia robót  budowlanych na działce nr 391/2, obręb Wojcieszów IV, związanymi z wymianą linii kablowej na typu YAKXS 4×120 mm2, o długości 28 m. Agencja (obecnie KOWR) wyraziła zgodę na wejście TD S.A. na w/w działkę dla wykonania niezbędnych robót związanych z wymianą w/w linii kablowej na warunkach zawartych w umowie nr WR.SGZ.MB.3272.2.143.2016.MS w związku ze sprawą WR.SGZ.MB.4330.180.2016.MS. 

Po zakończeniu budowy na wniosek  TD S.A. Agencja (obecnie KOWR) ustanowi wg zasad określonych  w zawartej przez Strony umowie w formie aktu notarialnego, na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na rzecz TAUTON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie – właściciela urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, polegającą na obciążeniu nieruchomości prawem posadowienia i niczym niezagrożonego funkcjonowania urządzeń, oraz prawem całodobowego swobodnego dostępu TD S.A. i osób działających w jego imieniu, w tym dojazdu każdym sprzętem do tych urządzeń w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy, odbudowy, montaż, rozbiórki oraz usuwania awarii. Ponadto w zakresie przedmiotowej służebności zobowiąże się do powstrzymania od umieszczania nasadzeń i budowli trwale uniemożliwiających dostęp zagrażających funkcjonowaniu urządzeń elektroenergetycznych. 

 

Działki nieużytkowane, porośnięte starą trawą, chwastami oraz krzakami i samosiewami drzew liściastych zróżnicowanych wiekowo i gatunkowo. Bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zabroniona jest wycinka drzewostanu. Działka nr 391/2, w okolicach stałego cieku wodnego, częściowo podmokła.  Na działce nr 391/2 znajduje się zbiornik paliw oraz obiekt komórki gospodarczej z betonowych płyt ogrodzeniowych, pokryty eternitem. Obiekt nieużytkowany, w bardzo złym stanie technicznym ze zniszczonym przeciekającym dachem bez wartości użytkowej, nadający się do rozbiórki. Przez działkę przebiega linia energetyczna średniego napięcia z jednym słupem betonowym usytuowanym w granicach przedmiotowej działki. Działka posiada dostęp do dojazdowej drogi gruntowej. Na działce nr 406 usytuowany jest obiekt byłej dolnej stacji wyciągu narciarskiego, obejmujący stalową konstrukcję z kołem napędowym oraz mały murowany obiekt sterowni wyciągu pokryty papa na deskowaniu. Obiekt nie użytkowany, w bardzo złym stanie technicznym ze zniszczonym całkowicie dachem, bez jakiejkolwiek wartości użytkowej nadający się jedynie do rozbiórki. Działka posiada dostęp do dojazdowej drogi gruntowej.

 

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:  62,91 dt pszenicy

w tym: 32,43 dt za grunty, 30,48 dt za budynki i budowle

Minimalne postąpienie:  1,00 dt pszenicy

Wadium:  5.000,00 złotych

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres 2 lat z uwzględnieniem terminów agrotechnicznych, nie dłużej niż na 3 lata, z możliwością ewentualnego wydłużenia tego okresu.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 01-02-2022roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, pokój          nr 25, o godz. 11:00.

 

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 17-01-2022 r. do 28-01-2022 r. w dni robocze            w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekcją Zamiejscową Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, tel. 71 35 63 919.

 

Zgodnie z art. 29 ust.3bc UoGNRSPw przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR/ANR nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuściły.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

 1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
 2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 3. osoby reprezentujące osobę prawną jako organ reprezentacji – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu i na rzecz danej osoby prawnej;
 4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz
  • w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
  • w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu Komisjiprzetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Wpłacenie wadium,na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu,ul. Mińska 60, 54-610 Wrocławnr 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Krajowego Ośrodka do dnia 28-01-2022 roku, z dokładnym określeniem w tytule wpłaty obrębu oraz numeru geodezyjnego nieruchomości.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należyzłożyć pisemne oświadczenia:

 • o braku posiadania zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności nieposiadaniu zaległości z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
 • że nie zachodzą przesłanki opisane w art. 29 ust. 3bc pkt 2) uniemożliwiające udział  w przetargu (nie mogą brać udziału podmioty, władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR/ANR nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuściły,
 • o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie, oraz o przyjęciu do wiadomości, że granice wydzierżawianej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Krajowego Ośrodka oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających,
 • w stosunku do NIERUCHOMOŚCI NR I o zapoznaniu się ze stanem technicznym budynków, budowli oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład dzierżawionej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • że przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany będzie do złożenia pisemnego pełnomocnictwa do jednostronnego przejęcia nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium na cele inne niż rolne, w tym zgłoszonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości, tj. ujętych w wykazie prowadzonym przez KOWR na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20.07.2017r o KZN (Dz. U. z 2017r. poz. 1529 ze zm.) lub znajdujących się w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, lub znajdujących się w granicach administracyjnych miast, objętych umową dzierżawy.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.

 

Dowód wpłaty wadium należy okazać przewodniczącemu komisji przetargowej w dniu przetargu  przed jego rozpoczęciem.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia – zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na wskazane konto).

 

Wadium nie podlega zwrotowi:

 1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu;
 2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy;
 3. uczestnikowi, z którym nie jest dopuszczalne zawarcie umowy z przyczyn leżących po jego stronie;
 4. do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania, o którym mowa w art. 29 ust. 6-14 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez dyrektora oddziału terenowego KOWR albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego KOWR.

 

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę  po zakończeniu przetargu. W przypadku jednakże wniesionych zastrzeżeń do procedury przetargowej – zgodnie z treścią art. 29 ust.14 ustawy  o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa do czasu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka albo ich rozpatrzenia przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka umowa dzierżawy nie może zostać zawarta.

 

Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał,  w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy dzierżawy lub nie złożenie w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu dzierżawnego.

 

Krajowy Ośrodek informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Krajowy Ośrodek zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy.

Wobec powyższego Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy, zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową (np. opinię banku prowadzącego rachunek, zaświadczenia            z urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS, urzędu gminy o niezaleganiu z płatnościami) i ustalić zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego, co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Niedotrzymanie tego warunku w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, może zostać uznane jako odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy i będzie skutkowało przepadkiem wadium.

 

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego do wyboru i ustalenia: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; przelew wierzytelności; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami na tym rachunku; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; przystąpienie do długu; zlecenie przekazania środków z tytułu płatności obszarowych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja; natomiast zabezpieczeniem należności z tytułu bezumownego władania nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

Ponadto przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do złożenia oświadczenia

w     formie    aktu    notarialnego    o    poddaniu    się    egzekucji    stosownie    do    art.    777    §    1       pkt.

4 i 5 k.p.c. w przypadku gdy wysokość wylicytowanego czynszu dzierżawnego przekroczy równowartość150,00 dt pszenicy w stosunku rocznym). 

 

W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę, KOWR może zażądać dodatkowych zabezpieczeń albo przedłożenia innych wiarygodnych zabezpieczeń.

Zastrzega się prawo odmowy przyjęcia zabezpieczenia uznanego za mało wiarygodne.

 

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020 r. poz. 1359) do dokonania czynności prawnej prowadzącej m.in. do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Dlatego też małżonek kandydata na dzierżawcę zostanie wezwany, do złożenie pod umową dzierżawy oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgodę na zawarcie jej przez małżonka. W przypadku odmowy złożenia tego oświadczenia KOWR uzna, że zawarcie umowy stało się niemożliwe            z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.

 

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.

 

Krajowy Ośrodek informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 6-14 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:

1.osoba która zgłosiła zamiar uczestnictwa w przetargu, może wnieść do dyrektora oddziału terenowego KOWR pisemne zastrzeżenia w sprawie niedopuszczenia jej do przetargu lub dopuszczenia osoby nieuprawnionej do uczestnictwa w przetargu, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR osób dopuszczonych do udziału w przetargu;

Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR. Na podjęte przez dyrektora oddziału terenowego KOWR rozstrzygnięcie, uprawnionym osobom służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

Uważa się że rozstrzygnięcie, o którym mowa powyżej, zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

 

UWAGA: zgodnie z art. 38 ust. 1austawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia przez Krajowy Ośrodek umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

 

UWAGA:Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Krajowy Ośrodek może dokonać na kosztdzierżawcy.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:

 • odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
 • w razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu dokonane zostały w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Dyrektor Generalny KOWR zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg.

 

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 17-01-2022 roku,  do 01-02-2022 roku, w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta w Wojcieszowie, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich, oraz na stronie internetowej www.kowr.gov.pl.  i stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).

 

 

Stosownie do treści art. 13 RODO (tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). informuje osoby zainteresowane udziałem w przetargu, że:

 • Administratorem danych osobowych,czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jego danych osobowych zawartych we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1).
 • Jako administrator, w celu przeprowadzenia kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji KOWR będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz w pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy dzierżawy, po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy  z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2243) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych  w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 • dane osobowe zawarte we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do Pani/Pana.
 • dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe dzierżawców będą udostępniane podmiotom upoważnionym do naliczania i egzekwowania obciążeń publiczno-prawnych, do których ponoszenia został zobowiązany w zawartej umowie dzierżawy.

Dostęp do danych osobowych oferentów i dzierżawcy mogą też mieć podmioty przetwarzające dane w imieniu KOWR, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

 

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje: a)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 1. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 2. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2243) i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 4. KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 

Z informacjami o przedmiocie dzierżawy, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15,  tel. 71 35 63 919 wew. 515, pokój nr 3. 

 

Sprawę prowadzi: Iga Paszczyk email: iga.paszczyk@kowr.gov.pl

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/304786

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 9.32 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: złotoryjski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6339 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,81 ha

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-27

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6338 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 383,10 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-13

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 08:00

# 6319 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,38 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-03

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6317 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 24,79 ha

Powiat: złotoryjski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6315 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 19 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6298 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,05 ha

Powiat: lubiński

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu